திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇరామనామప్ పతికం
irāmanāmap patikam
ఇరేణుకై పఞ్సకం
irēṇukai pañsakam
Fifth Thirumurai

063. వీరరాకవర్ పోఱ్ఱిప్ పఞ్సకం
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam

  తిరుఎవ్వుళూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తణ్ణమర్ మతిపోల్ సాందన్ తళైత్తసత్ తువనే పోఱ్ఱి
  వణ్ణమా మణియే పోఱ్ఱి మణివణ్ణత్ తేవా పోఱ్ఱి
  అణ్ణలే ఎవ్వు ళూరిల్ అమర్ందరుళ్ ఆతి పోఱ్ఱి
  విణ్ణవర్ ముతల్వా పోఱ్ఱి వీరరా కవనే పోఱ్ఱి.
 • 2. పాణ్టవర్ తూత నాకప్ పలిత్తరుళ్ పరనే పోఱ్ఱి
  నీణ్టవన్ ఎన్న వేతం నికళ్త్తుమా నితియే పోఱ్ఱి
  తూణ్టలిల్ లామల్ ఓఙ్కుఞ్ జోతినల్ విళక్కే పోఱ్ఱి
  వేణ్టవర్ ఎవ్వు ళూర్వాళ్ వీరరా కవనే పోఱ్ఱి.
 • 3. మేతిని పురక్కుం వేందర్ వీఱెలాం నినతే పోఱ్ఱి
  కోతిలా మనత్తే నిన్ఱు కులావియ కోవే పోఱ్ఱి
  ఓతియ ఎవ్వు ళూరిల్ ఉఱైందరుళ్ పురివాయ్ పోఱ్ఱి
  వేతియన్ తన్నై ఈన్ఱ వీరరా కవనే పోఱ్ఱి.
 • 4. ఇళఙ్కొటి తనైక్కొణ్ టేకుం ఇరావణన్ తనైయ ళిత్తే
  కళఙ్కమిల్ విపీట ణర్క్కుక్ కనవర సళిత్తాయ్ పోఱ్ఱి
  తుళఙ్కుమా తవత్తోర్ ఉఱ్ఱ తుయరెలాం తవిర్త్తాయ్ పోఱ్ఱి
  విళఙ్కునల్ ఎవ్వు ళూర్వాళ్ వీరరా కవనే పోఱ్ఱి.
 • 5. అఱ్పుతత్ తిరువై మార్పిల్ అణైత్తపే రళకా పోఱ్ఱి
  పొఱ్పుఱు తికిరి సఙ్కు పొరుందుకైప్ పునితా పోఱ్ఱి
  వఱ్పుఱు పిణితీర్త్ తెన్నై మకిళ్విత్త వరతా పోఱ్ఱి
  వెఱ్పుయర్ ఎవ్వు ళూర్వాళ్ వీరరా కవనే పోఱ్ఱి.

வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம் // வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம்

No audios found!