திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కణ్ నిఱైంద కణవన్
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
ఇరామనామప్ పతికం
irāmanāmap patikam
Fifth Thirumurai

061. ఇరామనామ సఙ్కీర్త్తనం
irāmanāma saṅkīrttaṉam

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కారాయ వణ్ణ మణివణ్ణ కణ్ణ కనసఙ్కు సక్ర తరనీళ్
  సీరాయ తూయ మలర్వాయ నేయ స్రీరామ రామ వెనవే
  తారాయ వాళ్వు తరునెఞ్సు సూళ్క తామోత రాయ నమవోం
  నారాయ ణాయ నమవామ నాయ నమకేస వాయ నమవే.

இராமநாம சங்கீர்த்தனம் // இராமநாம சங்கீர்த்தனம்