திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വീരരാകവര്‍ പോറ്റിപ് പഞ്ചകം
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
വൈത്തിയനാതര്‍ പതികം
vaittiyanātar patikam
Fifth Thirumurai

064. ഇരേണുകൈ പഞ്ചകം
irēṇukai pañsakam

  ചെന്‍നൈ ഏഴുകിണറു
  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍വളര്‍ മതിയും തിരുവളര്‍ വാഴ്ക്കൈച് ചെല്‍വമും കല്‍വിയും പൊറൈയും
  പാര്‍വളര്‍ തിറനും പയന്‍വളര്‍ പരിചും പത്തിയും എനക്കരുള്‍ പരിന്തേ
  വാര്‍വളര്‍ തനത്തായ് മരുവളര്‍ കുഴലായ് മണിവളര്‍ അണിമലര്‍ മുകത്തായ്
  ഏര്‍വളര്‍ കുണത്തായ് ഇചൈതുലുക് കാണത് തിരേണുകൈ എനുംഒരു തിരുവേ.
 • 2. ഉവന്തൊരു കാചും ഉതവിടാക് കൊടിയ ഉലുത്തര്‍തം കടൈതൊറുംഓടി
  അവന്തനില്‍ അലൈയാ വകൈഎനക് കുന്‍തന്‍ അകമലര്‍ന്‍ തരുളുതല്‍ വേണ്‍ടും
  നവന്തരു മതിയ നിവന്തപൂങ് കൊടിയേ നലന്തരു നചൈമണിക് കോവൈ
  ഇവന്തൊളിര്‍ പചുന്തോള്‍ ഇചൈതുലുക് കാണത് തിരേണുകൈ എനുംഒരു തിരുവേ.
 • 3. വിരുന്തിനര്‍ തംമൈ ഉപചരിത് തിടവും വിരവുറും ഉറവിനര്‍ മകിഴത്
  തിരുന്തിയ മനത്താല്‍ നന്‍റിചെയ് തിടവും ചിറിയനേറ് കരുളുതല്‍ വേണ്‍ടും
  വരുന്തിവന്‍ തടൈന്തോര്‍ക് കരുള്‍ചെയും കരുണൈ വാരിയേ വടിവുറു മയിലേ
  ഇരുന്തിചൈ പുകഴും ഇചൈതുലുക് കാണത് തിരേണുകൈ എനുംഒരു തിരുവേ.
 • 4. പുണ്‍ണിയം പുരിയും പുനിതര്‍തം ചാര്‍പും പുത്തിരര്‍ മനൈവിയേ മുതലായ്
  നണ്‍ണിയ കുടുംപ നലംപെറപ് പുരിയും നന്‍കും എനക്കരുള്‍ പുരിവായ്
  വിണ്‍ണിയ കതിരിന്‍ ഒളിചെയും ഇഴൈയായ് വിളങ്കരുള്‍ ഒഴുകിയ വിഴിയായ്
  എണ്‍ണിയ അടിയര്‍ക് കിചൈതുലുക് കാണത് തിരേണുകൈ എനുംഒരു തിരുവേ.
 • 5. മനമെലി യാമല്‍ പിണിയടൈ യാമല്‍ വഞ്ചകര്‍ തമൈമരു വാമല്‍
  ചിനനിലൈ യാമല്‍ ഉടല്‍ചലി യാമല്‍ ചിറിയനേന്‍ ഉറമകിഴ്ന്‍ തരുള്‍വായ്
  അനമകിഴ് നടൈയായ് അണിതുടി ഇടൈയായ് അഴകുചെയ് കാഞ്ചന ഉടൈയായ്
  ഇനമകിഴ് ചെന്‍നൈ ഇചൈതുലുക് കാണത് തിരേണുകൈ എനുംഒരു തിരുവേ.

  • * അന്‍പര്‍ ഒരുവരിന്‍ വേണ്‍ടുകോളുക് കിണങ്ക അരുളിച് ചെയ്തതു.

இரேணுகை பஞ்சகம் // இரேணுகை பஞ்சகம்

No audios found!