திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇരാമനാമ ചങ്കീര്‍ത്തനം
irāmanāma saṅkīrttaṉam
വീരരാകവര്‍ പോറ്റിപ് പഞ്ചകം
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
Fifth Thirumurai

062. ഇരാമനാമപ് പതികം
irāmanāmap patikam

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുമകള്‍എം പെരുമാട്ടി മകിഴും വണ്‍ണച്
  ചെഴുങ്കനിയേ കൊഴുംപാകേ തേനേ തെയ്വത്
  തരുമകനൈക് കാത്തരുളക് കരത്തേ വെന്‍റിത്
  തനുഎടുത്ത ഒരുമുതലേ തരുമപ് പേറേ
  ഇരുമൈയുംഎന്‍ നുളത്തമര്‍ന്ത രാമ നാമത്
  തെന്‍അരചേ എന്‍അമുതേ എന്‍താ യേനിന്‍
  മരുമലര്‍പ്പൊന്‍ അടിവഴുത്തും ചിറിയേന്‍ അന്തോ
  മനന്തളര്‍ന്തേന്‍ അറിന്തുംഅരുള്‍ വഴങ്കി ലായേ.
 • 2. കലൈക്കടലേ കരുണൈനെടുങ് കടലേ കാനങ്
  കടന്തതടങ് കടലേഎന്‍ കരുത്തേ ഞാന
  മലൈക്കണ്‍എഴുഞ് ചുടരേവാന്‍ ചുടരേ അന്‍പര്‍
  മനത്തൊളിരും ചുയഞ്ചുടരേ മണിയേ വാനോര്‍
  തലൈക്കണ്‍ഉറു മകുടചികാ മണിയേ വായ്മൈത്
  തചരതന്‍തന്‍ കുലമണിയേ തമിയേന്‍ ഉള്‍ള
  നിലൈക്കണ്‍ഉറും സ്രീരാമ വള്‍ള ലേഎന്‍
  നിലൈഅറിന്തും അരുളഇന്‍നും നിനൈന്തി ലായേ.
 • 3. മണ്‍ണാളാ നിന്‍റവര്‍തം വാഴ്വു വേണ്‍ടേന്‍
  മറ്റവര്‍പോല്‍ പറ്റടൈന്തു മാള വേണ്‍ടേന്‍
  വിണ്‍ണാളാ നിന്‍റഒരു മേന്‍മൈ വേണ്‍ടേന്‍
  വിത്തകനിന്‍ തിരുവരുളേ വേണ്‍ടി നിന്‍റേന്‍
  പുണ്‍ണാളാ നിന്‍റമന മുടൈയേന്‍ ചെയ്ത
  പൊയ്അനൈത്തും തിരുവുളത്തേ പൊറുപ്പായ് അന്‍റിക്
  കണ്‍ണാളാ ചുടര്‍ക്കമലക് കണ്‍ണാ എന്‍നൈക്
  കൈവിടില്‍എന്‍ ചെയ്വേനേ കടൈയ നേനേ.
 • 4. തെവ്വിനൈയാര്‍ അരക്കര്‍കുലം ചെറ്റ വെറ്റിച്
  ചിങ്കമേ എങ്കള്‍കുല തെയ്വ മേയോ
  വെവ്വിനൈതീര്‍ത് തരുള്‍കിന്‍റ രാമ നാമ
  വിയന്‍ചുടരേ ഇവ്വുലക വിടയക് കാട്ടില്‍
  ഇവ്വിനൈയേന്‍ അകപ്പട്ടേന്‍ പുലനാം കള്‍വര്‍ക്
  കിലക്കാനേന്‍ തുണൈഒന്‍റും ഇല്‍ലേന്‍ അന്തോ
  ചെയ്വിനൈഒന്‍ ററിയേന്‍ഇങ് കെന്‍നൈ എന്തായ്
  തിരുവുളത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിലൈയേല്‍ ചെയ്വ തെന്‍നേ.
 • 5. വാന്‍വണ്‍ണക് കരുമുകിലേ മഴൈയേ നീല
  മണിവണ്‍ണക് കൊഴുഞ്ചുടരേ മരുന്തേ വാനത്
  തേന്‍വണ്‍ണച് ചെഴുഞ്ചുവൈയേ രാമ നാമത്
  തെയ്വമേ നിന്‍പുകഴൈത് തെളിന്തേ ഓതാ
  ഊന്‍വണ്‍ണപ് പുലൈവായാര്‍ ഇടത്തേ ചെന്‍റാങ്
  കുഴൈക്കിന്‍റേന്‍ ചെയ്വകൈഒന്‍ റുണരേന്‍ അന്തോ
  കാന്‍വണ്‍ണക് കുടുംപത്തിറ് കിലക്കാ എന്‍നൈക്
  കാട്ടിനൈയേ എന്‍നേനിന്‍ കരുണൈ ഈതോ.
 • 6. പൊന്‍നുടൈയാര്‍ വായിലില്‍പോയ് വീണേ കാലം
  പോക്കുകിന്‍റേന്‍ ഇവ്വുലകപ് പുണര്‍പ്പൈ വേണ്‍ടി
  എന്‍നുടൈയായ് നിന്‍നടിയൈ മറന്തേന്‍ അന്തോ
  എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ ഏഴൈ യേന്‍നാന്‍
  പിന്‍നുടൈയേന്‍ പിഴൈഉടൈയേന്‍ അല്‍ലാല്‍ ഉന്‍റന്‍
  പേരരുളും ഉടൈയേനോ പിറന്തേന്‍ വാളാ
  ഉന്‍നുടൈയ തിരുവുളത്തെന്‍ നിനൈതി യോഎന്‍
  ഒരുമുതല്‍വാ സ്രീരാമാ ഉണര്‍കി ലേനേ.
 • 7. അറംപഴുക്കും തരുവേഎന്‍ കുരുവേ എന്‍റന്‍
  ആരുയിരുക് കൊരുതുണൈയേ അരചേ പൂവൈ
  നിറംപഴുക്ക അഴകൊഴുകും വടിവക് കുന്‍റേ
  നെടുങ്കടലുക് കണൈയളിത്ത നിലൈയേ വെയ്യ
  മറംപഴുക്കും ഇലങ്കൈഇരാ വണനൈപ് പണ്‍ടോര്‍
  വാളിനാറ് പണികൊണ്‍ട മണിയേ വായ്മൈത്
  തിറംപഴുക്കും സ്രീരാമ വള്‍ള ലേനിന്‍
  തിരുവരുളേ അന്‍റിമറ്റോര്‍ ചെയലി ലേനേ.
 • 8. കല്‍ലായ വന്‍മനത്തര്‍ തംപാല്‍ ചെന്‍റേ
  കണ്‍കലക്കങ് കൊള്‍കിന്‍റേന്‍ കവലൈ വാഴ്വൈ
  എല്‍ലാംഉള്‍ ഇരുന്തറിന്തായ് അന്‍റോ ചറ്റും
  ഇരങ്കിലൈഎം പെരുമാനേ എന്‍നേ എന്‍നേ
  പൊല്‍ലാത വെവ്വിനൈയേന്‍ എനിനും എന്‍നൈപ്
  പുണ്‍ണിയനേ പുരപ്പതരുട് പുകഴ്ച്ചി അന്‍റോ
  അല്‍ആര്‍ന്ത തുയര്‍ക്കടല്‍നിന്‍ റെടുത്തി ടായേല്‍
  ആറ്റേന്‍നാന്‍ പഴിനിന്‍പാല്‍ ആക്കു വേനേ.
 • 9. മൈയാന നെഞ്ചകത്തോര്‍ വായില്‍ ചാര്‍ന്തേ
  മനംതളര്‍ന്തേന്‍ വരുന്തുകിന്‍റ വരുത്തം എല്‍ലാം
  ഐയാഎന്‍ ഉളത്തമര്‍ന്തായ് നീതാന്‍ ചറ്റും
  അറിയായോ അറിയായേല്‍ അറിവാ ര്‍യാരേ
  പൊയ്യാന തന്‍മൈയിനേന്‍ എനിനും എന്‍നൈപ്
  പുറംവിടുത്തല്‍ അഴകേയോ പൊരുളാ എണ്‍ണി
  മെയ്യാഎന്‍ റനൈഅന്‍നാള്‍ ആണ്‍ടായ് ഇന്‍നാള്‍
  വെറുത്തനൈയേല്‍ എങ്കേയാന്‍ മേവു വേനേ.
 • 10. കൂറുവതോര്‍ കുണമില്‍ലാക് കൊടിതാം ചെല്‍വക്
  കുരുട്ടറിവോര്‍ ഇടൈപ്പടുംഎന്‍ കുറൈകള്‍ എല്‍ലാം
  ആറുവതോര്‍ വഴികാണേന്‍ അന്തോ അന്തോ
  അവലമെനും കരുങ്കടലില്‍ അഴുന്തു കിന്‍റേന്‍
  ഏറുവതോര്‍ വകൈഅറിയേന്‍ എന്തായ് എന്തായ്
  ഏറ്റുകിന്‍റോര്‍ നിന്‍നൈഅന്‍റി ഇല്‍ലേന്‍ എന്‍നൈച്
  ചീറുവതോ ഇരങ്കുവതോ യാതോ ഉന്‍റന്‍
  തിരുവുളത്തൈത് തെരിയേനേ ചിറിയ നേനേ.

  • * കൊന്തമൂര്‍ സ്രീനിവാച വരതാചാരിയ ചുവാമികള്‍ കേട്ടുക്കൊണ്‍ടതറ്കിണങ്ക അരുളിച് ചെയ്തതു.വീരരാകവര്‍ പോറ്റിപ് പഞ്ചകം

இராமநாமப் பதிகம் // இராமநாமப் பதிகம்

No audios found!