திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇರಾಮನಾಮ ಸಙ್ಕೀರ್ತ್ತನಂ
irāmanāma saṅkīrttaṉam
ವೀರರಾಕವರ್ ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪಞ್ಸಕಂ
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
Fifth Thirumurai

062. ಇರಾಮನಾಮಪ್ ಪತಿಕಂ
irāmanāmap patikam

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುಮಕಳ್ಎಂ ಪೆರುಮಾಟ್ಟಿ ಮಕಿೞುಂ ವಣ್ಣಸ್
  ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ ಕೊೞುಂಪಾಕೇ ತೇನೇ ತೆಯ್ವತ್
  ತರುಮಕನೈಕ್ ಕಾತ್ತರುಳಕ್ ಕರತ್ತೇ ವೆನ್ಱಿತ್
  ತನುಎಟುತ್ತ ಒರುಮುತಲೇ ತರುಮಪ್ ಪೇಱೇ
  ಇರುಮೈಯುಂಎನ್ ನುಳತ್ತಮರ್ಂದ ರಾಮ ನಾಮತ್
  ತೆನ್ಅರಸೇ ಎನ್ಅಮುತೇ ಎನ್ತಾ ಯೇನಿನ್
  ಮರುಮಲರ್ಪ್ಪೊನ್ ಅಟಿವೞುತ್ತುಂ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಅಂದೋ
  ಮನಂದಳರ್ಂದೇನ್ ಅಱಿಂದುಂಅರುಳ್ ವೞಙ್ಕಿ ಲಾಯೇ.
 • 2. ಕಲೈಕ್ಕಟಲೇ ಕರುಣೈನೆಟುಙ್ ಕಟಲೇ ಕಾನಙ್
  ಕಟಂದತಟಙ್ ಕಟಲೇಎನ್ ಕರುತ್ತೇ ಞಾನ
  ಮಲೈಕ್ಕಣ್ಎೞುಞ್ ಸುಟರೇವಾನ್ ಸುಟರೇ ಅನ್ಪರ್
  ಮನತ್ತೊಳಿರುಂ ಸುಯಞ್ಸುಟರೇ ಮಣಿಯೇ ವಾನೋರ್
  ತಲೈಕ್ಕಣ್ಉಱು ಮಕುಟಸಿಕಾ ಮಣಿಯೇ ವಾಯ್ಮೈತ್
  ತಸರತನ್ತನ್ ಕುಲಮಣಿಯೇ ತಮಿಯೇನ್ ಉಳ್ಳ
  ನಿಲೈಕ್ಕಣ್ಉಱುಂ ಸ್ರೀರಾಮ ವಳ್ಳ ಲೇಎನ್
  ನಿಲೈಅಱಿಂದುಂ ಅರುಳಇನ್ನುಂ ನಿನೈಂದಿ ಲಾಯೇ.
 • 3. ಮಣ್ಣಾಳಾ ನಿನ್ಱವರ್ತಂ ವಾೞ್ವು ವೇಣ್ಟೇನ್
  ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಪಱ್ಱಟೈಂದು ಮಾಳ ವೇಣ್ಟೇನ್
  ವಿಣ್ಣಾಳಾ ನಿನ್ಱಒರು ಮೇನ್ಮೈ ವೇಣ್ಟೇನ್
  ವಿತ್ತಕನಿನ್ ತಿರುವರುಳೇ ವೇಣ್ಟಿ ನಿನ್ಱೇನ್
  ಪುಣ್ಣಾಳಾ ನಿನ್ಱಮನ ಮುಟೈಯೇನ್ ಸೆಯ್ತ
  ಪೊಯ್ಅನೈತ್ತುಂ ತಿರುವುಳತ್ತೇ ಪೊಱುಪ್ಪಾಯ್ ಅನ್ಱಿಕ್
  ಕಣ್ಣಾಳಾ ಸುಟರ್ಕ್ಕಮಲಕ್ ಕಣ್ಣಾ ಎನ್ನೈಕ್
  ಕೈವಿಟಿಲ್ಎನ್ ಸೆಯ್ವೇನೇ ಕಟೈಯ ನೇನೇ.
 • 4. ತೆವ್ವಿನೈಯಾರ್ ಅರಕ್ಕರ್ಕುಲಂ ಸೆಱ್ಱ ವೆಱ್ಱಿಸ್
  ಸಿಙ್ಕಮೇ ಎಙ್ಕಳ್ಕುಲ ತೆಯ್ವ ಮೇಯೋ
  ವೆವ್ವಿನೈತೀರ್ತ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱ ರಾಮ ನಾಮ
  ವಿಯನ್ಸುಟರೇ ಇವ್ವುಲಕ ವಿಟಯಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್
  ಇವ್ವಿನೈಯೇನ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟೇನ್ ಪುಲನಾಂ ಕಳ್ವರ್ಕ್
  ಕಿಲಕ್ಕಾನೇನ್ ತುಣೈಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಂದೋ
  ಸೆಯ್ವಿನೈಒನ್ ಱಱಿಯೇನ್ಇಙ್ ಕೆನ್ನೈ ಎಂದಾಯ್
  ತಿರುವುಳತ್ತಿಲ್ ಸೇರ್ತ್ತಿಲೈಯೇಲ್ ಸೆಯ್ವ ತೆನ್ನೇ.
 • 5. ವಾನ್ವಣ್ಣಕ್ ಕರುಮುಕಿಲೇ ಮೞೈಯೇ ನೀಲ
  ಮಣಿವಣ್ಣಕ್ ಕೊೞುಞ್ಸುಟರೇ ಮರುಂದೇ ವಾನತ್
  ತೇನ್ವಣ್ಣಸ್ ಸೆೞುಞ್ಸುವೈಯೇ ರಾಮ ನಾಮತ್
  ತೆಯ್ವಮೇ ನಿನ್ಪುಕೞೈತ್ ತೆಳಿಂದೇ ಓತಾ
  ಊನ್ವಣ್ಣಪ್ ಪುಲೈವಾಯಾರ್ ಇಟತ್ತೇ ಸೆನ್ಱಾಙ್
  ಕುೞೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಸೆಯ್ವಕೈಒನ್ ಱುಣರೇನ್ ಅಂದೋ
  ಕಾನ್ವಣ್ಣಕ್ ಕುಟುಂಪತ್ತಿಱ್ ಕಿಲಕ್ಕಾ ಎನ್ನೈಕ್
  ಕಾಟ್ಟಿನೈಯೇ ಎನ್ನೇನಿನ್ ಕರುಣೈ ಈತೋ.
 • 6. ಪೊನ್ನುಟೈಯಾರ್ ವಾಯಿಲಿಲ್ಪೋಯ್ ವೀಣೇ ಕಾಲಂ
  ಪೋಕ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ ಇವ್ವುಲಕಪ್ ಪುಣರ್ಪ್ಪೈ ವೇಣ್ಟಿ
  ಎನ್ನುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ನಟಿಯೈ ಮಱಂದೇನ್ ಅಂದೋ
  ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಏೞೈ ಯೇನ್ನಾನ್
  ಪಿನ್ನುಟೈಯೇನ್ ಪಿೞೈಉಟೈಯೇನ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಉನ್ಱನ್
  ಪೇರರುಳುಂ ಉಟೈಯೇನೋ ಪಿಱಂದೇನ್ ವಾಳಾ
  ಉನ್ನುಟೈಯ ತಿರುವುಳತ್ತೆನ್ ನಿನೈತಿ ಯೋಎನ್
  ಒರುಮುತಲ್ವಾ ಸ್ರೀರಾಮಾ ಉಣರ್ಕಿ ಲೇನೇ.
 • 7. ಅಱಂಪೞುಕ್ಕುಂ ತರುವೇಎನ್ ಕುರುವೇ ಎನ್ಱನ್
  ಆರುಯಿರುಕ್ ಕೊರುತುಣೈಯೇ ಅರಸೇ ಪೂವೈ
  ನಿಱಂಪೞುಕ್ಕ ಅೞಕೊೞುಕುಂ ವಟಿವಕ್ ಕುನ್ಱೇ
  ನೆಟುಙ್ಕಟಲುಕ್ ಕಣೈಯಳಿತ್ತ ನಿಲೈಯೇ ವೆಯ್ಯ
  ಮಱಂಪೞುಕ್ಕುಂ ಇಲಙ್ಕೈಇರಾ ವಣನೈಪ್ ಪಣ್ಟೋರ್
  ವಾಳಿನಾಱ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟ ಮಣಿಯೇ ವಾಯ್ಮೈತ್
  ತಿಱಂಪೞುಕ್ಕುಂ ಸ್ರೀರಾಮ ವಳ್ಳ ಲೇನಿನ್
  ತಿರುವರುಳೇ ಅನ್ಱಿಮಱ್ಱೋರ್ ಸೆಯಲಿ ಲೇನೇ.
 • 8. ಕಲ್ಲಾಯ ವನ್ಮನತ್ತರ್ ತಂಪಾಲ್ ಸೆನ್ಱೇ
  ಕಣ್ಕಲಕ್ಕಙ್ ಕೊಳ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಕವಲೈ ವಾೞ್ವೈ
  ಎಲ್ಲಾಂಉಳ್ ಇರುಂದಱಿಂದಾಯ್ ಅನ್ಱೋ ಸಱ್ಱುಂ
  ಇರಙ್ಕಿಲೈಎಂ ಪೆರುಮಾನೇ ಎನ್ನೇ ಎನ್ನೇ
  ಪೊಲ್ಲಾತ ವೆವ್ವಿನೈಯೇನ್ ಎನಿನುಂ ಎನ್ನೈಪ್
  ಪುಣ್ಣಿಯನೇ ಪುರಪ್ಪತರುಟ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ ಅನ್ಱೋ
  ಅಲ್ಆರ್ಂದ ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲ್ನಿನ್ ಱೆಟುತ್ತಿ ಟಾಯೇಲ್
  ಆಱ್ಱೇನ್ನಾನ್ ಪೞಿನಿನ್ಪಾಲ್ ಆಕ್ಕು ವೇನೇ.
 • 9. ಮೈಯಾನ ನೆಞ್ಸಕತ್ತೋರ್ ವಾಯಿಲ್ ಸಾರ್ಂದೇ
  ಮನಂತಳರ್ಂದೇನ್ ವರುಂದುಕಿನ್ಱ ವರುತ್ತಂ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಐಯಾಎನ್ ಉಳತ್ತಮರ್ಂದಾಯ್ ನೀತಾನ್ ಸಱ್ಱುಂ
  ಅಱಿಯಾಯೋ ಅಱಿಯಾಯೇಲ್ ಅಱಿವಾ ರ್ಯಾರೇ
  ಪೊಯ್ಯಾನ ತನ್ಮೈಯಿನೇನ್ ಎನಿನುಂ ಎನ್ನೈಪ್
  ಪುಱಂವಿಟುತ್ತಲ್ ಅೞಕೇಯೋ ಪೊರುಳಾ ಎಣ್ಣಿ
  ಮೆಯ್ಯಾಎನ್ ಱನೈಅನ್ನಾಳ್ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಇನ್ನಾಳ್
  ವೆಱುತ್ತನೈಯೇಲ್ ಎಙ್ಕೇಯಾನ್ ಮೇವು ವೇನೇ.
 • 10. ಕೂಱುವತೋರ್ ಕುಣಮಿಲ್ಲಾಕ್ ಕೊಟಿತಾಂ ಸೆಲ್ವಕ್
  ಕುರುಟ್ಟಱಿವೋರ್ ಇಟೈಪ್ಪಟುಂಎನ್ ಕುಱೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಆಱುವತೋರ್ ವೞಿಕಾಣೇನ್ ಅಂದೋ ಅಂದೋ
  ಅವಲಮೆನುಂ ಕರುಙ್ಕಟಲಿಲ್ ಅೞುಂದು ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಏಱುವತೋರ್ ವಕೈಅಱಿಯೇನ್ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್
  ಏಱ್ಱುಕಿನ್ಱೋರ್ ನಿನ್ನೈಅನ್ಱಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಎನ್ನೈಸ್
  ಸೀಱುವತೋ ಇರಙ್ಕುವತೋ ಯಾತೋ ಉನ್ಱನ್
  ತಿರುವುಳತ್ತೈತ್ ತೆರಿಯೇನೇ ಸಿಱಿಯ ನೇನೇ.

  • * ಕೊಂದಮೂರ್ ಸ್ರೀನಿವಾಸ ವರತಾಸಾರಿಯ ಸುವಾಮಿಕಳ್ ಕೇಟ್ಟುಕ್ಕೊಣ್ಟತಱ್ಕಿಣಙ್ಕ ಅರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ತತು.ವೀರರಾಕವರ್ ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪಞ್ಸಕಂ

இராமநாமப் பதிகம் // இராமநாமப் பதிகம்

No audios found!