திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇನ್ಪ ಮಾಲೈ
iṉpa mālai
ಇರಾಮನಾಮ ಸಙ್ಕೀರ್ತ್ತನಂ
irāmanāma saṅkīrttaṉam
Fifth Thirumurai

060. ಕಣ್ ನಿಱೈಂದ ಕಣವನ್
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮೈಯ ಲೞಕೀ ರೂರೊಱ್ಱಿ ವೈತ್ತೀ ರುಳವೋ ಮನೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಕೈಯಿ ನಿಱೈಂದ ತನತ್ತಿನುಂದಙ್ ಕಣ್ಣಿ ನಿಱೈಂದ ಕಣವನೈಯೇ
  ಮೆಯ್ಯಿನ್ ವಿೞೈವಾ ರೊರುಮನೈಯೋ ವಿಳಂಪಿನ್ ಮನೈಯುಂ ಮಿಕಪ್ಪಲವಾಂ
  ಎಯ್ಯಿ ಲಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟಿ.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!