திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇరామనామ సఙ్కీర్త్తనం
irāmanāma saṅkīrttaṉam
వీరరాకవర్ పోఱ్ఱిప్ పఞ్సకం
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
Fifth Thirumurai

062. ఇరామనామప్ పతికం
irāmanāmap patikam

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుమకళ్ఎం పెరుమాట్టి మకిళుం వణ్ణస్
  సెళుఙ్కనియే కొళుంపాకే తేనే తెయ్వత్
  తరుమకనైక్ కాత్తరుళక్ కరత్తే వెన్ఱిత్
  తనుఎటుత్త ఒరుముతలే తరుమప్ పేఱే
  ఇరుమైయుంఎన్ నుళత్తమర్ంద రామ నామత్
  తెన్అరసే ఎన్అముతే ఎన్తా యేనిన్
  మరుమలర్ప్పొన్ అటివళుత్తుం సిఱియేన్ అందో
  మనందళర్ందేన్ అఱిందుంఅరుళ్ వళఙ్కి లాయే.
 • 2. కలైక్కటలే కరుణైనెటుఙ్ కటలే కానఙ్
  కటందతటఙ్ కటలేఎన్ కరుత్తే ఞాన
  మలైక్కణ్ఎళుఞ్ సుటరేవాన్ సుటరే అన్పర్
  మనత్తొళిరుం సుయఞ్సుటరే మణియే వానోర్
  తలైక్కణ్ఉఱు మకుటసికా మణియే వాయ్మైత్
  తసరతన్తన్ కులమణియే తమియేన్ ఉళ్ళ
  నిలైక్కణ్ఉఱుం స్రీరామ వళ్ళ లేఎన్
  నిలైఅఱిందుం అరుళఇన్నుం నినైంది లాయే.
 • 3. మణ్ణాళా నిన్ఱవర్తం వాళ్వు వేణ్టేన్
  మఱ్ఱవర్పోల్ పఱ్ఱటైందు మాళ వేణ్టేన్
  విణ్ణాళా నిన్ఱఒరు మేన్మై వేణ్టేన్
  విత్తకనిన్ తిరువరుళే వేణ్టి నిన్ఱేన్
  పుణ్ణాళా నిన్ఱమన ముటైయేన్ సెయ్త
  పొయ్అనైత్తుం తిరువుళత్తే పొఱుప్పాయ్ అన్ఱిక్
  కణ్ణాళా సుటర్క్కమలక్ కణ్ణా ఎన్నైక్
  కైవిటిల్ఎన్ సెయ్వేనే కటైయ నేనే.
 • 4. తెవ్వినైయార్ అరక్కర్కులం సెఱ్ఱ వెఱ్ఱిస్
  సిఙ్కమే ఎఙ్కళ్కుల తెయ్వ మేయో
  వెవ్వినైతీర్త్ తరుళ్కిన్ఱ రామ నామ
  వియన్సుటరే ఇవ్వులక విటయక్ కాట్టిల్
  ఇవ్వినైయేన్ అకప్పట్టేన్ పులనాం కళ్వర్క్
  కిలక్కానేన్ తుణైఒన్ఱుం ఇల్లేన్ అందో
  సెయ్వినైఒన్ ఱఱియేన్ఇఙ్ కెన్నై ఎందాయ్
  తిరువుళత్తిల్ సేర్త్తిలైయేల్ సెయ్వ తెన్నే.
 • 5. వాన్వణ్ణక్ కరుముకిలే మళైయే నీల
  మణివణ్ణక్ కొళుఞ్సుటరే మరుందే వానత్
  తేన్వణ్ణస్ సెళుఞ్సువైయే రామ నామత్
  తెయ్వమే నిన్పుకళైత్ తెళిందే ఓతా
  ఊన్వణ్ణప్ పులైవాయార్ ఇటత్తే సెన్ఱాఙ్
  కుళైక్కిన్ఱేన్ సెయ్వకైఒన్ ఱుణరేన్ అందో
  కాన్వణ్ణక్ కుటుంపత్తిఱ్ కిలక్కా ఎన్నైక్
  కాట్టినైయే ఎన్నేనిన్ కరుణై ఈతో.
 • 6. పొన్నుటైయార్ వాయిలిల్పోయ్ వీణే కాలం
  పోక్కుకిన్ఱేన్ ఇవ్వులకప్ పుణర్ప్పై వేణ్టి
  ఎన్నుటైయాయ్ నిన్నటియై మఱందేన్ అందో
  ఎన్సెయ్కేన్ ఎన్సెయ్కేన్ ఏళై యేన్నాన్
  పిన్నుటైయేన్ పిళైఉటైయేన్ అల్లాల్ ఉన్ఱన్
  పేరరుళుం ఉటైయేనో పిఱందేన్ వాళా
  ఉన్నుటైయ తిరువుళత్తెన్ నినైతి యోఎన్
  ఒరుముతల్వా స్రీరామా ఉణర్కి లేనే.
 • 7. అఱంపళుక్కుం తరువేఎన్ కురువే ఎన్ఱన్
  ఆరుయిరుక్ కొరుతుణైయే అరసే పూవై
  నిఱంపళుక్క అళకొళుకుం వటివక్ కున్ఱే
  నెటుఙ్కటలుక్ కణైయళిత్త నిలైయే వెయ్య
  మఱంపళుక్కుం ఇలఙ్కైఇరా వణనైప్ పణ్టోర్
  వాళినాఱ్ పణికొణ్ట మణియే వాయ్మైత్
  తిఱంపళుక్కుం స్రీరామ వళ్ళ లేనిన్
  తిరువరుళే అన్ఱిమఱ్ఱోర్ సెయలి లేనే.
 • 8. కల్లాయ వన్మనత్తర్ తంపాల్ సెన్ఱే
  కణ్కలక్కఙ్ కొళ్కిన్ఱేన్ కవలై వాళ్వై
  ఎల్లాంఉళ్ ఇరుందఱిందాయ్ అన్ఱో సఱ్ఱుం
  ఇరఙ్కిలైఎం పెరుమానే ఎన్నే ఎన్నే
  పొల్లాత వెవ్వినైయేన్ ఎనినుం ఎన్నైప్
  పుణ్ణియనే పురప్పతరుట్ పుకళ్స్సి అన్ఱో
  అల్ఆర్ంద తుయర్క్కటల్నిన్ ఱెటుత్తి టాయేల్
  ఆఱ్ఱేన్నాన్ పళినిన్పాల్ ఆక్కు వేనే.
 • 9. మైయాన నెఞ్సకత్తోర్ వాయిల్ సార్ందే
  మనంతళర్ందేన్ వరుందుకిన్ఱ వరుత్తం ఎల్లాం
  ఐయాఎన్ ఉళత్తమర్ందాయ్ నీతాన్ సఱ్ఱుం
  అఱియాయో అఱియాయేల్ అఱివా ర్యారే
  పొయ్యాన తన్మైయినేన్ ఎనినుం ఎన్నైప్
  పుఱంవిటుత్తల్ అళకేయో పొరుళా ఎణ్ణి
  మెయ్యాఎన్ ఱనైఅన్నాళ్ ఆణ్టాయ్ ఇన్నాళ్
  వెఱుత్తనైయేల్ ఎఙ్కేయాన్ మేవు వేనే.
 • 10. కూఱువతోర్ కుణమిల్లాక్ కొటితాం సెల్వక్
  కురుట్టఱివోర్ ఇటైప్పటుంఎన్ కుఱైకళ్ ఎల్లాం
  ఆఱువతోర్ వళికాణేన్ అందో అందో
  అవలమెనుం కరుఙ్కటలిల్ అళుందు కిన్ఱేన్
  ఏఱువతోర్ వకైఅఱియేన్ ఎందాయ్ ఎందాయ్
  ఏఱ్ఱుకిన్ఱోర్ నిన్నైఅన్ఱి ఇల్లేన్ ఎన్నైస్
  సీఱువతో ఇరఙ్కువతో యాతో ఉన్ఱన్
  తిరువుళత్తైత్ తెరియేనే సిఱియ నేనే.

  • * కొందమూర్ స్రీనివాస వరతాసారియ సువామికళ్ కేట్టుక్కొణ్టతఱ్కిణఙ్క అరుళిస్ సెయ్తతు.వీరరాకవర్ పోఱ్ఱిప్ పఞ్సకం

இராமநாமப் பதிகம் // இராமநாமப் பதிகம்

No audios found!