திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇರಾಮನಾಮಪ್ ಪತಿಕಂ
irāmanāmap patikam
ಇರೇಣುಕೈ ಪಞ್ಸಕಂ
irēṇukai pañsakam
Fifth Thirumurai

063. ವೀರರಾಕವರ್ ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪಞ್ಸಕಂ
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam

  ತಿರುಎವ್ವುಳೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಣ್ಣಮರ್ ಮತಿಪೋಲ್ ಸಾಂದನ್ ತೞೈತ್ತಸತ್ ತುವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವಣ್ಣಮಾ ಮಣಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಣಿವಣ್ಣತ್ ತೇವಾ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಅಣ್ಣಲೇ ಎವ್ವು ಳೂರಿಲ್ ಅಮರ್ಂದರುಳ್ ಆತಿ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವಿಣ್ಣವರ್ ಮುತಲ್ವಾ ಪೋಱ್ಱಿ ವೀರರಾ ಕವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 2. ಪಾಣ್ಟವರ್ ತೂತ ನಾಕಪ್ ಪಲಿತ್ತರುಳ್ ಪರನೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ನೀಣ್ಟವನ್ ಎನ್ನ ವೇತಂ ನಿಕೞ್ತ್ತುಮಾ ನಿತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತೂಣ್ಟಲಿಲ್ ಲಾಮಲ್ ಓಙ್ಕುಞ್ ಜೋತಿನಲ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವೇಣ್ಟವರ್ ಎವ್ವು ಳೂರ್ವಾೞ್ ವೀರರಾ ಕವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 3. ಮೇತಿನಿ ಪುರಕ್ಕುಂ ವೇಂದರ್ ವೀಱೆಲಾಂ ನಿನತೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕೋತಿಲಾ ಮನತ್ತೇ ನಿನ್ಱು ಕುಲಾವಿಯ ಕೋವೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಓತಿಯ ಎವ್ವು ಳೂರಿಲ್ ಉಱೈಂದರುಳ್ ಪುರಿವಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವೇತಿಯನ್ ತನ್ನೈ ಈನ್ಱ ವೀರರಾ ಕವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 4. ಇಳಙ್ಕೊಟಿ ತನೈಕ್ಕೊಣ್ ಟೇಕುಂ ಇರಾವಣನ್ ತನೈಯ ೞಿತ್ತೇ
  ಕಳಙ್ಕಮಿಲ್ ವಿಪೀಟ ಣರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕನವರ ಸಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ತುಳಙ್ಕುಮಾ ತವತ್ತೋರ್ ಉಱ್ಱ ತುಯರೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವಿಳಙ್ಕುನಲ್ ಎವ್ವು ಳೂರ್ವಾೞ್ ವೀರರಾ ಕವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • 5. ಅಱ್ಪುತತ್ ತಿರುವೈ ಮಾರ್ಪಿಲ್ ಅಣೈತ್ತಪೇ ರೞಕಾ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಪೊಱ್ಪುಱು ತಿಕಿರಿ ಸಙ್ಕು ಪೊರುಂದುಕೈಪ್ ಪುನಿತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವಱ್ಪುಱು ಪಿಣಿತೀರ್ತ್ ತೆನ್ನೈ ಮಕಿೞ್ವಿತ್ತ ವರತಾ ಪೋಱ್ಱಿ
  ವೆಱ್ಪುಯರ್ ಎವ್ವು ಳೂರ್ವಾೞ್ ವೀರರಾ ಕವನೇ ಪೋಱ್ಱಿ.

வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம் // வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம்

No audios found!