திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అరుణ్మొళి మాలై
aruṇmoḻi mālai
కణ్ నిఱైంద కణవన్
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
Fifth Thirumurai

059. ఇన్ప మాలై
iṉpa mālai

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఒన్ఱుం పెరుఞ్సీ రొఱ్ఱినక రుళ్ళా రువందిన్ ఱుఱ్ఱనర్యాన్
  ఎన్ఱుం పెరియీర్ నీర్వరుతఱ్ కెన్న నిమిత్త మెన్ఱురైత్తేన్
  తున్ఱుం విసుంపే యెన్ఱనర్నాన్ సూతా ముమతు సొల్లెన్ఱేన్
  కున్ఱుఙ్ కుటము మిటైయునతు కొఙ్కై యెనవే కూఱినరే.
 • 2. కానార్ సటైయీ రెన్నిరుక్కైక్ కన్ఱుం పసుప్పోఱ్ కఱ్ఱతెన్ఱేన్
  మానార్ విళియాయ్ కఱ్ఱతునిన్ మరుఙ్కుఱ్ కలైయు మెన్ఱార్ నీర్
  తానా రెన్ఱే ననిప్పళ్ళిత్ తలైవ రెనవే సాఱ్ఱినర్నాన్
  ఆనా లొఱ్ఱి యిరుమెన్ఱే నఙ్కు మిరుందే నెన్ఱారే.
 • 3. వానఙ్ కొటుప్పీర్ తిరువొఱ్ఱి వాళ్వీ రన్ఱు వందీరెన్
  మానఙ్ కెటుత్తీ రెన్ఱేన్మున్ వనత్తార్ విటుత్తా రెన్ఱార్నీర్
  ఊనన్ తటుక్కు మిఱైయెన్ఱే నులవా తటుక్కు మెన్ఱార్మాల్
  ఏనం పుటైత్తీ రణైయెన్పీ రెన్ఱే నకలా రెన్ఱారే.
 • 4. ఇరుమై యళవుం పొళిలొఱ్ఱి యిటత్తీర్ మునివ రిటరఱనీర్
  పెరుమై నటత్తీ రెన్ఱేనెన్ పిళ్ళై నటత్తి నానెన్ఱార్
  తరుమ మలవివ్ విటైయెన్ఱేన్ ఱరుమ విటైయు ముణ్టెన్ఱార్
  కరుమ మెవన్యాన్ సెయవెన్ఱేన్ కరుతాణ్ పాలన్ ఱెన్ఱారే.
 • 5. ఒసియ విటుకు మిటైయారై యొఱ్ఱి యిరుందే వురుక్కుకిన్ఱ
  వసియర్ మికనీ రెన్ఱేనెన్ మకనే యెన్ఱార్ వళర్కామప్
  పసియ తుటైయే నెన్ఱేనుట్ పణియల్ కులుమప్ పటియెన్ఱార్
  నిసియ మిటఱ్ఱీ రామెన్ఱేన్ నీకణ్ టతువే యెన్ఱారే.
 • 6. కలైయా ళుటైయీ రొఱ్ఱినిన్ఱీర్ కామ మళిత్తీర్ కళిత్తణైయీర్
  మలైయా ళుమతు మనైవియెన్ఱేన్ మలైవా ళునైనాన్ మరువినెన్ఱార్
  అలైయాణ్ మఱ్ఱై యవళెన్ఱే నలైవా ళవళు మఱియెన్ఱార్
  నిలైయాణ్ మైయినీ రావెన్ఱే నీయా వెన్ఱు నిన్ఱారే.
 • 7. సీలం పటైత్తీర్ తిరువొఱ్ఱిత్ తియాక రేనీర్ తిణ్మైమికుఞ్
  సూలం పటైత్తీ రెన్నెన్ఱేన్ ఱొల్లై యులక ముణవెన్ఱార్
  ఆలం పటుత్త కళత్తీరెన్ ఱఱైందే నవళివ్ వానెన్ఱార్
  సాలం పెటుత్తీ రుమైయెన్ఱేన్ ఱార మిరణ్టా మెన్ఱారే.
 • 8. ఞాల రాతి వణఙ్కుమొఱ్ఱి నాతర్ నీరే నాట్టముఱుం
  పాల రామెన్ ఱురైత్తేనాం పాల రలనీ పారెన్ఱార్
  మేల రావన్ తిటుమెన్ఱేన్ విళంపేల్ మకవు మఱియుమెన్ఱార్
  కోల రామెన్ ఱురైత్తేన్యాఙ్ కొణ్టో ముక్క ణెన్ఱారే.
 • 9. వణ్మై తరువీ రొఱ్ఱినిన్ఱు వరువీ రెన్నై మరువీర్నీర్
  ఉణ్మై యుటైయీ రెన్ఱేనా ముటైప్పేం వణఙ్కి నోర్క్కెన్ఱార్
  కణ్మై యుటైయీ రెన్ఱేనీ కళమై యుటైయేం యామెన్ఱార్
  తణ్మై యరుళీ రెన్ఱేనాన్ తకైయే యరుళ్వ తెన్ఱారే.
 • 10. ఒన్నార్ పురమూన్ ఱెరిసెయ్తీ రొఱ్ఱి యుటైయీ రువప్పుటనే
  యెన్నా కులత్తై యోట్టుమెన్ఱే నిటైయ రలనా మెన్ఱురైత్తార్
  పొన్నాఱ్ సటైయీ రెన్ఱేనెన్ పుతియ తేవి మనైవియెన్ఱార్
  సొన్నాఱ్ కేళ్వి వియప్పెన్ఱేన్ సుత్త వియప్పొన్ ఱెన్ఱారే.
 • 11. కనిమా నితళి ములైస్సువటు కళిత్తీ రొఱ్ఱిక్ కటినకరీర్
  తనిమా నేంది యెన్ఱేనెన్ ఱలైమే లొరుమా నేందియెన్ఱార్
  తునిమాఱ్ ఱుకిలీ రెన్ఱేనఱ్ ఱుకిల్కో వణఙ్కా ణెన్ఱారెన్
  పనిమాల్ వరైయీ రెన్ఱేనెన్ పనిమాల్ వరైకా ణెన్ఱారే.

இன்ப மாலை // இன்ப மாலை

No audios found!