திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುಅರುಟ್ ಪೆರುಮಿತಂ
tiruaruṭ perumitam
ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕಂ
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. ಕಾತಱ್ ಸಿಱಪ್ಪುಕ್ ಕತುವಾ ಮಾಣ್ಪು
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  ತಲೈವಿ ಕೞಱ್ ಱೆತಿರ್ಮಱುತ್ತಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಂ ಉಟೈಯಾರ್ ತಂಊರೈ ಒಱ್ಱಿ ವೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಅಲಕಿಲ್ ಪುಕೞಾರ್ ಕಾಪಾಲಿ ಆಕತ್ ತಿರಿಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ತಿಲಕಂ ಅನೈಯಾರ್ ಪುಱಙ್ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಸೇರ್ಂದು ನಟಿತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕಲಕ ವಿೞಿಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 2. ಪೆರುಮೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಮನೈತೊಱುಂಪೋಯ್ಪ್ ಪಿಸ್ಸೈ ಎಟುತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಅರುಮೈ ಮಣಿಯಾರ್ ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟಿತ್ ತಿರಿಂದಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಒರುಮೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಕೋವಣಮೇ ಉಟೈಯಾಯ್ ಉಟುತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕರುಮೈ ವಿೞಿಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 3. ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಮಣ್ಕೂಲಿಕ್ ಕೆಟುತ್ತುಪ್ ಪಿೞೈತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕೊಲ್ಲಾ ನಲತ್ತಾರ್ ಯಾನೈಯಿನ್ತೋಲ್ ಕೊನ್ಱು ತರಿತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ವಲ್ಲಾರ್ ವಿಸೈಯನ್ ವಿಲ್ಅಟಿಯಾಲ್ ವಟುಪ್ಪಟ್ ಟುವಂದಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕಲ್ಲಾಂ ಮುಲೈಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 4. ಎನ್ನೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಒರುವೇಟನ್ ಎಸ್ಸಿಲ್ ಉವಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಅನ್ನೈ ಅನೈಯಾರ್ ಒರುಮಕನೈ ಅಱುಕ್ಕ ಉರೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ತುನ್ನುಂ ಇಱೈಯಾರ್ ತೊಣ್ಟನುಕ್ಕುತ್ ತೂತರ್ ಆನಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕನ್ನಿ ಇತುಕೇಳ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 5. ಎನ್ಱುಂ ಇಱವಾರ್ ಮಿಟಱ್ಱಿಲ್ವಿಟಂ ಇರುಕ್ಕ ಅಮೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಒನ್ಱು ನಿಲೈಯಾರ್ ನಿಲೈಯಿಲ್ಲಾ ತೋಟಿ ಉೞಲ್ವಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ನನ್ಱು ಪುರಿವಾರ್ ತರುಮನ್ಉಯಿರ್ ನಲಿಯ ಉತೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕನ್ಱುಣ್ ಕರತ್ತಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 6. ಎನ್ಕಣ್ ಅನೈಯಾರ್ ಮಲೈಮಕಳೈ ಇಸ್ಸಿತ್ ತಣೈಂದಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ವನ್ಕಣ್ ಅಟೈಯಾರ್ ತೀಕ್ಕಣ್ಣಾಲ್ ಮತನೈ ಎರಿತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಪುನ್ಕಣ್ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಪುನ್ನಕೈಯಾಲ್ ಪುರತ್ತೈ ಅೞಿತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕನ್ನಲ್ ಮೊೞಿಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 7. ವಾೞ್ವೈ ಅಳಿಪ್ಪಾರ್ ಮಾಟೇಱಿ ಮಕಿೞ್ಂದು ತಿರಿವಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ತಾೞ್ವೈ ಮಱುಪ್ಪಾರ್ ಪೂತಕಣತ್ ತಾನೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಊೞ್ವೈ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಪೇಯ್ಕ್ಕೂಟ್ಟತ್ ತೊಕ್ಕ ನಟಿಪ್ಪಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕಾೞ್ಕೊಳ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 8. ವಿಮಲೈ ಇಟತ್ತಾರ್ ಇನ್ಪತುನ್ಪಂ ವೇಣ್ಟಾ ನಲತ್ತಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಅಮಲಂ ಉಟೈಯಾರ್ ತೀವಣ್ಣರ್ ಆಮೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ನಮಲಂ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಪಿತ್ತರ್ಎನುಂ ನಾಮಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕಮಲೈ ಅನೈಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 9. ಮಾನ್ಕೊಳ್ ಕರತ್ತಾರ್ ತಲೈಮಾಲೈ ಮಾರ್ಪಿಲ್ ಅಣಿಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಆನ್ಕೊಳ್ ವಿಟಙ್ಕರ್ ಸುಟಲೈಎರಿ ಅಟಲೈ ವಿೞೈಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ವಾನ್ಕೊಳ್ ಸಟೈಯಾರ್ ವೞುತ್ತುಮತು ಮತ್ತರ್ ಆನಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕಾನ್ಕೊಳ್ ಕುೞಲಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 10. ಪೋರ್ಮಾಲ್ ವಿಟೈಯಾರ್ ಉಲಕಮೆಲಾಂ ಪೋಕ್ಕುನ್ ತೊೞಿಲರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಆರ್ವಾೞ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತಮೈಅಟೈಂದೋರ್ ಆಸೈ ಅೞಿಪ್ಪಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ತಾರ್ವಾೞ್ ಪುಯತ್ತಾರ್ ಮಾವಿರತರ್ ತವಞಾ ನಿಯರೇ ಆನಾಲುಂ
  ಕಾರ್ವಾೞ್ ಕುೞಲಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 11. ಕೋತೇ ಮರುವಾರ್ ಮಾಲ್ಅಯನುಂ ಕುಱಿಯಾ ನೆಱಿಯಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಸಾತೇ ಮಕಿೞ್ವಾರ್ ಅಟಿಯಾರೈತ್ ತಂಪೋಲ್ ನಿನೈಪ್ಪಾರ್ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಮಾತೇ ವರುಕ್ಕುಂ ಮಾತೇವರ್ ಮೌನ ಯೋಕಿ ಎನ್ಱಾಲುಂ
  ಕಾತೇರ್ ಕುೞೈಯಾಯ್ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.
 • 12. ಉಟೈಯಾರ್ ಉಲಕಿಱ್ ಕಾಸೆನ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊನ್ಱುಂ ಉತವಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಅಟೈಯಾರ್ಕ್ ಕರಿಯಾರ್ ವೇಣ್ಟಾರ್ಕ್ಕೇ ಅರುಳ್ವಾರ್ ವಲಿಯ ಆನಾಲುಂ
  ಪಟೈಯಾರ್ ಕರತ್ತರ್ ಪೞಿಕ್ಕಞ್ಸಾಪ್ ಪಾಸು ಪತರೇ ಆನಾಲುಂ
  ಕಟೈಯಾ ಅಮುತೇ ನಾನ್ಅವರ್ಮೇಲ್ ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯೇನ್ ಕನವಿನುಮೇ.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!