திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇరేణుకై పఞ్సకం
irēṇukai pañsakam
కణ్ణమఙ్కైత్ తాయార్ తుతి
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
Fifth Thirumurai

065. వైత్తియనాతర్ పతికం
vaittiyanātar patikam

  పుళ్ళిరుక్కువేళూర్
  పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఓకైమట వార్అల్కు లేపిరమ పతంఅవర్కళ్
  ఉందియే వైకుందంమేల్
  ఓఙ్కుములై యేకైలై అవర్కుముత వాయిన్ఇతళ్
  ఊఱలే అముతంఅవర్తం
  పాకనైయ మొళియేనల్ వేతవాక్ కియంఅవర్కళ్
  పార్వైయే కరుణైనోక్కం
  పాఙ్కిన్అవ రోటువిళై యాటవరు సుకమతే
  పరమసుక మాకుంఇంద
  యూకమఱి యామలే తేకంమిక వాటినీర్
  ఉఱుసువైప్ పళంఎఱిందే
  ఉఱ్ఱవెఱు వాయ్మెల్లుం వీణర్నీర్ ఎన్ఱునల్
  లోరైనిన్ తిప్పర్అవర్తం
  వాకైవాయ్ మతమఱ మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 2. ఉణ్టతే ఉణవుతాన్ కణ్టతే కాట్సిఇతై
  ఉఱ్ఱఱియ మాట్టార్కళాయ్
  ఉయిరుణ్టు పావపుణ్ ణియముణ్టు వినైకళుణ్
  టుఱుపిఱవి ఉణ్టుతున్పత్
  తొణ్టతే సెయునరక వాతైఉణ్ టిన్పముఱు
  సొర్క్కముణ్ టివైయుంఅన్ఱిత్
  తొళుకటవుళ్ ఉణ్టుకతి ఉణ్టెన్ఱు సిలర్సొలుం
  తుర్ప్పుత్తి యాల్ఉలకిలే
  కొణ్టతే సాతకం వెఱుత్తుమట మాతర్తం
  కొఙ్కైయుం వెఱుత్తుక్కైయిల్
  కొణ్టతీఙ్ కనియైవిట్ టందరత్ తొరుపళం
  కొళ్ళువీర్ ఎన్పర్అంద
  వణ్టర్వా యఱఒరు మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 3. ఉంపర్వాన్ అముతనైయ సొఱ్కళాఱ్ పెరియోర్
  ఉరైత్తవాయ్ మైకళైనాటి
  ఓతుకిన్ ఱార్తమైక్ కణ్టవ మతిత్తెతిరిల్
  ఒతిపోల నిఱ్పతుమలాల్
  కంపర్వాయ్ ఇవర్వాయ్క్ కతైప్పెన్పర్ సిఱుకరుఙ్
  కాక్కైవాయ్క్ కత్తల్ఇవర్వాయ్క్
  కత్తలిల్ సిఱితెన్పర్ సూటేఱు నెయ్ఒరు
  కలఙ్కొళ్ళ వేణ్టుంఎన్పర్
  ఇంపర్నాం కేట్టకతై ఇతువెణ్పర్ అన్ఱియుం
  ఇవర్క్కేతు తెరియుంఎన్పర్
  ఇవైఎలాం ఎవనోఓర్ వంపనాం వీణన్మున్
  ఇట్టకట్ టెన్పర్అంద
  వంపర్వా యఱఒరు మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 4. కల్లైయుం ఉరుక్కలాం నార్ఉరిత్ తిటలాం
  కనిందకని యాస్సెయ్యలాం
  కటువిటముం ఉణ్ణలాం అముతాక్క లాంకొటుఙ్
  కరటిపులి సిఙ్కముతలా
  వెల్లుమిరు కఙ్కళైయుం వసమాక్క లాంఅన్ఱి
  విత్తైయుం కఱ్పిక్కలాం
  మిక్కవా ళైత్తణ్టై విఱకాక్క లాంమణలై
  మేవుతేర్ వటమాక్కలాం
  ఇల్లైయొరు తెయ్వంవే ఱిల్లైఎం పాల్ఇన్పం
  ఈకిన్ఱ పెణ్కళ్కుఱియే
  ఎఙ్కళ్కుల తెయ్వంఎనుం మూటరైత్ తేఱ్ఱఎనిల్
  ఎత్తుణైయుం అరితరితుకాణ్
  వల్లైయవర్ ఉణర్వఱ మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 5. పటిఅళవు సాంపలైప్ పూసియే సైవం
  పళుత్తపళ మోపూసుణైప్
  పళమో ఎనక్కరుఙ్ కల్పోలుం అసైయాతు
  పాళాకు కిన్ఱార్కళోర్
  పిటిఅళవు సాతముం కొళ్ళార్కళ్ అల్లతొరు
  పెణ్ణైఎని నుఙ్కొళ్కిలార్
  పేయ్కొణ్ట తోఅన్ఱి నోయ్కొణ్ట తోపెరుం
  పిత్తేఱ్ఱ తోఅఱికిలేన్
  సెటిఅళవు ఊత్తైవాయ్ప్ పల్లళుక్ కెల్లాం
  తెరిందిటక్ కాట్టినకైతాన్
  సెయ్తువళై యాప్పెరుం సెంమరత్ తుణ్టుపోల్
  సెంమాప్పర్ అవర్వాయ్మతం
  మటిఅళవ తాఒరు మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 6. పెణ్కొణ్ట సుకమతే కణ్కణ్ట పలన్ఇతు
  పిటిక్కఅఱి యాతుసిలర్తాం
  పేర్ఊర్ ఇలాతఒరు వెఱువెళియి లేసుకం
  పెఱవే విరుంపివీణిల్
  పణ్కొణ్ట ఉటల్వెళుత్ తుళ్ళే నరంపెలాం
  పసైఅఱ్ఱు మేల్ఎళుంపప్
  పట్టిని కిటందుసా కిన్ఱార్కళ్ ఈతెన్న
  పావంఇవర్ ఉణ్మైఅఱియార్
  కణ్కొణ్ట కురుటరే ఎన్ఱువాయ్ప్ పల్ఎలాఙ్
  కాట్టిస్ సిరిత్తునీణ్ట
  కళుమరక్ కట్టైపోల్ నిఱ్పార్కళ్ ఐయఇక్
  కయవర్వాయ్ మతముళుతుమే
  మణ్కొణ్టు పోకఓర్ మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 7. తిరుత్తంఉటై యోర్కరుణై యాల్ఇంద ఉలకిల్
  తియఙ్కువీర్ అళియాస్సుకం
  సేరులక మాంపరమ పతంఅతనై అటైయుంనెఱి
  సేరవా రుఙ్కళ్ఎన్ఱాల్
  ఇరుత్తినియ సువైఉణవు వేణ్టుంఅణి ఆటైతరుం
  ఇటంవేణ్టుం ఇవైకళ్ ఎల్లాం
  ఇల్లైయా యినుంఇరవు పకల్ఎన్ప తఱియామల్
  ఇఱుకప్పి టిత్తణైక్కప్
  పెరుత్తములై యోటిళం పరువముటన్ అళకుటైయ
  పెణ్ణకప్ పటుమాకిలో
  పేసిటీర్ అప్పరమ పతనాట్టి నుక్కునుం
  పిఱకితో వరువంఎన్పార్
  వరుత్తుంఅవర్ ఉఱవఱ మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరి అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 8. పేతైఉల కీర్విరతం ఏతుతవం ఏతువీణ్
  పేస్సివై ఎలాంవేతనాం
  పిత్తన్వాయ్ప్ పిత్తేఱు కత్తునూల్ కత్తియ
  పెరుంపురట్ టాకుంఅల్లాల్
  ఓతైఉఱుం ఉలకా యతత్తినుళ ఉణ్మైపోల్
  ఒరుసిఱితుం ఇల్లైఇల్లై
  ఉళ్ళతఱి యాతిలవు కాత్తకిళి పోల్ఉటల్
  ఉలర్ందీర్కళ్ ఇనియాకినుం
  మేతైఉణ వాతివేణ్ టువఎలాం ఉణ్టునీర్
  విరైమలర్త్ తొటైఆతియా
  వేణ్టువ ఎలాఙ్కొణ్టు మేటైమేల్ పెణ్కళొటు
  విళైయాటు వీర్కళ్ఎన్పార్
  వాతైఅవర్ సార్పఱ మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 9. ఈనం పళుత్తమన వాతైఅఱ నిన్నరుళై
  ఎణ్ణినల్ లోర్కళ్ఒరుపాల్
  ఇఱైవనిన్ తోత్తిరం ఇయంపిఇరు కణ్­ర్
  ఇఱైప్పఅతు కణ్టునిన్ఱు
  ఞానం పళుత్తువిళి యాల్ఒళుకు కిన్ఱనీర్
  నంఉలకిల్ ఒరువర్అలవే
  ఞానిఇవర్ యోనివళి తోన్ఱియవ రోఎన
  నకైప్పర్సుం మాఅళుకిలో
  ఊనం కుళుత్తకణ్ ణాంఎన్పర్ ఉలకత్తిల్
  ఉయర్పెణ్టు సాక్కొటుత్త
  ఒరువన్ముకం ఎన్నఇవర్ ముకంవాటు కిన్ఱతెన
  ఉళఱువార్ వాయ్అటఙ్క
  మానం పళుత్తిటు మరుందరుళ్క తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 10. కఱ్పవై ఎలాంకఱ్ ఱుణర్ందపెరి యోర్తమైక్
  కాణ్పతే అరుమైఅరుమై
  కఱ్పతరు మిటియన్ఇవన్ ఇటైఅటైన్ తాల్ఎనక్
  కరుణైయాల్ అవర్వలియవన్
  తిఱ్పుఱన్ ఇరుప్పఅతు కణ్టుంఅన్ తోకటి
  తెళుందుపోయ్త్ తొళుతుతఙ్కట్
  కియల్ఉఱుతి వేణ్టాతు కణ్కెట్ట కురుటర్పోల్
  ఏమాంది రుప్పర్ఇవర్తాం
  పొఱ్పినఱు సువైఅఱియుం అఱివుటైయర్ అన్ఱుమేఱ్
  పుల్లాతి ఉణుంఉయిర్కళుం
  పోన్ఱిటార్ ఇవర్కళైక్ కూరైపోయ్ప్ పాళాం
  పుఱస్సువర్ ఎనప్పుకలలాం
  వఱ్పుఱుం పటితరుమ వళిఓఙ్కు తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 11. మెయ్యోర్ తినైత్తనైయుం అఱికిలార్ పొయ్క్కతై
  విళంపఎనిల్ ఇవ్వులకిలో
  మేలులకిల్ ఏఱుకినుం అఞ్సాతు మొళివర్తెరు
  మేవుమణ్ ణెనినుంఉతవక్
  కైయో మనత్తైయుం విటుక్కఇసై యార్కళ్కొలై
  కళవుకట్ కామంముతలాక్
  కణ్టతీ మైకళ్అన్ఱి నన్మైఎన్ పతనైఒరు
  కనవిలుం కణ్టఱికిలార్
  ఐయో మునివర్తమై వితిప్పటి పటైత్తవితి
  అఙ్కైతాఙ్ కఙ్కైఎన్నుం
  ఆఱ్ఱిల్ కుళిక్కినుం తీమూళ్కి ఎళినుంఅవ్
  వసుత్తనీఙ్ కాతుకణ్టాయ్
  మైయోర్ అణుత్తుణైయుం మేవుఱాత్ తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.
 • 12. ఇళవేనిల్ మాలైయాయ్క్ కుళిర్సోలై యాయ్మలర్
  ఇలఞ్సిపూం పొయ్కైఅరుకాయ్
  ఏఱ్ఱసన్ తిరకాంద మేటైయాయ్ అతన్మేల్
  ఇలఙ్కుమర మియఅణైయుమాయ్త్
  తళవేయుం మల్లికైప్ పందరాయ్ప్ పాల్పోల్
  తళైత్తిటు నిలాక్కాలమాయ్త్
  తనిఇళన్ తెన్ఱలాయ్ నిఱైనరం పుళవీణై
  తన్నిసైప్ పాటల్ఇటమాయ్
  కళవేక లందకఱ్ పుటైయమట వరల్పుటై
  కలందనయ వార్త్తైఉటనాయ్క్
  కళికొళ ఇరుందవర్కళ్ కణ్టసుక నిన్నటిక్
  కళల్నిళఱ్ సుకనికరుమే
  వళవేలై సూళులకు పుకళ్కిన్ఱ తవసికా
  మణిఉలక నాతవళ్ళల్
  మకిళవరు వేళూరిల్ అన్పర్పవ రోకమఱ
  వళర్వైత్ తియనాతనే.

வைத்தியநாதர் பதிகம் // வைத்தியநாதர் பதிகம்