திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಣ್ಮೊೞಿ ಮಾಲೈ
aruṇmoḻi mālai
ಕಣ್ ನಿಱೈಂದ ಕಣವನ್
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
Fifth Thirumurai

059. ಇನ್ಪ ಮಾಲೈ
iṉpa mālai

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಒನ್ಱುಂ ಪೆರುಞ್ಸೀ ರೊಱ್ಱಿನಕ ರುಳ್ಳಾ ರುವಂದಿನ್ ಱುಱ್ಱನರ್ಯಾನ್
  ಎನ್ಱುಂ ಪೆರಿಯೀರ್ ನೀರ್ವರುತಱ್ ಕೆನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ತುನ್ಱುಂ ವಿಸುಂಪೇ ಯೆನ್ಱನರ್ನಾನ್ ಸೂತಾ ಮುಮತು ಸೊಲ್ಲೆನ್ಱೇನ್
  ಕುನ್ಱುಙ್ ಕುಟಮು ಮಿಟೈಯುನತು ಕೊಙ್ಕೈ ಯೆನವೇ ಕೂಱಿನರೇ.
 • 2. ಕಾನಾರ್ ಸಟೈಯೀ ರೆನ್ನಿರುಕ್ಕೈಕ್ ಕನ್ಱುಂ ಪಸುಪ್ಪೋಱ್ ಕಱ್ಱತೆನ್ಱೇನ್
  ಮಾನಾರ್ ವಿೞಿಯಾಯ್ ಕಱ್ಱತುನಿನ್ ಮರುಙ್ಕುಱ್ ಕಲೈಯು ಮೆನ್ಱಾರ್ ನೀರ್
  ತಾನಾ ರೆನ್ಱೇ ನನಿಪ್ಪಳ್ಳಿತ್ ತಲೈವ ರೆನವೇ ಸಾಱ್ಱಿನರ್ನಾನ್
  ಆನಾ ಲೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಮೆನ್ಱೇ ನಙ್ಕು ಮಿರುಂದೇ ನೆನ್ಱಾರೇ.
 • 3. ವಾನಙ್ ಕೊಟುಪ್ಪೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೀ ರನ್ಱು ವಂದೀರೆನ್
  ಮಾನಙ್ ಕೆಟುತ್ತೀ ರೆನ್ಱೇನ್ಮುನ್ ವನತ್ತಾರ್ ವಿಟುತ್ತಾ ರೆನ್ಱಾರ್ನೀರ್
  ಊನನ್ ತಟುಕ್ಕು ಮಿಱೈಯೆನ್ಱೇ ನುಲವಾ ತಟುಕ್ಕು ಮೆನ್ಱಾರ್ಮಾಲ್
  ಏನಂ ಪುಟೈತ್ತೀ ರಣೈಯೆನ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇ ನಕಲಾ ರೆನ್ಱಾರೇ.
 • 4. ಇರುಮೈ ಯಳವುಂ ಪೊೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಯಿಟತ್ತೀರ್ ಮುನಿವ ರಿಟರಱನೀರ್
  ಪೆರುಮೈ ನಟತ್ತೀ ರೆನ್ಱೇನೆನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನಟತ್ತಿ ನಾನೆನ್ಱಾರ್
  ತರುಮ ಮಲವಿವ್ ವಿಟೈಯೆನ್ಱೇನ್ ಱರುಮ ವಿಟೈಯು ಮುಣ್ಟೆನ್ಱಾರ್
  ಕರುಮ ಮೆವನ್ಯಾನ್ ಸೆಯವೆನ್ಱೇನ್ ಕರುತಾಣ್ ಪಾಲನ್ ಱೆನ್ಱಾರೇ.
 • 5. ಒಸಿಯ ವಿಟುಕು ಮಿಟೈಯಾರೈ ಯೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದೇ ವುರುಕ್ಕುಕಿನ್ಱ
  ವಸಿಯರ್ ಮಿಕನೀ ರೆನ್ಱೇನೆನ್ ಮಕನೇ ಯೆನ್ಱಾರ್ ವಳರ್ಕಾಮಪ್
  ಪಸಿಯ ತುಟೈಯೇ ನೆನ್ಱೇನುಟ್ ಪಣಿಯಲ್ ಕುಲುಮಪ್ ಪಟಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ನಿಸಿಯ ಮಿಟಱ್ಱೀ ರಾಮೆನ್ಱೇನ್ ನೀಕಣ್ ಟತುವೇ ಯೆನ್ಱಾರೇ.
 • 6. ಕಲೈಯಾ ಳುಟೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿನಿನ್ಱೀರ್ ಕಾಮ ಮಳಿತ್ತೀರ್ ಕಳಿತ್ತಣೈಯೀರ್
  ಮಲೈಯಾ ಳುಮತು ಮನೈವಿಯೆನ್ಱೇನ್ ಮಲೈವಾ ಳುನೈನಾನ್ ಮರುವಿನೆನ್ಱಾರ್
  ಅಲೈಯಾಣ್ ಮಱ್ಱೈ ಯವಳೆನ್ಱೇ ನಲೈವಾ ಳವಳು ಮಱಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ನಿಲೈಯಾಣ್ ಮೈಯಿನೀ ರಾವೆನ್ಱೇ ನೀಯಾ ವೆನ್ಱು ನಿನ್ಱಾರೇ.
 • 7. ಸೀಲಂ ಪಟೈತ್ತೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕ ರೇನೀರ್ ತಿಣ್ಮೈಮಿಕುಞ್
  ಸೂಲಂ ಪಟೈತ್ತೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಱೊಲ್ಲೈ ಯುಲಕ ಮುಣವೆನ್ಱಾರ್
  ಆಲಂ ಪಟುತ್ತ ಕಳತ್ತೀರೆನ್ ಱಱೈಂದೇ ನವಳಿವ್ ವಾನೆನ್ಱಾರ್
  ಸಾಲಂ ಪೆಟುತ್ತೀ ರುಮೈಯೆನ್ಱೇನ್ ಱಾರ ಮಿರಣ್ಟಾ ಮೆನ್ಱಾರೇ.
 • 8. ಞಾಲ ರಾತಿ ವಣಙ್ಕುಮೊಱ್ಱಿ ನಾತರ್ ನೀರೇ ನಾಟ್ಟಮುಱುಂ
  ಪಾಲ ರಾಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇನಾಂ ಪಾಲ ರಲನೀ ಪಾರೆನ್ಱಾರ್
  ಮೇಲ ರಾವನ್ ತಿಟುಮೆನ್ಱೇನ್ ವಿಳಂಪೇಲ್ ಮಕವು ಮಱಿಯುಮೆನ್ಱಾರ್
  ಕೋಲ ರಾಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇನ್ಯಾಙ್ ಕೊಣ್ಟೋ ಮುಕ್ಕ ಣೆನ್ಱಾರೇ.
 • 9. ವಣ್ಮೈ ತರುವೀ ರೊಱ್ಱಿನಿನ್ಱು ವರುವೀ ರೆನ್ನೈ ಮರುವೀರ್ನೀರ್
  ಉಣ್ಮೈ ಯುಟೈಯೀ ರೆನ್ಱೇನಾ ಮುಟೈಪ್ಪೇಂ ವಣಙ್ಕಿ ನೋರ್ಕ್ಕೆನ್ಱಾರ್
  ಕಣ್ಮೈ ಯುಟೈಯೀ ರೆನ್ಱೇನೀ ಕಳಮೈ ಯುಟೈಯೇಂ ಯಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ತಣ್ಮೈ ಯರುಳೀ ರೆನ್ಱೇನಾನ್ ತಕೈಯೇ ಯರುಳ್ವ ತೆನ್ಱಾರೇ.
 • 10. ಒನ್ನಾರ್ ಪುರಮೂನ್ ಱೆರಿಸೆಯ್ತೀ ರೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀ ರುವಪ್ಪುಟನೇ
  ಯೆನ್ನಾ ಕುಲತ್ತೈ ಯೋಟ್ಟುಮೆನ್ಱೇ ನಿಟೈಯ ರಲನಾ ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತಾರ್
  ಪೊನ್ನಾಱ್ ಸಟೈಯೀ ರೆನ್ಱೇನೆನ್ ಪುತಿಯ ತೇವಿ ಮನೈವಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ಸೊನ್ನಾಱ್ ಕೇಳ್ವಿ ವಿಯಪ್ಪೆನ್ಱೇನ್ ಸುತ್ತ ವಿಯಪ್ಪೊನ್ ಱೆನ್ಱಾರೇ.
 • 11. ಕನಿಮಾ ನಿತೞಿ ಮುಲೈಸ್ಸುವಟು ಕಳಿತ್ತೀ ರೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಟಿನಕರೀರ್
  ತನಿಮಾ ನೇಂದಿ ಯೆನ್ಱೇನೆನ್ ಱಲೈಮೇ ಲೊರುಮಾ ನೇಂದಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ತುನಿಮಾಱ್ ಱುಕಿಲೀ ರೆನ್ಱೇನಱ್ ಱುಕಿಲ್ಕೋ ವಣಙ್ಕಾ ಣೆನ್ಱಾರೆನ್
  ಪನಿಮಾಲ್ ವರೈಯೀ ರೆನ್ಱೇನೆನ್ ಪನಿಮಾಲ್ ವರೈಕಾ ಣೆನ್ಱಾರೇ.

இன்ப மாலை // இன்ப மாலை

No audios found!