திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
jpUmUl; ngUkpj;
tiruaruṭ perumitam
Mw;wh tpuf;
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. fhjw; rpwg;Gf; fJth khz;G
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  jiytp fow; nwjpu;kWj;jy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. cyf; cilahu; j;Ciu xw;wp itj;jhu; vd;whY;
  myfpy; Gfohu; fhghyp Mfj; jphpe;jhu; vd;whY;
  jpyf; midahu; Gwq;fhl;lpy; Nru;e;J elpj;jhu; vd;whY;
  fyf tpopaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 2. ngUik cilahu; kidnjhW;Ngha;g; gpr;ir vLj;jhu; MdhY;
  mUik kzpahu; m;gyj;jpy; Mlpj; jphpe;jhu; MdhY;
  xUik cilahu; NfhtzNk cilaha; cLj;jhu; MdhY;
  fUik tpopaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 3. vy;yh; cilahu; kz;$ypf; nfLj;Jg; gpioj;jhu; MdhY;
  nfhy;yh eyj;jhu; ahidapd;Njhy; nfhd;W jhpj;jhu; MdhY;
  ty;yhu; tpirad; tpy;mlpahy; tLg;gl; Lte;jhu; MdhY;
  fy;yh; Kiyaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 4. vd;id cilahu; xUNtld; vr;rpy; cte;jhu; vd;whY;
  md;id midahu; xUkfid mWf;f ciuj;jhu; vd;whY;
  Jd;D; >iwahu; njhz;lDf;Fj; Jhju; Mdhu; vd;whY;
  fd;dp >JNfs; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 5. vd;W; >wthu; kplw;wpy;tpl; >Uf;f mikj;jhu; vd;whY;
  xd;W epiyahu; epiyapy;yh Njhlp coy;thu; vd;whY;
  ed;W Ghpthu; jUkd;capu; eypa cijj;jhu; vd;whY;
  fd;Wz; fuj;jha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 6. vd;fz; midahu; kiykfis >r;rpj; jize;jhu; MdhY;
  td;fz; milahu; jPf;fz;zhy; kjid vhpj;jhu; MdhY;
  Gd;fz; mWg;ghu; Gd;difahy; Guj;ij mopj;jhu; MdhY;
  fd;dy; nkhopaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 7. tho;it mspg;ghu; khNlwp kfpo;e;J jphpthu; vd;whY;
  jho;it kWg;ghu; G+jfzj; jhid cilahu; vd;whY;
  Co;it mWg;ghu; Nga;f;$l;lj; njhf;f elpg;ghu; vd;whY;
  fho;nfhs; Kiyaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 8. tpkiy >lj;jhu; >d;gJd;g; Ntz;lh eyj;jhu; MdhY;
  mky; cilahu; jPtz;zu; Mnkd; Wiug;ghu; MdhY;
  eky; mWg;ghu; gpj;ju;vD; ehk; cilahu; MdhY;
  fkiy midaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 9. khd;nfhs; fuj;jhu; jiykhiy khu;gpy; mzpe;jhu; vd;whY;
  Md;nfhs; tplq;fu; Rliyvhp mliy tpioe;jhu; vd;whY;
  thd;nfhs; rilahu; tOj;JkJ kj;ju; Mdhu; vd;whY;
  fhd;nfhs; Foyha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 10. Nghu;khy; tpilahu; cyfnkyh; Nghf;Fe; njhopyu; MdhY;
  Mu;tho; rilahu; jikmile;Njhu; Mir mopg;ghu; MdhY;
  jhu;tho; Gaj;jhu; khtpuju; jtQh dpaNu MdhY;
  fhu;tho; Foyha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 11. NfhNj kUthu; khy;maD; Fwpah newpahu; vd;whY;
  rhNj kfpo;thu; mlpahiuj; j;Nghy; epidg;ghu; vd;whY;
  khNj tUf;F; khNjtu; nksd Nahfp vd;whY;
  fhNju; Fioaha; ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.
 • 12. cilahu; cyfpw; fhnrd;ghu;f; nfhd;W; cjthu; MdhY;
  milahu;f; fhpahu; Ntz;lhu;f;Nf mUs;thu; typa MdhY;
  gilahu; fuj;ju; gopf;fQ;rhg; ghR gjNu MdhY;
  filah mKNj ehd;mtu;Nky; fhjy; xopNad; fdtpDNk.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!