திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇన్ప మాలై
iṉpa mālai
ఇరామనామ సఙ్కీర్త్తనం
irāmanāma saṅkīrttaṉam
Fifth Thirumurai

060. కణ్ నిఱైంద కణవన్
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మైయ లళకీ రూరొఱ్ఱి వైత్తీ రుళవో మనైయెన్ఱేన్
  కైయి నిఱైంద తనత్తినుందఙ్ కణ్ణి నిఱైంద కణవనైయే
  మెయ్యిన్ విళైవా రొరుమనైయో విళంపిన్ మనైయుం మికప్పలవాం
  ఎయ్యి లిటైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటి.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!