திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
போக் குரையீடு
pōk kuraiyīṭu
நெஞ்சொடு புலத்தல்
neñsoṭu pulattal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

018. பணித்திறம் வேட்டல்
paṇittiṟam vēṭṭal