திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇರೇಣುಕೈ ಪಞ್ಸಕಂ
irēṇukai pañsakam
ಕಣ್ಣಮಙ್ಕೈತ್ ತಾಯಾರ್ ತುತಿ
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
Fifth Thirumurai

065. ವೈತ್ತಿಯನಾತರ್ ಪತಿಕಂ
vaittiyanātar patikam

  ಪುಳ್ಳಿರುಕ್ಕುವೇಳೂರ್
  ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಓಕೈಮಟ ವಾರ್ಅಲ್ಕು ಲೇಪಿರಮ ಪತಂಅವರ್ಕಳ್
  ಉಂದಿಯೇ ವೈಕುಂದಂಮೇಲ್
  ಓಙ್ಕುಮುಲೈ ಯೇಕೈಲೈ ಅವರ್ಕುಮುತ ವಾಯಿನ್ಇತೞ್
  ಊಱಲೇ ಅಮುತಂಅವರ್ತಂ
  ಪಾಕನೈಯ ಮೊೞಿಯೇನಲ್ ವೇತವಾಕ್ ಕಿಯಂಅವರ್ಕಳ್
  ಪಾರ್ವೈಯೇ ಕರುಣೈನೋಕ್ಕಂ
  ಪಾಙ್ಕಿನ್ಅವ ರೋಟುವಿಳೈ ಯಾಟವರು ಸುಕಮತೇ
  ಪರಮಸುಕ ಮಾಕುಂಇಂದ
  ಯೂಕಮಱಿ ಯಾಮಲೇ ತೇಕಂಮಿಕ ವಾಟಿನೀರ್
  ಉಱುಸುವೈಪ್ ಪೞಂಎಱಿಂದೇ
  ಉಱ್ಱವೆಱು ವಾಯ್ಮೆಲ್ಲುಂ ವೀಣರ್ನೀರ್ ಎನ್ಱುನಲ್
  ಲೋರೈನಿನ್ ತಿಪ್ಪರ್ಅವರ್ತಂ
  ವಾಕೈವಾಯ್ ಮತಮಱ ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 2. ಉಣ್ಟತೇ ಉಣವುತಾನ್ ಕಣ್ಟತೇ ಕಾಟ್ಸಿಇತೈ
  ಉಱ್ಱಱಿಯ ಮಾಟ್ಟಾರ್ಕಳಾಯ್
  ಉಯಿರುಣ್ಟು ಪಾವಪುಣ್ ಣಿಯಮುಣ್ಟು ವಿನೈಕಳುಣ್
  ಟುಱುಪಿಱವಿ ಉಣ್ಟುತುನ್ಪತ್
  ತೊಣ್ಟತೇ ಸೆಯುನರಕ ವಾತೈಉಣ್ ಟಿನ್ಪಮುಱು
  ಸೊರ್ಕ್ಕಮುಣ್ ಟಿವೈಯುಂಅನ್ಱಿತ್
  ತೊೞುಕಟವುಳ್ ಉಣ್ಟುಕತಿ ಉಣ್ಟೆನ್ಱು ಸಿಲರ್ಸೊಲುಂ
  ತುರ್ಪ್ಪುತ್ತಿ ಯಾಲ್ಉಲಕಿಲೇ
  ಕೊಣ್ಟತೇ ಸಾತಕಂ ವೆಱುತ್ತುಮಟ ಮಾತರ್ತಂ
  ಕೊಙ್ಕೈಯುಂ ವೆಱುತ್ತುಕ್ಕೈಯಿಲ್
  ಕೊಣ್ಟತೀಙ್ ಕನಿಯೈವಿಟ್ ಟಂದರತ್ ತೊರುಪೞಂ
  ಕೊಳ್ಳುವೀರ್ ಎನ್ಪರ್ಅಂದ
  ವಣ್ಟರ್ವಾ ಯಱಒರು ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 3. ಉಂಪರ್ವಾನ್ ಅಮುತನೈಯ ಸೊಱ್ಕಳಾಱ್ ಪೆರಿಯೋರ್
  ಉರೈತ್ತವಾಯ್ ಮೈಕಳೈನಾಟಿ
  ಓತುಕಿನ್ ಱಾರ್ತಮೈಕ್ ಕಣ್ಟವ ಮತಿತ್ತೆತಿರಿಲ್
  ಒತಿಪೋಲ ನಿಱ್ಪತುಮಲಾಲ್
  ಕಂಪರ್ವಾಯ್ ಇವರ್ವಾಯ್ಕ್ ಕತೈಪ್ಪೆನ್ಪರ್ ಸಿಱುಕರುಙ್
  ಕಾಕ್ಕೈವಾಯ್ಕ್ ಕತ್ತಲ್ಇವರ್ವಾಯ್ಕ್
  ಕತ್ತಲಿಲ್ ಸಿಱಿತೆನ್ಪರ್ ಸೂಟೇಱು ನೆಯ್ಒರು
  ಕಲಙ್ಕೊಳ್ಳ ವೇಣ್ಟುಂಎನ್ಪರ್
  ಇಂಪರ್ನಾಂ ಕೇಟ್ಟಕತೈ ಇತುವೆಣ್ಪರ್ ಅನ್ಱಿಯುಂ
  ಇವರ್ಕ್ಕೇತು ತೆರಿಯುಂಎನ್ಪರ್
  ಇವೈಎಲಾಂ ಎವನೋಓರ್ ವಂಪನಾಂ ವೀಣನ್ಮುನ್
  ಇಟ್ಟಕಟ್ ಟೆನ್ಪರ್ಅಂದ
  ವಂಪರ್ವಾ ಯಱಒರು ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 4. ಕಲ್ಲೈಯುಂ ಉರುಕ್ಕಲಾಂ ನಾರ್ಉರಿತ್ ತಿಟಲಾಂ
  ಕನಿಂದಕನಿ ಯಾಸ್ಸೆಯ್ಯಲಾಂ
  ಕಟುವಿಟಮುಂ ಉಣ್ಣಲಾಂ ಅಮುತಾಕ್ಕ ಲಾಂಕೊಟುಙ್
  ಕರಟಿಪುಲಿ ಸಿಙ್ಕಮುತಲಾ
  ವೆಲ್ಲುಮಿರು ಕಙ್ಕಳೈಯುಂ ವಸಮಾಕ್ಕ ಲಾಂಅನ್ಱಿ
  ವಿತ್ತೈಯುಂ ಕಱ್ಪಿಕ್ಕಲಾಂ
  ಮಿಕ್ಕವಾ ೞೈತ್ತಣ್ಟೈ ವಿಱಕಾಕ್ಕ ಲಾಂಮಣಲೈ
  ಮೇವುತೇರ್ ವಟಮಾಕ್ಕಲಾಂ
  ಇಲ್ಲೈಯೊರು ತೆಯ್ವಂವೇ ಱಿಲ್ಲೈಎಂ ಪಾಲ್ಇನ್ಪಂ
  ಈಕಿನ್ಱ ಪೆಣ್ಕಳ್ಕುಱಿಯೇ
  ಎಙ್ಕಳ್ಕುಲ ತೆಯ್ವಂಎನುಂ ಮೂಟರೈತ್ ತೇಱ್ಱಎನಿಲ್
  ಎತ್ತುಣೈಯುಂ ಅರಿತರಿತುಕಾಣ್
  ವಲ್ಲೈಯವರ್ ಉಣರ್ವಱ ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 5. ಪಟಿಅಳವು ಸಾಂಪಲೈಪ್ ಪೂಸಿಯೇ ಸೈವಂ
  ಪೞುತ್ತಪೞ ಮೋಪೂಸುಣೈಪ್
  ಪೞಮೋ ಎನಕ್ಕರುಙ್ ಕಲ್ಪೋಲುಂ ಅಸೈಯಾತು
  ಪಾೞಾಕು ಕಿನ್ಱಾರ್ಕಳೋರ್
  ಪಿಟಿಅಳವು ಸಾತಮುಂ ಕೊಳ್ಳಾರ್ಕಳ್ ಅಲ್ಲತೊರು
  ಪೆಣ್ಣೈಎನಿ ನುಙ್ಕೊಳ್ಕಿಲಾರ್
  ಪೇಯ್ಕೊಣ್ಟ ತೋಅನ್ಱಿ ನೋಯ್ಕೊಣ್ಟ ತೋಪೆರುಂ
  ಪಿತ್ತೇಱ್ಱ ತೋಅಱಿಕಿಲೇನ್
  ಸೆಟಿಅಳವು ಊತ್ತೈವಾಯ್ಪ್ ಪಲ್ಲೞುಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ತೆರಿಂದಿಟಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನಕೈತಾನ್
  ಸೆಯ್ತುವಳೈ ಯಾಪ್ಪೆರುಂ ಸೆಂಮರತ್ ತುಣ್ಟುಪೋಲ್
  ಸೆಂಮಾಪ್ಪರ್ ಅವರ್ವಾಯ್ಮತಂ
  ಮಟಿಅಳವ ತಾಒರು ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 6. ಪೆಣ್ಕೊಣ್ಟ ಸುಕಮತೇ ಕಣ್ಕಣ್ಟ ಪಲನ್ಇತು
  ಪಿಟಿಕ್ಕಅಱಿ ಯಾತುಸಿಲರ್ತಾಂ
  ಪೇರ್ಊರ್ ಇಲಾತಒರು ವೆಱುವೆಳಿಯಿ ಲೇಸುಕಂ
  ಪೆಱವೇ ವಿರುಂಪಿವೀಣಿಲ್
  ಪಣ್ಕೊಣ್ಟ ಉಟಲ್ವೆಳುತ್ ತುಳ್ಳೇ ನರಂಪೆಲಾಂ
  ಪಸೈಅಱ್ಱು ಮೇಲ್ಎೞುಂಪಪ್
  ಪಟ್ಟಿನಿ ಕಿಟಂದುಸಾ ಕಿನ್ಱಾರ್ಕಳ್ ಈತೆನ್ನ
  ಪಾವಂಇವರ್ ಉಣ್ಮೈಅಱಿಯಾರ್
  ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ಕುರುಟರೇ ಎನ್ಱುವಾಯ್ಪ್ ಪಲ್ಎಲಾಙ್
  ಕಾಟ್ಟಿಸ್ ಸಿರಿತ್ತುನೀಣ್ಟ
  ಕೞುಮರಕ್ ಕಟ್ಟೈಪೋಲ್ ನಿಱ್ಪಾರ್ಕಳ್ ಐಯಇಕ್
  ಕಯವರ್ವಾಯ್ ಮತಮುೞುತುಮೇ
  ಮಣ್ಕೊಣ್ಟು ಪೋಕಓರ್ ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 7. ತಿರುತ್ತಂಉಟೈ ಯೋರ್ಕರುಣೈ ಯಾಲ್ಇಂದ ಉಲಕಿಲ್
  ತಿಯಙ್ಕುವೀರ್ ಅೞಿಯಾಸ್ಸುಕಂ
  ಸೇರುಲಕ ಮಾಂಪರಮ ಪತಂಅತನೈ ಅಟೈಯುಂನೆಱಿ
  ಸೇರವಾ ರುಙ್ಕಳ್ಎನ್ಱಾಲ್
  ಇರುತ್ತಿನಿಯ ಸುವೈಉಣವು ವೇಣ್ಟುಂಅಣಿ ಆಟೈತರುಂ
  ಇಟಂವೇಣ್ಟುಂ ಇವೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಇಲ್ಲೈಯಾ ಯಿನುಂಇರವು ಪಕಲ್ಎನ್ಪ ತಱಿಯಾಮಲ್
  ಇಱುಕಪ್ಪಿ ಟಿತ್ತಣೈಕ್ಕಪ್
  ಪೆರುತ್ತಮುಲೈ ಯೋಟಿಳಂ ಪರುವಮುಟನ್ ಅೞಕುಟೈಯ
  ಪೆಣ್ಣಕಪ್ ಪಟುಮಾಕಿಲೋ
  ಪೇಸಿಟೀರ್ ಅಪ್ಪರಮ ಪತನಾಟ್ಟಿ ನುಕ್ಕುನುಂ
  ಪಿಱಕಿತೋ ವರುವಂಎನ್ಪಾರ್
  ವರುತ್ತುಂಅವರ್ ಉಱವಱ ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 8. ಪೇತೈಉಲ ಕೀರ್ವಿರತಂ ಏತುತವಂ ಏತುವೀಣ್
  ಪೇಸ್ಸಿವೈ ಎಲಾಂವೇತನಾಂ
  ಪಿತ್ತನ್ವಾಯ್ಪ್ ಪಿತ್ತೇಱು ಕತ್ತುನೂಲ್ ಕತ್ತಿಯ
  ಪೆರುಂಪುರಟ್ ಟಾಕುಂಅಲ್ಲಾಲ್
  ಓತೈಉಱುಂ ಉಲಕಾ ಯತತ್ತಿನುಳ ಉಣ್ಮೈಪೋಲ್
  ಒರುಸಿಱಿತುಂ ಇಲ್ಲೈಇಲ್ಲೈ
  ಉಳ್ಳತಱಿ ಯಾತಿಲವು ಕಾತ್ತಕಿಳಿ ಪೋಲ್ಉಟಲ್
  ಉಲರ್ಂದೀರ್ಕಳ್ ಇನಿಯಾಕಿನುಂ
  ಮೇತೈಉಣ ವಾತಿವೇಣ್ ಟುವಎಲಾಂ ಉಣ್ಟುನೀರ್
  ವಿರೈಮಲರ್ತ್ ತೊಟೈಆತಿಯಾ
  ವೇಣ್ಟುವ ಎಲಾಙ್ಕೊಣ್ಟು ಮೇಟೈಮೇಲ್ ಪೆಣ್ಕಳೊಟು
  ವಿಳೈಯಾಟು ವೀರ್ಕಳ್ಎನ್ಪಾರ್
  ವಾತೈಅವರ್ ಸಾರ್ಪಱ ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 9. ಈನಂ ಪೞುತ್ತಮನ ವಾತೈಅಱ ನಿನ್ನರುಳೈ
  ಎಣ್ಣಿನಲ್ ಲೋರ್ಕಳ್ಒರುಪಾಲ್
  ಇಱೈವನಿನ್ ತೋತ್ತಿರಂ ಇಯಂಪಿಇರು ಕಣ್­ರ್
  ಇಱೈಪ್ಪಅತು ಕಣ್ಟುನಿನ್ಱು
  ಞಾನಂ ಪೞುತ್ತುವಿೞಿ ಯಾಲ್ಒೞುಕು ಕಿನ್ಱನೀರ್
  ನಂಉಲಕಿಲ್ ಒರುವರ್ಅಲವೇ
  ಞಾನಿಇವರ್ ಯೋನಿವೞಿ ತೋನ್ಱಿಯವ ರೋಎನ
  ನಕೈಪ್ಪರ್ಸುಂ ಮಾಅೞುಕಿಲೋ
  ಊನಂ ಕುೞುತ್ತಕಣ್ ಣಾಂಎನ್ಪರ್ ಉಲಕತ್ತಿಲ್
  ಉಯರ್ಪೆಣ್ಟು ಸಾಕ್ಕೊಟುತ್ತ
  ಒರುವನ್ಮುಕಂ ಎನ್ನಇವರ್ ಮುಕಂವಾಟು ಕಿನ್ಱತೆನ
  ಉಳಱುವಾರ್ ವಾಯ್ಅಟಙ್ಕ
  ಮಾನಂ ಪೞುತ್ತಿಟು ಮರುಂದರುಳ್ಕ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 10. ಕಱ್ಪವೈ ಎಲಾಂಕಱ್ ಱುಣರ್ಂದಪೆರಿ ಯೋರ್ತಮೈಕ್
  ಕಾಣ್ಪತೇ ಅರುಮೈಅರುಮೈ
  ಕಱ್ಪತರು ಮಿಟಿಯನ್ಇವನ್ ಇಟೈಅಟೈನ್ ತಾಲ್ಎನಕ್
  ಕರುಣೈಯಾಲ್ ಅವರ್ವಲಿಯವನ್
  ತಿಱ್ಪುಱನ್ ಇರುಪ್ಪಅತು ಕಣ್ಟುಂಅನ್ ತೋಕಟಿ
  ತೆೞುಂದುಪೋಯ್ತ್ ತೊೞುತುತಙ್ಕಟ್
  ಕಿಯಲ್ಉಱುತಿ ವೇಣ್ಟಾತು ಕಣ್ಕೆಟ್ಟ ಕುರುಟರ್ಪೋಲ್
  ಏಮಾಂದಿ ರುಪ್ಪರ್ಇವರ್ತಾಂ
  ಪೊಱ್ಪಿನಱು ಸುವೈಅಱಿಯುಂ ಅಱಿವುಟೈಯರ್ ಅನ್ಱುಮೇಱ್
  ಪುಲ್ಲಾತಿ ಉಣುಂಉಯಿರ್ಕಳುಂ
  ಪೋನ್ಱಿಟಾರ್ ಇವರ್ಕಳೈಕ್ ಕೂರೈಪೋಯ್ಪ್ ಪಾೞಾಂ
  ಪುಱಸ್ಸುವರ್ ಎನಪ್ಪುಕಲಲಾಂ
  ವಱ್ಪುಱುಂ ಪಟಿತರುಮ ವೞಿಓಙ್ಕು ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 11. ಮೆಯ್ಯೋರ್ ತಿನೈತ್ತನೈಯುಂ ಅಱಿಕಿಲಾರ್ ಪೊಯ್ಕ್ಕತೈ
  ವಿಳಂಪಎನಿಲ್ ಇವ್ವುಲಕಿಲೋ
  ಮೇಲುಲಕಿಲ್ ಏಱುಕಿನುಂ ಅಞ್ಸಾತು ಮೊೞಿವರ್ತೆರು
  ಮೇವುಮಣ್ ಣೆನಿನುಂಉತವಕ್
  ಕೈಯೋ ಮನತ್ತೈಯುಂ ವಿಟುಕ್ಕಇಸೈ ಯಾರ್ಕಳ್ಕೊಲೈ
  ಕಳವುಕಟ್ ಕಾಮಂಮುತಲಾಕ್
  ಕಣ್ಟತೀ ಮೈಕಳ್ಅನ್ಱಿ ನನ್ಮೈಎನ್ ಪತನೈಒರು
  ಕನವಿಲುಂ ಕಣ್ಟಱಿಕಿಲಾರ್
  ಐಯೋ ಮುನಿವರ್ತಮೈ ವಿತಿಪ್ಪಟಿ ಪಟೈತ್ತವಿತಿ
  ಅಙ್ಕೈತಾಙ್ ಕಙ್ಕೈಎನ್ನುಂ
  ಆಱ್ಱಿಲ್ ಕುಳಿಕ್ಕಿನುಂ ತೀಮೂೞ್ಕಿ ಎೞಿನುಂಅವ್
  ವಸುತ್ತನೀಙ್ ಕಾತುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮೈಯೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈಯುಂ ಮೇವುಱಾತ್ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.
 • 12. ಇಳವೇನಿಲ್ ಮಾಲೈಯಾಯ್ಕ್ ಕುಳಿರ್ಸೋಲೈ ಯಾಯ್ಮಲರ್
  ಇಲಞ್ಸಿಪೂಂ ಪೊಯ್ಕೈಅರುಕಾಯ್
  ಏಱ್ಱಸನ್ ತಿರಕಾಂದ ಮೇಟೈಯಾಯ್ ಅತನ್ಮೇಲ್
  ಇಲಙ್ಕುಮರ ಮಿಯಅಣೈಯುಮಾಯ್ತ್
  ತಳವೇಯುಂ ಮಲ್ಲಿಕೈಪ್ ಪಂದರಾಯ್ಪ್ ಪಾಲ್ಪೋಲ್
  ತೞೈತ್ತಿಟು ನಿಲಾಕ್ಕಾಲಮಾಯ್ತ್
  ತನಿಇಳನ್ ತೆನ್ಱಲಾಯ್ ನಿಱೈನರಂ ಪುಳವೀಣೈ
  ತನ್ನಿಸೈಪ್ ಪಾಟಲ್ಇಟಮಾಯ್
  ಕಳವೇಕ ಲಂದಕಱ್ ಪುಟೈಯಮಟ ವರಲ್ಪುಟೈ
  ಕಲಂದನಯ ವಾರ್ತ್ತೈಉಟನಾಯ್ಕ್
  ಕಳಿಕೊಳ ಇರುಂದವರ್ಕಳ್ ಕಣ್ಟಸುಕ ನಿನ್ನಟಿಕ್
  ಕೞಲ್ನಿೞಱ್ ಸುಕನಿಕರುಮೇ
  ವಳವೇಲೈ ಸೂೞುಲಕು ಪುಕೞ್ಕಿನ್ಱ ತವಸಿಕಾ
  ಮಣಿಉಲಕ ನಾತವಳ್ಳಲ್
  ಮಕಿೞವರು ವೇಳೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪವ ರೋಕಮಱ
  ವಳರ್ವೈತ್ ತಿಯನಾತನೇ.

வைத்தியநாதர் பதிகம் // வைத்தியநாதர் பதிகம்