திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇരാമനാമപ് പതികം
irāmanāmap patikam
ഇരേണുകൈ പഞ്ചകം
irēṇukai pañsakam
Fifth Thirumurai

063. വീരരാകവര്‍ പോറ്റിപ് പഞ്ചകം
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam

  തിരുഎവ്വുളൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തണ്‍ണമര്‍ മതിപോല്‍ ചാന്തന്‍ തഴൈത്തചത് തുവനേ പോറ്റി
  വണ്‍ണമാ മണിയേ പോറ്റി മണിവണ്‍ണത് തേവാ പോറ്റി
  അണ്‍ണലേ എവ്വു ളൂരില്‍ അമര്‍ന്തരുള്‍ ആതി പോറ്റി
  വിണ്‍ണവര്‍ മുതല്‍വാ പോറ്റി വീരരാ കവനേ പോറ്റി.
 • 2. പാണ്‍ടവര്‍ തൂത നാകപ് പലിത്തരുള്‍ പരനേ പോറ്റി
  നീണ്‍ടവന്‍ എന്‍ന വേതം നികഴ്ത്തുമാ നിതിയേ പോറ്റി
  തൂണ്‍ടലില്‍ ലാമല്‍ ഓങ്കുഞ് ജോതിനല്‍ വിളക്കേ പോറ്റി
  വേണ്‍ടവര്‍ എവ്വു ളൂര്‍വാഴ് വീരരാ കവനേ പോറ്റി.
 • 3. മേതിനി പുരക്കും വേന്തര്‍ വീറെലാം നിനതേ പോറ്റി
  കോതിലാ മനത്തേ നിന്‍റു കുലാവിയ കോവേ പോറ്റി
  ഓതിയ എവ്വു ളൂരില്‍ ഉറൈന്തരുള്‍ പുരിവായ് പോറ്റി
  വേതിയന്‍ തന്‍നൈ ഈന്‍റ വീരരാ കവനേ പോറ്റി.
 • 4. ഇളങ്കൊടി തനൈക്കൊണ്‍ ടേകും ഇരാവണന്‍ തനൈയ ഴിത്തേ
  കളങ്കമില്‍ വിപീട ണര്‍ക്കുക് കനവര ചളിത്തായ് പോറ്റി
  തുളങ്കുമാ തവത്തോര്‍ ഉറ്റ തുയരെലാം തവിര്‍ത്തായ് പോറ്റി
  വിളങ്കുനല്‍ എവ്വു ളൂര്‍വാഴ് വീരരാ കവനേ പോറ്റി.
 • 5. അറ്പുതത് തിരുവൈ മാര്‍പില്‍ അണൈത്തപേ രഴകാ പോറ്റി
  പൊറ്പുറു തികിരി ചങ്കു പൊരുന്തുകൈപ് പുനിതാ പോറ്റി
  വറ്പുറു പിണിതീര്‍ത് തെന്‍നൈ മകിഴ്വിത്ത വരതാ പോറ്റി
  വെറ്പുയര്‍ എവ്വു ളൂര്‍വാഴ് വീരരാ കവനേ പോറ്റി.

வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம் // வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம்

No audios found!