திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुअरुट् पॆरुमितम्
tiruaruṭ perumitam
आऱ्ऱा विरकम्
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. कातऱ् सिऱप्पुक् कतुवा माण्पु
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  तलैवि कऴऱ् ऱॆतिर्मऱुत्तल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलकम् उटैयार् तम्ऊरै ऒऱ्ऱि वैत्तार् ऎऩ्ऱालुम्
  अलकिल् पुकऴार् कापालि आकत् तिरिन्दार् ऎऩ्ऱालुम्
  तिलकम् अऩैयार् पुऱङ्काट्टिल् सेर्न्दु नटित्तार् ऎऩ्ऱालुम्
  कलक विऴियाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 2. पॆरुमै उटैयार् मऩैतॊऱुम्पोय्प् पिस्सै ऎटुत्तार् आऩालुम्
  अरुमै मणियार् अम्पलत्तिल् आटित् तिरिन्दार् आऩालुम्
  ऒरुमै उटैयार् कोवणमे उटैयाय् उटुत्तार् आऩालुम्
  करुमै विऴियाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 3. ऎल्लाम् उटैयार् मण्कूलिक् कॆटुत्तुप् पिऴैत्तार् आऩालुम्
  कॊल्ला नलत्तार् याऩैयिऩ्तोल् कॊऩ्ऱु तरित्तार् आऩालुम्
  वल्लार् विसैयऩ् विल्अटियाल् वटुप्पट् टुवन्दार् आऩालुम्
  कल्लाम् मुलैयाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 4. ऎऩ्ऩै उटैयार् ऒरुवेटऩ् ऎस्सिल् उवन्दार् ऎऩ्ऱालुम्
  अऩ्ऩै अऩैयार् ऒरुमकऩै अऱुक्क उरैत्तार् ऎऩ्ऱालुम्
  तुऩ्ऩुम् इऱैयार् तॊण्टऩुक्कुत् तूतर् आऩार् ऎऩ्ऱालुम्
  कऩ्ऩि इतुकेळ् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 5. ऎऩ्ऱुम् इऱवार् मिटऱ्ऱिल्विटम् इरुक्क अमैत्तार् ऎऩ्ऱालुम्
  ऒऩ्ऱु निलैयार् निलैयिल्ला तोटि उऴल्वार् ऎऩ्ऱालुम्
  नऩ्ऱु पुरिवार् तरुमऩ्उयिर् नलिय उतैत्तार् ऎऩ्ऱालुम्
  कऩ्ऱुण् करत्ताय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 6. ऎऩ्कण् अऩैयार् मलैमकळै इस्सित् तणैन्दार् आऩालुम्
  वऩ्कण् अटैयार् तीक्कण्णाल् मतऩै ऎरित्तार् आऩालुम्
  पुऩ्कण् अऱुप्पार् पुऩ्ऩकैयाल् पुरत्तै अऴित्तार् आऩालुम्
  कऩ्ऩल् मॊऴियाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 7. वाऴ्वै अळिप्पार् माटेऱि मकिऴ्न्दु तिरिवार् ऎऩ्ऱालुम्
  ताऴ्वै मऱुप्पार् पूतकणत् ताऩै उटैयार् ऎऩ्ऱालुम्
  ऊऴ्वै अऱुप्पार् पेय्क्कूट्टत् तॊक्क नटिप्पार् ऎऩ्ऱालुम्
  काऴ्कॊळ् मुलैयाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 8. विमलै इटत्तार् इऩ्पतुऩ्पम् वेण्टा नलत्तार् आऩालुम्
  अमलम् उटैयार् तीवण्णर् आमॆऩ् ऱुरैप्पार् आऩालुम्
  नमलम् अऱुप्पार् पित्तर्ऎऩुम् नामम् उटैयार् आऩालुम्
  कमलै अऩैयाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 9. माऩ्कॊळ् करत्तार् तलैमालै मार्पिल् अणिन्दार् ऎऩ्ऱालुम्
  आऩ्कॊळ् विटङ्कर् सुटलैऎरि अटलै विऴैन्दार् ऎऩ्ऱालुम्
  वाऩ्कॊळ् सटैयार् वऴुत्तुमतु मत्तर् आऩार् ऎऩ्ऱालुम्
  काऩ्कॊळ् कुऴलाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 10. पोर्माल् विटैयार् उलकमॆलाम् पोक्कुन् तॊऴिलर् आऩालुम्
  आर्वाऴ् सटैयार् तमैअटैन्दोर् आसै अऴिप्पार् आऩालुम्
  तार्वाऴ् पुयत्तार् माविरतर् तवञा ऩियरे आऩालुम्
  कार्वाऴ् कुऴलाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 11. कोते मरुवार् माल्अयऩुम् कुऱिया नॆऱियार् ऎऩ्ऱालुम्
  साते मकिऴ्वार् अटियारैत् तम्पोल् निऩैप्पार् ऎऩ्ऱालुम्
  माते वरुक्कुम् मातेवर् मौऩ योकि ऎऩ्ऱालुम्
  कातेर् कुऴैयाय् नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.
 • 12. उटैयार् उलकिऱ् कासॆऩ्पार्क् कॊऩ्ऱुम् उतवार् आऩालुम्
  अटैयार्क् करियार् वेण्टार्क्के अरुळ्वार् वलिय आऩालुम्
  पटैयार् करत्तर् पऴिक्कञ्साप् पासु पतरे आऩालुम्
  कटैया अमुते नाऩ्अवर्मेल् कातल् ऒऴियेऩ् कऩविऩुमे.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!