திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുണ്‍മൊഴി മാലൈ
aruṇmoḻi mālai
കണ്‍ നിറൈന്ത കണവന്‍
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
Fifth Thirumurai

059. ഇന്‍പ മാലൈ
iṉpa mālai

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഒന്‍റും പെരുഞ്ചീ രൊറ്റിനക രുള്‍ളാ രുവന്തിന്‍ റുറ്റനര്‍യാന്‍
  എന്‍റും പെരിയീര്‍ നീര്‍വരുതറ് കെന്‍ന നിമിത്ത മെന്‍റുരൈത്തേന്‍
  തുന്‍റും വിചുംപേ യെന്‍റനര്‍നാന്‍ ചൂതാ മുമതു ചൊല്‍ലെന്‍റേന്‍
  കുന്‍റുങ് കുടമു മിടൈയുനതു കൊങ്കൈ യെനവേ കൂറിനരേ.
 • 2. കാനാര്‍ ചടൈയീ രെന്‍നിരുക്കൈക് കന്‍റും പചുപ്പോറ് കറ്റതെന്‍റേന്‍
  മാനാര്‍ വിഴിയായ് കറ്റതുനിന്‍ മരുങ്കുറ് കലൈയു മെന്‍റാര്‍ നീര്‍
  താനാ രെന്‍റേ നനിപ്പള്‍ളിത് തലൈവ രെനവേ ചാറ്റിനര്‍നാന്‍
  ആനാ ലൊറ്റി യിരുമെന്‍റേ നങ്കു മിരുന്തേ നെന്‍റാരേ.
 • 3. വാനങ് കൊടുപ്പീര്‍ തിരുവൊറ്റി വാഴ്വീ രന്‍റു വന്തീരെന്‍
  മാനങ് കെടുത്തീ രെന്‍റേന്‍മുന്‍ വനത്താര്‍ വിടുത്താ രെന്‍റാര്‍നീര്‍
  ഊനന്‍ തടുക്കു മിറൈയെന്‍റേ നുലവാ തടുക്കു മെന്‍റാര്‍മാല്‍
  ഏനം പുടൈത്തീ രണൈയെന്‍പീ രെന്‍റേ നകലാ രെന്‍റാരേ.
 • 4. ഇരുമൈ യളവും പൊഴിലൊറ്റി യിടത്തീര്‍ മുനിവ രിടരറനീര്‍
  പെരുമൈ നടത്തീ രെന്‍റേനെന്‍ പിള്‍ളൈ നടത്തി നാനെന്‍റാര്‍
  തരുമ മലവിവ് വിടൈയെന്‍റേന്‍ റരുമ വിടൈയു മുണ്‍ടെന്‍റാര്‍
  കരുമ മെവന്‍യാന്‍ ചെയവെന്‍റേന്‍ കരുതാണ്‍ പാലന്‍ റെന്‍റാരേ.
 • 5. ഒചിയ വിടുകു മിടൈയാരൈ യൊറ്റി യിരുന്തേ വുരുക്കുകിന്‍റ
  വചിയര്‍ മികനീ രെന്‍റേനെന്‍ മകനേ യെന്‍റാര്‍ വളര്‍കാമപ്
  പചിയ തുടൈയേ നെന്‍റേനുട് പണിയല്‍ കുലുമപ് പടിയെന്‍റാര്‍
  നിചിയ മിടറ്റീ രാമെന്‍റേന്‍ നീകണ്‍ ടതുവേ യെന്‍റാരേ.
 • 6. കലൈയാ ളുടൈയീ രൊറ്റിനിന്‍റീര്‍ കാമ മളിത്തീര്‍ കളിത്തണൈയീര്‍
  മലൈയാ ളുമതു മനൈവിയെന്‍റേന്‍ മലൈവാ ളുനൈനാന്‍ മരുവിനെന്‍റാര്‍
  അലൈയാണ്‍ മറ്റൈ യവളെന്‍റേ നലൈവാ ളവളു മറിയെന്‍റാര്‍
  നിലൈയാണ്‍ മൈയിനീ രാവെന്‍റേ നീയാ വെന്‍റു നിന്‍റാരേ.
 • 7. ചീലം പടൈത്തീര്‍ തിരുവൊറ്റിത് തിയാക രേനീര്‍ തിണ്‍മൈമികുഞ്
  ചൂലം പടൈത്തീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍ റൊല്‍ലൈ യുലക മുണവെന്‍റാര്‍
  ആലം പടുത്ത കളത്തീരെന്‍ ററൈന്തേ നവളിവ് വാനെന്‍റാര്‍
  ചാലം പെടുത്തീ രുമൈയെന്‍റേന്‍ റാര മിരണ്‍ടാ മെന്‍റാരേ.
 • 8. ഞാല രാതി വണങ്കുമൊറ്റി നാതര്‍ നീരേ നാട്ടമുറും
  പാല രാമെന്‍ റുരൈത്തേനാം പാല രലനീ പാരെന്‍റാര്‍
  മേല രാവന്‍ തിടുമെന്‍റേന്‍ വിളംപേല്‍ മകവു മറിയുമെന്‍റാര്‍
  കോല രാമെന്‍ റുരൈത്തേന്‍യാങ് കൊണ്‍ടോ മുക്ക ണെന്‍റാരേ.
 • 9. വണ്‍മൈ തരുവീ രൊറ്റിനിന്‍റു വരുവീ രെന്‍നൈ മരുവീര്‍നീര്‍
  ഉണ്‍മൈ യുടൈയീ രെന്‍റേനാ മുടൈപ്പേം വണങ്കി നോര്‍ക്കെന്‍റാര്‍
  കണ്‍മൈ യുടൈയീ രെന്‍റേനീ കളമൈ യുടൈയേം യാമെന്‍റാര്‍
  തണ്‍മൈ യരുളീ രെന്‍റേനാന്‍ തകൈയേ യരുള്‍വ തെന്‍റാരേ.
 • 10. ഒന്‍നാര്‍ പുരമൂന്‍ റെരിചെയ്തീ രൊറ്റി യുടൈയീ രുവപ്പുടനേ
  യെന്‍നാ കുലത്തൈ യോട്ടുമെന്‍റേ നിടൈയ രലനാ മെന്‍റുരൈത്താര്‍
  പൊന്‍നാറ് ചടൈയീ രെന്‍റേനെന്‍ പുതിയ തേവി മനൈവിയെന്‍റാര്‍
  ചൊന്‍നാറ് കേള്‍വി വിയപ്പെന്‍റേന്‍ ചുത്ത വിയപ്പൊന്‍ റെന്‍റാരേ.
 • 11. കനിമാ നിതഴി മുലൈച്ചുവടു കളിത്തീ രൊറ്റിക് കടിനകരീര്‍
  തനിമാ നേന്തി യെന്‍റേനെന്‍ റലൈമേ ലൊരുമാ നേന്തിയെന്‍റാര്‍
  തുനിമാറ് റുകിലീ രെന്‍റേനറ് റുകില്‍കോ വണങ്കാ ണെന്‍റാരെന്‍
  പനിമാല്‍ വരൈയീ രെന്‍റേനെന്‍ പനിമാല്‍ വരൈകാ ണെന്‍റാരേ.

இன்ப மாலை // இன்ப மாலை

No audios found!