திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചോതിടം നാടല്‍
sōtiṭam nāṭal
കാതറ് ചിറപ്പുക് കതുവാ മാണ്‍പു
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. തിരുഅരുട് പെരുമിതം
tiruaruṭ perumitam

  ചെവിലി കഴറല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വിടൈയാര്‍ വിടങ്കപ് പെരുമാനാര്‍ വെള്‍ളച് ചടൈയാര്‍ വെണ്‍ണകൈയാല്‍
  അടൈയാര്‍ പുരങ്കള്‍ എരിത്തഴിത്താര്‍ അവരേ ഇന്ത അകിലമെലാം
  ഉടൈയാര്‍ എന്‍റു നിനൈത്തനൈഊര്‍ ഒറ്റി അവര്‍ക്കെന്‍ റുണര്‍ന്തിലൈയോ
  ഇടൈയാ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 2. കരുവാഴ് വകറ്റും കണ്‍നുതലാര്‍ കണ്‍ണന്‍ അയനും കാണ്‍പരിയാര്‍
  തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തേവര്‍എനും ചെല്‍വര്‍ അവരേ ചെല്‍വമതില്‍
  പെരുവാഴ് വുടൈയാര്‍ എനനിനൈത്തായ് പിച്ചൈ എടുത്ത തറിന്തിലൈയോ
  ഇരുവാ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 3. മട്ടുക് കടങ്കാ വണ്‍കൈയിനാര്‍ വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റി വാണര്‍അവര്‍
  പട്ടുത് തുകിലേ തിചൈകളെലാം പടര്‍ന്ത തെന്‍നപ് പരിന്തനൈയോ
  കട്ടത് തുകിലും കിടൈയാതു കന്തൈ ഉടുത്ത തറിന്തിലൈയോ
  ഇട്ടുപ് പുണര്‍ന്തിങ് കെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 4. നടങ്കൊള്‍ കമലച് ചേവടിയാര്‍ നലഞ്ചേര്‍ ഒറ്റി നാതര്‍അവര്‍
  തടങ്കൊള്‍ മാര്‍പിന്‍ മണിപ്പണിയൈത് തരിപ്പാര്‍ നമക്കെന്‍ റെണ്‍ണിനൈയാല്‍
  പടങ്കൊള്‍ പാംപേ പാംപെന്‍റാല്‍ പടൈയും നടുങ്കും പാര്‍ത്തിലൈയോ
  ഇടങ്കൊള്‍ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് എഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 5. തിരുക്കണ്‍ നുതലാല്‍ തിരുമകനൈത് തീര്‍ത്താര്‍ ഒറ്റിത് തേവര്‍അവര്‍
  എരുക്ക മലരേ ചൂടുവര്‍നീ എഴില്‍മല്‍ ലികൈഎന്‍ റെണ്‍ണിനൈയാല്‍
  ഉരുക്കും നെരുപ്പേ അവര്‍ഉരുവം ഉനക്കും അവര്‍ക്കും ഉറവാമോ
  ഇരുക്ക മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 6. മേലൈ വിണൈയൈത് തവിര്‍ത്തരുളും വിടൈയാര്‍ ഒറ്റി വികിര്‍തര്‍അവര്‍
  മാലൈ കൊടുപ്പാര്‍ ഉണങ്കുതലൈ മാലൈ അതുതാന്‍ വാങ്കുവൈയേ
  ആല മിടറ്റാര്‍ കാപാലി ആകിത് തിരിവാര്‍ അണൈവിലരേ
  ഏല മയല്‍കൊണ്‍ ടെന്‍പെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 7. മാകം പയിലും പൊഴിറ്പണൈകൊള്‍ വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റി വാണര്‍അവര്‍
  യോകം പയില്‍വാര്‍ മോകമിലാര്‍ എന്‍നേ ഉനക്കിങ് കിണങ്കുവരേ
  ആകം പയില്‍വാള്‍ മലൈയാളേല്‍ അവളോ ഒന്‍റും അറിന്തിലള്‍കാണ്‍
  ഏക മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 8. വിണ്‍പാര്‍ പുകഴും തിരുവൊറ്റി മേവും പുനിതര്‍ വിടന്തരിനും
  ഉണ്‍പാര്‍ ഇന്‍നും ഉനക്കതുതാന്‍ ഉടന്‍പാ ടാമോ ഉളമുരുകിത്
  തണ്‍പാര്‍ എന്‍പാര്‍ തമൈയെല്‍ലാം ചാര്‍വാര്‍ അതുഉന്‍ ചംമതമോ
  എണ്‍പാര്‍ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 9. നീടി വളങ്കൊള്‍ ഒറ്റിയില്‍വാഴ് നിമലര്‍ ഉലകത് തുയിര്‍തോറും
  ഓടി ഒളിപ്പാര്‍ അവര്‍നീയും ഒക്ക ഓട ഉന്‍വചമോ
  നാടി നടിപ്പാര്‍ നീയുംഉടന്‍ നടിത്താല്‍ ഉലകര്‍ നകൈയാരോ
  ഈടില്‍ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.
 • 10. ഉള്‍ളി ഉരുകും അവര്‍ക്കരുളും ഒറ്റി നകര്‍വാഴ് ഉത്തമര്‍ക്കു
  വെള്‍ളി മലൈയും പൊന്‍മലൈയും വീടെന്‍ റുരൈപ്പാര്‍ ആനാലും
  കള്‍ളി നെരുങ്കിപ് പുറങ്കൊള്‍ചുടു കാടേ ഇടങ്കാണ്‍ കണ്‍ടറിനീ
  എള്‍ളില്‍ മയല്‍കൊണ്‍ ടെതുപെറുവായ് ഏഴൈ അടിനീ എന്‍മകളേ.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!