திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇരേണുകൈ പഞ്ചകം
irēṇukai pañsakam
കണ്‍ണമങ്കൈത് തായാര്‍ തുതി
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
Fifth Thirumurai

065. വൈത്തിയനാതര്‍ പതികം
vaittiyanātar patikam

  പുള്‍ളിരുക്കുവേളൂര്‍
  പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഓകൈമട വാര്‍അല്‍കു ലേപിരമ പതംഅവര്‍കള്‍
  ഉന്തിയേ വൈകുന്തംമേല്‍
  ഓങ്കുമുലൈ യേകൈലൈ അവര്‍കുമുത വായിന്‍ഇതഴ്
  ഊറലേ അമുതംഅവര്‍തം
  പാകനൈയ മൊഴിയേനല്‍ വേതവാക് കിയംഅവര്‍കള്‍
  പാര്‍വൈയേ കരുണൈനോക്കം
  പാങ്കിന്‍അവ രോടുവിളൈ യാടവരു ചുകമതേ
  പരമചുക മാകുംഇന്ത
  യൂകമറി യാമലേ തേകംമിക വാടിനീര്‍
  ഉറുചുവൈപ് പഴംഎറിന്തേ
  ഉറ്റവെറു വായ്മെല്‍ലും വീണര്‍നീര്‍ എന്‍റുനല്‍
  ലോരൈനിന്‍ തിപ്പര്‍അവര്‍തം
  വാകൈവായ് മതമറ മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 2. ഉണ്‍ടതേ ഉണവുതാന്‍ കണ്‍ടതേ കാട്ചിഇതൈ
  ഉറ്ററിയ മാട്ടാര്‍കളായ്
  ഉയിരുണ്‍ടു പാവപുണ്‍ ണിയമുണ്‍ടു വിനൈകളുണ്‍
  ടുറുപിറവി ഉണ്‍ടുതുന്‍പത്
  തൊണ്‍ടതേ ചെയുനരക വാതൈഉണ്‍ ടിന്‍പമുറു
  ചൊര്‍ക്കമുണ്‍ ടിവൈയുംഅന്‍റിത്
  തൊഴുകടവുള്‍ ഉണ്‍ടുകതി ഉണ്‍ടെന്‍റു ചിലര്‍ചൊലും
  തുര്‍പ്പുത്തി യാല്‍ഉലകിലേ
  കൊണ്‍ടതേ ചാതകം വെറുത്തുമട മാതര്‍തം
  കൊങ്കൈയും വെറുത്തുക്കൈയില്‍
  കൊണ്‍ടതീങ് കനിയൈവിട് ടന്തരത് തൊരുപഴം
  കൊള്‍ളുവീര്‍ എന്‍പര്‍അന്ത
  വണ്‍ടര്‍വാ യറഒരു മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 3. ഉംപര്‍വാന്‍ അമുതനൈയ ചൊറ്കളാറ് പെരിയോര്‍
  ഉരൈത്തവായ് മൈകളൈനാടി
  ഓതുകിന്‍ റാര്‍തമൈക് കണ്‍ടവ മതിത്തെതിരില്‍
  ഒതിപോല നിറ്പതുമലാല്‍
  കംപര്‍വായ് ഇവര്‍വായ്ക് കതൈപ്പെന്‍പര്‍ ചിറുകരുങ്
  കാക്കൈവായ്ക് കത്തല്‍ഇവര്‍വായ്ക്
  കത്തലില്‍ ചിറിതെന്‍പര്‍ ചൂടേറു നെയ്ഒരു
  കലങ്കൊള്‍ള വേണ്‍ടുംഎന്‍പര്‍
  ഇംപര്‍നാം കേട്ടകതൈ ഇതുവെണ്‍പര്‍ അന്‍റിയും
  ഇവര്‍ക്കേതു തെരിയുംഎന്‍പര്‍
  ഇവൈഎലാം എവനോഓര്‍ വംപനാം വീണന്‍മുന്‍
  ഇട്ടകട് ടെന്‍പര്‍അന്ത
  വംപര്‍വാ യറഒരു മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 4. കല്‍ലൈയും ഉരുക്കലാം നാര്‍ഉരിത് തിടലാം
  കനിന്തകനി യാച്ചെയ്യലാം
  കടുവിടമും ഉണ്‍ണലാം അമുതാക്ക ലാംകൊടുങ്
  കരടിപുലി ചിങ്കമുതലാ
  വെല്‍ലുമിരു കങ്കളൈയും വചമാക്ക ലാംഅന്‍റി
  വിത്തൈയും കറ്പിക്കലാം
  മിക്കവാ ഴൈത്തണ്‍ടൈ വിറകാക്ക ലാംമണലൈ
  മേവുതേര്‍ വടമാക്കലാം
  ഇല്‍ലൈയൊരു തെയ്വംവേ റില്‍ലൈഎം പാല്‍ഇന്‍പം
  ഈകിന്‍റ പെണ്‍കള്‍കുറിയേ
  എങ്കള്‍കുല തെയ്വംഎനും മൂടരൈത് തേറ്റഎനില്‍
  എത്തുണൈയും അരിതരിതുകാണ്‍
  വല്‍ലൈയവര്‍ ഉണര്‍വറ മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 5. പടിഅളവു ചാംപലൈപ് പൂചിയേ ചൈവം
  പഴുത്തപഴ മോപൂചുണൈപ്
  പഴമോ എനക്കരുങ് കല്‍പോലും അചൈയാതു
  പാഴാകു കിന്‍റാര്‍കളോര്‍
  പിടിഅളവു ചാതമും കൊള്‍ളാര്‍കള്‍ അല്‍ലതൊരു
  പെണ്‍ണൈഎനി നുങ്കൊള്‍കിലാര്‍
  പേയ്കൊണ്‍ട തോഅന്‍റി നോയ്കൊണ്‍ട തോപെരും
  പിത്തേറ്റ തോഅറികിലേന്‍
  ചെടിഅളവു ഊത്തൈവായ്പ് പല്‍ലഴുക് കെല്‍ലാം
  തെരിന്തിടക് കാട്ടിനകൈതാന്‍
  ചെയ്തുവളൈ യാപ്പെരും ചെംമരത് തുണ്‍ടുപോല്‍
  ചെംമാപ്പര്‍ അവര്‍വായ്മതം
  മടിഅളവ താഒരു മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 6. പെണ്‍കൊണ്‍ട ചുകമതേ കണ്‍കണ്‍ട പലന്‍ഇതു
  പിടിക്കഅറി യാതുചിലര്‍താം
  പേര്‍ഊര്‍ ഇലാതഒരു വെറുവെളിയി ലേചുകം
  പെറവേ വിരുംപിവീണില്‍
  പണ്‍കൊണ്‍ട ഉടല്‍വെളുത് തുള്‍ളേ നരംപെലാം
  പചൈഅറ്റു മേല്‍എഴുംപപ്
  പട്ടിനി കിടന്തുചാ കിന്‍റാര്‍കള്‍ ഈതെന്‍ന
  പാവംഇവര്‍ ഉണ്‍മൈഅറിയാര്‍
  കണ്‍കൊണ്‍ട കുരുടരേ എന്‍റുവായ്പ് പല്‍എലാങ്
  കാട്ടിച് ചിരിത്തുനീണ്‍ട
  കഴുമരക് കട്ടൈപോല്‍ നിറ്പാര്‍കള്‍ ഐയഇക്
  കയവര്‍വായ് മതമുഴുതുമേ
  മണ്‍കൊണ്‍ടു പോകഓര്‍ മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 7. തിരുത്തംഉടൈ യോര്‍കരുണൈ യാല്‍ഇന്ത ഉലകില്‍
  തിയങ്കുവീര്‍ അഴിയാച്ചുകം
  ചേരുലക മാംപരമ പതംഅതനൈ അടൈയുംനെറി
  ചേരവാ രുങ്കള്‍എന്‍റാല്‍
  ഇരുത്തിനിയ ചുവൈഉണവു വേണ്‍ടുംഅണി ആടൈതരും
  ഇടംവേണ്‍ടും ഇവൈകള്‍ എല്‍ലാം
  ഇല്‍ലൈയാ യിനുംഇരവു പകല്‍എന്‍പ തറിയാമല്‍
  ഇറുകപ്പി ടിത്തണൈക്കപ്
  പെരുത്തമുലൈ യോടിളം പരുവമുടന്‍ അഴകുടൈയ
  പെണ്‍ണകപ് പടുമാകിലോ
  പേചിടീര്‍ അപ്പരമ പതനാട്ടി നുക്കുനും
  പിറകിതോ വരുവംഎന്‍പാര്‍
  വരുത്തുംഅവര്‍ ഉറവറ മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരി അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 8. പേതൈഉല കീര്‍വിരതം ഏതുതവം ഏതുവീണ്‍
  പേച്ചിവൈ എലാംവേതനാം
  പിത്തന്‍വായ്പ് പിത്തേറു കത്തുനൂല്‍ കത്തിയ
  പെരുംപുരട് ടാകുംഅല്‍ലാല്‍
  ഓതൈഉറും ഉലകാ യതത്തിനുള ഉണ്‍മൈപോല്‍
  ഒരുചിറിതും ഇല്‍ലൈഇല്‍ലൈ
  ഉള്‍ളതറി യാതിലവു കാത്തകിളി പോല്‍ഉടല്‍
  ഉലര്‍ന്തീര്‍കള്‍ ഇനിയാകിനും
  മേതൈഉണ വാതിവേണ്‍ ടുവഎലാം ഉണ്‍ടുനീര്‍
  വിരൈമലര്‍ത് തൊടൈആതിയാ
  വേണ്‍ടുവ എലാങ്കൊണ്‍ടു മേടൈമേല്‍ പെണ്‍കളൊടു
  വിളൈയാടു വീര്‍കള്‍എന്‍പാര്‍
  വാതൈഅവര്‍ ചാര്‍പറ മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 9. ഈനം പഴുത്തമന വാതൈഅറ നിന്‍നരുളൈ
  എണ്‍ണിനല്‍ ലോര്‍കള്‍ഒരുപാല്‍
  ഇറൈവനിന്‍ തോത്തിരം ഇയംപിഇരു കണ്‍­ര്‍
  ഇറൈപ്പഅതു കണ്‍ടുനിന്‍റു
  ഞാനം പഴുത്തുവിഴി യാല്‍ഒഴുകു കിന്‍റനീര്‍
  നംഉലകില്‍ ഒരുവര്‍അലവേ
  ഞാനിഇവര്‍ യോനിവഴി തോന്‍റിയവ രോഎന
  നകൈപ്പര്‍ചും മാഅഴുകിലോ
  ഊനം കുഴുത്തകണ്‍ ണാംഎന്‍പര്‍ ഉലകത്തില്‍
  ഉയര്‍പെണ്‍ടു ചാക്കൊടുത്ത
  ഒരുവന്‍മുകം എന്‍നഇവര്‍ മുകംവാടു കിന്‍റതെന
  ഉളറുവാര്‍ വായ്അടങ്ക
  മാനം പഴുത്തിടു മരുന്തരുള്‍ക തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 10. കറ്പവൈ എലാംകറ് റുണര്‍ന്തപെരി യോര്‍തമൈക്
  കാണ്‍പതേ അരുമൈഅരുമൈ
  കറ്പതരു മിടിയന്‍ഇവന്‍ ഇടൈഅടൈന്‍ താല്‍എനക്
  കരുണൈയാല്‍ അവര്‍വലിയവന്‍
  തിറ്പുറന്‍ ഇരുപ്പഅതു കണ്‍ടുംഅന്‍ തോകടി
  തെഴുന്തുപോയ്ത് തൊഴുതുതങ്കട്
  കിയല്‍ഉറുതി വേണ്‍ടാതു കണ്‍കെട്ട കുരുടര്‍പോല്‍
  ഏമാന്തി രുപ്പര്‍ഇവര്‍താം
  പൊറ്പിനറു ചുവൈഅറിയും അറിവുടൈയര്‍ അന്‍റുമേറ്
  പുല്‍ലാതി ഉണുംഉയിര്‍കളും
  പോന്‍റിടാര്‍ ഇവര്‍കളൈക് കൂരൈപോയ്പ് പാഴാം
  പുറച്ചുവര്‍ എനപ്പുകലലാം
  വറ്പുറും പടിതരുമ വഴിഓങ്കു തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 11. മെയ്യോര്‍ തിനൈത്തനൈയും അറികിലാര്‍ പൊയ്ക്കതൈ
  വിളംപഎനില്‍ ഇവ്വുലകിലോ
  മേലുലകില്‍ ഏറുകിനും അഞ്ചാതു മൊഴിവര്‍തെരു
  മേവുമണ്‍ ണെനിനുംഉതവക്
  കൈയോ മനത്തൈയും വിടുക്കഇചൈ യാര്‍കള്‍കൊലൈ
  കളവുകട് കാമംമുതലാക്
  കണ്‍ടതീ മൈകള്‍അന്‍റി നന്‍മൈഎന്‍ പതനൈഒരു
  കനവിലും കണ്‍ടറികിലാര്‍
  ഐയോ മുനിവര്‍തമൈ വിതിപ്പടി പടൈത്തവിതി
  അങ്കൈതാങ് കങ്കൈഎന്‍നും
  ആറ്റില്‍ കുളിക്കിനും തീമൂഴ്കി എഴിനുംഅവ്
  വചുത്തനീങ് കാതുകണ്‍ടായ്
  മൈയോര്‍ അണുത്തുണൈയും മേവുറാത് തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.
 • 12. ഇളവേനില്‍ മാലൈയായ്ക് കുളിര്‍ചോലൈ യായ്മലര്‍
  ഇലഞ്ചിപൂം പൊയ്കൈഅരുകായ്
  ഏറ്റചന്‍ തിരകാന്ത മേടൈയായ് അതന്‍മേല്‍
  ഇലങ്കുമര മിയഅണൈയുമായ്ത്
  തളവേയും മല്‍ലികൈപ് പന്തരായ്പ് പാല്‍പോല്‍
  തഴൈത്തിടു നിലാക്കാലമായ്ത്
  തനിഇളന്‍ തെന്‍റലായ് നിറൈനരം പുളവീണൈ
  തന്‍നിചൈപ് പാടല്‍ഇടമായ്
  കളവേക ലന്തകറ് പുടൈയമട വരല്‍പുടൈ
  കലന്തനയ വാര്‍ത്തൈഉടനായ്ക്
  കളികൊള ഇരുന്തവര്‍കള്‍ കണ്‍ടചുക നിന്‍നടിക്
  കഴല്‍നിഴറ് ചുകനികരുമേ
  വളവേലൈ ചൂഴുലകു പുകഴ്കിന്‍റ തവചികാ
  മണിഉലക നാതവള്‍ളല്‍
  മകിഴവരു വേളൂരില്‍ അന്‍പര്‍പവ രോകമറ
  വളര്‍വൈത് തിയനാതനേ.

வைத்தியநாதர் பதிகம் // வைத்தியநாதர் பதிகம்