திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವೀರರಾಕವರ್ ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪಞ್ಸಕಂ
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
ವೈತ್ತಿಯನಾತರ್ ಪತಿಕಂ
vaittiyanātar patikam
Fifth Thirumurai

064. ಇರೇಣುಕೈ ಪಞ್ಸಕಂ
irēṇukai pañsakam

  ಸೆನ್ನೈ ಏೞುಕಿಣಱು
  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರ್ವಳರ್ ಮತಿಯುಂ ತಿರುವಳರ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಸ್ ಸೆಲ್ವಮುಂ ಕಲ್ವಿಯುಂ ಪೊಱೈಯುಂ
  ಪಾರ್ವಳರ್ ತಿಱನುಂ ಪಯನ್ವಳರ್ ಪರಿಸುಂ ಪತ್ತಿಯುಂ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಪರಿಂದೇ
  ವಾರ್ವಳರ್ ತನತ್ತಾಯ್ ಮರುವಳರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಮಣಿವಳರ್ ಅಣಿಮಲರ್ ಮುಕತ್ತಾಯ್
  ಏರ್ವಳರ್ ಕುಣತ್ತಾಯ್ ಇಸೈತುಲುಕ್ ಕಾಣತ್ ತಿರೇಣುಕೈ ಎನುಂಒರು ತಿರುವೇ.
 • 2. ಉವಂದೊರು ಕಾಸುಂ ಉತವಿಟಾಕ್ ಕೊಟಿಯ ಉಲುತ್ತರ್ತಂ ಕಟೈತೊಱುಂಓಟಿ
  ಅವಂದನಿಲ್ ಅಲೈಯಾ ವಕೈಎನಕ್ ಕುನ್ತನ್ ಅಕಮಲರ್ನ್ ತರುಳುತಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ನವಂದರು ಮತಿಯ ನಿವಂದಪೂಙ್ ಕೊಟಿಯೇ ನಲಂದರು ನಸೈಮಣಿಕ್ ಕೋವೈ
  ಇವಂದೊಳಿರ್ ಪಸುಂದೋಳ್ ಇಸೈತುಲುಕ್ ಕಾಣತ್ ತಿರೇಣುಕೈ ಎನುಂಒರು ತಿರುವೇ.
 • 3. ವಿರುಂದಿನರ್ ತಂಮೈ ಉಪಸರಿತ್ ತಿಟವುಂ ವಿರವುಱುಂ ಉಱವಿನರ್ ಮಕಿೞತ್
  ತಿರುಂದಿಯ ಮನತ್ತಾಲ್ ನನ್ಱಿಸೆಯ್ ತಿಟವುಂ ಸಿಱಿಯನೇಱ್ ಕರುಳುತಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ವರುಂದಿವನ್ ತಟೈಂದೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯುಂ ಕರುಣೈ ವಾರಿಯೇ ವಟಿವುಱು ಮಯಿಲೇ
  ಇರುಂದಿಸೈ ಪುಕೞುಂ ಇಸೈತುಲುಕ್ ಕಾಣತ್ ತಿರೇಣುಕೈ ಎನುಂಒರು ತಿರುವೇ.
 • 4. ಪುಣ್ಣಿಯಂ ಪುರಿಯುಂ ಪುನಿತರ್ತಂ ಸಾರ್ಪುಂ ಪುತ್ತಿರರ್ ಮನೈವಿಯೇ ಮುತಲಾಯ್
  ನಣ್ಣಿಯ ಕುಟುಂಪ ನಲಂಪೆಱಪ್ ಪುರಿಯುಂ ನನ್ಕುಂ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿವಾಯ್
  ವಿಣ್ಣಿಯ ಕತಿರಿನ್ ಒಳಿಸೆಯುಂ ಇೞೈಯಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕರುಳ್ ಒೞುಕಿಯ ವಿೞಿಯಾಯ್
  ಎಣ್ಣಿಯ ಅಟಿಯರ್ಕ್ ಕಿಸೈತುಲುಕ್ ಕಾಣತ್ ತಿರೇಣುಕೈ ಎನುಂಒರು ತಿರುವೇ.
 • 5. ಮನಮೆಲಿ ಯಾಮಲ್ ಪಿಣಿಯಟೈ ಯಾಮಲ್ ವಞ್ಸಕರ್ ತಮೈಮರು ವಾಮಲ್
  ಸಿನನಿಲೈ ಯಾಮಲ್ ಉಟಲ್ಸಲಿ ಯಾಮಲ್ ಸಿಱಿಯನೇನ್ ಉಱಮಕಿೞ್ನ್ ತರುಳ್ವಾಯ್
  ಅನಮಕಿೞ್ ನಟೈಯಾಯ್ ಅಣಿತುಟಿ ಇಟೈಯಾಯ್ ಅೞಕುಸೆಯ್ ಕಾಞ್ಸನ ಉಟೈಯಾಯ್
  ಇನಮಕಿೞ್ ಸೆನ್ನೈ ಇಸೈತುಲುಕ್ ಕಾಣತ್ ತಿರೇಣುಕೈ ಎನುಂಒರು ತಿರುವೇ.

  • * ಅನ್ಪರ್ ಒರುವರಿನ್ ವೇಣ್ಟುಕೋಳುಕ್ ಕಿಣಙ್ಕ ಅರುಳಿಸ್ ಸೆಯ್ತತು.

இரேணுகை பஞ்சகம் // இரேணுகை பஞ்சகம்

No audios found!