திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുഅരുട് പെരുമിതം
tiruaruṭ perumitam
ആറ്റാ വിരകം
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. കാതറ് ചിറപ്പുക് കതുവാ മാണ്‍പു
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  തലൈവി കഴറ് റെതിര്‍മറുത്തല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകം ഉടൈയാര്‍ തംഊരൈ ഒറ്റി വൈത്താര്‍ എന്‍റാലും
  അലകില്‍ പുകഴാര്‍ കാപാലി ആകത് തിരിന്താര്‍ എന്‍റാലും
  തിലകം അനൈയാര്‍ പുറങ്കാട്ടില്‍ ചേര്‍ന്തു നടിത്താര്‍ എന്‍റാലും
  കലക വിഴിയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 2. പെരുമൈ ഉടൈയാര്‍ മനൈതൊറുംപോയ്പ് പിച്ചൈ എടുത്താര്‍ ആനാലും
  അരുമൈ മണിയാര്‍ അംപലത്തില്‍ ആടിത് തിരിന്താര്‍ ആനാലും
  ഒരുമൈ ഉടൈയാര്‍ കോവണമേ ഉടൈയായ് ഉടുത്താര്‍ ആനാലും
  കരുമൈ വിഴിയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 3. എല്‍ലാം ഉടൈയാര്‍ മണ്‍കൂലിക് കെടുത്തുപ് പിഴൈത്താര്‍ ആനാലും
  കൊല്‍ലാ നലത്താര്‍ യാനൈയിന്‍തോല്‍ കൊന്‍റു തരിത്താര്‍ ആനാലും
  വല്‍ലാര്‍ വിചൈയന്‍ വില്‍അടിയാല്‍ വടുപ്പട് ടുവന്താര്‍ ആനാലും
  കല്‍ലാം മുലൈയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 4. എന്‍നൈ ഉടൈയാര്‍ ഒരുവേടന്‍ എച്ചില്‍ ഉവന്താര്‍ എന്‍റാലും
  അന്‍നൈ അനൈയാര്‍ ഒരുമകനൈ അറുക്ക ഉരൈത്താര്‍ എന്‍റാലും
  തുന്‍നും ഇറൈയാര്‍ തൊണ്‍ടനുക്കുത് തൂതര്‍ ആനാര്‍ എന്‍റാലും
  കന്‍നി ഇതുകേള്‍ നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 5. എന്‍റും ഇറവാര്‍ മിടറ്റില്‍വിടം ഇരുക്ക അമൈത്താര്‍ എന്‍റാലും
  ഒന്‍റു നിലൈയാര്‍ നിലൈയില്‍ലാ തോടി ഉഴല്‍വാര്‍ എന്‍റാലും
  നന്‍റു പുരിവാര്‍ തരുമന്‍ഉയിര്‍ നലിയ ഉതൈത്താര്‍ എന്‍റാലും
  കന്‍റുണ്‍ കരത്തായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 6. എന്‍കണ്‍ അനൈയാര്‍ മലൈമകളൈ ഇച്ചിത് തണൈന്താര്‍ ആനാലും
  വന്‍കണ്‍ അടൈയാര്‍ തീക്കണ്‍ണാല്‍ മതനൈ എരിത്താര്‍ ആനാലും
  പുന്‍കണ്‍ അറുപ്പാര്‍ പുന്‍നകൈയാല്‍ പുരത്തൈ അഴിത്താര്‍ ആനാലും
  കന്‍നല്‍ മൊഴിയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 7. വാഴ്വൈ അളിപ്പാര്‍ മാടേറി മകിഴ്ന്തു തിരിവാര്‍ എന്‍റാലും
  താഴ്വൈ മറുപ്പാര്‍ പൂതകണത് താനൈ ഉടൈയാര്‍ എന്‍റാലും
  ഊഴ്വൈ അറുപ്പാര്‍ പേയ്ക്കൂട്ടത് തൊക്ക നടിപ്പാര്‍ എന്‍റാലും
  കാഴ്കൊള്‍ മുലൈയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 8. വിമലൈ ഇടത്താര്‍ ഇന്‍പതുന്‍പം വേണ്‍ടാ നലത്താര്‍ ആനാലും
  അമലം ഉടൈയാര്‍ തീവണ്‍ണര്‍ ആമെന്‍ റുരൈപ്പാര്‍ ആനാലും
  നമലം അറുപ്പാര്‍ പിത്തര്‍എനും നാമം ഉടൈയാര്‍ ആനാലും
  കമലൈ അനൈയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 9. മാന്‍കൊള്‍ കരത്താര്‍ തലൈമാലൈ മാര്‍പില്‍ അണിന്താര്‍ എന്‍റാലും
  ആന്‍കൊള്‍ വിടങ്കര്‍ ചുടലൈഎരി അടലൈ വിഴൈന്താര്‍ എന്‍റാലും
  വാന്‍കൊള്‍ ചടൈയാര്‍ വഴുത്തുമതു മത്തര്‍ ആനാര്‍ എന്‍റാലും
  കാന്‍കൊള്‍ കുഴലായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 10. പോര്‍മാല്‍ വിടൈയാര്‍ ഉലകമെലാം പോക്കുന്‍ തൊഴിലര്‍ ആനാലും
  ആര്‍വാഴ് ചടൈയാര്‍ തമൈഅടൈന്തോര്‍ ആചൈ അഴിപ്പാര്‍ ആനാലും
  താര്‍വാഴ് പുയത്താര്‍ മാവിരതര്‍ തവഞാ നിയരേ ആനാലും
  കാര്‍വാഴ് കുഴലായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 11. കോതേ മരുവാര്‍ മാല്‍അയനും കുറിയാ നെറിയാര്‍ എന്‍റാലും
  ചാതേ മകിഴ്വാര്‍ അടിയാരൈത് തംപോല്‍ നിനൈപ്പാര്‍ എന്‍റാലും
  മാതേ വരുക്കും മാതേവര്‍ മൗന യോകി എന്‍റാലും
  കാതേര്‍ കുഴൈയായ് നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.
 • 12. ഉടൈയാര്‍ ഉലകിറ് കാചെന്‍പാര്‍ക് കൊന്‍റും ഉതവാര്‍ ആനാലും
  അടൈയാര്‍ക് കരിയാര്‍ വേണ്‍ടാര്‍ക്കേ അരുള്‍വാര്‍ വലിയ ആനാലും
  പടൈയാര്‍ കരത്തര്‍ പഴിക്കഞ്ചാപ് പാചു പതരേ ആനാലും
  കടൈയാ അമുതേ നാന്‍അവര്‍മേല്‍ കാതല്‍ ഒഴിയേന്‍ കനവിനുമേ.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!