திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వీరరాకవర్ పోఱ్ఱిప్ పఞ్సకం
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
వైత్తియనాతర్ పతికం
vaittiyanātar patikam
Fifth Thirumurai

064. ఇరేణుకై పఞ్సకం
irēṇukai pañsakam

  సెన్నై ఏళుకిణఱు
  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీర్వళర్ మతియుం తిరువళర్ వాళ్క్కైస్ సెల్వముం కల్వియుం పొఱైయుం
  పార్వళర్ తిఱనుం పయన్వళర్ పరిసుం పత్తియుం ఎనక్కరుళ్ పరిందే
  వార్వళర్ తనత్తాయ్ మరువళర్ కుళలాయ్ మణివళర్ అణిమలర్ ముకత్తాయ్
  ఏర్వళర్ కుణత్తాయ్ ఇసైతులుక్ కాణత్ తిరేణుకై ఎనుంఒరు తిరువే.
 • 2. ఉవందొరు కాసుం ఉతవిటాక్ కొటియ ఉలుత్తర్తం కటైతొఱుంఓటి
  అవందనిల్ అలైయా వకైఎనక్ కున్తన్ అకమలర్న్ తరుళుతల్ వేణ్టుం
  నవందరు మతియ నివందపూఙ్ కొటియే నలందరు నసైమణిక్ కోవై
  ఇవందొళిర్ పసుందోళ్ ఇసైతులుక్ కాణత్ తిరేణుకై ఎనుంఒరు తిరువే.
 • 3. విరుందినర్ తంమై ఉపసరిత్ తిటవుం విరవుఱుం ఉఱవినర్ మకిళత్
  తిరుందియ మనత్తాల్ నన్ఱిసెయ్ తిటవుం సిఱియనేఱ్ కరుళుతల్ వేణ్టుం
  వరుందివన్ తటైందోర్క్ కరుళ్సెయుం కరుణై వారియే వటివుఱు మయిలే
  ఇరుందిసై పుకళుం ఇసైతులుక్ కాణత్ తిరేణుకై ఎనుంఒరు తిరువే.
 • 4. పుణ్ణియం పురియుం పునితర్తం సార్పుం పుత్తిరర్ మనైవియే ముతలాయ్
  నణ్ణియ కుటుంప నలంపెఱప్ పురియుం నన్కుం ఎనక్కరుళ్ పురివాయ్
  విణ్ణియ కతిరిన్ ఒళిసెయుం ఇళైయాయ్ విళఙ్కరుళ్ ఒళుకియ విళియాయ్
  ఎణ్ణియ అటియర్క్ కిసైతులుక్ కాణత్ తిరేణుకై ఎనుంఒరు తిరువే.
 • 5. మనమెలి యామల్ పిణియటై యామల్ వఞ్సకర్ తమైమరు వామల్
  సిననిలై యామల్ ఉటల్సలి యామల్ సిఱియనేన్ ఉఱమకిళ్న్ తరుళ్వాయ్
  అనమకిళ్ నటైయాయ్ అణితుటి ఇటైయాయ్ అళకుసెయ్ కాఞ్సన ఉటైయాయ్
  ఇనమకిళ్ సెన్నై ఇసైతులుక్ కాణత్ తిరేణుకై ఎనుంఒరు తిరువే.

  • * అన్పర్ ఒరువరిన్ వేణ్టుకోళుక్ కిణఙ్క అరుళిస్ సెయ్తతు.

இரேணுகை பஞ்சகம் // இரேணுகை பஞ்சகம்

No audios found!