திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवटिप् पुकऴ्स्सि
tiruvaṭip pukaḻchsi
नॆञ्सऱिवुऱुत्तल्
neñsaṟivuṟuttal
First Thirumurai

002. विण्णप्पक् कलिवॆण्पा
viṇṇappak kaliveṇpā

  काप्पु
  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अव्वव् विटैवन् तकऱ्ऱि अरुळ्तरलाल्
  ऎव्वॆव् विटैयूऱुम् ऎय्तलिलम् - तॆव्वर्तमैक्
  कऩ्ऱुमत मामुकमुङ् कण्मूऩ्ऱुङ् कॊण्टिरुन्द
  तॊऩ्ऱतुनम् मुळ्ळ मुऱैन्दु.
 • कलिवॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 2. सॊऱ्पॆऱुमॆय्ञ् ञाऩस् सुयञ्सोति यान्दिल्लैस्
  सिऱ्सपैयिल् वाऴ्तलैमैत् तॆय्वमे - नऱ्सिवैयान्
 • 3. तायि ऩुलकऩैत्तुन् ताङ्कुन् तिरुप्पुलियूर्क्
  कोयि लमर्न्दकुणक् कुऩ्ऱमे - मायमिकुम्
 • 4. वाट्कळमुऱ् ऱाङ्कुविऴि मातर्मय लऱ्ऱवर्सूऴ्
  वेट्कळमुऱ् ऱोङ्कुम् विऴुप्पॊरुळे - वाऴ्क्कैमऩै
 • 5. नल्वायि लॆङ्कु नवमणिक्कुऩ् ऱोङ्कुतिरु
  नॆल्वायि ऩिऩ्ऱॊळिरु नीळॊळिये - सॆल्वाय्त्
 • 6. तॆऴिप्पालै वेलैत् तिरैयॊलिपो लार्क्कुङ्
  कऴिप्पालै यिऩ्पक् कळिप्पे - विऴिप्पालऩ्
 • 7. कल्लूर्प् पॆरुमणत्तैक् कट्टुरैक्कस् सोतितरु
  नल्लूर्प् पॆरुमणम्वाऴ् नऩ्ऩिलैये - सॊल्लुन्
 • 8. तयेन्दिर रुळ्ळत् तटम्पो लिलङ्कुम्
  मयेन्दिरप् पळ्ळियिऩ्प वाऴ्वे - कयेन्दिरऩैक्
 • 9. कायलुऱा तऩ्ऱुवन्दु कात्तोऩ् पुकऴ्मुल्लै
  वायिलि ऩोङ्कु मणिविळक्के - मेय
 • 10. पलिक्कावूर् तोऱुम् पतञ्सेप्पस् सॆऩ्ऱु
  कलिक्कामूर् मेवुङ् करुम्पे - वलिक्कालिल्
 • 11. पाय्48क्काटु किऩ्ऱवॊरु पस्सै मुकिल्परवुञ्
  साय्क्काटु मेवुन् तटङ्कटले - वाय्क्कमैयस्
 • 12. सॊल्लव ऩीस्सरङ्कु तोयवुम्प राम्पॆरुमैप्
  पल्लव ऩीस्सरत्तॆम् पावऩमे - नल्लवर्कळ्
 • 13. कण्काट्टु नॆऱ्ऱिक् कटवुळे यॆऩ्ऱुतॊऴ
  वॆण्काट्टिऩ् मेवुकिऩ्ऱ मॆय्प्पॊरुळे - तण्काट्टिक्
 • 14. कार्काट्टित् तैयलर्तङ् कण्काट्टिस् सोलैकळ्सूऴ्
  सीर्काट्टुप् पळ्ळिस् सिवक्कॊऴुन्दे - पार्काट्
 • 15. टुरुकावू रॆल्ला मॊळिनयक्क वोङ्कुङ्
  कुरुकावूर् वॆळ्ळटैयॆङ् कोवे - अरुकात
 • 16. कार्49काऴि ऩॆञ्सक् कवुणियर्क्कुप् पोतमरुळ्
  सीर्काऴि ञाऩत् तिरवियमे - ओर्काऴिप्
 • 17. पालऱ्का वऩ्ऱु पसुम्पॊऱ्ऱा ळङ्कॊटुत्त
  कोलक्का मेवुङ् कॊटैयाळा - कोलक्का
 • 18. उळ्ळिरुक्कुम् पुळ्ळिरुक्कु मोतुम् पुकऴ्वाय्न्द
  पुळ्ळिरुक्कुम् वेळूर्प् पुरिसटैयाय् -कळ्ळिरुक्कुम्
 • 19. काविऩ् मरुवुङ् कऩमुन् तिसैमणक्कुम्
  कोविऩ् मरुवुकण्णार् कोयिलाय् - माविऩ्
 • 20. इटैमुटियिऩ् ऱीङ्कऩियॆऩ् ऱॆल्लिऩ् मुसुत्तावुम्
  कटैमुटियिऩ् मेवुङ् करुत्ता - कॊटैमुटिया
 • 21. नऩ्ऱियू रॆऩ्ऱिन्द ञालमॆलाम् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  निऩ्ऱियूर् मेवु निलैमैयऩे - ऒऩ्ऱिक्
 • 22. करुप्पुऩ्कू रुळ्ळक् कयवर् नयवात्
  तिरुप्पुऩ्कूर् मेवुञ् सिवऩे - उरुप्पॊलिन्दे
 • 23. ईटूरि लातुयर्न्द एतुविऩा लोङ्कुतिरु
  नीटू रिलङ्कु निऴऱ्ऱरुवे - पीटुकॊण्टु
 • 24. मऩ्ऩियू रॆल्लाम् वणङ्क वळङ्कॊण्ट
  अऩ्ऩियूर् मेवु मतिपतिये - मऩ्ऩर्सुक
 • 25. वाऴ्विक् कुटिकळटि मण्पूस लालॆऩ्ऩुम्
  वेऴ्विक् कुटियमर्न्द वित्तकऩे - सूऴ्वुऱ्ऱोर्
 • 26. विण्णॆतिर्कॊण् टिन्दिरऩ्पोऩ् मेविनॆटु नाळ्वाऴप्
  पण्णॆतिर्कॊळ् पाटिप् परम्पॊरुळे - नण्णुम्
 • 27. वणञ्से रिऱैवऩ् मकिऴ्न्दु वणङ्कुम्
  मणञ्सेरि नीङ्का मकिऴ्वे - मणञ्सेर्न्दुन्ऩ्
 • 28. वारट्ट कॊङ्कै मलैया ळॊटुङ्कॊऱुक्कै
  वीरट्ट मेवुम् वियऩिऱैवे - ओरट्ट
 • 29. तिक्कुङ् कतिनाट्टिस् सीर्कॊळ्तिरुत् तॊण्टरुळम्
  ऒक्कुङ् करुप्पऱिय लूररसे - मिक्कतिरु
 • 30. मावळरुञ् सॆन्दा मरैवळरुञ् सॆय्कुरक्कुक्
  कावळरु मिऩ्पक् कऩसुकमे - तावुमयल्
 • 31. काऴ्कॊ ळिरुमऩत्तुक् कारिरु­त् तोर्मरुवुम्
  वाऴ्कॊळि पुत्तूर्50 मणिस्सुटरे - ताऴ्वकऱ्ऱ
 • 32. नण्णिप् पटिक्करैयर् नाटोऱुम् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  मण्णिप् पटिक्करैवाऴ् मङ्कलमे - विण्णिऩिटै
 • 33. वामाम् पुलियूर् मलर्स्सोलै सूऴ्न्दिलङ्कुम्
  ओमाम् पुलियूर्वाऴ् उत्तममे - नेमार्न्द
 • 34. वाऩाट्टु मुळ्ळूर् मरुवुकिऩ्ऱोर् पोऱ्ऱुतिरुक्
  काऩाट्टु मुळ्ळूर्क् कलैक्कटले - मेऩाट्टुम्
 • 35. तेरैयूर्स् सॆङ्कतिर्पोऱ् सॆम्मणिक णिऩ्ऱिलङ्कुम्
  नारैयूर् मेवु नटुनिलैये - पारिल्
 • 36. उटम्पूर् पवत्तै यॊऴित्तरुळुम् मेऩ्मैक्
  कटम्पूर्वाऴ् ऎऩ्ऩिरण्टु कण्णे - तटम्पॊऴिलिल्
 • 37. कॊन्दणवुङ् कार्क्कुऴलार् कोलमयिऱ् पोलुलवुम्
  पन्दण नल्लूर्प् पसुपतिये - कन्दमलर्
 • 38. अञ्सऩूर्51 सॆय्ततवत् तालप् पॆयर्कॊण्ट
  कञ्सऩूर् वाऴुमॆऩ्ऱऩ् कण्मणिये - अञ्सुकङ्कळ्
 • 39. नाटिक्का वुळ्ळे नमस्सिवा यम्पुकलुम्
  कोटिक्का मेवुङ् कुळिर्मतिये - ओटिक्
 • 40. करुमङ्क लक्कुटियिऱ् काण्टुमॆऩ वोतुम्
  तिरुमङ्क लक्कुटियिल् तेऩे - तरुम
 • 41. मऩन्दाळ् मलरै मरुवुविप्पोर् वाऴुम्
  पऩन्दाळिऱ् पालुकन्द पाके - तिऩन्दाळिऱ्
 • 42. सूऴ्तिरुवाय्प् पाटियङ्कु सूऴ्किऩुमा मॆऩ्ऱुलकर्
  वाऴ्तिरुवाय्प् पाटिइऩ्प वारितिये - एऴ्पुविक्कुळ्
 • 43. वाय्ञ्ञलू रीते मरुववॆऩ वाऩवर्सेर्
  सेय्ञ्ञलूर् इऩ्पस् सॆऴुङ्कऩिये - वाञ्सैयुऱुम्
 • 44. सीवऩ् कुटियुऱविस् सीर्नकरॊऩ् ऱेयॆऩुञ्सीर्त्
  तेवऩ् कुटिमकिऴ्न्द तॆळ्ळमुते - ओविल्
 • 45. मयलूर् मऩम्पोल् वयलिऱ् कयलूर्
  वियलूर् सिवाऩन्द वॆऱ्पे - अयलाम्पल्
 • 46. मट्टैयूर् वण्टिऩङ्कळ् वाय्न्दु विरुन्दुकॊळुम्
  कॊट्टैयू रुट्किळरुङ् कोमळमे - इट्टमुटऩ्
 • 47. ऎऩ्ऩम्प रॆऩ्ऩम्प रॆऩ्ऱयऩ्माल् वातुकॊळ
  इऩ्ऩम्पर् मेविनिऩ्ऱ ऎऩ्ऩुऱवे - मुऩ्ऩम्पु
 • 48. माऱ्कुम् पुऱम्पियला वाय्मैयरुळ् सॆय्यवुळम्
  एऱ्कुम् पुऱम्पियम्वाऴ् ऎऩ्ऩुयिरे - माऱ्करुविऩ्
 • 49. कण्विसैय मङ्कैक् कऩिपोऱ् पॆऱत्तॊण्टर्
  ऎण्विसैय मङ्कैयिल्वाऴ् ऎऩ्कुरुवे - मण्णुलकिल्
 • 50. वैकावूर् नम्पॊरुट्टाऩ् वैकियतॆऩ् ऱऩ्पर्तॊऴुम्
  वैकावूर् मेवियवॆऩ् वाऴ्मुतले - उय्युम्वकैक्
 • 51. कात्तुम् पटैत्तुङ् कलैत्तुनिऱ्पोर् नाटोऱुम्
  एत्तुङ् कुरङ्काट्टिऩ्52 ऎऩ्ऩट्पे - मात्तऴैत्त
 • 52. वण्पऴऩत् तिऩ्कुविवॆण् वायिऱ्ऱेऩ् वाक्कियिट
  उण्पऴऩत् तॆऩ्ऱऩ् उयिर्क्कुयिरे - पण्पकऩ्ऱ
 • 53. वॆय्याऱ्ऱि ऩिऩ्ऱवरै मॆय्याऱ्ऱि ऩेऱ्ऱुतिरु
  ऐयाऱ्ऱिऩ् मेवियऎऩ् ऩातरवे - पॊय्याऱ्ऱि
 • 54. मॆय्त्ताऩ निऩ्ऱोर् वॆळित्ताऩ मेवुतिरु
  नॆय्त्ताऩत् तुळ्ळमर्न्द नित्तियमे - मैत्त
 • 55. करुम्पुलियूर्क् काळैयॊटुङ् कण्णोट्टङ् कॊळ्ळुम्
  पॆरुम्पुलियूर् वाऴ्करुणैप् पेऱे - विरुम्पिनितम्
 • 56. पॊऩ्ऩुङ्53 कौत्तुवमुम् पूण्टोऩ् पुकऴ्न्दरुळै
  मऩ्ऩु मऴपाटि वस्सिरमे - तुऩ्ऩुकिऩ्ऱ
 • 57. नाय्क्कुङ् कटैयेऩ् नवैतीर नऱ्करुणै
  वाय्क्कुम् पऴुवूर् मरकतमे - तेय्क्कळङ्किल्
 • 58. वाऩूर् मतिपोऩ् मणियाऱ् कुमुतमलर्
  काऩू रुयर्तङ्कक् कट्टिये - नाऩूऱु
 • 59. कोलन् तुऱै55 कॊण्ट कोवैयरुळ् कोवैमकिऴ्
  आलन् तुऱै56यिऩ् अणिमुत्ते - नीलङ्कॊळ्
 • 60. तेन्दुऱैयि लऩ्ऩमकिऴ् सेक्कै पलनिलवु
  मान्दुऱैवाऴ् माणिक्क मामलैये - एन्दऱिवाम्
 • 61. नूऱ्ऱुऱैयिल् निऩ्ऱवर्कळ् नोक्किमकिऴ् वॆय्तुतिरुप्
  पाऱ्ऱुऱैयिल् निऩ्ऱ परञ्सुटरे - नाऱ्ऱिसैयुन्
 • 62. तेऩैक्का वुळ्मलर्कळ् तेङ्कटलॆऩ् ऱाक्कुविक्कुम्
  आऩैक्का मेवियमर् अऱ्पुतमे - माऩैप्पोल्
 • 63. मैञ्ञ“ल वाट्कण् मलराळ् मरुवुतिरुप्
  पैञ्ञ“लि मेवुम् परम्परमे - ऎञ्ञाऩ्ऱुम्
 • 64. एस्सिरा मङ्कलत्तो टिऩ्पन् तरुम्पास्सि
  लास्सिरा मञ्सेर् अरुळ्निलैये - नीस्सऱिया
 • 65. ताङ्कोय् मलैप्पिऱवि यार्कलिक्कोर् वार्कलमाम्
  ईङ्कोय् मलैवाऴ् इलञ्सियमे - ओङ्कातु
 • 66. नाट्पोक्कि निऱ्कु नवैयुटैयार् नाटरिताम्
  वाट्पोक्कि मेवुकिऩ्ऱ वळ्ळले - कोट्पोक्कि
 • 67. निल्लुङ् कटम्प नॆऱिपो लॆऩप्पूवै
  सॊल्लुङ् कटम्पन् तुऱैनिऱैवे - मल्ललॊटु
 • 68. वाऴुम् पराय्त्तुऱैवाऩ् मऩ्ऩवरु मऩ्ऩवरुञ्
  सूऴुम् पराय्त्तुऱैवाऴ् तोऩ्ऱले - कूऴुम्पल्
 • 69. नऱ्कुटियु मोङ्कि नलम्पॆरुकु मेऩ्मैतिरुक्
  कऱ्कुटियिऱ् सन्दाऩ कऱ्पकमे - सिऱ्सुकत्तार्
 • 70. पिऱ्सनन मिल्लाप् पॆरुमै तरुमुऱैयूर्स्
  सऱ्सऩर्सेर् मूक्कीस् सरत्तणिये - मऱ्सॆय्
 • 71. अराप्पळ्ळि मेवु मवऩिऩ्ऱु वाऴ्त्तुम्
  सिराप्पळ्ळि ञाऩत् तॆळिवे - इराप्पळ्ळि
 • 72. निऩ्ऱॆऴऩ्मॆय् यऩ्ऱॆऩवे नेर्न्दुलकु वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  नऩ्ऱॆऱुम्पि यूरिलङ्कु नऩ्ऩॆऱिये - तुऩ्ऱुकयऱ्
 • 73. कण्णार् नॆटुङ्कळत्तैक् कट्टऴित्त मॆय्त्तवर्सूऴ्
  तण्णार् नॆटुङ्कळमॆय्त् तारकमे - ऎण्णार्
 • 74. तरुक्काट्टुप् पळ्ळित् तकैकॊण्टोर् सूऴुन्
  तिरुक्काट्टुप् पळ्ळियिल्वाऴ् तेवे - मरुक्काट्टु
 • 75. नीलम् पॊऴिऱ्कुळ् निऱैतटङ्कट् केर्काट्टुम्
  आलम् पॊऴिऱ्सिवयो कप्पयऩे - सीलनिऱै
 • 76. वान्दुरुत्ति कॊण्टुळ् ळऩलॆऴुप्पु वोर्पुकऴुम्
  पून्दुरुत्ति मेवुसिव पुण्णियमे - कान्दरुवत्
 • 77. तण्टियूर् पोऱ्ऱुन् तकैकासिक् कट्सॆय्तु
  कण्टियूर् वाऴुङ् कळैकण्णे - कॊण्टियल्पिऩ्
 • 78. वेऱ्ऱुत् तुऱैयुळ् विरवा तवर्पुकऴुम्
  सोऱ्ऱुत् तुऱैयुट् सुकवळमे - आऱ्ऱलिलात्
 • 79. तीतिक् कुटियॆऩ्ऱु सॆप्पप् पटार्मरुवुम्
  वेतिक् कुटि58 यिऩ्प वॆळ्ळमे - कोतियलुम्
 • 80. वऩ्कुटित् तिट्टै मरुवार् मरुवुतिरुत्
  तॆऩ्कुटित् तिट्टैस् सिवपतमे - नऩ्कुटैय
 • 81. उळ्ळमङ्कै मार्मे लुऱुत्ता तवर्पुकऴुम्
  पुळ्ळमङ्कै वाऴ्परम पोकमे - कळ्ळमिलञ्
 • 82. सक्करप् पळ्ळितऩिऱ् ऱाम्पयिऩ्ऱ मैन्दर्कळ्सूऴ्
  सक्करप् पळ्ळितऩिल् तण्णळिये - मिक्क
 • 83. अरुकावूर् सूऴ्न्दे अऴकुपॆऱ वोङ्कुम्
  करुकावूर् इऩ्पक् कतिये - मुरुकार्न्द
 • 84. सोलैत् तुऱैयिऱ् सुकञ्सिवनु‘ल् वासिक्कुम्
  पालैत् तुऱैयिऱ् परिमळमे - सीलत्तर्
 • 85. सॊल्लू रटियप्पर् तूयमुटि मेल्वैत्त
  नल्लू रमर्न्दनटु नायकमे - मल्लार्न्द
 • 86. मावू रिरवियिऩ्पॊऩ् वैयमळ वुञ्सिकरि
  आवूरि लुऱ्ऱवॆङ्कळ् आण्तकैये - ओवातु
 • 87. सित्तिमुऱ्ऱ योकञ् सॆऴुम्पॊऴिलिऱ् पूवैसॆयुम्
  सत्तिमुऱ्ऱ मेवुञ् सतासिवमे - पत्तियुऱ्ऱोर्
 • 88. मुट्टीस् सुरत्तिऩ् मुयला वकैयरुळुम्
  पट्टीस् सरत्तॆम् परापरमे - तुट्टमयल्
 • 89. तीङ्कुविऴै यार्तमैवाऩ् सॆऩ्ऱमरस् सॆय्विक्क
  ओङ्कुपऴै याऱैयिलॆऩ् ऩुळ्ळुवप्पे - पाङ्कुपॆऱ
 • 90. आर्न्द वटविलैयाऩ् अऩ्ऩत्ताऩ् पोऱ्ऱिनितम्
  सार्न्द वटतळिवाऴ् तऱ्परमे - सेर्न्द
 • 91. मलञ्सुऴि किऩ्ऱ मऩत्तर्क् करिताम्
  वलञ्सुऴि वाऴ्पॊऩ् मलैये - निलञ्सुऴिया
 • 92. तोणत्तिल् वन्दो ऩुटऩ्ऱुतित्तु वाऴ्कुम्प
  कोणत्तिल् तॆय्वक् कुलक्कॊऴुन्दे - माणुऱ्ऱोर्
 • 93. काऴ्क्कोट्ट नीङ्कक् करुतुङ् कुटमूक्किऱ्
  कीऴ्क्कोट्ट मेवुमऩ्पर् केण्मैये - वाऴ्क्कोट्टत्
 • 94. तेरोण मट्टुन् तिकऴ्कुटन्दै मट्टुमिऩ्ऱिक्
  कारोण मट्टुङ् कमऴ्मलरे - सीरोङ्कुम्
 • 95. योकीस् सुरर्निऩ् ऱुवन्दु वणङ्कुतिरु
  नाकीस् सुरमोङ्कु नङ्कऩिवे - ओकैयुळम्
 • 96. तेक्कुम् वरकुणऩान् तॆऩ्ऩवऩ्कण् सूऴ्पऴियैप्
  पोक्कुम् इटैमरुतिऱ् पूरणमे - नीक्कमिला
 • 97. नऩ्कुरङ् काणु नटैयो रटैकिऩ्ऱ
  तॆऩ्कुरङ् काटुतुऱैस् सॆम्मले - पुऩ्कुरम्पै
 • 98. एलक् कुटिपुकुन्द ऎम्मऩोर्क् कुण्मैतरु
  नीलक् कुटियिलङ्कु निट्कळमे - ञालत्तु
 • 99. नीटक्कोर् नाळुम् निऩैन्देत् तिटुम्वैकल्
  माटक्को यिऱ्कुण् मतुरमे - पाटस्सीर्
 • 100. वल्ल तमिऴ्प्पुलवर् मऩ्ऩि वणङ्कुतिरु
  नल्लमकिऴ् इऩ्प नववटिवे - इल्लमयल्
 • 101. आऴम्पङ् कॆऩ्ऩ वऱिन्दोर् सॆऱिन्देत्तुम्
  कोऴम्पम् वाऴ्करुणैक् कॊण्टले - वीऴुम्पॊय्
 • 102. तीरा वटुवुटैयार् सेर्तऱ् करुन्दॆय्वस्
  सीरा वटुतुऱैयॆञ् सॆल्वमे - पेराक्
 • 103. करुत्तिरुत्ति येत्तुङ् करुत्तर्क् करुळ्सॆय्
  तिरुत्तुरुत्ति इऩ्पस् सॆऴिप्पे - वरुत्तुमयल्
 • 104. नाळु मॆऴुन्दूर् नवैयऱुक्कु मऩ्परुळ्ळम्
  नीळुम् अऴुन्दूर् निऱैतटमे - वेळिमैयोर्
 • 105. वायूरत् तेमा मलर्59 सॊरिन्दु वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  मायूरत् तऩ्पर् मऩोरतमे - तेया
 • 106. वळनकरॆऩ् ऱॆव्वुलकुम् वाऴ्त्तप् पटुञ्सीर्
  विळनकर्वा ऴॆङ्कण् विरुन्दे - इळमैस्
 • 107. सॆऱियलूर् कून्दल् तिरुवऩैया राटुम्
  पऱियलूर् वाऴ्मॆय्प् परमे - नॆऱिकॊण्टे
 • 108. अऩ्पळ्ळि योङ्कु मऱिवुटैयोर् वाऴ्त्तुञ्सॆम्
  पॊऩ्पळ्ळि वाऴ्ञाऩ पोतमे - इऩ्पुळ्ळित्
 • 109. तॆळ्ळियार् पोऱ्ऱित् तिकऴुन् तिरुनऩ्ऩिप्
  पळ्ळियार्न् तोङ्कुम् परसिवमे - ऎळ्ळुऱुनोय्
 • 110. एय वलम्पुरत्तै यॆण्णाम लॆण्णुकिऩ्ऱोर्
  मेय वलम्पुरत्तु मेतकवे - तूयकॊटि
 • 111. अङ्काटु कोपुरम्वा ऩाऱ्ऱाटु किऩ्ऱतलैस्
  सङ्काटु मेवुञ् सयम्पुवे - पॊङ्कुमिरुट्
 • 112. कूऱुतिरु वाक्कूर् कॊटुप्पऩपोऱ् सूऴ्न्दुमतिल्
  वीऱुतिरु वाक्कूर् विळक्कमे - माऱकऱ्ऱि
 • 113. नऩ्कटैयूर् पऱ्पलवु नऩ्ऱिमऱ वातेत्तुम्
  तॆऩ्कटैयूर्60 आऩन्दत् तेऱले - वऩ्मैयिलास्
 • 114. सॊऱ्कटवि मेलोर् तुतित्तलॊऴि यातोङ्कु
  नऱ्कटवूर् वीरट्ट नायकऩे - वऱ्कटत्तुम्
 • 115. वाट्टक् कुटिसऱ्ऱुम् वाय्प्पते यिल्लैयॆऩुम्
  वेट्टक् कुटिमेवु मेलवऩे - नाट्टमुऱ्ऱ
 • 116. वाक्कुन् तॆळिस्सेरि मातवत्तर्क् किऩ्पनलम्
  आक्कुन् तॆळिस्सेरि अङ्कणऩे - नीक्कुम्
 • 117. करुम पुरत्तिऱ् कलवा तरुळ्सॆय्
  तरुम पुरञ्सॆय् तवमे - इरुमैयिऩुम्
 • 118. ऎळ्ळाऱ्ऱिऩ् मेवात एऱ्पुटैयोर् सूऴ्न्दिऱैञ्सु
  नळ्ळाऱ्ऱिऩ् मेवियऎऩ् नऱ्ऱुणैये - तॆळ्ळाऱ्ऱिऩ्
 • 119. नीट्टाऱु कॊण्टरम्पै निऩ्ऱु कविऩ्काट्टुम्
  कोट्टाऱु मेवुङ् कुळिर्तुऱैये - कूट्टाक्
 • 120. करुवम्पर् तम्मैक् कलवात मेऩ्मैत्
  तिरुवम्पर् ञाऩत् तिरट्टे - ऒरुवन्दर्
 • 121. माकाळङ् कॊळ्ळ मतऩैत् तुरत्तुकिऩ्ऱ
  माकाळात् तऩ्पर् मऩोलयमे - योकाळक्
 • 122. कायस्सूर् विट्टुक् कतिसेर वेट्टवर्सूऴ्
  मीयस्सूर् तण्णॆऩ्ऩुम् वॆण्णॆरुप्पे - मायक्
 • 123. कळङ्कोयिल् नॆञ्सक् कयवर् मरुवा
  इळङ्कोयिऩ् ञाऩ इऩिप्पे - वळङ्को€
 • 124. नाटुन् तिलत नयप्पुलवर् नाटोऱुम्
  पाटुन् तिलतैप् पतिनितिये - आटुमयिल्
 • 125. काम्पुरङ्कॊळ् तोळियर्पॊऱ् काविऱ् पयिल्किऩ्ऱ
  पाम्पुरङ्कॊळ् उण्मैप् परम्पॊरुळे - आम्पुवऩम्
 • 126. तुऩ्ऩुम् पॆरुङ्कुटिकळ् सूऴ्न्दुवलञ् सॆय्तुवकै
  मऩ्ऩुञ् सिऱुकुटिआऩ् मार्त्तमे - मुऩ्ऩरसुम्
 • 127. काऴि मिऴलैयरुङ् कण्टुतॊऴक् कासळित्त
  वीऴि मिऴलै विराट्टुरुवे - ऊऴितॊऱुम्
 • 128. मऩ्ऩियूर् माल्विटैयाय् वाऩवा वॆऩ्ऱुतॊऴ
  वऩ्ऩियूर् वाऴु मणिकण्टा - इन्निमिटम्
 • 129. सिन्दुङ् करुवलियिऩ् तिण्मैयॆऩ्ऱु तेर्न्दवर्कळ्
  मुन्दुङ् करुविलिवाऴ् मुक्कण्णा - मन्दणत्तैक्
 • 130. काणु मरुन्दुऱैयिक् कामर्तल मॆऩ्ऱॆवरुम्
  पेणु पॆरुन्दुऱैयिऱ् पॆम्माऩे - एणुटऩ्का
 • 131. ईट्टुम् पॆरुनऱैया ऱॆऩ्ऩ वयलोटि
  नाट्टुम् पॆरुनऱैयूर् नम्पऩे - काट्टुम्
 • 132. परिसिऱ् करैप्पुऱ्ऱोर् पाङ्कुपॆऱ वोङ्कुम्
  अरिसिऱ् करैप्पुत्तू61 राऩे - तरिसऩत्तॆक्
 • 133. कालुञ् सिवपुरत्तैक् कातलित्तोर् तङ्कळ्तुति
  एलुञ् सिवपुरत्ति लॆम्माऩे - मालुङ्कॊळ्
 • 134. वॆप्पुङ् कलैयनल्लोर् मॆऩ्मतुरस् सॊऩ्मालै
  सॆप्पुङ् कलयनल्लूर्स् सिऩ्मयऩे - सॆप्पमुटऩ्
 • 135. ओङ्कुन् तिरुत्तॊण्टर् उळ्कुळिर नल्लरुळाल्
  ताङ्कुङ् करुक्कुटिवाऴ् सङ्करऩे - आङ्ककऩन्
 • 136. ताञ्सियत्तै62 वेङ्कैत् तलैयाऱ् ऱटुक्किऩ्ऱ
  वाञ्सियत्तिऩ् मेवु मऱैयोऩे - आञ्सियिला
 • 137. तिन्निलत्तुम् वाऩाति यॆन्निलत्तु मोङ्कुपॆरु
  नऩ्ऩिलत्तु वाऴ्ञाऩ नाटकऩे - मऩ्ऩुमलर्
 • 138. वण्टीस् सुरम्पाटि वार्मतुवुण् टुळ्कळिक्कुङ्
  कॊण्टीस् सुरत्तमर्न्द कोमाऩे - कण्टीस
 • 139. नण्पऩैयू रऩ्पुकऴुम् नम्पवॆऩ उम्पर्तॊऴत्
  तण्पऩैयूर् मेवुञ् सटातरऩे - पण्पुटऩे
 • 140. ऎऱ्कुटिया ऩङ्कॊण् टिरुक्क मकिऴ्न्दळित्त
  विऱ्कुटियिऩ् वीरट्ट मेयवऩे - सॊऱ्कॊटिय
 • 141. वऩ्पुकला नॆञ्सिऩ् मरुवुम् ऒरुतकैमैत्
  तॆऩ्पुकलूर् वाऴ्मका तेवऩे - इऩ्पमऱै
 • 142. अर्त्तमा नीक्करिय वातार माकिनिऩ्ऱ
  वर्त्तमा नेस्सरत्तु वाय्न्दवऩे - मित्तैयुऱ्ऱ
 • 143. कामऩती सङ्कॆटवे कण्पार्त् तरुळ्सॆय्त
  रामऩती सम्पॆऱुनि रामयऩे - तोमुण्
 • 144. मयऱ्ऱूर् पऱित्त मऩत्तिल् विळैन्द
  पयऱ्ऱूर् तिसैयम् परऩे - इयऱ्ऱुञ्सीर्
 • 145. आस्सिरमे वुञ्सॆङ्काट् टङ्कुटियि ऩङ्कणप
  तीस्सरम्वा ऴुञ्सन्द்र सेकरऩे - एस्सकल
 • 146. विण्मरुवि ऩोऩै विटनीक्क नल्लरुळ्सॆय्
  वण्मरुकल् माणिक्क वण्णऩे - तिण्मैकॊण्ट
 • 147. मात्तमङ्कै युळ्ळम् मरुविप् पिरियात
  सात्तमङ्कैक् कङ्कैस् सटामुटियोय् - तूत्तकैय
 • 148. पाकैक्का रॆऩ्ऩुम् पणिमॊऴियार् वाऴ्त्तोवा
  नाकैक्का रोणम् नयन्दोऩे - ओकैयऱ
 • 149. विक्कल् वरुङ्काल् विटाय्तीर्त् तुलकिटैनी
  सिक्कलॆऩुञ् सिक्कल् तिऱलोऩे - मिक्कमिऩार्
 • 150. वाळूर् तटङ्कण् वयल्काट्टि योङ्कुङ्कीऴ्
  वेळूरिऱ् सॆङ्कण् विटैयोऩे - नीळुवकैप्
 • 151. पावू रिसैयिऱ् पयऩ्सुवैयिऱ् पाङ्कुटैय
  तेवूर् वळर्तेव तेवऩे - पूविऩिटै
 • 152. इक्कूटऩ् मैन्द विऩिक्कूट लॆऩ्ऱुपळ्ळि
  मुक्कूटऩ् मेवियमर् मुऩ्ऩवऩे - तक्कनॆटुन्
 • 153. तेरू रणिवीतिस् सीरूर् मणिमाट
  आरूरि लॆङ्कळ् अरुमरुन्दे - नीरूर्न्द
 • 154. कारूर् पॊऴिलुङ् कऩियीन् तिळैप्पकऱ्ऱुम्
  आरू ररऩॆऱिवे ळाण्मैये - एरार्न्द
 • 155. मण्मण् टलिकर् मरुवुमा रूर्प्परवै
  उण्मण् टलि63 ऎम् उटैमैये - तिण्मैक्
 • 156. कळमर् मकिऴक् कटैसियर् पाटुम्
  विळमर् कॊळुमॆम् विरुप्पे - वळमै
 • 157. ऎरुक्करवी रञ्से रॆऴिल्वेणि कॊण्टु
  तिरुक्करवी रञ्सेर् सिऱप्पे - उरुक्क
 • 158. वरुवेळूर् मावॆल्ला मावेऱुञ् सोलैप्
  पॆरुवेळूर् इऩ्पप् पॆरुक्के - करुमै
 • 159. मिलैयालङ् काट्टु मिटऱ्ऱायॆऩ् ऱेत्तुम्
  तलैयालङ् काट्टुत् तकवे - निलैकॊळ्
 • 160. तटवायिल् वॆण्मणिकळ् सङ्कङ्क ळीऩुम्
  कुटवायिल् अऩ्पर् कुऱिप्पे - मटवाट्कोर्
 • 161. कूऱै64 युवन्दळित्त कोवेयॆऩ् ऱऩ्पर्तॊऴस्
  सेऱै युवन्दिरुन्द सिऱ्परमे - वेऱुपटाप्
 • 162. पालूर् निलविऱ् पणिलङ्कळ् तण्कतिर्सॆय्
  नालूरिल् अऩ्पर्पॆऱु नऩ्ऩयमे - मेलूरुम्
 • 163. नोय्क्करैयुट् सॆय्यात नोऩ्मैयोर् सूऴ्न्दकटु
  वाय्क्करैयुण् मेवुकिऩ्ऱ वण्मैये - वाय्त्त
 • 164. पॆरुम्पूकन् तॆङ्किऱ् पिऱङ्क वळङ्कॊळ्ळुम्
  इरुम्पूळै मेवि यिरुन्दोय् - विरुम्पुम्
 • 165. विरतप् पॆरुम्पाऴि विण्णवर्क ळेत्तुम्
  अरतैप् पॆरुम्पाऴि आर्न्दोय् - सरतत्ताल्
 • 166. एतुम् अवणिवणॆऩ् ऱॆण्णा तवरिऱैञ्सि
  ओतुम् अवळिवणल् लूरुटैयोय् - कोतकऩ्ऱ
 • 167. नीट्टुञ् सुरुति नियमत्तोर्क् किऩ्ऩरुळै
  नीट्टुम् परिति नियमत्तोय् - काट्टियनन्
 • 168. तेवऩू रॆऩ्ऱु तिसैमुकऩ्माल् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  पूवऩूर् मेवुम् पुकऴुटैयोय् - पूवलकाम्
 • 169. ईङ्कुम्पा ताळमुत लॆव्वुलकु मॆञ्ञाऩ्ऱुन्
  ताङ्कुम्पा ताळेस् सरत्तमर्न्दोय् - ओङ्कुपुत्ति
 • 170. माऩ्कळरि लोट्टि मकिऴ्वो टिरुन्देत्तुम्
  वाऩ्कळरिल् वाऴु मऱैमुटिपे - मेऩ्मैतरुम्
 • 171. मुऱ्ऱेमम् वाय्न्द मुऩिवर् तिऩम्परवुम्
  सिऱ्ऱेमम् वाय्न्द सॆऴुङ्कतिरे - कऱ्ऱवर्कळ्
 • 172. ऎङ्कुमुसात् ताऩ मिरुङ्कऴक मऩ्ऱमुतल्
  तङ्कुमुसात् ताऩत् तऩिमुतले - पॊङ्कुपव
 • 173. वल्ललिटुम् पावनत्त मट्टॊळिसॆय् किऩ्ऱतिरु
  मल्ललिटुम् पावऩत्तु माट्सिमैये - तॊल्लैप्
 • 174. पटिक्कुळ् नोवात पण्पुटैयोर् वाऴ्त्तुम्
  कटिक्कुळत् तऩ्पर् कळिप्पे - कटिक्कुळत्तिऩ्
 • 175. वण्टलैक्कत् तेऩलरिऩ् वार्न्दोर् तटमाक्कुम्
  तण्टलैक्कुळ् नीणॆऱिस्सिन् तामणिये - कॊण्टलॆऩ
 • 176. मऩ्कोट्टूर् सोलै वळर्कोट्टूर् तण्पऴऩत्
  तॆऩ्कोट्टूर् तेव सिकामणिये - तॆऩ्कूट्टिप्
 • 177. पोय्वण् टुऱैतटमुम् पूम्पॊऴिलुञ् सूऴ्न्दमरर्
  आय्वॆण् टुमऱैमासि लामणिये - तोय्वुण्ट
 • 178. कळ्ळम्पू तातिनिलै कण्टुणर्वु कॊण्टवर्सूऴ्
  कॊळ्ळम्पू तूर्वाऩ् कुलमणिये - वॆळ्ळिटैवाऩ्
 • 179. वाम्पे रॆयिऱ्सूऴ्न्द माण्पाऱ् ऱिरुनामम्
  आम्पे रॆयिलॊप्पि लामणिये - ताम्पेरा
 • 180. वीट्टिलऩ्प राऩन्दम् मेवस् सॆयुङ्कॊळ्ळिक्
  काट्टि लमर्न्दऎऩ्कण् काट्सिये - नीट्टुमॊळि
 • 181. आङ्कू रिलैवे लवऩा तियर्सूऴत्
  तेङ्कूरिल् वाऴ्तेव सिङ्कमे - ओङ्कुमलै
 • 182. वल्लिक्का तार मणिप्पुयवॆऩ् ऱऩ्पर्तॊऴ
  नॆल्लिक्का वाऴ्मॆय्न् नियममे - ऎल्अल्कण्
 • 183. सेट्टियत् ताऩे तॆरिन्दुसुरर् वन्देत्तु
  नाट्टियत् ताऩ्कुटिवाऴ् नल्लिऩमे - नाट्टुमॊरु
 • 184. नूऱायि लऩ्पर्तमै नोक्कि यरुळ्सॆय्तिरुक्
  काऱायिऩ् मेलोर् कटैप्पिटिये - वीऱाकुम्
 • 185. इऩ्ऱाप्पूर् वन्दॊट् टिरुन्दतिव्वू रॆऩ्ऩवुयर्
  कऩ्ऱाप्पूर् पञ्साक् करप्पॊरुळे - तुऩ्ऱासै
 • 186. वॆय्य वलिवलत्तै वीट्टियऩ्पर्क् किऩ्ऩरुळ्सॆय्
  तुय्य वलिवलत्तुस् सॊऩ्मुटिपे - नैयुमऩ
 • 187. मैस्सिऩत्तै विट्टोर् मऩत्तिऱ् सुवैकॊटुत्तुक्
  कैस्सिऩत्ति ऩुट्करैयाक् कऱ्कण्टे - नॆऱ्सुमक्क
 • 188. आळिलैयॆऩ् ऱारूर ऩार्तुतिक्कत् तन्दरुळुम्
  कोळिलियिऩ् अऩ्पर्कुलङ् कॊळ्ळुवप्पे - नीळुलकम्
 • 189. काय्मूर्क्क रेऩुङ् करुतिऱ् कतिकॊटुक्कुम्
  वाय्ऴूर्क् कमैन्द मऱैक्कॊऴुन्दे - नेयमुणत्
 • 190. तेटॆलियै मूवुलकुन् तेर्न्दुतॊऴस् सॆय्तरुळुम्
  ईटिऩ्मऱैक् काट्टिलॆऩ्ऱऩ् ऎय्प्पिल्वैप्पे - नाटुमॆऩै
 • 191. निऩ्ऩकत्ति याऩ्पळ्ळि नेर्न्देऩॆऩ् ऱाट्कॊण्ट
  तॆऩ्ऩकत्ति याऩ्पळ्ळिस् सॆम्पॊऩ्ऩे - तॊऩ्ऩॆऱियोर्
 • 192. नाटिक् कुऴक नलमरुळॆऩ् ऱेत्तुकिऩ्ऱ
  कोटिक् कुऴकररुट् कोलमे - नीटुलकिल्
 • 193. नाट्टुम् पुकऴीऴ नाट्टिऱ् पवविरुळै
  वाट्टुन् तिरुक्कोण मामलैयाय् - वेट्टुलकिऩ्
 • 194. मूतीस् सरमॆऩ्ऱु मुऩ्ऩोर् वणङ्कुतिरुक्
  केतीस् सरत्तिऱ् किळर्किऩ्ऱोय् - ओतुकिऩ्ऱोर्
 • 195. पालवाय् निऱ्कुम् परैयोटु वाऴ्मतुरै
  आलवाय्स् सॊक्कऴका ऩन्दमे - सीलर्तमैक्
 • 196. काप्पऩू रिल्लाक् करुणैया लॆऩ्ऱुपुकुम्
  आप्पऩूर् मेवुसता ऩन्दमे - माप्पुलवर्
 • 197. ञाऩपरङ् कुऩ्ऱमॆऩ नण्णिमकिऴ् कूर्न्देत्त
  वाऩपरङ् कुऩ्ऱलिऩ्पा ऩन्दमे - वाऩवर्कोऩ्
 • 198. तेमे टकत्तऩॊटु सीतरऩुम् वाऴ्त्तुञ्सी
  रामे टकत्तऱिवा ऩन्दमे - पूमीतिल्
 • 199. नऱ्ऱवरुङ् कऱ्ऱ नवसित्त रुम्वाऴ्त्ति
  उऱ्ऱकॊटुङ् कुऩ्ऱत्तॆम् ऊतियमे - मुऱ्ऱुकतिर्
 • 200. इत्तूर मऩ्ऱि यिऩित्तूर मिल्लैयॆऩप्
  पुत्तूर् वरुमटियार् पूरिप्पे - सित्ताय्न्दु
 • 201. नामीस राकुम् नलन्दरुमॆऩ् ऱुम्पर्तॊऴुम्
  रामीसम्67 वाऴ्सीव रत्तिऩमे - पूमीतु
 • 202. नीटाऩै सूऴुम् निलमऩ्ऩर् वाऴ्त्तुतिरु
  वाटाऩै मेवुकरु णाकरमे - सेटाऩ
 • 203. वाऩप्पे राऱ्ऱै मतियै मुटिसूटुङ्
  काऩप्पेर् आऩन्दक् काळैये - मोऩरुळे
 • 204. पूवणमुम् पूमणमुम् पोलव मर्न्दतिरुप्
  पूवणत्तिल् आऩन्दप् पॊक्किषमे - तीवणत्तिल्
 • 205. कण्सुऴिय लॆऩ्ऱु करुणैयळित् तॆऩ्ऩुळञ्सेर्
  तण्सुऴियल् वाऴ्सीव साक्षिये - पण्सॆऴिप्पक्
 • 206. कऱ्ऱालङ् कुण्मैक् कतितरुमॆऩ् ऱऱ्ऱवर्सूऴ्
  कुऱ्ऱालत् तऩ्पर् कुतुकलिप्पे - पॊऱ्ऱाम
 • 207. नल्वेलि सूऴ्न्दु नयऩ्पॆऱुमॊण् सॆञ्सालि
  नॆल्वेलि उण्मै निलयमे - वल्वेलै
 • 208. नञ्सैक् कळत्तुवैत्त नातवॆऩत् तॊण्टर्तॊऴ
  अञ्सैक् कळञ्सेर् अरुवुरुवे - नॆञ्सटक्कि
 • 209. आऩ्ऱु निऱैन्दोर्क् करुळळिक्कुम् पुक्कॊळियूर्त्
  तोऩ्ऱुमवि नासिस् सुयम्पुवे - साऩ्ऱवर्कळ्
 • 210. तम्मुरुकऩ् पूणुट् टलम्पोल वाऴ्किऩ्ऱ
  ऎम्मुरुकऩ् पूण्टि इरुनितिये - सॆम्मैयुटऩ्
 • 211. अङ्कुऩ्ऱा तोङ्कु मणिकॊळ् कॊटिमाटस्
  सॆङ्कुऩ्ऱूर् वाऴुञ्सञ् सीविये - तङ्कुमऩ
 • 212. वञ्समाक् कूटल् वरैया तवर्सूऴुम्
  वॆञ्समाक् कूटल् विरिसुटरे - तुञ्सलॆऩुम्
 • 213. इऩ्ऩ लकऱ्ऱ इलङ्कुपवा ऩिक्कूटल्
  ऎऩ्ऩु नणाविऩिटै इऩ्ऩिसैये - तुऩ्ऩियरुळ्
 • 214. वेण्टिक् कॊटुमुटिया मेऩ्मैपॆऱु मातवर्सूऴ्
  पाण्टिक् कॊटुमुटियिऱ् पण्मयमे - तीण्टरिय
 • 215. वॆङ्करुवूर् वञ्स विऩैतीर्त् तवर्सूऴ्न्द
  नङ्करुवूर्स् सॆय्युळ् नवरसमे - तङ्कळऱ्ऱिऩ्
 • 216. तीङ्कार् पिऱतॆय्वत् तीङ्कुऴियिल्70 वीऴ्न्दवरैत्
  ताङ्का वरत्तुऱैयिल् ताणुवे - पूङ्कुऴलार्
 • 217. वीङ्काऩै माटञ्सेर् विण्णॆऩ् ऱकल्कटन्दैत्
  तूङ्काऩै माटस् सुटर्क्कॊऴुन्दे - नीङ्कातु
 • 218. नीटलै याऱ्ऱूर् निऴऩ्मणिक्कुऩ् ऱोङ्कुतिरुक्
  कूटलै याऱ्ऱूर्क् कुणनितिये - नाटियवाऩ्
 • 219. अम्पुलियूर् सोलै यणिवयल्क ळोङ्कॆरुक्कत्
  तम्पुलियूर् वेत समरसमे - नम्पुविटै
 • 220. आङ्कुन् तिऩैयूर्न् तरुळायॆऩ् ऱऩ्पर्तॊऴु
  तोङ्कुन् तिऩैयूर् उमापतिये - तीङ्कुऱुमॊऩ्
 • 221. ऩार्पुरत्तै72 वॆण्णकैत्ती यालऴित्ता यॆऩ्ऱुतॊऴस्
  सोपुरत्तिऩ्73 वाऴ्ञाऩ तीवकमे - वार्कॆटिलस्
 • 222. सॆऩ्ऩतिकै योङ्कित्74 तिलतवति यार्परवुम्
  मऩ्ऩतिकै वीरट्ट मातवमे - पऩ्ऩरिताम्
 • 223. आवलू रॆङ्कळुटै आरूर ऩारूरा
  नावलूर् ञाऩियरुण् ञापकमे - तेवकमाम्
 • 224. मऩ्ऱ ममर्न्द वळम्पोऱ् ऱिकऴ्न्दमुतु
  कुऩ्ऱ ममर्न्दअरुट् कॊळ्कैये - अऩ्ऱकत्तिऩ्
 • 225. नल्वॆण्णॆ युण्टॊळित्त नारणऩ्वन् तेत्तुकिऩ्ऱ
  नॆल्वॆण्णॆय् मेवुसिव निट्टैये - सॊल्वण्णम्
 • 226. नावलर् पोऱ्ऱि नलम्पॆऱवे योङ्कुतिरुक्
  कोवलूर् वीरट्टङ् कॊळ्परिसे - आवलर्मा
 • 227. तेवा इऱैवा सिवऩे यॆऩुमुऴक्कम्
  ओवा अऱैयणिनल् लूरुयर्वे - तावाक्
 • 228. कटैयाऱ्ऱि ऩऩ्पर्तमैक् कल्लाऱ्ऱि ऩीक्कुम्
  इटैयाऱ्ऱिऩ् वाऴ्नल् इयल्पे - इटैयातु
 • 229. सॊल्लूरऩ् ऱऩ्ऩैत् तॊऴुम्पुकॊळुञ् सीर्वॆण्णॆय्
  नल्लू ररुट्टुऱैयिऩ् नऱ्पयऩे - मल्लार्न्दु
 • 230. मासुन् तुऱैयूर् मकिपऩ्मुतल् मूवरुञ्सीर्
  पेसुन् तुऱैयूर्प् पिऱैसूटी - नेसमुऱ
 • 231. वेऱ्ऱा वटुकू रितयत्ति ऩार्क्कॆऩ्ऱुन्
  तोऱ्ऱा वटुकूर्स् सुयञ्सुटरे - आऱ्ऱमयल्
 • 232. काणिक् कुऴिवीऴ् कटैयर्क्कुक् काण्परिय
  माणिक् कुऴिवाऴ् मकत्तुवमे - माणुऱ्ऱ
 • 233. पूप्पा तिरिकॊऩ्ऱै पुऩ्ऩैमुतऱ् सूऴ्न्दिलङ्कुम्
  एर्प्पा75 तिरिप्पुलियूर् एन्दले - सीर्प्पॊलियप्
 • 234. पण्टीस् सुरऩिप् पतिये विऴैन्दतॆऩुम्
  मुण्टीस् सुरत्तिऩ् मुऴुमुतले - पॆण्तकैयार्
 • 235. एर्प्पऩङ्काट् टूरॆऩ् ऱिरुनिलत्तोर् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  सीर्प्पऩङ्काट् टूर्मकिऴ्नि क्षेपमे - सूर्प्पुटैत्त
 • 236. तामात्तूर् वीऴत् तटिन्दोऩ् कणेसऩॊटुम्
  आमात्तूर् वाऴ्मॆय् अरुट्पिऴम्पे - यामेत्तुम्
 • 237. उण्णा मुलैयाळ् उमैयोटु मेवुतिरु
  अण्णा मलैवाऴ् अरुट्सुटरे - कण्णार्न्द
 • 238. नाकम्प रान्दॊण्ट नाट्टि लुयर्काञ्सि
  एकम्प मेवुम्पे रिऩ्पमे - आकुन्दॆऩ्
 • 239. काऱ्ऱळिवण् पूमणत्तैक् काट्टुम् पॊऴिऱ्कस्सि
  मेऱ्ऱळिवाऴ् आऩन्द वीट्टुऱवे - नाऱ्ऱमलर्प्
 • 240. पून्दण् टळिविरित्तुप् पुक्किसैक्कुञ् सीरोण
  कान्दऩ् ऱळिअरुट्प्र कासमे - सेर्न्दवर्क्के
 • 241. इङ्का पतञ्सऱ्ऱु मिल्ला तवऩेक
  तङ्का पतञ्सेर् तयानितिये - मङ्कातु
 • 242. मॆस्सि नॆऱिक्कार्व मेविनिऩ्ऱोर् सूऴ्न्दतिरुक्
  कस्सि नॆऱिक्कारैक् काट्टिऱैये - मुस्सकमुम्
 • 243. आयुङ् कुरङ्कणिऩ्मुट् टप्पॆयर्कॊण् टोङ्कुपुकऴ्
  एयुन् तलम्वा ऴियऩ्मॊऴिये - तोयुमऩ
 • 244. योकऱलि77 लात्तवत्तो रुऩ्ऩ विळङ्कुतिरु
  माकऱलिल् अऩ्परपि माऩमे - ओकैयिला
 • 245. वीत्तूर78 मावोट मॆय्त्तवर्कळ् सूऴ्न्दतिरु
  ओत्तूरिल् वेतान्द उण्मैये - पूत्तविसिऩ्
 • 246. आर्त्ताऩ् पऩकत् तवऩिन् तिरऩ्पुकऴ्वऩ्
  पार्त्ताऩ् पऩङ्काट्टूर् पाक्कियमे - पार्त्तुलकिल्
 • 247. इल्ल मॆऩस्सॆऩ् ऱिरवा तवर्वाऴुम्
  वल्लमकि ऴऩ्पर् वसित्तुवमे - सॊल्लरिक्कुक्
 • 248. काऱ्पेऱु कस्सियिऩ्मुक् काऱ्पे ऱिवणॆऩ्ऩुम्
  माऱ्पेऱ्ऱि ऩऩ्पर् मऩोपलमे - एऱ्पुटैवाय्
 • 249. ऊऱ लटिया रुऱत्तॊऴुतु मेवुतिरु
  ऊऱ लऴिया उवकैये - माऱुपटु
 • 250. तीतु मिलम्पयङ्कोट् टीरॆऩ् ऱटियर्पुकऴ्
  ओतु मिलम्पयङ्कोट् टूर्नलमे - तीतुटैय
 • 251. पॊऱ्कोलम् आमॆयिऱ्कुप् पोर्क्कोलम् कॊण्टतिरु
  विऱ्कोलम् मेवुपर मेट्टिमैये - सॊऱ्पोरिल्
 • 252. ओलङ्काट् टुम्पऴैय ऩूर्नीलि वातटक्कुम्
  आलङ्काट् टिऱ्सूऴ् अरुळ्मयमे - ञालम्सेर्
 • 253. मासूर् अकऱ्ऱुम् मतियुटैयोर् सूऴ्न्दतिरुप्
  पासूरिल् उण्मैप् परत्तुवमे - तेसूरऩ्
 • 254. कण्पार्क्क वेण्टुमॆऩक् कण्टूऩ्ऱु कोऱ्कॊटुत्त
  वॆण्पाक्कत् तऩ्पर्पॆऱुम् वीऱाप्पे - पण्पार्क्कु
 • 255. नळ्ळिप् पतिये नलन्दरुमॆऩ् ऱऩ्पर्पुकुङ्
  कळ्ळिऱ् पतिनङ् कटप्पाटे - ऎळ्ळलुऱुङ्
 • 256. कोळत्ति नीक्कुङ् कुणत्तोर्क् करुळ्सॆय्तिरुक्
  काळत्ति ञाऩक् कळञ्सियमे - आळ्अत्ता
 • 257. वॆऱ्ऱियू रॆऩ्ऩ विऩैयेऩ् विऩैतविर्त्त
  ऒऱ्ऱियूर् मेवियऎऩ् उळ्ळऩ्पे - तॆऱ्ऱिकळिल्
 • 258. पॊङ्कुमणिक् काल्कळ् पॊलञ्सॆय्तिरु वॊऱ्ऱिनकर्
  तङ्कुञ् सिवपोक सारमे - पुङ्कवर्कळ्
 • 259. सेर्न्दुवलङ् कॊळ्ळुन् तिरुवॊऱ्ऱि यूर्क्कोयिऱ्
  सार्न्दु मकिऴ्अमुत सारमे - तेर्न्दुलकर्
 • 260. पोऱ्ऱुन् तिरुवॊऱ्ऱिप् पूङ्कोयिऱ् कुट्पॆरियोर्
  साऱ्ऱुम् पुकऴ्वेत सारमे - ऊऱ्ऱुऱुमॆय्
 • 261. अऩ्पुमिकुन् तॊण्टर्कुऴु आयुम्वलि तायत्तिल्
  इऩ्पमिकु ञाऩ इलक्कणमे - तुऩ्पमऱ
 • 262. ऎल्लैवायऱ् कुळ्मट्टुम् एकिल्विऩै येकुमॆऩुम्
  मुल्लैवायिऱ् कुळ्वैत्त मुत्तिवित्ते - मल्लल्पॆऱु
 • 263. वेऱ्काट्ट रेत्तुतिरु वेऱ्काट्टिऩ् मेवियमुऩ्
  नूऱ्काट् टुयर्वेत नुट्पमे - पाऱ्काट्टुम्
 • 264. आर्त्तिपॆऱ्ऱ मातुमयि लाय्प्पूसित् तार्मयिलैक्
  कीर्त्तिपॆऱ्ऱ नल्वेत कीतमे - कार्त्तिरण्टु
 • 265. वावुकिऩ्ऱ सोलै वळर्वाऩ्मि यूर्त्तलत्तिल्
  मेवुकिऩ्ऱ ञाऩ वितरणमे - तूविमयिल्
 • 266. आटुम् पॊऴिऱ्कस्सू रालक्को यिऱ्कुळऩ्पर्
  नीटुङ् कऩतूय नेयमे - ईटिल्लै
 • 267. ऎऩ्ऩुन् तिरुत्तॊण्ट रेत्तु मिटैस्सुरत्तिऩ्
  मऩ्ऩुञ् सिवाऩन्द वण्णमे - नऩ्ऩॆऱियोर्
 • 268. तुऩ्ऩुनॆऱिक् कोर्तुणैयान् तूयकऴुक् कुऩ्ऱिऩिटै
  मुऩ्ऩुमऱि वाऩन्द मूर्त्तमे - तुऩ्ऩुपॊऴिल्
 • 269. अम्मतुरत् तेऩ्पॊऴियुम् अस्सिऱुपाक् कत्तुलकर्
  तम्मतनीक् कुञ्ञाऩ सम्मतमे - ऎम्मतमुम्
 • 270. सार्न्दाल् विऩैनीक्कित् ताङ्कुतिरु वक्करैयुळ्
  नेर्न्दार् उपनिटत निस्सयमे - तेर्न्दवर्कळ्
 • 271. तत्त मतुमतियाऱ् सारुम् अरसिलियूर्
  उत्तममॆय्ञ् ञाऩ ऒऴुक्कमे - पत्तियुळ्ळोर्
 • 272. ऎण्णुम् पुकऴ्कॊळ् इरुम्पैमा काळत्तु
  नण्णुञ् सिवयोक नाट्टमे - मण्णकत्तुळ्
 • 273. कोपलत्तिऱ् काण्परिय कोकरणङ् कोयिल्कॊण्ट
  मापलत्तु मापलमा मापलमे - तापमिलाप्
 • 274. पाकियऱ्सॊल् मङ्कैयॊटुम् पाङ्कार् परुप्पतत्तिल्
  योकियर्क ळेत्तिटवाऴ् ऒप्पुरवे - पोकिमुतल्
 • 275. पाटियुऱ्ऱ नीलप् परुप्पतत्तिल् नल्लोर्कळ्
  तेटिवैत्त तॆय्वत् तिलकमे - नीटुपवम्
 • 276. तङ्का तवऩेक तङ्का पतञ्सेर्न्द
  नङ्का तलाऩ नयप्पुणर्वे - सिङ्कातु8
 • 277. तण्णिऱैन्दु निऩ्ऱवर्ताञ् सार्तिरुक्के तारत्तिऱ्
  पण्णिऱैन्द कीतप् पऩुवले - ऎण्णिऱैन्द
 • 278. साऩ्ऱोर् वणङ्कुनॊटित् ताऩ्मलैयिल् वाऴ्किऩ्ऱ
  तेऩ्ऱोय् अमुतस् सॆऴुञ्सुवैये - वाऩ्तोय्न्द
 • 279. इन्दिररुम् नारणरुम् ऎण्णिल् पिरमर्कळुम्
  वन्दिऱैञ्सुम् वॆळ्ळि मलैयाऩे - तन्दिटुनल्
 • 280. ताय्क्कुङ् किटैयात तण्णरुळ्कॊण् टऩ्परुळम्
  वाय्क्कुङ् कयिलै मलैयाऩे - तूय्क्कुमरऩ्
 • 281. तन्दैये ऎऩ्ऩरुमैत् तन्दैये तायेयॆऩ्
  सिन्दैये कोयिल्कॊण्ट तीर्त्तऩे - सन्दमिकुम्
 • 282. ऎण्टो ळुटैयाय् ऎऩैयुटैयाय् मार्पकत्तिल्
  वण्टो लिटुङ्कॊऩ्ऱै मालैयाय् - तॊण्टर्विऴि
 • 283. उण्णऱ् कॆळियाय् उरुत्तिरऩ्मा लातियर्तङ्
  कण्णिऱ् कऩविऩिलुङ् काण्परियाय् - मण्णुलकिल्
 • 284. ऎऩ्पोऩ् ऱवर्क्कुम् इरुळ्नीक्कि इऩ्पुतवुम्
  पॊऩ्पोऩ्ऱ मेऩिप् पुरातऩऩे - मिऩ्पोऩ्ऱ
 • 285. सॆञ्सटैयाय् मूवरुक्कुम् तेवरुक्कु मियावरुक्कुम्
  अञ्सटैया वण्णम् अळिप्पोऩे - विञ्सुलकिल्
 • 286. ऎल्लार्क्कु नल्लवऩे ऎल्लाञ्सॆय् वल्लवऩे
  ऎल्लार्क्कुम् ऒऩ्ऱा यिरुप्पोऩे - तॊल्लूऴि
 • 287. आर्न्द सरासरङ्क ळॆल्ला मटिनिऴलिल्
  सेर्न्दॊटुङ्क मानटऩञ् सॆय्वोऩे - सार्न्दुलकिल्
 • 288. ऎत्तेवर् मॆय्त्तेव रॆऩ्ऱुरैक्कप् पट्टवर्कळ्
  अत्तेवर्क् कॆल्लामुऩ् ऩाऩोऩे - सत्ताऩ
 • 289. वॆण्मैमुतल् ऐवणमु मेविऐन्दु तेवर्कळाय्त्
  तिण्मैपॆऱुम् ऐन्दॊऴिलुञ् सॆय्वोऩे - मण्मुतलाम्
 • 290. ऐन्दा यिरुसुटरा याऩ्मावाय् नातमुटऩ्
  विन्दा कियॆङ्कुम् विरिन्दोऩे - अन्दणवॆण्
 • 291. नीऱुटैया याऱुटैय नीण्मुटियाय् नेटरिय
  वीऱुटैयाय् निऩ्ऱऩक्कोर् विण्णप्पम् - माऱुपट
 • 292. ऎळ्ळ लटियेऩ् ऎऩक्कुळ् ऒळियामल्
  उळ्ळ पटिये युरैक्किऩ्ऱेऩ् - विळ्ळुऱुमियाऩ्
 • 293. वऩ्सॊ लुटऩ्अऩ्ऱि वळ्ळलुऩ तऩ्पर्तमक्
  किऩ्सॊ लुटऩ्पणिन्दॊऩ् ऱीन्दतिलै - पुऩ्सॊलॆऩुम्
 • 294. पॊय्युरैक्क वॆऩ्ऱाऱ् पुटैयॆऴुवेऩ् अऩ्ऱियॊरु
  मॆय्युरैक्क वॆऩ्ऱुम् विऴैन्दतिलै - वैयकत्तिल्
 • 295. पॊल्ला विरतत्तैप् पोऱ्ऱियुवन् तुण्पतल्लाल्
  कॊल्ला विरतत्तैक् कॊण्टतिलै - अल्लातार्
 • 296. वऩ्पुकऴैक् केट्क मऩङ्कॊण्ट तल्लामल्
  निऩ्पुकऴैक् केट्क निऩैन्दतिलै - वऩ्पुकॊण्टे
 • 297. इऩ्ऩटिक्कु नुण्णिटैयार्क् केवल्पुरिन् तेऩलतुऩ्
  पॊऩ्ऩटिक्कुत् तॊण्टु पुरिन्दतिलै - पऩ्ऩुकिऩ्ऱ
 • 298. सॆक्कुऱ्ऱ ऎळ्ळॆऩवे सिन्दैनसिन् तेऩलतु
  मुक्कुऱ्ऱन् तऩ्ऩै मुऱित्ततिलै - तुक्कमिकुन्
 • 299. ताविल् वलङ्कॊण्टु सञ्सरित्तेऩ् अल्लतुनिऩ्
  कोविल्वलङ् कॊळ्ळक् कुऱित्तनिलै - पूवुलकिल्
 • 300. वऩ्ऩितियोर् मुऩ्कूप्पि वाऴ्त्तिऩेऩ् अऩ्ऱियुऩ्ऱऩ्
  सऩ्ऩितियिऱ् कैकूप्पित् ताऴ्न्दतिलै - पुऩ्ऩॆऱिसेर्
 • 301. मिण्टरॊटु कूटि वियन्दतल्ला लैयानिऩ्
  तॊण्ट रॊटुङ्कूटिस् सूऴ्न्दतिलै - कण्टवरैक्
 • 302. कऩ्ऱुमुकङ् कॊण्टु कटुकटुत्तुप् पार्प्पतल्लाल्
  ऎऩ्ऱु मुकमलर्स्सि येऱ्ऱतिलै - नऩ्ऱुपॆऱु
 • 303. नऩ्ऩॆञ्स रुऩ्सीर् नविल वतुकेट्टुक्
  कऩ्ऩॆञ्सैस् सऱ्ऱुङ् करैत्ततिलै - पिऩ्ऩॆञ्साप्
 • 304. पण्­र्मै कॊण्टतमिऴ्प् पामालै याऱ्ऱुतित्तुक्
  कण्­र्कॊण् टुऩ्पाऱ् कऩिन्दतिलै - तण्­र्पोल्
 • 305. नॆञ्सम् उरुकि निऩैक्कुमऩ्पर् पोलॆऩैनी
  अञ्सलॆऩ निऩ्ऱाळ् अटुत्तनिलै - विञ्सुलकर्
 • 306. मॆय्यटिय ऩॆऩ्ऱुरैक्क वित्तकनिऩ् पॊऩ्ऩटिक्कुप्
  पॊय्यटिमै वेटङ्कळ् पूण्टतुण्टु - नैयमिकु
 • 307. मैयल् विऩैक्कुवन्द मातर् पुणर्स्सियॆऩुम्
  वॆय्य विऩैक्कुऴियिल् वीऴ्न्दतुण्टु - तुय्यर्तमै
 • 308. ऎऩ्ऩॊऩ्ऱु मिल्ला तियल्पाकप् पिऩ्ऩॊऩ्ऱु
  मुऩ्ऩॊऩ्ऱु माक मॊऴिन्दतुण्टु - मऩ्ऩुकिऩ्ऱ
 • 309. माऩञ् सॆयातु मऩनॊन् तिरप्पोर्क्कुत्
  ताऩञ्सॆय् वारैत् तटुत्ततुण्टु - ईऩमिला
 • 310. वारमुरै यातु वऴक्कि ऩिटैयोर
  वार मुरैत्ते मलैन्दतुण्टु - ईरमिला
 • 311. नॆञ्स रुटऩ्कूटि नेसञ्सॆय् तुम्मटिये
  तञ्समॆऩत् ताऴातु ताऴ्न्दतुण्टु - ऎञ्सलिलात्
 • 312. तायऩैया युऩ्ऱऩतु सन्नितिनेर् वन्दुमॊरु
  नेयमुमिल् लातॊति82 पोल् निऩ्ऱतुण्टु - तीयविऩै
 • 313. माळाक् कॊटिय मऩस्सॆल्वर् वायिलिऱ्पोय्क्
  केळास् सिवनिन्दै केट्टतुण्टु - मीळात
 • 314. पॊल्लाप् पुलैयरैप्पोऱ् पुण्णियरै वऩ्मतत्ताल्
  सॊल्ला वसैयॆल्लाञ् सॊऩ्ऩतुण्टु - नल्लोरैप्
 • 315. पोऱ्ऱातु पॊय्युटम्पैप् पोऱ्ऱिस् सिवपूसै
  आऱ्ऱातु सोऱ्ऱुक् कलैन्दतुण्टु - तेऱ्ऱामल्
 • 316. ईपत्ता ऎऩ्ऱिङ् किरप्पोर् तमैक्कण्टु
  कोपत्ताल् नाय्पोऱ् कुरैत्ततुण्टु - पापत्ताल्
 • 317. सिन्दैयॊऩ्ऱु वाक्कॊऩ्ऱु सॆय्कैयॊऩ्ऱाय्प् पोकविट्टे
  ऎन्दैनिऩै येत्ता तिरुन्दतुण्टु - पुन्दियिन्द
 • 318. सॊल्लैक्कल् लॆऩ्ऱुनल्लोर् सॊऩ्ऩपुत्ति केळामल्
  ऎल्लैक्कल् लॊत्ते यिरुन्दतुण्टु - तॊल्लैविऩै
 • 319. आऴ्त्ता मयवुलकि लऱ्प मकिऴ्स्सियिऩाल्
  वाऴ्त्ताम लुऩ्ऩै मऱन्दतुण्टु - ताऴ्त्तामऱ्
 • 320. पूणा वॆलुम्पणियाय्प् पूण्टोय्निऩ् पॊऩ्वटिवङ्
  काणातु वीऴ्नाळ् कऴित्ततुण्टु - माणात
 • 321. काटुपोऩ् ञालक् कटुनटैयि लेयिरुकाऩ्
  माटुपोल् निऩ्ऱुऴैत्तु वाऴ्न्दतुण्टु - नाटकऩ्ऱ
 • 322. कळ्ळिवा योङ्कुपॆरुङ् कामक् कटुङ्काट्टिऱ्
  कॊळ्ळिवाय्प् पेय्पोऱ् कुतित्ततुण्टु - ऒळ्ळियराल्
 • 323. ऎळ्ळुण्ट माया इयल्पुऱुपुऩ् कल्वियॆलाङ्
  कळ्ळुण्ट पित्तऩैप्पोऱ् कऱ्ऱतुण्टु - नळ्ळुलकिल्
 • 324. सीरासै यॆङ्कुञ्सॊऱ् सॆऩ्ऱिटवे वेण्टुमॆऩुम्
  पेरासैप् पेय्ताऩ् पिटित्ततुण्टु - तीरावॆऩ्
 • 325. सातकमो तीविऩैयिऩ् सातऩैयो नाऩऱियेऩ्
  पातकमॆऩ् ऱालॆऩक्कुप् पाऱ्सोऱु - तीतकऩ्ऱ
 • 326. तूय्मैनऩ्ऱा मॆऩ्किऩ्ऱ तॊऩ्मैयिऩार् वाय्क्किऩिय
  वाय्मैयॆऩ्ऱाल् ऎऩ्ऩुटैय वाय्कुमट्टुङ् - काय्मैतरुम्
 • 327. कऱ्कु निकराङ् कटुञ्सॊलऩ्ऱि नऩ्मतुरस्
  सॊऱ्कुम् ऎऩक्कुम्वॆकु तूरङ्काण् - पॊऱ्पुमिक
 • 328. नण्णियुऩैप् पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ नल्लोर्क् किऩियसिव
  पुण्णियमॆऩ् ऱालॆऩक्कुप् पोराट्टम् - अण्णलुऩै
 • 329. नाळुरैया तेत्तुकिऩ्ऱ नल्लोर्मेल् इल्लात
  कोळुरैयॆऩ् ऱालॆऩक्कुक् कॊण्टाट्टम् - नीळनिऩै
 • 330. नेसिक्कु नल्ल नॆऱियाञ् सिवाकमनु‘ल्
  वासिक्क वॆऩ्ऱालॆऩ् वाय्नोकुङ् - कासिक्कु
 • 331. नीटिक्कि लाऩालु नेर्न्दऱिव तल्लतुवीण्
  वेटिक्कै यॆऩ्ऱाल् विटुवतिलै - नाटयलिल्
 • 332. वीऱा मुऩतु विऴास्सॆयिऩुम् अव्विटन्दाऩ्
  आऱा यिरङ्कात माङ्कण्टाय् - माऱाऩ
 • 333. पोकमॆऩ्ऱा लुळ्ळमिकप् पूरिक्कुम् अऩ्ऱिसिव
  योकमॆऩ्ऱा लॆऩ्ऩुटैय उण्णटुङ्कुम् - सोकमुटऩ्
 • 334. तुळ्ळलॊऴिन् तॆऩ्ऩॆञ्सञ् सोर्न्दऴियुङ् कालत्तिऱ्
  कळ्ळमॆऩ्ऱा लुळ्ळे कळित्तॆऴुम्पुम् - अळ्ळऩॆऱि
 • 335. सॆल्लॆऩ्ऱाल् अऩ्ऱिस् सिवसिवा वॆऩ्ऱॊरुकाल्
  सॊल्लॆऩ्ऱाल् ऎऩ्ऱऩक्कुत् तुक्कम्वरुम् - नल्लनॆऱि
 • 336. वाम्पलऩ्कॊण् टोर्कळ् मऱन्दुम् पॆऱाक्कॊटिय
  सोम्पलॆऩ्प तॆऩ्ऩुटैय सॊन्दङ्काण् - एम्पलुटऩ्
 • 337. ऎऱ्ऱो इरक्कमॆऩ्प तॆऩ्ऱऩैक्कण् टञ्सियॆऩै
  उऱ्ऱो रैयुमुटऩ्विट् टोटुङ्काण् - सऱ्ऱेऩुम्
 • 338. आक्कमे सेरा तऱत्तुरत्तु किऩ्ऱवॆऱुन्
  तूक्कमे यॆऩ्ऱऩक्कुस् सोपऩङ्काण् - ऊक्कमिकुम्
 • 339. एऱुटैयाय् नीऱणिया ईऩर्मऩै यायिऩुम्वॆण्
  सोऱुकिटैत् तालतुवे सॊर्क्कङ्काण् - वीऱुकिऩ्ऱ
 • 340. वाऴ्वुरैक्कु नल्ल मऩत्तर्तमै यॆञ्ञाऩ्ऱुन्
  ताऴ्वुरैत्तल् ऎऩ्ऩुटैय सातकङ्काण् - वेळ्विसॆयुन्
 • 341. तॊण्टर् तमैत्तुतियात् तुट्टरैप्पो लॆप्पॊऴुतुञ्
  सण्टैयॆऩ्प तॆऩ्ऱऩक्कुत् ताय्तन्दै - कॊण्टऎऴु
 • 342. ताताट ओङ्कित् तलैयाट वञ्सरॊटु
  वाताट ऎऩ्ऱालॆऩ् वाय्तुटिक्कुङ् - कोताटस्
 • 343. सिन्दै तिरिन्दुऴलुन् तीयरैप्पोल् नऱ्ऱरुम
  निन्दैयॆऩ्प तॆऩ्पऴैय नेसङ्काण् - मुन्दनिऩै
 • 344. ऎण्णॆऩ्ऱाल् अऩ्ऱि यिटर्सॆय् तिटुङ्कॊटिय
  पॆण्णॆऩ्ऱाल् तूक्कम् पिटियातु - पॆण्कळुटऩ्
 • 345. पुल्लॆऩ्ऱाल् तेकम् पुळकिक्कुम् अऩ्ऱिविट्टु
  निल्लॆऩ्ऱाल् ऎऩ्कण्णि ऩीररुम्पुम् - पुल्लरॆऩ्ऱ
 • 346. पेर्क्कुम्विरुप् पॆय्तात पॆण्पेय्कळ् वॆय्यसिऱु
  नीर्क्कुऴिये याऩ्कुळिक्कु नीर्प्पॊय्कै - सीर्क्करैयिऩ्
 • 347. एऱाप्पॆण् मात रिटैक्कु ळळिन्दॆऩ्ऱुम्
  आऱाप्पुण् णुक्के यटिमैनाऩ् - तेऱात
 • 348. वॆञ्सलञ्सॆय् माया विकारत्ति ऩाल्वरुम्वीण्
  सञ्सलमॆल्ला मॆऩतु सम्पन्दम् - अञ्सॆऴुत्तै
 • 349. नेर्न्दार्क् करुळ्पुरियु निऩ्ऩटियर् तामेयुञ्
  सार्न्दा लतुपॆरिय सङ्कट्टम् - आर्न्दिटुमाऩ्
 • 350. कान्दुम् विऴिप्पुलियैक् कण्टतुपोल् नल्लकुण
  सान्द मॆऩैक् कण्टाल् तलैसाय्क्कुम् - आन्दकैयोर्
 • 351. सेर मऩत्तिऱ् सॆऱिवित् तिटुम्पुरुट
  तीरमॆऩैक् कण्टाऱ् सिरिक्कुङ्काण् - कोरमतैक्
 • 352. काणि लुलकिऱ् करुत्तुटैयोर् कॊळ्ळुकिऩ्ऱ
  नाण मॆऩैक्कण्टु नाणुङ्काण् - एणुलकिल्
 • 353. ञाऩङ् कॊळावॆऩतु नाममुरैत् तालुमपि
  माऩम् पयङ्कॊण्टु माय्न्दुविटुम् - आऩवुऩ्ऱऩ्
 • 354. केण्मैक् कुलत्तॊण्टर् कीर्त्ति पॆऱक्कॊण्ट
  आण्मैक्कु नाऩॆऩ्ऱा लाकातु - वाण्मैपॆऱुम्
 • 355. ऐयनिऩ्ऱाट् पूसिक्कु मऩ्परुळ्ळत् तऩ्पिऱ्कुम्
  पॊय्य ऩॆऩक्कुम् पॊरुत्तमिलै - वैयकत्तोर्
 • 356. इल्लॆऩिऩुञ् सुम्मानी यीकिऩ्ऱे ऩॆऩ्ऱॊरुसॊल्
  सॊल्लॆऩिऩुञ् सॊल्लत् तुणिवुकॊळेऩ् - नल्लैयॆमक्
 • 357. कीयॆऩ्पा रऩ्ऱियऩ्ऩै यॆऩ्पयत्ता ऩिऩ्सोऱ्ऱिल्
  ईयॆऩ्प तऱ्कु मिसैयाळ्काण् - ईयॆऩ्पार्क्
 • 358. कॆण्णुञ् सिलर्मण् णिटुवा रॆऩक्कन्द
  मण्णुङ् कॊटुक्कमऩम् वारातु - अण्णुऱुमॆऩ्
 • 359. इल्लै यटैन्दे यिरप्पवरुक् कॆप्पोतुम्
  इल्लैयॆऩ्प तॆऩ्वाय्क् कियल्पुकाण् - तॊल्लुलकै
 • 360. आण्टालु मऩ्ऱि अयलार्पुऩ् कीरैमणिप्
  पूण्टालु मॆऩ्कण् पॊऱुक्कातु - नीण्टऎऴु
 • 361. तीप मुऱुवोर् तिसैयोर्मऱ् ऱियावर्क्कुङ्
  कोप मतुनाऩ् कॊटुक्किलुण्टु - आपत्तिल्
 • 362. वीसङ् कॊटुत्तॆट्टु वीस मॆऩप्पिऱरै
  मोसञ् सॆयनाऩ् मुतऱ्पातम् - पासमुळोर्
 • 363. कैक्कुटैय वेयॆऴुतिक् कट्टिवैत्त इव्वुलकप्
  पॊय्क्कतैये याऩ्पटिक्कुम् पुत्तकङ्कळ् - मॆय्प्पटुनिऩ्
 • 364. मन्दिरत्तै उस्सरिया वायुटैयेऩ् ऎऩ्पोलत्
  तन्दिरत्तिल् कैतेर्न् तवरिल्लै - ऎन्दैइऩि
 • 365. एतॆऩ् ऱुरैप्पे ऩिरुङ्कटल्सूऴ् वैयकत्तिल्
  सूतॆऩ्प तॆल्लामॆऩ् सुऱ्ऱङ्काण् - ओतुकिऩ्ऱ
 • 366. नञ्समॆलाङ् कूट्टि नविऩ्ऱिटिऩुम् ऒव्वात
  वञ्समॆला मॆऩ्कै वसङ्कण्टाय् - अञ्सवरुम्
 • 367. वीणवमाम् वञ्स विऩैक्कुमुत लाकिनिऩ्ऱ
  आणवमे ऎऩ्काणि आट्सियताम् - माणिऱैन्द
 • 368. नल्लऱिवे ऎऩ्ऩैनॆटु नाट्पकैत्त तऩ्ऱिमऱ्ऱैप्
  पुल्लऱिवे ऎऩ्ऩुट् पॊरुळ्कण्टाय् - सॊल्लवॊणा
 • 369. वेटरुक्कुङ् किट्टात वॆङ्कुणत्ता लिङ्कुऴलुम्
  मूटरुक्कुळ् याऩे मुतल्वऩ्काण् - वीटटुत्त
 • 370. मेतैयर्कळ् वेण्टा विलङ्काय्त् तिरिकिऩ्ऱ
  पेतैयॆऩ्प तॆऩ्ऩुरिमैप् पेर्कण्टाय् - पेतमुऱ
 • 371. ओतुवतॆऩ् पऱ्पलवाय् उऱ्ऱतवत् तोर्नीत्त
  तीतुकळॆल् लामॆऩतु सॆल्वङ्काण् - आतलिऩाल्
 • 372. पेयिऩैयॊत् तिव्वुलकिल् पित्ताकि निऩ्ऱविन्द
  नायिऩैनी आण्टिटुतल् नऩ्कऩ्ऱे - आयिऩुमुऩ्
 • 373. मण्णा रुयिर्कळुक्कुम् वाऩवर्क्कुन् ताऩिरङ्कि
  उण्णाक् कॊटुविटमुम् उण्टऩैये - ऎण्णामल्
 • 374. वेय्त्तवळ वॆऱ्पॆटुत्त वॆय्यअरक् कऩ्तऩक्कुम्
  वाय्त्तवर मॆल्लाम् वऴङ्किऩैये - साय्त्तमऩ
 • 375. वीम्पुटैय वऩ्मुऩिवर् वेळ्विसॆय्तु विट्टकॊटुम्
  पाम्पैयॆल् लान्दोळिऱ् परित्तऩैये - नाम्पॆरियर्
 • 376. ऎञ्सेमॆऩ् ऱाणवत्ता लेऱ्ऱ इरुवरैयुम्
  अञ्सेलॆऩ् ऱाट्कॊण् टरुळिऩैये - तुञ्सुपऩ्ऱित्
 • 377. तोयाक् कुरुळैकळिऩ् तुऩ्पम् पॊऱातऩ्ऱु
  तायाय् मुलैप्पालुन् तन्दऩैये - वायिसैक्कुप्
 • 378. पाण्टियऩ्मुऩ् सॊल्लिवन्द पाणऩ् पॊरुट्टटिमै
  वेण्टि विऱकॆटुत्तु विऱ्ऱऩैये - आण्टॊरुनाळ्
 • 379. वाय्मुटियात् तुऩ्पुकॊण्ट वन्दिक्को राळाकित्
  तूय्मुटिमेल् मण्णुञ् सुमन्दऩैये - आय्तुयर
 • 380. मावकञ्सेर् माणिक्क वासकरुक् काय्क्कुतिरैस्
  सेवकऩ्पोल् वीतितऩिल् सॆऩ्ऱऩैये - माविसयऩ्
 • 381. विल्लटिक्कु नॆञ्सम् विरुम्पियतल् लाल्ऎऱिन्द
  कल्लटिक्कुम् उळ्ळङ् कळित्तऩैये - मल्ललुऱुम्
 • 382. विल्वक् किळैयुतिर्त्त वॆय्य मुसुक्कलैयैस्
  सॆल्वत् तुरैमकऩाय्स् सॆय्तऩैये - सॊल्लकलिऩ्
 • 383. नीळुकिऩ्ऱ नॆय्यरुन्द नेरॆलियै मूवुलकुम्
  आळुकिऩ्ऱ मऩ्ऩवऩाय् आक्किऩैये - कोळकल
 • 384. वाय्स्सङ्कु नूलिऴैत्त वाय्स्सिलम्पि तऩ्ऩैउयर्
  कोस्सॆङ्कट् सोऴऩॆऩक् कूट्टिऩैये - एस्सऱुनल्
 • 385. आऱटुत्त83 वाकीसर्क् काम्पसियैक् कण्टुकट्टुस्
  सोऱॆटुत्तुप् पिऩ्ऩे सुमन्दऩैये - कूऱुकिऩ्ऱ
 • 386. तॊऩ्मैपॆरुञ् सुन्दरर्क्कुत् तोऴऩॆऩ्ऱु पॆण्परवै
  नऩ्मऩैक्कुत् तूतु नटन्दऩैये - नऩ्मैपॆऱ
 • 387. इऱ्ऱॆऩ्ऱ इऱ्ऱॆऩ्ऩा ऎत्तऩैयो पेर्कळ्सॆय्त
  कुऱ्ऱङ् कुणमाकक् कॊण्टऩैये - पऱ्ऱुलकिल्
 • 388. अऩ्पुटैय तायर्कळो रायिरम्पे राऩालुम्
  अऩ्पुटैयाय् निऩ्ऩैप्पो लावारो - इऩ्पमुटऩ्
 • 389. ईण्टवरुम् तन्दैयर्कळ् ऎण्णिलरे आयिऩुमॆऩ्
  आण्टवऩे निऩ्ऩैप्पो लावारो - पूण्टकैकॊळ्
 • 390. एणुटैय निऩ्ऩैयऩ्ऱि ऎन्दै पिराऩेउऩ्
  आणैऎऩक् कुऱ्ऱतुणै यारुमिल्लै - नाणमुळऩ्
 • 391. आऩेऩ् पिऴैक ळऩैत्तिऩैयु मैयानी
  ताऩे पॊऱुक्कत् तकुङ्कण्टाय् - मेल्नोऱ्ऱ
 • 392. माऱ्ऱऩुक्कु मॆट्टा मलर्क्कऴलोय् नीयॆऩ्ऩैक्
  कूऱ्ऱऩुक्कुक् काट्टिक् कॊटुक्कऱ्क - पाऱ्ऱवळ
 • 393. नन्दक् कटऱ्पुवियिल् नाऩिऩ्ऩुम् वऩ्पिऱविप्
  पन्दक् कटलऴुन्दप् पण्णऱ्क - मुन्दैनॆऱि
 • 394. निऩ्ऱेयुऩ् पॊऱ्ऱाळ् निऩैयातार् पाऴ्मऩैयिल्
  सॆऩ्ऱे उटलोम्पस् सॆय्यऱ्क - नऩ्ऱेनिऩ्
 • 395. ऱोङ्कु नॆऱियोर् उळत्तमर्न्दोय् ऎऩ्ऱऩ्ऩैत्
  तीङ्कु नॆऱियिल् सॆलुत्तऱ्क - वीङ्कटङ्कि
 • 396. वाऴि यॆऩत्ताऩ् वऴुत्तिऩुमॆऩ् सॊऱ्कटङ्का
  एऴै मऩत्ता लिळैक्किऩ्ऱेऩ् - वाऴुमरक्
 • 397. कोटेऱुम् पॊल्लाक् कुरङ्कॆऩवे पॊय्युलकक्
  काटेऱु नॆञ्साऱ् कलङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - पाटेऱुम्
 • 398. उळ्ळऱिया मायैयॆऩु मुट्पकैयार् काममॆऩुङ्
  कळ्ळऱिया तुण्टु कवल्किऩ्ऱेऩ् - तॆळ्ळुऱुमॆऩ्
 • 399. कण्णऩैयाय् निऩ्ताळ् कमलङ् कळैवऴुत्ता
  मण्णऩैयार् पाऱ्पोय् मयङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - तिण्णमिलाक्
 • 400. कातरवान् तुऩ्पक् कवलैक् कटल्वीऴ्न्दे
  आतरवॊऩ् ऱिऩ्ऱि अलैकिऩ्ऱेऩ् - ओतुमऱै
 • 401. आत्त रॆऩुमुऩ् अटियार् तमैक्कण्टु
  नात्तिकञ्सॊल् वार्क्कु नटुङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - पात्तुण्टे
 • 402. उय्व तऱिया उळत्तिऩे ऩुय्युम्वकै
  सॆय्व तऱियेऩ् तिकैक्किऩ्ऱेऩ् - सैवनॆऱि
 • 403. उण्णिरम्पु निऩ्करुणै उण्टो इलैयोऎऩ्
  ऱॆण्णियॆण्णि उळ्ळम् इळैक्किऩ्ऱेऩ् - मण्णिऩिटैक्
 • 404. कॊऩ्सॆय्कै कॊण्टकॊटुङ् कूऱ्ऱऩ् कुऱुकिलतऱ्
  कॆऩ्सॆय्वो मॆऩ्ऱॆण्णि ऎय्क्किऩ्ऱेऩ् - मुऩ्सॆय्विऩै
 • 405. आमऱैया नोया लकमॆलिवुऱ् ऱैयोनाऩ्
  तामरैयि ऩीर्पोल् तयङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - ताममुटि
 • 406. वळ्ळल् अरुळ्कॊटुक्क वन्दिलऩे इऩ्ऩुमॆऩ
  उळ्ळमतु नीरा युरुकुकिऩ्ऱेऩ् - ऎळ्ळलुऱु
 • 407. मालैपाय्न् तिऩ्ऩुमॆऩ्ऩ वन्दिटुमो ऎऩ्ऱुनॆञ्सम्
  आलैपाय्न् तुळ्ळम् अऴिकिऩ्ऱेऩ् - ञालमिसैक्
 • 408. कोट्पार वाऴ्क्कैक् कॊटुञ्सिऱैयि ऩिऩ्ऱॆऩ्ऩै
  मीट्पा रिलातु विऴिक्किऩ्ऱेऩ् - मीट्पाकुम्
 • 409. आऱ्ऱि लॊरुकालुम् अटङ्कास् समुसारस्
  सेऱ्ऱिलॊरु कालुम्वैत्तुत् तेय्किऩ्ऱेऩ् - तोऱ्ऱुमयऱ्
 • 410. पाकमुऱु वाऴ्क्कैयॆऩुम् पालैवऩत् तुऩ्ऩरुळ्नीर्त्
  ताकमतु कॊण्टे तविक्किऩ्ऱेऩ् - मोकमतिल्
 • 411. पोय्प्पटुमोर् पञ्सप् पॊऱिकळाल् वॆम्पाम्पिऩ्
  वाय्प्पटुमोर् तेरैयैप्पोल् वाटुकिऩ्ऱेऩ् - माय्प्पवरु
 • 412. मीऩ्पोलु मातर् विऴियाल् वलैप्पट्ट
  माऩ्पोलुञ् सोर्न्दु मटङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - काऩ्पोल
 • 413. वीऱ्ऱु मुलक विकारप् पिरळयत्तिल्
  तोऱ्ऱुञ् सुऴियुट् सुऴल्किऩ्ऱेऩ् - आऱ्ऱवुनाऩ्
 • 414. इप्पारिल् उऩ्मेलऩ् पिल्लॆऩिऩुम् अऩ्पऩॆऩ
  ऒप्पारि येऩुम् उटैयेऩ्काण् - तप्पाय्न्द
 • 415. मट्टुविटेऩ् उऩ्ताळ् मऱक्किऩुम्वॆण्णीऱ्ऱुनॆऱि
  विट्टुविटेऩ् ऎऩ्ऱऩैक्कै विट्टुविटेल् - तुट्टऩॆऩ
 • 416. मालुन् तिसैमुकऩुम् वाऩवरुम् वन्दुतटुत्
  तालुञ् सिऱियेऩैत् तळ्ळिविटेल्- सालुलक
 • 417. वातऩैकॊण् टोऩॆऩ्ऱु मऱ्ऱॆवरा ऩालुम्वन्दु
  पोतऩैसॆय् तालुमॆऩैप् पोक्किविटेल् - नीतयवु
 • 418. सूऴ्न्दिटुक ऎऩ्ऩैयुनिऩ् तॊण्टरुटऩ् सेर्त्तरुळ्क
  वाऴ्न्दिटुक निऩ्ताळ् मलर्.

  • 47. इतु मुतल् 64 कण्णिकळ् सोऴ नाट्टिल् काविरि वटकरैत्तलङ्कळ्.
  • 420 48. कालिल्पाय् - सेषसयनम्. तॊ. वे.
  • 49. काऴ् - इल् - नॆञ्सम् ऎऩ्ऱु पिरित्तुप् पॊरुळ्कॊळ्क. तॊ.वे.
  • 421 50. वाऩॊळिप् पुऱ्ऱु‘र्, वाऴ्कॊळि पुत्तूरॆऩ मरुवियतु तॊ.वे.2.
  • 51. हम्सऩ्, अञ्सऩ् ऎऩत् तिरिन्दतु. अऩ्ऩत्तै वाकऩमाक उटैय पिरमऩ् ऎऩप् पॊरुळ्.तॊ.वे.
  • 422 52. कुरङ्काटु - वटकुरङ्काटुतुऱै. कुरङ्काट्टिऩ् ऎऩ निऩ्ऱतु.वेऱ्ऱुमैस्सन्दियाकलाऩ्.तॊ.वे.
  • 53. पॊऩ् - इलक्कुमि, तॊ.वे.
  • 423 54. ते ऎऩ्पतु ईण्टु विकुति कुऩ्ऱिय मुतऩिलैत् तॊऴिऱ्पॆयर्. तॊ.वे.
  • 55. कोलत्तुऱै ऎऩ्पतु कोलन्दुऱै ऎऩ विकारमायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 424 56. अऩ्पिलान्दुऱै यॆऩ्ऩुमोर् तिरुप्पति. तॊ.वे.
  • 57. 65 मुतल् 191 वरै 127 कण्णिकळ् सोऴनाट्टिल् काविरि तॆऩ्करैत् तलङ्कळ्.
  • 425 58. वेतिकुटि ऎऩ्पतु वेतिक्कुटियॆऩ विरित्तल् विकारमायिऱ्ऱु; तॊ.वे.
  • 59. तेमामलर् - सिऱन्द कऱ्पकमलर्. तॊ.वे.
  • 426 60. कटवूर् - कटैयूरॆऩ मरीइयतु. तॊ.वे.
  • 61. अरिसॊऩ्ऩतिक्करै, अरिसिऱ्करै यॆऩ मरीइयतु: तॊ.वे.
  • 427 62. सीयत्तै ऎऩ्पतु सॆय्युळ् विकारत्ताऱ् कुऱुक्कुम् वऴि कुऱुक्कप्पट्टु सियत्तैयॆऩनिऩ्ऱतु: तॊ.वे.
  • 63. मण्टळि ऎऩ्पतु मण्टलि ऎऩ ळकर लकर ऒऱ्ऱुमैत् तिरिपु. तॊ.वे.
  • 428 64. मटवाट् कोर् कूऱ्ऱै यॆऩऱ्पालतु कूऱैयॆऩ इरण्टावतऩ् मुटिपेऱ्ऱु निऩ्ऱतु.तॊ.वे.
  • 65. 192, 193-आम् कण्णिकळ् ईऴनाट्टुत् तलङ्कळ्
  • 429 66. 194 मुतल् 206 वरै 13 कण्णिकळ् पाण्टि नाट्टुत् तलङ्कळ्.
  • 67. तॊऴुम् रामीसम् ऎऩ्पतु वटनूऩ् मुटिपु. तॊ.वे. 1. वटसॊऩ् मुटिपिल् वन्दतु क्ष 2.
  • 430 68. इः¤तु मलैनाट्टुत् तलम्.
  • 69. 208 मुतल् 214 वरै 7 कण्णिकळ् कॊङ्कु नाट्टुत् तलङ्कळ्.
  • 431 70. तीक्कुऴि ऎऩ्पतु तीङ्कुऴि यॆऩ्ऱायतु: तॊ.वे.
  • 71. 215 मुतल् 236 वरै 22 कण्णिकळ् नटु नाट्टुत्तलङ्कळ्
  • 432 72. आसिटै यॆतुकै: तॊ.वे.
  • 73. सॆन्दॊटै: तॊ.वे.
  • 433 74. ओङ्कि - परवॆऩुम् वेऱु सिऩै विऩैक् कुऱैकळ् मऩ्ऩॆऩ्ऩु मुतल् विऩैयोटुमुटिन्दऩ: तॊ.वे.
  • 75. आसिटै यॆतुकै. तॊ.वे.
  • 434 76. 237 मुतल् 271 वरै 35 कण्णिकळ् तॊण्टनाट्टुत्तलङ्कळ्.
  • 77. योकम् ऎऩ्पतु योकॆऩ विकारमायिऱ्ऱु: तॊ.वे.
  • 435 78. वी - मरणम्. तॊ.वे.
  • 79. इतु तुळुनाट्टुत्तलम्
  • 436 80. 273 मुतल् 279 वरै 7 कण्णिकळ् वटनाट्टुत्तलङ्कळ्
  • 81. सिङ्कुतल् - कुऱैतल्, तॊ.वे.
  • 437 82. उति - ऒतियॆऩ मरीइयतु. तॊ.वे.
  • 83. आऱु - वऴि. तॊ.वे.

விண்ணப்பக் கலிவெண்பா // விண்ணப்பக் கலிவெண்பா

No audios found!