திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಣ್ ನಿಱೈಂದ ಕಣವನ್
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
ಇರಾಮನಾಮಪ್ ಪತಿಕಂ
irāmanāmap patikam
Fifth Thirumurai

061. ಇರಾಮನಾಮ ಸಙ್ಕೀರ್ತ್ತನಂ
irāmanāma saṅkīrttaṉam

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಾರಾಯ ವಣ್ಣ ಮಣಿವಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಕನಸಙ್ಕು ಸಕ್ರ ತರನೀಳ್
  ಸೀರಾಯ ತೂಯ ಮಲರ್ವಾಯ ನೇಯ ಸ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ವೆನವೇ
  ತಾರಾಯ ವಾೞ್ವು ತರುನೆಞ್ಸು ಸೂೞ್ಕ ತಾಮೋತ ರಾಯ ನಮವೋಂ
  ನಾರಾಯ ಣಾಯ ನಮವಾಮ ನಾಯ ನಮಕೇಸ ವಾಯ ನಮವೇ.

இராமநாம சங்கீர்த்தனம் // இராமநாம சங்கீர்த்தனம்