திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tiruaruṭ perumitam
tiruaruṭ perumitam
āṟṟā virakam
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  talaivi kaḻaṟ ṟetirmaṟuttal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. ulakam uṭaiyār tamūrai oṟṟi vaittār eṉṟālum
  alakil pukaḻār kāpāli ākat tirintār eṉṟālum
  tilakam aṉaiyār puṟaṅkāṭṭil sērntu naṭittār eṉṟālum
  kalaka viḻiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 2. perumai uṭaiyār maṉaitoṟumpōyp pichsai eṭuttār āṉālum
  arumai maṇiyār ampalattil āṭit tirintār āṉālum
  orumai uṭaiyār kōvaṇamē uṭaiyāy uṭuttār āṉālum
  karumai viḻiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 3. ellām uṭaiyār maṇkūlik keṭuttup piḻaittār āṉālum
  kollā nalattār yāṉaiyiṉtōl koṉṟu tarittār āṉālum
  vallār visaiyaṉ vilaṭiyāl vaṭuppaṭ ṭuvantār āṉālum
  kallām mulaiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 4. eṉṉai uṭaiyār oruvēṭaṉ echsil uvantār eṉṟālum
  aṉṉai aṉaiyār orumakaṉai aṟukka uraittār eṉṟālum
  tuṉṉum iṟaiyār toṇṭaṉukkut tūtar āṉār eṉṟālum
  kaṉṉi itukēḷ nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 5. eṉṟum iṟavār miṭaṟṟilviṭam irukka amaittār eṉṟālum
  oṉṟu nilaiyār nilaiyillā tōṭi uḻalvār eṉṟālum
  naṉṟu purivār tarumaṉuyir naliya utaittār eṉṟālum
  kaṉṟuṇ karattāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 6. eṉkaṇ aṉaiyār malaimakaḷai ichsit taṇaintār āṉālum
  vaṉkaṇ aṭaiyār tīkkaṇṇāl mataṉai erittār āṉālum
  puṉkaṇ aṟuppār puṉṉakaiyāl purattai aḻittār āṉālum
  kaṉṉal moḻiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 7. vāḻvai aḷippār māṭēṟi makiḻntu tirivār eṉṟālum
  tāḻvai maṟuppār pūtakaṇat tāṉai uṭaiyār eṉṟālum
  ūḻvai aṟuppār pēykkūṭṭat tokka naṭippār eṉṟālum
  kāḻkoḷ mulaiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 8. vimalai iṭattār iṉpatuṉpam vēṇṭā nalattār āṉālum
  amalam uṭaiyār tīvaṇṇar āmeṉ ṟuraippār āṉālum
  namalam aṟuppār pittareṉum nāmam uṭaiyār āṉālum
  kamalai aṉaiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 9. māṉkoḷ karattār talaimālai mārpil aṇintār eṉṟālum
  āṉkoḷ viṭaṅkar suṭalaieri aṭalai viḻaintār eṉṟālum
  vāṉkoḷ saṭaiyār vaḻuttumatu mattar āṉār eṉṟālum
  kāṉkoḷ kuḻalāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 10. pōrmāl viṭaiyār ulakamelām pōkkun toḻilar āṉālum
  ārvāḻ saṭaiyār tamaiaṭaintōr āsai aḻippār āṉālum
  tārvāḻ puyattār māviratar tavañā ṉiyarē āṉālum
  kārvāḻ kuḻalāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 11. kōtē maruvār mālayaṉum kuṟiyā neṟiyār eṉṟālum
  sātē makiḻvār aṭiyārait tampōl niṉaippār eṉṟālum
  mātē varukkum mātēvar mauṉa yōki eṉṟālum
  kātēr kuḻaiyāy nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.
 • 12. uṭaiyār ulakiṟ kāseṉpārk koṉṟum utavār āṉālum
  aṭaiyārk kariyār vēṇṭārkkē aruḷvār valiya āṉālum
  paṭaiyār karattar paḻikkañsāp pāsu patarē āṉālum
  kaṭaiyā amutē nāṉavarmēl kātal oḻiyēṉ kaṉaviṉumē.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!