திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
sōtiṭam nāṭal
sōtiṭam nāṭal
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. tiruaruṭ perumitam
tiruaruṭ perumitam

  sevili kaḻaṟal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. viṭaiyār viṭaṅkap perumāṉār veḷḷach saṭaiyār veṇṇakaiyāl
  aṭaiyār puraṅkaḷ erittaḻittār avarē inta akilamelām
  uṭaiyār eṉṟu niṉaittaṉaiūr oṟṟi avarkkeṉ ṟuṇarntilaiyō
  iṭaiyā mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 2. karuvāḻ vakaṟṟum kaṇnutalār kaṇṇaṉ ayaṉum kāṇpariyār
  tiruvāḻ oṟṟit tēvareṉum selvar avarē selvamatil
  peruvāḻ vuṭaiyār eṉaniṉaittāy pichsai eṭutta taṟintilaiyō
  iruvā mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 3. maṭṭuk kaṭaṅkā vaṇkaiyiṉār vaḷañsēr oṟṟi vāṇaravar
  paṭṭut tukilē tisaikaḷelām paṭarnta teṉṉap parintaṉaiyō
  kaṭṭat tukilum kiṭaiyātu kantai uṭutta taṟintilaiyō
  iṭṭup puṇarntiṅ ketupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 4. naṭaṅkoḷ kamalach sēvaṭiyār nalañsēr oṟṟi nātaravar
  taṭaṅkoḷ mārpiṉ maṇippaṇiyait tarippār namakkeṉ ṟeṇṇiṉaiyāl
  paṭaṅkoḷ pāmpē pāmpeṉṟāl paṭaiyum naṭuṅkum pārttilaiyō
  iṭaṅkoḷ mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy eḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 5. tirukkaṇ nutalāl tirumakaṉait tīrttār oṟṟit tēvaravar
  erukka malarē sūṭuvarnī eḻilmal likaieṉ ṟeṇṇiṉaiyāl
  urukkum neruppē avaruruvam uṉakkum avarkkum uṟavāmō
  irukka mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 6. mēlai viṇaiyait tavirttaruḷum viṭaiyār oṟṟi vikirtaravar
  mālai koṭuppār uṇaṅkutalai mālai atutāṉ vāṅkuvaiyē
  āla miṭaṟṟār kāpāli ākit tirivār aṇaivilarē
  ēla mayalkoṇ ṭeṉpeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 7. mākam payilum poḻiṟpaṇaikoḷ vaḷañsēr oṟṟi vāṇaravar
  yōkam payilvār mōkamilār eṉṉē uṉakkiṅ kiṇaṅkuvarē
  ākam payilvāḷ malaiyāḷēl avaḷō oṉṟum aṟintilaḷkāṇ
  ēka mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 8. viṇpār pukaḻum tiruvoṟṟi mēvum puṉitar viṭantariṉum
  uṇpār iṉṉum uṉakkatutāṉ uṭaṉpā ṭāmō uḷamurukit
  taṇpār eṉpār tamaiyellām sārvār atuuṉ sammatamō
  eṇpār mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 9. nīṭi vaḷaṅkoḷ oṟṟiyilvāḻ nimalar ulakat tuyirtōṟum
  ōṭi oḷippār avarnīyum okka ōṭa uṉvasamō
  nāṭi naṭippār nīyumuṭaṉ naṭittāl ulakar nakaiyārō
  īṭil mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.
 • 10. uḷḷi urukum avarkkaruḷum oṟṟi nakarvāḻ uttamarkku
  veḷḷi malaiyum poṉmalaiyum vīṭeṉ ṟuraippār āṉālum
  kaḷḷi neruṅkip puṟaṅkoḷsuṭu kāṭē iṭaṅkāṇ kaṇṭaṟinī
  eḷḷil mayalkoṇ ṭetupeṟuvāy ēḻai aṭinī eṉmakaḷē.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!