திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
विण्णप्पक् कलिवॆण्पा
viṇṇappak kaliveṇpā
सिवनेस वॆण्पा
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. नॆञ्सऱिवुऱुत्तल्
neñsaṟivuṟuttal

  काप्पु
  कुऱळ्वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सीर्साऩ्ऱ मुक्कट् सिवकळिऱ्ऱैस् सेर्न्दिटिलाम्
  पेर्साऩ्ऱ इऩ्पम् पॆरितु.
 • 2. आऱु मुकत्ताऩ् अरुळटैयिऩ् आम्ऎल्लाप्
  पेऱु मिकत्ताऩ् पॆरितु.
 • कलिवॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पॊऩ्ऩार् मलैपोल् पॊलिवुऱ् ऱसैयामल्
  ऎन्नाळुम् वाऴियनी ऎऩ्ऩॆञ्से - पिऩ्ऩाऩ
 • 2. इप्पिऱप्पि ऩोटिङ् कॆऴुपिऱप्पुम् अऩ्ऱियॆऩै
  ऎप्पिऱप्पुम् विट्टकला ऎऩ्ऩॆञ्से - सॆप्पमुटऩ्
 • 3. सॆव्वॊरुसार् निऩ्ऱु सिऱियेऩ् किळक्किऩ्ऱ
  इव्वॊरुसॊल् केट्टिटुक ऎऩ्ऩॆञ्से - ऎव्वॆव्
 • 4. उलकुम् परवुम् ऒरुमुतलाय् ऎङ्कुम्
  इलकुम् सिवमाय् इऱैयाय् - विलकुम्
 • 5. उरुवाय् उरुविल् उरुवाय् उरुवुळ्
  अरुवाय् अरुविल् अरुवाय् - उरुअरुवाय्
 • 6. नित्तियमाय् निर्क्कुणमाय् निऱ्सलमाय् निऩ्मलमाय्स्
  सत्तियमाय्स् सत्तुवमाय्त् तत्तुवमाय् - मुत्तियरुळ्
 • 7. ऒऩ्ऱाय्प् पलवाय् उयिराय् उयिर्क्कुयिराय्
  नऩ्ऱाय् नवमाय् नटुनिलैयाय् - निऩ्ऱोङ्कुम्
 • 8. वेतमाय् वेतान्द वित्ताय् विळङ्कुपर
  नातमाय् नातान्द नायकमाय् - ओतुम्
 • 9. सॆऱिवाय्त् तिरमाय्स् सिताकास माय्स्सॊल्
  अऱिवाय् अऱिवुळ् अऱिवाय् - नॆऱिमेवु
 • 10. कालमाय्क् कालम् कटन्द करुत्ताय्नऱ्
  सीलमाय्स् सिऱ्परमाय्स् सिऩ्मयमाय् - ञालम्
 • 11. पॊरुन्दाप् पॊरुळाय्प् पॊरुन्दुम् पॊरुळाय्प्
  पॆरुन्दा रकम्सूऴ्न्द पेऱाय्त् - तिरुन्दात
 • 12. पोक्कुम् वरत्तुमिलाप् पूरणमाय्प् पुण्णियर्कळ्
  नोक्कुम् तिऱत्तॆऴुन्द नुण्णुणर्वाय् - नीक्कमिला
 • 13. आतियाय् आतिनटु अन्दमाय् आङ्ककऩ्ऱ
  सोतियाय्स् सोतियास् सॊऱ्पयऩाय् - नीतियाय्
 • 14. आङ्कार नीक्कुम् अकार उकारमताय्
  ओङ्कार माय्अवऱ्ऱिऩ् उट्पॊरुळाय्प् - पाङ्काऩ
 • 15. सित्तमाय्स् सित्तान्द तेसाय्त् तिकम्परमाय्स्
  सत्तमाय्स् सुत्त सतानिलैयाय् - वित्तमाय्
 • 16. अण्टमाय् अण्टत् तणुवाय् अरुळकण्टा
  कण्टमाय् आऩन्दा कारमताय् - अण्टत्तिऩ्
 • 17. अप्पालाय् इप्पालाय् अण्मैयाय्स् सेय्मैयताय्
  ऎप्पालाय् ऎप्पालुम् इल्लतुमाय्स् - सॆप्पालुम्
 • 18. नॆञ्सालुम् काय निलैयालुम् अन्निलैक्कुळ्
  अञ्सालुङ् काण्टऱ् करुम्पतमाय् - ऎञ्साप्
 • 19. परमाय्प् पकाप्पॊरुळाय्प् पालाय्स् सुवैयिऩ्
  तरमाय्प् परप्पिरमम् ताऩाय्-वरमाय
 • 20. ऒऩ्पाऩ् वटिवाय् ऒळियॆण् कुणक्कटलाय्
  अऩ्पाय् अकनिलैयाय् अऱ्पुतमाय् - इऩ्पाय्
 • 21. अकमाय्प् पुऱमाय् अकम्पुऱमाय् नीङ्कुम्
  सकमाय्स् सकमायै ताऩाय् - सकमायै
 • 22. इल्लाताय् ऎऩ्ऱुम् इरुप्पताय् यातॊऩ्ऱुम्
  कॊल्लातार्क् किऩ्पम् कॊटुप्पताय् - ऎल्लार्क्कुम्
 • 23. नण्णुवताय् नण्णाताय् नल्विऩैयाय् अल्विऩैयाय्
  ऎण्णुवताय् ऎण्णिऩ् इयलाताय् - ऎण्णुकिऩ्ऱ
 • 24. वाऩाय् निलऩाय् वळियाय् अऩलाय्नीर्
  ताऩाय् वऴिपटुनाऩ् ताऩ्ताऩाय् - वाऩाति
 • 25. ऒऩ्ऱिटत्तुम् ऒऩ्ऱाताय् ऒऩ्ऱुवताय् आऩन्दम्
  मऩ्ऱिटत्तिल् ऎऩ्ऱुम् वतिवताय् - ऒऩ्ऱियतोर्
 • 26. ऐन्निऱमाय् अन्निऱत्तिऩ् आमॊळियाय् अव्वॊळिक्कुळ्
  ऎन्निऱमुम् वेण्टा इयऩिऱमाय् - मुन्निऱत्तिल्
 • 27. पूप्पतुवाय्क् काप्पतुवाय्प् पोक्कुवताय्त् तेक्कुवताय्
  नीप्पतुवाय्त् तऩ्ऩुळ् निऱुत्तुवताय्प् - पूप्पतिऩ्ऱि
 • 28. वाळा तिरुप्पतुवाय् वातऩा तीतमाय्
  नीळातु नीण्ट निलैयिऩताय् - मीळाप्
 • 29. पॆरिताय्स् सिऱिताय्प् पॆरितुम् सिऱितुम्
  अरिताय् अरितिल् अरिताय्त् - तुरिय
 • 30. वॆळियाय्प् परवॆळियाय् मेवुपर विन्दिऩ्
  ऒळियाय्स् सिवाऩन्द ऊऱ्ऱाय्त् - तॆळियाति
 • 31. कऱ्पकमाय्क् काणुञ्सङ् कऱ्प विकऱ्पमाय्
  निऱ्पता कार निरुविकऱ्पाय्प् - पॊऱ्पुटैय
 • 32. मुस्सुटराय् मुस्सुटर्क्कुम् मुऩ्ऩॊळियाय्प् पिऩ्ऩॊळियाय्
  ऎस्सुटरुम् पोता इयऱ्सुटराय् - अस्सिल्
 • 33. निऱैवाय्क् कुऱैवाय् निऱैकुऱै विल्लाताय्
  मऱैवाय् वॆळियाय् मऩुवाय् - मऱैयात
 • 34. सस्सिता ऩन्दमताय्त् तऩ्ऩिकरॊऩ् ऱिल्लाताय्
  विस्सैयाल् ऎल्लाम् विरिप्पतुवाय् - मॆस्सुकिऩ्ऱ
 • 35. योकमाय् योकियर् योकत् तॆऴुन्दसिव
  पोकमाय्प् पोकियाय्प् पोकमरुळ् - एकमाय्क्
 • 36. केवलमाय्स् सुत्त सकलमाय्क् कीऴ्स्सकल
  केवलङ्कळ् सऱ्ऱुम् किटैयाताय् - मावलत्तिल्
 • 37. काट्सियाय्क् काण्पाऩाय्क् काणप् पटुपॊरुळाय्स्
  सूट्सियाय्स् सूट्सियाल् तोय्वरिताय् - माट्सिपॆऱस्
 • 38. सॆय्पवऩाय्स् सॆय्तॊऴिलाय्स् सॆय्पॊरुळाय्स् सॆय्तॊऴिलाल्
  उय्पवऩाय् उय्विक्कुम् उत्तमऩाय् - मॊय्कॊळ्
 • 39. अतुवाय् अवळाय् अवऩाय् अवैयुम्
  कतुवातु निऩ्ऱ कणिप्पाय्क् - कतुवामल्
 • 40. ऐयम् तिरिपो टऱियामै विट्टकऱ्ऱिप्
  पॊय्यॆऩ्प तॊऩ्ऱुम् पॊरुन्दाराय्स् - सॆय्यॆऩ्ऱ
 • 41. ओर्विऩैयिल् इऩ्पमुमऱ् ऱोर्विऩैयिल् तुऩ्पमुमाम्
  सार्विऩैविट् टोङ्कुम् तकैयिऩराय्प् - पार्विऩैयिल्
 • 42. ओर्पाल् वॆऱुप्पुमऱ्ऱै ओर्पाल् विरुप्पुमुऱुम्
  सार्पाल् मयङ्कात् तकैयिऩराय्स् - सार्पाय
 • 43. ओरिटत्तिल् तण्मैयुमऱ् ऱोरिटत्तिल् वॆञ्सिऩमुम्
  पारिटत्तिल् कॊळ्ळाप् परिसिऩराय् - नीरिटत्तिल्
 • 44. तण्मैनिक रातॆऩ्ऱुम् सान्दम् पऴुत्तुयर्न्द
  ऒण्मैयुटऩ् ऒऩ्ऱै उणर्न्दवराय् - वॆण्मैयिला
 • 45. ऒऩ्ऱुम् अऱिविऩ् उतयाति ईऱळवुम्
  ऎऩ्ऱुम् इरण्टॆऩ्प तिल्लवराय् - मऩ्ऱवॊळिर्
 • 46. अम्मूऩ्ऱि ऩुळ्ळे अटुक्किवरुम् ऒऩ्ऱकऩ्ऱ
  मुम्मूऩ्ऱिऩ् मूऩ्ऱुम् मुऩिन्दवराय्त् - तम्मूऩ्ऱि
 • 47. वीटातु निऩ्ऱुम् विरिन्दुम् विकऱ्पनटै
  नाटातु नाऩ्कुम् नसित्तवराय् - ऊटाक
 • 48. ऎञ्सामल् अञ्सिऩ् इटमाय् नटमाटुम्
  अञ्साति अञ्सुम् अऱुत्तवराय् - ऎञ्सामल्
 • 49. ईण्टाण् टरुळुम् इऱैयोर् तमैयाऱिल्
  आण्टाण्टु कण्टा ऱकऩ्ऱवराय् - ईण्टातु
 • 50. वाऴियुऱ्ऱ वाऩोरुम् वन्दु तमक्किरण्टो
  टेऴियऱ्ऱ एऴुम् इकन्दवराय् - ऊऴियऱ्ऱक्
 • 51. कट्टिनिऩ्ऱुट् सोतियॊऩ्ऱु काणत् तॊटङ्कुकिऩ्ऱोर्
  ऎट्टुकिऩ्ऱ ऎट्टिऩ्मेल् ऎय्तिऩराय्क् कट्टुकिऩ्ऱ
 • 52. तेऩ्तोय् करुणैस् सिवङ्कलन्दु तेक्कुकिऩ्ऱ
  साऩ्ऱोर्तम् उळ्ळम् तणवाताय् - माऩ्ऱमलत्
 • 53. ताक्कॊऴिन्दु तत्तुवत्तिऩ् सार्पाम् - तऩुवॊऴिन्दु
  वाक्कॊऴिन्दु माणा मऩमॊऴिन्दु - एक्कमुऱ
 • 54. वाय्क्कुम् सुकमॊऴिन्दु मण्णॊऴिन्दु विण्णॊऴिन्दु
  साय्क्कुम् इराप्पकलुम् ताऩॊऴिन्दु - नीक्कॊऴिन्दु
 • 55. नाऩुमॊऴि यातॊऴिन्दु ञाऩमॊऴि यातॊऴिन्दु
  ताऩुम् ऒऴियामऱ् ऱाऩॊऴिन्दु - मोऩनिलै
 • 56. निऱ्कुम् पिरम निरतिसया ऩन्दमताय्
  निऱ्कुम् परम निरुत्तऩॆवऩ् - तऱ्परमाय्
 • 57. निऩ्ऱाऩ् ऎवऩऩ्पर् नेयमऩत् तेविरैन्दु
  सॆऩ्ऱाऩ् ऎवऩ्सर्व तीर्त्तऩॆवऩ् - वऩ्तीमै
 • 58. इल्लाऩ् ऎवऩ्यार्क्कुम् ईसऩ् ऎवऩ्यावुम्
  वल्लाऩ् ऎवऩन्दि वण्णऩॆवऩ् - कल्लालिल्
 • 59. सुट्टकऩ्ऱ ञाऩ सुकातीतम् काट्टिमुऱ्ऱुम्
  विट्टकऩ्ऱ योक विऩोतऩॆवऩ् - मट्टकऩ्ऱ
 • 60. अण्टङ्कळ् ऎल्लाम् अणुविल् अटैत्तरुळित्
  तिण्टङ्कु माऱिरुत्तुम् सित्तऩॆवऩ् - पण्टङ्कु
 • 61. वीयास् सिऱुपॆण् विळैयाट्टुळ् अण्टमॆलाम्
  तेयातु कूट्टुविक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - यायातुम्
 • 62. वेण्टामै वेण्टुवतु मेवात सित्तर्तमैत्
  तीण्टातु तीण्टुकिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - ईण्टोतु
 • 63. पऱ्ऱुरुवाय्प् पऱ्ऱाप् परवणुविऩ् उळ्विळङ्कुम्
  सिऱ्ऱुरुवाय् उळ्ळॊळिक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - मऱ्ऱुरुविऩ्
 • 64. वैयातु वैत्तुलकै माविन् तिरसालम्
  सॆय्यातु सॆय्विक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - नैयामल्
 • 65. अप्पिटैवैप् पामुलकिल् आरुयिरै मायैयॆऩुम्
  सॆप्पिटैवैत् ताट्टुकिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - ऒप्पुऱवे
 • 66. निल्लात काऱ्ऱै निलैयाक् कटत्तटैत्तुस्
  सॆल्लातु वैक्किऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - पॊल्लात
 • 67. वॆम्पाम्पै मेलणिन्दोर् वॆम्पुऱ्ऱिऩ् उळ्ळिरुन्दे
  सॆम्पाम्पै आट्टुकिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - तम्पाङ्कर्
 • 68. ऒण्कयिऱ्ऱाऩ् ऒऩ्ऱिऩ्ऱि उण्णिऩ् ऱुयिर्कळैयूऴ्त्
  तिण्कयिऱ्ऱाऩ् आट्टुकिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - वण्कैयुटैत्
 • 69. ताऩसैन्दाल् मऱ्ऱैस् सकमसैयुम् ऎऩ्ऱुमऱै
  तेऩसैयस् सॊल्लुकिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - ऊऩमिऩ्ऱिप्
 • 70. पेर्त्तुयिर्क ळॆल्लाम्ओर् पॆण्पिळ्ळै यिऩ्वसमाय्स्
  सेर्त्तु वरुविक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - पोर्त्तुमिक
 • 71. अल्विरवुङ् कालै अकिलमॆलाम् तऩ्पतत्तोर्
  सिल्विरलिल् सेर्क्किऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - पल्वकैयाय्क्
 • 72. कैकलन्द वण्मैक् करुप्पा सयप्पैयुळ्
  सॆय्करुवुक् कूट्टुविक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - उय्करुवै
 • 73. मॆय्वैत्त वेर्वैयिऩुम् वीऴ्निलत्तुम् अण्टत्तुम्
  सॆय्वित्तङ् कूट्टुविक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - उय्विक्कुम्
 • 74. वित्तॊऩ्ऱुम् इऩ्ऱि विळैवित् तरुळळिक्कुम्
  सित्तॆऩ्ऱुम् वल्लवॊरु सित्तऩॆवऩ् - सत्तुटऩे
 • 75. उऱ्पत्ति यायुलकिल् ऒऩ्पतुवाय्प् पावैकळ्सॆय्
  सिऱ्पत् तॊऴिल्वल्ल सित्तऩॆवऩ् - पऱ्पलवाम्
 • 76. कारा ऴिकळैक् करैयिऩ्ऱि ऎल्लैयिलास्
  सेरूऴि निऱ्कवैत्त सित्तऩॆवऩ् - पेरात
 • 77. नीर्मेल् नॆरुप्पै निलैयुऱवैत् तॆव्वुलकुम्
  सीर्मे वुऱस्सॆय्युम् सित्तऩॆवऩ् - पाराति
 • 78. ऐन्दिलैन्दु नाऩ्कॊरुमूऩ् ऱामिरण्टॊऩ् ऱाय्मुऱैये
  सिन्दैयुऱ निऩ्ऱरुळुम् सित्तऩॆवऩ् - पन्दमुऱ
 • 79. आण्पॆण्णाय्प् पॆण्णाणाय् अण्मै तऩैवाऩिऩ्
  सेण्पण्ण वल्लवॊरु सित्तऩॆवऩ् - माण्पण्णाप्
 • 80. पेटाणाय्प् पॆण्णायप् पॆण्णाण् पॆरुम्पेटाय्स्
  सेटाकस् सॆय्यवल्ल सित्तऩॆवऩ् - सेटाय
 • 81. वॆण्मै किऴमाय् विरुत्तमन्द वॆण्मैयताय्त्
  तिण्मै पॆऱस्सॆय्युम् सित्तऩॆवऩ् - ऒण्मैयिला
 • 82. ओट्टिऩैस्सॆम् पॊऩ्ऩा युयर्सॆम्पॊऩ् ओटाकस्
  सेट्टैयऱस् सॆय्किऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - काट्टिलुऱु
 • 83. काञ्सिरत्तैक् कऱ्पकमाय्क् कऱ्पकत्तैक् काञ्सिरमाय्त्
  तेञ्सिवणस् सॆय्किऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - वाञ्सैयुऱ
 • 84. नारणऩ्सेय् नाऩ्मुकऩाय् नाऩ्मुकऩ्सेय् नारणऩाय्स्
  सीरणवस् सॆय्यवल्ल सित्तऩॆवऩ् - पेरणवक्
 • 85. कॊम्मै पॆऱुङ्कोटा कोटियण्टम् ऎल्लामोर्
  सॆम्मयिर्क्काल् उट्पुकुत्तुम् सित्तऩॆवऩ् - सॆम्मैयिला
 • 86. वॆम्पुलियै वॆण्पाल् विळैपसुवाय् अप्पसुवैस्
  सॆम्पुलियास् सॆय्यवल्ल सित्तऩॆवऩ् - अम्पुलियै
 • 87. अङ्कतिरॊण् सॆङ्कतिराय् अम्पुलियाय्प् पम्पुकिऩ्ऱ
  सॆङ्कतिरैस् सॆय्यवल्ल सित्तऩॆवऩ् - तुङ्कमुऱा
 • 88. ओरणुवोर् मामलैयाय् ओर्मा मलैयतुवोर्
  सीरणुवाय्स् सॆय्यवल्ल सित्तऩॆवऩ् - वीरमुटऩ्
 • 89. मुऩ्ऩकैया निऩ्ऱतॊरु मुप्पुरत्तै अऩ्ऱॊरुकाल्
  सिऩ्ऩकैयाल् तीमटुत्त सित्तऩॆवऩ् - मुऩ्ऩयऩ्माल्
 • 90. मऱ्ऱिरुन्द वाऩवरुम् वाय्न्दसैक्का वण्णमॊरु
  सिऱ्ऱुरुम्पै85 नाट्टिनिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - मऱ्ऱवर्पोल्
 • 91. अल्ला अयऩुम् अरियुम् उरुत्तिरऩुम्
  सॆल्ला नॆऱिनिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - ऒल्लात
 • 92. कल्लिऱ् सुवैयाय्क् कऩियिऱ् सुवैयिलताय्स्
  सॆल्लप् पणिक्कवल्ल सित्तऩॆवऩ् - अल्ललऱप्
 • 93. पार्क्किऩ्ऱ यावर्कट्कुम् पावऩा तीतऩॆऩस्
  सीर्क्किऩ्ऱ मॆय्ञ्ञाऩस् सित्तऩॆवऩ् - मार्क्कङ्कळ्
 • 94. ऒऩ्ऱॆऩ्ऱ मेलवरै ऒऩ्ऱॆऩ् ऱुरैत्तवर्पाल्
  सॆऩ्ऱॊऩ्ऱि निऱ्किऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - अऩ्ऱॊरुनाळ्
 • 95. कल्लाऩै तिऩ्ऩक् करुम्पळित्तुप् पाण्टियऩ्वीण्
  सॆल्ला तळित्तमका सित्तऩॆवऩ् - सॊल्लात
 • 96. ऒऩ्ऱे इरण्टेमेल् ऒऩ्ऱिरण्टे ऎऩ्पवऱ्ऱुळ्
  सॆऩ्ऱे नटुनिऩ्ऱ सित्तऩॆवऩ् - सॆऩ्ऱेऱुम्
 • 97. अत्तिरत्तै मॆऩ्मलराय् अम्मलरै अत्तिरमाय्स्
  सित्तिरत्तैप् पेसुविक्कुम् सित्तऩॆवऩ् - ऎत्तलत्तुम्
 • 98. सङ्कमते86 तापरमाय्त् तापरमे सङ्कमताय्स्
  सॆङ्कैयिटा ताऱ्ऱवल्ल सित्तऩॆवऩ् - तङ्कुकिऩ्ऱ
 • 99. सत्तॆल्लाम् आकिस् सयम्पुवाय् आऩन्दस्
  सित्तॆल्लाम् वल्लसिव सित्तऩॆवऩ् - तत्तॆल्लाम्
 • 100. नीट्टातु नॆञ्सम् निलैत्तवर्क्कुम् तऩ्ऩुण्मै
  काट्टातु काट्टिनिऱ्कुम् कळ्वऩॆवऩ् - पाट्टोटु
 • 101. वण्टालुङ् कॊऩ्ऱै मलरोय् ऎऩमऱैकळ्
  कण्टालुम् काणात कळ्वऩॆवऩ् - तॊण्टाक
 • 102. अळ्ळम् सॆऱियार्क्के अऩ्ऱि अऱिवार्क्कुक्
  कळ्ळम् सॆऱियात कळ्वऩॆवऩ् - ऎळ्ळलऱक्
 • 103. कॊण्टवॆलान् तऩ्पाल् कॊटुक्कुमवर् तम्मिटत्तिल्
  कण्टवॆलाम् कॊळ्ळैकॊळुङ् कळ्वऩॆवऩ् - कॊण्टुळत्तिल्
 • 104. तऩ्ऩैयॊळिक् किऩ्ऱोर्कळ् तम्मुळॊळित् तुळ्ळवॆलाम्
  कऩ्ऩमिटक् कैवन्द कळ्वऩॆवऩ् - मण्णुलकैस्
 • 105. सऱ्पऩैसॆय् किऩ्ऱतिरो ताऩमॆऩुम् सत्तियिऩाल्
  कऱ्पऩैसॆय् तेमयक्कुम् कळ्वऩॆवऩ् - मुऱ्पटुमित्
 • 106. तॊण्टुलकिल् उळ्ळउयिर् तोऱुमॊळित् ताऱ्ऱलॆलाम्
  कण्टुलवु किऩ्ऱतॊरु कळ्वऩॆवऩ् - विण्टकला
 • 107. मण्मयक्कुम् पॊऩ्मयक्कुम् मातर् मयक्कुमॆऩुम्
  कण्मयक्कम् काट्टिनिऱ्कुम् कळ्वऩॆवऩ् - उण्मयक्कु
 • 108. मासु पऱिक्कुम् मतियुटैयोर् तम्मुटैय
  कासु पऱिक्किऩ्ऱ कळ्वऩॆवऩ् - आसकऩ्ऱ
 • 109. पॆण्णाल् ऎवैयुम् पिऱप्पित्तु मऱ्ऱैनुतऱ्
  कण्णाल् अऴिक्किऩ्ऱ कळ्वऩॆवऩ् - ऎण्णातु
 • 110. नाऩॆऩ्ऱु निऱ्किऩ् नटुवेयन् नाऩाणत्
  ताऩॆऩ्ऱु निऱ्कुम् सतुरऩॆवऩ् - माऩॆऩ्ऱ
 • 111. मायैतऩैक् काट्टि मऱैप्पित्तम् मायैयिऱ्ऱऩ्
  सायैतऩैक् काट्टुम् सतुरऩॆवऩ् - नेयमुटऩ्
 • 112. नाऩ्मऱैयुम् नाऩ्मुकऩुम् नारणऩुम् नाटुतॊऱुम्
  ताऩ्मऱैयुम् मेऩ्मैस् सतुरऩॆवऩ् - वाऩ्मऱैयाम्
 • 113. मुऩ्ऩै मऱैक्कुम् मुटिप्पॊरुळॆऩ् ऱाय्पवर्क्कुम्
  तऩ्ऩै मऱैक्कुम् सतुरऩॆवऩ् - उऩ्ऩुकिऩ्ऱोर्
 • 114. सित्तत्तिऱ् सुत्त सिताकासम् ऎऩ्ऱॊरुसिऱ्
  सत्तत्तिऱ् काट्टुम् सतुरऩॆवऩ् - मुत्तरॆऩ
 • 115. यावर् इरुन्दार् अवर्काण वीऱ्ऱिरुक्कुम्
  तेवर् पुकऴ्तलैमैत् तेवऩॆवऩ् - यावर्कळुम्
 • 116. इव्वणत्तऩ् इव्विटत्तऩ् इव्वियलऩ् ऎऩ्ऱऱियास्
  सॆव्वणत्तऩ् आम्तलैमैत् तेवऩॆवऩ् - मॆय्वणत्तोर्
 • 117. ताम्वाऴ अण्ट सरासरङ्कळ् ताम्वाऴ
  नाम्वाऴत् तऩ्ऩुरैयाम् नाऩ्मऱैकळ् - ताम्वाऴस्
 • 118. सारुरुविऩ् नल्लरुळे सत्तियाय् मॆय्यऱिविऩ्
  सीरुरुवे ओरुरुवाम् तेवऩॆवऩ् - ईरुरुवुम्
 • 119. ऒऩ्ऱॆऩ् ऱुणर उणर्त्ति अटियरुळम्
  सॆऩ्ऱङ् कमर्न्दरुळुम् तेवऩॆवऩ् - ऎऩ्ऱॆऩ्ऱुम्
 • 120. तऱ्सकसम् ऎऩ्ऱे समयम् समरसमाम्
  सिऱ्सपैयिल् वाऴ्किऩ्ऱ तेवऩॆवऩ् - पिऱ्पटुमोर्
 • 121. पॊय्विट्टु मॆय्न्नॆऱियैप् पोऱ्ऱित्तऱ् पोतत्तैक्
  कैविट् टुणर्वे कटैप्पिटित्तु - नॆय्विट्ट
 • 122. तीप्पोऱ् कऩलुम् सॆरुक्कऱवे सॆङ्कमलप्
  पूप्पोलुम् तऩ्ताळ् पुणैपऱ्ऱिक् - काप्पाय
 • 123. वॆण्­ ऱणिन्दु वितिर्वितिर्त्तु मॆय्पॊटिप्पक्
  कण्­र् अरुवि कलन्दाटि- उण्­र्मै
 • 124. ऎऩ्पुरुकि उळ्ळुरुकि इऩ्पार् उयिरुरुकि
  अऩ्पुरुकि अऩ्पुरुवम् आकिप्पिऩ् - वऩ्पकऩ्ऱु
 • 125. पुण्णिया तिङ्कट् पुरिसटैयाय् पॊऩ्ऩितऴिक्
  कण्णिया ऎङ्कळ् कळैकण्णे - ऎण्णियाङ्
 • 126. कऩ्पर्क् करुळुम् अरसे अमुतेपे
  रिऩ्पक् कटले ऎमतुऱवे - मऩ्पॆऱ्ऱु
 • 127. माऱ्ऱुरैयाप् पॊऩ्ऩे मणियेऎम् कण्मणिये
  एऱ्ऱुवन्द मॆय्प्पॊरुळे ऎऩ्ऱुनितम् - पोऱ्ऱिनिऩ्ऱाल्
 • 128. उळ्ळूऱि उळ्ळत् तुणर्वूऱि अव्वुणर्विऩ्
  अळ्ळूऱि अण्णित् तमुतूऱित् - तॆळ्ळूऱुम्
 • 129. वाऩ्पोल् परवि मतिपोल् कुळिर्न्दुयर्कोल्
  तेऩ्पोल् मतुरिक्कुम् तेवऩॆवऩ् - वाऩ्पोऩार्
 • 130. माण्कॊटुक्कुम् तॆय्व मटन्दैयर्क्कु मङ्कलप्पॊऩ्
  नाण्कॊटुक्क नञ्सुवन्द नातऩॆवऩ् - नाण्मलर्पॆय्
 • 131. तार्त्तियाय्त् तेवर् अरकरवॆऩ् ऱेत्तअट्ट
  मूर्त्तियाय् निऩ्ऱ मुतल्वऩॆवऩ् - सीर्त्तिपॆऱ
 • 132. ईण्टऱ् पुतवटिवाय् ऎत्तेव रेऩुनिऩ्ऱु
  काण्टऱ् करिताम् कणेसऩॆवऩ् - वेण्टुऱ्ऱुप्
 • 133. पूमियॆङ्कुम् वाऴ्त्तिप् पुकऴ्वार् विरुम्पुमिट्ट
  कामियङ्कळ् ईयुम् कणेसऩॆवऩ् - नामियङ्क
 • 134. एण वरुमिटैयू ऱॆल्लाम् अकऱ्ऱियरुळ्
  काण ऎमक्कीयुम् कणेसऩॆवऩ् - माणवरु
 • 135. मुन्द मऱैयिऩ् मुऴुप्पॊरुळै नाऩ्मुकऱ्कुत्
  तन्द अरुट्कटलाम् सामियॆवऩ् - तन्दमक्काम्
 • 136. वातकऱ्ऱि उण्मै मरपळित्तु वञ्समलक्
  कोतकऱ्ऱुम् नॆञ्सक् कुकेसऩॆवऩ् - तीतकऱ्ऱित्
 • 137. तङ्कुम् उलकङ्कळ् सायामऱ् सॆञ्सटैमेल्
  कङ्कैतऩैस् सेर्त्त कटवुळॆवऩ् - ऎङ्कुऱिऩुम्
 • 138. कूम्पा निलैमैक् कुणत्तोर् तॊऴुकिऩ्ऱ
  पाम्पा परणप् परमऩॆवऩ् - कूम्पातु
 • 139. पोऱ्ऱुरैत्तु निऱ्कुम् पुऩितऩ्मेल् वन्दकॊटुङ्
  कूऱ्ऱुतैत्त सॆन्दाळ् कुऴकऩॆवऩ् - आऱ्ऱलुऱु
 • 140. वैयम् तुतिक्कुम् मकालिङ्क मूर्त्तिमुतल्
  ऐयैन्दु मूर्त्तियॆऩुम् ऐयऩॆवऩ् - ऐयन्दीर्
 • 141. वल्लार्सॊल् वण्णमॆन्द वण्णमन्द वण्णङ्कळ्
  ऎल्लाम् उटैय वितत्तऩॆवऩ् - ऎल्लार्क्कुम्
 • 142. ताम्तलैव राकत्तम् ताळ्तॊऴुमॆत् तेवर्क्कुम्
  आन्दलैमै ईन्दपर मार्त्तऩॆवऩ् - पोन्दुयिर्कळ्
 • 143. ऎङ्कॆङ् किरुन्दुमऩत् तियातु विऴैन्दालुम्
  अङ्कङ् किरुन्दळिक्कुम् अण्णलॆवऩ् - पुङ्कमिकुम्
 • 144. अण्णल् तिरुमलर्क्कै आऴिपॆऱक् कण्णिटन्द
  कण्णऱ् करुळियमुक् कण्णऩॆवऩ् - मण्णिटत्तिल्
 • 145. ओयातु सूल्मुतिर्न्द ओर्पॆण् तऩक्काकत्
  तायाकि वन्द तयाळऩॆवऩ् - सेयाक
 • 146. वेल्पिटित्त कण्णप्पऩ् मेवुमॆस्सिल् वेण्टुमितत्
  ताऱ्पॊसित्तु नेर्न्द तयाळऩॆवऩ् - पाऱ्कुटत्तैत्
 • 147. ताऩ्तन्दै ऎऩ्ऱॆऱिन्दोऩ् ताळॆऱिन्द तण्टिक्कुत्
  ताऩ्तन्दै आऩ तयाळऩॆवऩ् - ताऩ्कॊण्टु
 • 148. सम्पु नऱुङ्कऩियिऩ् तऩ्वितैयैत् ताळ्पणिन्द
  सम्पु मुऩिक्कीयुम् तयाळऩॆवऩ् - अम्पुवियिल्
 • 149. आण्टवऩॆऩ् ऱेत्तप्पॊऩ् ऩम्पलत्तिल् आऩन्दत्
  ताण्टवम्सॆय् किऩ्ऱ तयाळऩॆवऩ् - काण्तकैय
 • 150. मुत्तुस्सिविकैयिऩ्मेल् मुऩ्काऴि ओङ्कुमुऴु
  मुत्तैत् तऩिवैत्त मुत्तऩॆवऩ् - पत्तिपॆऱु
 • 151. नावॊऩ्ऱरसर्क्कु नाम्तरुवेम् नल्लूरिल्
  वाऎऩ्ऱु वाय्मलर्न्द वळ्ळलॆवऩ् - पूवॊऩ्ऱु
 • 152. नऩ्ऱॊण्टर् सुन्दररै नाम्तटुक्क वन्दमैयाल्
  वऩ्ऱॊण्टऩ् नीऎऩ्ऱ वळ्ळलॆवऩ् - नऩ्ऱॊण्टिऩ्
 • 153. काणिक्कै याकक् करुत्तळित्तार् तम्मॊऴियै
  माणिक्कम् ऎऩ्ऱुरैत्त वळ्ळलॆवऩ् - ताणिऱ्कुम्
 • 154. तऩ्ऩऩ्पर् ताम्वरुन्दिल् सऱ्ऱुन् तरियातु
  मऩ्ऩऩ् परुळळिक्कुम् वळ्ळलॆवऩ् - मुऩ्ऩऩ्पिल्
 • 155. साल्पुटैय नल्लोर्क्कुत् तण्णरुळ्तन् ताट्कॊळवोर्
  माल्विटैमेल् वन्दरुळुम् वळ्ळलॆवऩ् - माऩ्मुतलोर्
 • 156. तामलैया वण्णम् तकैयरुळि ओङ्कुवॆळ्ळि
  मामलैवाऴ् किऩ्ऱअरुळ् वळ्ळलॆवऩ् - आमवऩे
 • 157. नम्मैप् पणिकॊण्टु नारणऩुम् नाटरिताम्
  सॆम्मैक् कतियरुळ्नम् तॆय्वङ्काण् - ऎम्मैयिऩुम्
 • 158. नाटक् किटैत्तल् नमक्कऩ्ऱि नाऩ्मुकऱ्कुम्
  तेटक् किटैयानम् तॆय्वङ्काण् - नीटस्सीर्
 • 159. नल्वन् तऩैसॆय्युम् नम्पोल्वार्क् कोर्ञाऩस्
  सॆल्वन् तरुनमतु तॆय्वम्काण् - सॊल्वन्द
 • 160. ऎण्मैपॆऱुम् नामुलकिल् ऎऩ्ऱुम् पिऱन्दिऱवात्
  तिण्मै अळित्तरुळ्नम् तॆय्वम्काण् - वण्मैयुऱ
 • 161. मुप्पाऴ् कटन्द मुऴुप्पाऴुक् कप्पालैस्
  सॆप्पातु सॆप्पुऱुनम् तेसिकऩ्काण् - तप्पातु
 • 162. तीरा इटुम्पैत् तिरिपॆऩ्पति यातॊऩ्ऱुम्
  सेरा नॆऱियरुळ्नम् तेसिकऩ्काण् - आरातु
 • 163. नित्तम् तॆरिया निलैमे वियनमतु
  सित्तम् तॆळिविक्कुम् तेसिकऩ्काण् - वित्तरॆऩ
 • 164. यातॊऩ्ऱुम् तेरा तिरुन्दनमक् किव्वुलकम्
  तीतॆऩ् ऱऱिवित्त तेसिकऩ्काण् - कोतिऩ्ऱि
 • 165. ओसै पॆऱुकटल्सू ऴुऱ्ऱ वुलकिऩम्मै
  आसै युटऩीऩ्ऱ अप्पऩ्काण् - मासुऱवे
 • 166. वऩ्पाय् वळर्क्किऩ्ऱ मऱ्ऱैयर्पो लल्लामल्
  अऩ्पाय् नमैवळर्क्कुम् अप्पऩ्काण् - इऩ्पाक
 • 167. इप्पारिल् सेयार् इतयम् मलर्न्दम्मै
  अप्पा ऎऩुम्नङ्कळ् अप्पऩ्काण् - सॆप्पामल्
 • 168. ऎळ्ळित् तिरिन्दालुम् इन्दा87 ऎऩ् ऱिऩ्ऩमुतम्
  अळ्ळिक् कॊटुक्कुनम तप्पऩ्काण् - उळ्ळिक्कॊण्
 • 169. टिऩ्ऱे अरुळ्वाय् ऎऩत्तुतिक्किल् आङ्कुनमक्
  कऩ्ऱे अरुळुनम तप्पऩ्काण् - नऩ्ऱेमुऩ्
 • 170. कातरवु सॆय्तु88 नलम् कऱ्पित्तुप् पिऩ्पॆरिय
  आतरवु सॆय्युनङ्कळ् अप्पऩ्काण् - कोतुऱुमा
 • 171. वञ्समलत् ताल्वरुन्दि वाटुकिऩ्ऱ नन्दमैये
  अञ्सलञ्स लॆऩ्ऱरुळुम् अप्पऩ्काण् - तुञ्सलॆऩुम्
 • 172. नस्सॆऩ्ऱ वातऩैयै नाळुमॆण्णि नामञ्सुम्
  अस्सम् कॆटुत्ताण्ट अप्पऩ्काण् - निस्सलुमिङ्8
 • 173. केयिरवुम् ऎल्लुम् ऎळियेम् पिऴैत्तपिऴै
  आयिरमुम् ताऩ्पॊऱुक्कुम् अप्पऩ्काण् - सेयिरङ्का
 • 174. मुऩ्ऩम् ऎटुत्तणैत्तु मुत्तमिट्टुप् पालरुत्तुम्
  अऩ्ऩैयिऩुम् अऩ्पुटैय अप्पऩ्काण् - मऩ्ऩुलकिल्
 • 175. वऩ्मै यऱप्पत्तु मातम् सुमन्दुनमै
  नऩ्मै तरप्पॆऱ्ऱ नऱ्ऱाय्काण् - इम्मैतऩिल्
 • 176. अऩ्ऱॊरुनाळ् नम्पसिकण् टन्दो तरियातु
  नऩ्ऱिरविल्सोऱळित्त नऱ्ऱाय्काण् - ऎऩ्ऱुमरुट्
 • 177. सॆम्मै इलास्सिऱिय तेवर्कळ्पाल् सेर्क्कातु
  नम्मै वळर्क्किऩ्ऱ नऱ्ऱाय्काण् - सुम्मैयॆऩ
 • 178. मूळुम् पॆरुङ्कुऱ्ऱम् मुऩ्ऩिमेल् मेऱ्सॆयिऩुम्
  नाळुम् पॊऱुत्तरुळुम् नऱ्ऱाय्काण् - मूळुकिऩ्ऱ
 • 179. वऩ्ऩॆऱियिऱ् सॆऩ्ऱालुम् वावॆऩ् ऱऴैत्तुनमै
  नऩ्ऩॆऱियिऱ् सेर्क्किऩ्ऱ नऱ्ऱाय्काण् - सॆन्नॆऱियिऩ्
 • 180. नाम्तेटा मुऩ्ऩम् नमैत्तेटिप् पिऩ्पुतऩै
  नाम्तेटस् सॆय्किऩ्ऱ नऱ्ऱाय्काण् - आम्तोऱुम्
 • 181. कालम् अऱिन्दे कऩिवोटु नल्लरुट्पाल्
  ञालम् मिसैयळिक्कुम् नऱ्ऱाय्काण् - सालवुऱु
 • 182. वॆम्पिणियुम् वेतऩैयुम् वेसऱिक्कै युम्तुयरुम्
  नम्पसियुम् तीर्त्तरुळुम् नऱ्ऱाय्काण् - अम्पुवियिल्
 • 183. वॆन्नीरिल् आट्टिटिलॆम् मॆय्नोकुम् ऎऩ्ऱरुळाम्
  नऩ्ऩीरिल् आट्टुकिऩ्ऱ नऱ्ऱाय्काण् - ऎन्नीरिऩ्
 • 184. मेलाय् नमक्कु वियऩुलकिल् अऩ्पुटैय
  नाला यिरम्तायिल् नऱ्ऱाय्काण् - एलातु
 • 185. वाटियऴु तालॆम् वरुत्तम् तरियातु
  नाटिऎटुत् तणैक्कुम् नऱ्ऱाय्काण् - नीटुलकिल्
 • 186. ताऩ्पाटक्केट्टुत् तमियेऩ् कळिक्कुमुऩ्ऩम्
  नाऩ्पाटक्केट्टुवक्कुम् नऱ्ऱाय्काण् - वाऩ्पाटुम्
 • 187. ञाऩमणम् सॆय्यरुळाम् नङ्कैतऩैत् तन्दुनमक्
  काऩमणम् सॆय्विक्कुम् अम्माऩ्काण् - तेऩिऩॊटुम्
 • 188. इऩ्पाल् अमुताति एक्कमुऱ इऩ्ऩरुळ्कॊण्
  टऩ्पाल् विरुन्दळिक्कुम् अम्माऩ्काण् - वऩ्पाव
 • 189. आऴ्कटल्वीऴ्न् तुळ्ळम् अऴुन्दुम् नमैयॆटुत्तुस्
  सूऴ्करैयिल् एऱ्ऱुम् तुणैवऩ्काण् - वीऴ्कुणत्ताल्
 • 190. इऩ्पम् ऎऩैत्तुम् इतुवॆऩ् ऱऱियानम्
  तुऩ्पम् तुटैक्कुम् तुणैवऩ्काण् - वऩ्पवमाम्
 • 191. तीनॆऱियिऱ् सॆऩ्ऱु तियङ्कुकिऩ्ऱ नन्दमक्कुत्
  तूनॆऱियैक् काट्टुम् तुणैवऩ्काण् - मानिलत्तिल्
 • 192. इऩ्ऱुतॊट्ट तऩ्ऱि यियऱ्कैयाय् नन्दमक्कुत्
  तॊऩ्ऱुतॊट्टु वन्दवरुट् सुऱ्ऱङ्काण् - तॊऩ्ऱुतॊट्टे
 • 193. आयुमुटऱ् कऩ्पुटैत्ताम् आरुयिरिऱ् ऱाऩ्सिऱन्द
  नेयम्वैत्त नम्मुटैय नेसऩ्काण् - पेयरॆऩ
 • 194. वाङ्कातु नामे मऱन्दालुम् नम्मैविट्टु
  नीङ्कात नम्मुटैय नेसऩ्काण् - तीङ्काक
 • 195. ईट्टुकिऩ्ऱ आपत्तिल् इन्दा ऎऩअरुळै
  नीट्टुकिऩ्ऱ नम्मुटैय नेसऩ्काण् - कूट्टुलकिल्
 • 196. पुल्लॆऩ्ऱ मायैयिटैप् पोन्दोऱुम् नम्मैयिङ्कु
  निल्लॆऩ् ऱिरुत्तुकिऩ्ऱ नेसऩ्काण् - सिल्लॆऩ्ऱॆऩ्
 • 197. उट्टूवुम् तऩ्ऩैमऱन् तुण्टालुम् मऱ्ऱतऱ्कु
  निट्टूरम् सॆय्यात नेसऩ्काण् - नट्टूर्न्दु9
 • 198. वञ्समतु नामॆण्णि वाऴ्न्दालुम् ताऩ्सिऱितुम्
  नॆञ्सिलतु वैयात नेसऩ्काण् - ऎञ्सलिलाप्
 • 199. पार्निऩ्ऱ नाम्किटैयाप् पण्टमॆतु वेण्टिटिऩुम्
  नेर्निऩ् ऱळित्तुवरु नेसऩ्काण् - आर्वमुटऩ्
 • 200. आर्न्दनमक् किव्विटत्तुम् अव्विटत्तुम् ऎव्विटत्तुम्
  नेर्न्दउयिर् पोऱ्किटैत्त नेसऩ्काण् - सेर्न्दुमिकत्
 • 201. तापञ्सॆय् कुऱ्ऱम् तरिऩुम् पॊऱुप्पतऩ्ऱिक्
  कोपञ् सॆयानमतु कोमाऩ्काण् - पापमऱ
 • 202. विळ्ळुमिऱै नामऩ्पु मेवलऩ्ऱि वेऱ्ऱरसर्
  कॊळ्ळुमिऱै वाङ्कानम् कोमाऩ्काण् - उळ्ळमुऱ
 • 203. उण्टळिक्कुम् ऊणुटैपूण् ऊरा तिकळ्ताऩे
  कॊण्टुनमक् किङ्कळिक्कुम् कोमाऩ्काण् - मण्टलत्तिल्
 • 204. ऒऩ्ऱालुम् नीङ्का तुकङ्कळ् पलपलवाय्स्
  सॆऩ्ऱालुम् सॆल्लानम् सॆल्वम्काण् - मुऩ्तावि
 • 205. नाटिवैक्कुम् नल्लऱिवोर् नाळुम् तवम्पुरिन्दु
  तेटिवैत्त नम्मुटैय सॆल्वम्काण् - माटिरुन्दु
 • 206. नामॆत् तऩैनाळुम् नल्किटिऩुम् ताऩुलवास्
  सेमित्त वैप्पिऩ् तिरवियम्काण् - पूमिक्कण्
 • 207. ईङ्कुऱिऩुम् वाऩाति याङ्कुऱिऩुम् विट्टकला
  तोङ्करुळाल् नम्मै उटैयवऩ्काण् - आङ्कवऩ्तऩ्
 • 208. कङ्कैस् सटैयऴकुम् कातऩ्मिकुम् अस्सटैमेल्
  तिङ्कट् कॊऴुन्दिऩ् तिरुवऴकुम् - तिङ्कळ्तऩ्मेल्
 • 209. सार्न्दिलङ्कुम् कॊऩ्ऱैमलर्त् तारऴकुम् अत्तार्मेल्
  आर्न्दिलङ्कुम् वण्टिऩ् अणियऴकुम् - तेर्न्दवर्क्कुम्
 • 210. नोक्करिय नोक्कऴकुम् नोक्कार् नुतलऴकुम्
  पोक्करिय नऩ्ऩुतलिल् पॊट्टऴकुम् - तेक्कुतिरि
 • 211. पुण्टरत्तिऩ् नल्लऴकुम् पॊऩ्ऩरुळ्ताऩ् तऩ्ऩॆऴिलैक्
  कण्टवर्पाल् ऊऱ्ऱुकिऩ्ऱ कण्णऴकुम् - तॊण्टर्कळ्तम्
 • 212. नेसित्त नॆञ्समलर् नीटु मणमुकन्द
  नासित् तिरुक्कुमिऴिऩ् नल्लऴकुम् - तेसुऱ्ऱ
 • 213. मुल्लै मुकैयाम् मुऱुवलऴ कुम्पवळ
  ऎल्लै वळर्सॆव् वितऴऴकुम् - नल्लवरैत्
 • 214. तेवॆऩ्ऱ तीम्पालिल् तेऩ्कलन्दाऱ् पोलिऩिक्क
  वावॆऩ् ऱरुळुमलर् वायऴकुम् - पूवॊऩ्ऱुम्
 • 215. कोऩ्परवुम् सङ्कक् कुऴैयऴकुम् अऩ्पर्मॊऴित्
  तेऩ्परवुम् वळ्ळैस् सॆवियऴकुम् - नाऩ्परवि
 • 216. वेट्टवैयै निऩ्ऱाङ्कु विण्णप्पम् सॆय्यवतु
  केट्टरुळुम् वार्सॆवियिऩ् केऴऴकुम् - नाट्टिलुयर्
 • 217. सैवम् मुतलाय्त् तऴैक्क अरुळ्सुरक्कुम्
  तॆय्व मुकत्तिऩ् तिरुवऴकुम् - तॆय्वमुकत्
 • 218. तुळ्ळम् कुळिर उयिर्कुळिर मॆय्कुळिरक्
  कॊळ्ळुम् करुणैक् कुऱिप्पऴकुम् - उळ्ळऱिविऩ्
 • 219. ऎळ्ळात मेऩ्मैयुल कॆल्लाम् तऴैप्पवॊळिर्
  तॆळ्ळार् अमुतस् सिरिप्पऴकुम् - उळ्ळोङ्कुम्
 • 220. सील अरुळिऩ् तिऱत्तुक् किलस्सिऩैयाम्
  नील मणिमिटऱ्ऱिऩ् नीटऴकुम् - मालकऱ्ऱि
 • 221. वाऴ्न्दॊळिरुम् अऩ्पर् मऩम्पोलुम् वॆण्­ऱु
  सूऴ्न्दॊळिकॊण् टोङ्कुतिरुत् तोळऴकुम् - ताऴ्न्दिलवाय्त्
 • 222. ताऩोङ्कुम् अण्टमॆलाम् सत्तमुऱक् कूवुमॊरु
  माऩोङ्कुम् सॆङ्कै मलरऴकुम् - ऊऩोङ्कुम्
 • 223. आणवत्तिऩ् कूऱ्ऱै अऴिक्क ऒळिर्मऴुवैक्
  काणवैत्त सॆङ्कमलक् कैयऴकुम् - नाणमुऱ्ऱे
 • 224. एङ्कुम् परिसुटैय ऎम्पोल्वार् अस्समॆलाम्
  वाङ्कुम् अपय मलरऴकुम् - तीङ्कटैयास्
 • 225. सीर्वरवुम् ऎल्लास् सिऱप्पुम् पॆऱवुमरुळ्
  सार्वरत वॊण्कैत् तलत्तऴकुम् - पेररवप्
 • 226. पूणिलङ्क वॆण्पॊऱ् पॊटियिलङ्क ऎऩ्पणित्तार्
  माणिलङ्क मेवुतिरु मार्पऴकुम् - सेणिलत्तर्
 • 227. मेलुटुत्त आटैयॆलाम् वॆः¤क वियाक्किरमत्
  तोलुटुत्त ऒण्मरुङ्किल् तुऩ्ऩऴकुम् - पालटुत्त
 • 228. केऴ्क्कोल मेवुतिरुक् कीळऴकुम् अक्कीळिऩ्
  कीऴ्क्को वणत्तिऩ् किळरऴकुम् - कीट्कोलम्
 • 229. ऒट्टिनिऩ्ऱ मॆय्यऩ्पर् उळ्ळ मॆलाञ्सेर्त्तुक्
  कट्टिनिऩ्ऱ वीरक् कऴलऴकुम् - ऎट्टिरण्टुम्
 • 230. सित्तिक्कुम् योकियर्तम् सिन्दैतऩिल् तेऩ्पोऩ्ऱु
  तित्तिक्कुम् सेवटियिऩ् सीरऴकुम् - सत्तित्तु
 • 231. मल्वैत्त मामऱैयुम् मालयऩुम् काण्परिय
  सॆल्वत् तिरुवटियिऩ् सीरऴकुम् - सॊल्वैत्त
 • 232. सॆम्मै मणिमलैयैस् सेर्न्द - मरकतम्पोल्
  अम्मैयॊरु पाल्वाऴ्न् तरुळऴकुम् - अम्ममिकस्
 • 233. सीर्त्तिनिकऴ् सॆम्पवळस् सॆम्मे ऩियिऩऴकुम्
  पार्त्तिरुन्दाल् नम्मुट् पसिपोङ्काण् - तीर्त्तरुळम्
 • 234. कॊण्टिरुन्दाऩ् पॊऩ्मेऩिक् कोलमतै नाम्तिऩमुङ्
  कण्टिरुन्दाल् अल्ललॆलाम् कट्टऱुङ्काण् - तॊण्टटैन्दु
 • 235. पाट्टाल् अवऩ्पुकऴैप् पाटुकिऩ्ऱोर् पक्कनिऩ्ऱु
  केट्टाल् विऩैकळ्विटै केट्कुम्काण् - नीट्टामल्
 • 236. ऒऩ्ऩार् पुरम्पॊटित्त उत्तमऩे ऎऩ्ऱॊरुकाल्
  सॊऩ्ऩा लुलकत् तुयरऱुङ्काण् - ऎन्नाळुम्
 • 237. पऩ्ऩुमुळ्ळत् तुळ्ळाम् परसिवमे ऎऩ्ऱॊरुकाल्
  उऩ्ऩुमुऩ्ऩम् तीमैयॆलाम् ओटिटुङ्काण् - अऩ्ऩवऩ्ऱऩ्
 • 238. आट्टियल्काऱ् पूमाट् टटैयॆऩ्ऱाल् अन्दोमुऩ्
  नीट्टियकाल् पिऩ्वाङ्कि निऱ्किऩ्ऱाय् - ऊट्टुमवऩ्
 • 239. माऱ्कटवु ळामोर् मकवलऱक् कण्टुतिरुप्
  पाऱ्कटलै यीन्दवरुट् पाऩ्मैतऩै - नूऱ्कटलिऩ्
 • 240. मत्तियिल्नी केट्टुम् वणङ्कुकिलाय् अऩ्पटैयप्
  पुत्तियुळोर्क् कीतॊऩ्ऱुम् पोतातो - मुत्तिनॆऱि
 • 241. माणा अरक्कऩ् मलैक्कीऴ् इरुन्देत्त
  वाणाळ्91 वऴङ्कियतोर् वण्मैतऩै - नाणाळुम्
 • 242. नण्णि उरैत्तुम् नयन्दिलैनी अऩ्पुकॊळप्
  पुण्णियरुक् कीतॊऩ्ऱुम् पोतातो - पुण्णियराम्
 • 243. सुन्दरर्क्कुक् कस्सूरिल् तोऴमैयैत् ताऩ्तॆरिक्क
  वन्दिरप्पुस् सोऱळित्त वण्मैतऩै - मुन्दकत्तिल्
 • 244. पेतमऱक् केट्टुम् पिऱऴ्न्दऩैये अऩ्पटैयप्
  पोतमुळोर्क् कीतॊऩ्ऱुम् पोतातो - पोतवुम्नॆय्
 • 245. अङ्कोर् ऎलिताऩ् अरुन्दवकल् तूण्टवतैस्
  सॆङ्कोलऩ् आक्कियवस् सीर्त्तितऩै - इङ्कोतस्
 • 246. सन्दतम्नी केट्टुमवऩ् ताळ्निऩैयाय् अऩ्पटैयप्
  पुन्दियुळोर्क् कीतॊऩ्ऱुम् पोतातो - मुन्दवरुम्
 • 247. नऱ्ऱुणैयॆऩ् ऱेत्तुमन्द नावरसर्क् कऩ्ऱुकटऱ्
  कऱ्ऱुणै92योर् तॆप्पमॆऩक् काट्टियतै - इऱ्ऱॆऩनी
 • 248. मावुलकिल् केट्टुम् वणङ्कुकिलाय् अऩ्पटैयप्
  पूवुलकर्क् कीतॊऩ्ऱुम् पोतातो - तावुनुतल्
 • 249. कण्सुमन्दाऩ् अऩ्पऩ् कलङ्का वकैवैकै
  मण्सुमन्दाऩ् ऎऩ्ऱुरैक्कुम् वाय्मैतऩैप् - पण्पुटैयोर्
 • 250. माणवुरैप् पक्केट्टुम् वाय्न्देत्ताय् मॆय्यऩ्पु
  पूणवॆऩ्ऱाल् ईतॊऩ्ऱुम् पोतातो - नीणरकत्
 • 251. तीङ्कुऱुमा पातकत्तैत् तीर्त्तोर् मऱैयवऩैप्
  पाङ्कटैयस् सॆय्तअरुट् पण्पतऩै - ईङ्कुलकर्
 • 252. तुङ्कम् उऱउरैत्तुञ् सूऴ्किऩ् ऱिलैयऩ्पु
  पॊङ्कवॆऩ्ऱाल् ईतॊऩ्ऱुम् पोतातो - तङ्कियइप्
 • 253. पारऱियात् तायाकिप् पऩ्ऱिक् कुरुळैकट्कु
  ऊरऱिय नऩ्मुलैप्पाल् ऊट्टियतैस् - सीरऱिवोर्
 • 254. सॊल्लिनिऩ्ऱार् केट्टुम् तुतिक्किऩ् ऱिलैयऩ्पु
  पुल्लऎऩ्ऱाल् ईतॊऩ्ऱुम् पोतातो - नल्लतिरुप्
 • 255. पात मलर्वरुन्दप् पाणऩ् तऩक्काळाय्क्
  कोतिल्विऱ केऱ्ऱुविलै कूऱियतै - नीतियुळोर्
 • 256. साऱ्ऱिनिऩ्ऱार् केट्टुमवऩ् ताळ्निऩैयाय् मॆय्यऩ्पिल्
  पोऱ्ऱवॆऩ्ऱाल् ईतॊऩ्ऱुम् पोतातो - पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ
 • 257. आटुम् करियुम् अणिलुम् कुरङ्कुमऩ्पु
  तेटुञ् सिलम्पियॊटु सिऱ्ऱॆऱुम्पुम् - नीटुकिऩ्ऱ
 • 258. पाम्पुम् सिवार्स्सऩैताऩ् पण्णियतॆऩ् ऱाल्पूसै
  ओम्पुवतऱ् कियार्ता मुववातार् - सोम्पुऱुनी
 • 259. वऩ्पॆऩ्प तॆल्लाम् मऱुत्तवऩ्ताळ् पूसिक्कुम्
  अऩ्पॆऩ्पति यातो अऱियाये - अऩ्पुटऩे
 • 260. सॆञ्सटैकॊळ् नम्पॆरुमाऩ् सीर्केट् टिरैयरुन्दा
  तञ्सटक्कि योकम् अमर्न्दुलकिऩ् - वञ्समऱ
 • 261. नारैये मुत्तियिऩ्पम् नाटियतॆऩ् ऱाल्मऱ्ऱै
  यारैये नाटातार् ऎऩ्ऱुरैप्पेऩ् - ईरमिलाय्
 • 262. नीयो सिऱितुम् निऩैन्दिलैअव् विऩ्पमॆऩ्ऩै
  येयोनिऩ् तऩ्मै इरुन्दवितम् - ओयात
 • 263. अऩ्पुटैयार् यारिऩुम्पेर् अऩ्पुटैयाऩ् नम्पॆरुमाऩ्
  निऩ्पुटैयाऩ् नित्तम् निकऴ्त्तुकिऩ्ऱेऩ् - उऩ्पुटैयोर्
 • 264. अऩ्पवऩ्मेल् कॊण्ट तऱियेऩ् पुऱस्समयत्
  तिऩ्पुटैया रेऩुम् इणङ्कुवरे - अऩ्पुटऩे
 • 265. तावॆऩ्ऱाल् नल्लरुळ्इन् तावॆऩ्पाऩ् नम्पॆरुमाऩ्
  आउऩ्पाल् ओति अलुक्किऩ्ऱेऩ् - नीवऩ्पाल्
 • 266. निऩ्ऱाय् अलतवऩै नेर्न्दुनिऩै याय्पित्तर्
  ऎऩ्ऱालुम् ऎऩ्सॊऱ् किणङ्कुवरे - कुऩ्ऱातु
 • 267. पित्ता ऎऩिऩुम् पिऱप्पऱुप्पाऩ् नम्मुटैयाऩ्
  अत्तो93उऩक्की तऱैकिऩ्ऱेऩ् - सऱ्ऱेऩुम्
 • 268. केळ्वियिलार् पोलतऩैक् केळाय् कॆटुकिऩ्ऱाय्
  वेळ्वियिलार् कूट्टम् विऴैकिऩ्ऱाय् - वेळ्वियॆऩ्ऱ
 • 269. वेलैवरुङ् कालॊळित्तु मेवुकिऩ्ऱाय् निऩ्तलैक्कङ्
  कोलैवरुङ् कालिङ् कॊळिप्पाये - मालैयुऱुम्
 • 270. इप्पार् वॆऱुम्पू इतुनयवेल् ऎऩ्ऱुऩक्कुस्
  सॆप्पा मुऩम्विरैन्दु सॆल्किऩ्ऱाय् - अप्पाऴिल्
 • 271. सॆल्लाते सैवनॆऱि सॆल्लॆऩ्ऱाल् ऎऩ्ऩुटऩुम्
  सॊल्लातु पोय्मयक्कम् तोय्किऩ्ऱाय् - पॊल्लात
 • 272. अञ्स94रुन्दॆऩ् ऱालमुति ऩार्किऩ्ऱाय् विट्टिटॆऩ्ऱाल्
  नञ्सरुन्दॆऩ् ऱाऱ्पोल् नलिकिऩ्ऱाय् - वञ्सकत्तिल्
 • 273. ओटुकिऩ्ऱाय् मीळामल् उऩ्ऩिस्सै यिऩ्वऴिये
  आटुकिऩ्ऱाय् मऱ्ऱङ् कयर्किऩ्ऱाय् - नीटुलकैस्
 • 274. सूऴ्किऩ्ऱाय् वेऱॊऩ्ऱिल् सुऱ्ऱुकिऩ्ऱाय् मऱ्ऱॊऩ्ऱिल्
  वीऴ्किऩ्ऱाय् मेलॊऩ्ऱिल् मीळ्किऩ्ऱाय् - ताऴ्वॊऩ्ऱे
 • 275. ईकिऩ्ऱाय् वऩ्ऩॆऱियिल् ऎऩ्ऩै वलतऴिक्कप्
  पोकिऩ्ऱाय् मीट्टुम् पुकुकिऩ्ऱाय् - योकिऩ्ऱि
 • 276. ऒऩ्ऱैमऱैक् किऩ्ऱाय्मऱ् ऱॊऩ्ऱैनिऩैक् किऩ्ऱायॆऩ्
  नऩ्ऱैमऱैक् किऩ्ऱाय् नलिकिऩ्ऱाय् - वॆऩ्ऱिपॆऱुम्
 • 277. सेविऱ् परमऩ्ताळ् सेरॆऩ्ऱाल् मऱ्ऱॊरुसार्
  मेविप् पलवाय् विरिकिऩ्ऱाय् - पावित्तुक्
 • 278. कुऩ्ऱुम् उऩक्कऩन्दम् कोटितॆण्ट ऩिट्टालुम्
  ऒऩ्ऱुम् इरङ्काय् उऴल्किऩ्ऱाय् - नऩ्ऱुरुकाक्
 • 279. कल्लॆऩ्पेऩ् उऩ्ऩैक् करणम् कलन्दऱियाक्
  कल्लॆऩ्ऱाल् ऎऩ्सॊल् कटवाते - पुल्लनिऩै
 • 280. वल्लिरुम्पॆऩ् पेऩ्अन्द वल्लिरुम्पेल् कूटत्तिल्
  कॊल्लऩ्कुऱिप् पैविट्टुक् कोणाते - अल्ललॆलाम्
 • 281. कूट्टुकिऩ्ऱ वऩ्मैक् कुरङ्कॆऩ्पेऩ् अक्कुरङ्केल्
  आट्टुकिऩ्ऱोऩ् सॊल्वऴिविट् टाटाते - नीट्टुलकर्
 • 282. एसुकिऩ्ऱ पेयॆऩ्पेऩ् ऎप्पेयुम् अञ्सॆऴुत्तैप्
  पेसुकिऩ्ऱोर् तम्मैप् पिटियाते - कूसुकिऱ्पक्
 • 283. कण्टोरैक् कव्वुङ् कटुञ्सुणङ्कऩ् ऎऩ्पऩतु
  कॊण्टोरैक् कण्टाल् कुलैयाते - अण्टार्क्कुम्
 • 284. पूविल् अटङ्काप् पुलियॆऩ्पेऩ् ऎप्पुलियुम्
  मेविल् वयप्पट्टाल् ऎतिराते - नोवियऱ्ऱि
 • 285. वीऱुकिऩ्ऱ मुम्मतमाल् वॆऱ्पॆऩ्पेऩ् आङ्कतुवुम्
  एऱुकिऩ्ऱोऩ्95 सॊल्वऴिविट् टेऱाते - सीऱुकिऩ्ऱ
 • 286. वॆऩ्ऩटैसेर्96 मऱ्ऱै विलङ्कॆऩ्पेऩ् ऎव्विलङ्कुम्
  मऩ्ऩवऩ्सेर् नाट्टिल् वऴङ्काते - निऩ्ऩैयिऩि
 • 287. ऎऩ्ऩॆऩ्पेऩ् ऎऩ्मॊऴियै एऱ्ऱऩैयेल् माऱ्ऱुयर्न्द
  पॊऩ्ऩॆऩ्पेऩ् ऎऩ्वऴियिल् पोन्दिलैये - कॊऩ्ऩुऱनी
 • 288. पोम्वऴियुम् पॊय्नी पुरिवतुवुम् पॊय्अतऩाल्
  आम्विळैवुम् पॊय्निऩ् ऩऱिवुम्पॊय् - तोम्विळैक्कुम्
 • 289. निऩ्ऩुटलुम् पॊय्यिङ्कु निऩ्तवमुम् पॊय्निलैया
  निऩ्ऩिलैयुम् पॊय्यऩ्ऱि नीयुम्पॊय् - ऎऩ्ऩिलिवण्
 • 290. एतुम् उणर्न्दिलैये इम्माय वाऴ्क्कैयॆऩुम्
  वातिलिऴुत् तॆऩ्ऩै मयक्किऩैये - तीतुऱुनी
 • 291. वऩ्ऩेर् विटङ्काणिऩ् वऩ्पॆयरिऩ् मुऩ्पॊरुकीऱ्
  ऱॆऩ्ऩे अऱियामल् इट्टऴैत्तेऩ् - कॊऩ्ऩेनी
 • 292. नोव तॊऴिया नॊऱिऱ्98 काम वॆप्पिऩिटै
  आव तऱिया तऴुन्दिऩैये - मेवुमतिल्
 • 293. उळ्ळॆरिय मेलाम् उणर्वुम् करुकवुटल्
  नळ्ळॆरिय नट्पिऩ् नलम्वॆतुम्प - विळ्वतिऩ्ऱि
 • 294. वाटिप् पिलञ्सॆऩ्ऱु वाऩ्सॆऩ् ऱॊळित्तालुम्
  तेटिस् सुटुङ्कॊटिय तीक्कण्टाय् - ओटिअङ्कु
 • 295. पेर्न्दाल् अलतु पॆरुङ्कामत् तीनिऩ्ऩैस्
  सेर्न्दा रैयुञ्सुटुम्सॆन् तीक्कण्टाय् - सार्न्दाङ्कु
 • 296. सन्दी यॆऩवरुवार् तम्मैस् सुटुङ्कामञ्
  सॆन्दी यैयुञ् सुटुमोर् तीक्कण्टाय् - वन्दीङ्कु
 • 297. मण्णिल् तऩैक्काणा वण्णम् निऩैत्तालुम्
  नण्णित् तलैक्केऱु नञ्सङ्काण् - ऎण्णऱ्ऱ
 • 298. पोरुऱुमुट् कामप् पुतुमयक्कम् निऩ्ऩुटैय
  पेरऱिवैक् कॊळ्ळैकॊळुम् पित्तङ्काण् - सोरऱिविल्
 • 299. कळ्ळटैक्कुम् कामक् कटुमयक्कम् मॆय्न्नॆऱिक्कोर्
  मुळ्ळटैक्कुम् पॊल्ला मुरण्कण्टाय् - अळ्ळलुऱ
 • 300. एतमॆलाम् तऩ्ऩुळ् इटुङ्कामम् पातकत्तिऩ्
  पेतमॆलाम् ऒऩ्ऱिप् पिऱप्पिटङ्काण् - आतलिऩाल्
 • 301. वॆम्माल् मटन्दैयरै मेववॊणा ताङ्कवर्कळ्
  तम्मासै इऩ्ऩुम् तविर्न्दिलैये - इम्माय
 • 302. मऩ्ऱ वणङ्किऩर्सॆव् वाय्मटवार् पेतैयर्कळ्
  ऎऩ्ऱकॊटुञ् सॊऱ्पॊरुळै ऎण्णिलैये - तॊऩ्ऱुलकिल्
 • 303. पॆण्णॆऩ् ऱुरैप्पिऱ् पिऱप्पेऴुम् आन्दुयरम्
  ऎण्णॆऩ्ऱ नल्लोर्सॊल् ऎण्णिलैये - पॆण्णिङ्कु
 • 304. मामात् तिरैयिऩ् वरुत्तऩमॆऩ् ऱॆण्णिऩैअन्
  नामार्त्तम् आसैयॆऩ नाटिलैये - यामार्त्तम्
 • 305. मन्दिरत्तुम् पूसै मरपिऩुमऱ् ऱॆव्वितमाम्
  तन्दिरत्तुम् सायास् सऴक्कऩ्ऱो - मन्दिरत्तिल्
 • 306. पेय्पिटित्ताल् तीर्न्दिटुमिप् पॆण्पेय् विटातेसॆन्
  नाय्पिटित्ताल् पोलुमॆऩ्ऱु नाटिलैये - आय्विलुऩ्ऱऩ्
 • 307. एऴैमैऎऩ् ऩॆऩ्पेऩ् इवर्मयक्कम् वल्नरकिऩ्
  तोऴैमैयॆऩ् ऱन्दो तुणिन्दिलैये - ऊऴमैन्द
 • 308. कारिरुळिल् सॆल्लक् कलङ्कुकिऩ्ऱाय् मातर्सूऴल्
  पेरिरुळिल् सॆल्वतऩैप् पेर्त्तिलैये - पारिटैयोर्
 • 309. ऎण्वाळ् ऎऩिलञ्सि एकुकिऩ्ऱाय् एन्दिऴैयार्
  कण्वाळ् अऱुप्पक् कऩिन्दऩैये - मण्वाऴुम्
 • 310. ओराऩै यैक्कण्टाल् ओटुकिऩ्ऱाय् मातर्मुलै
  ईराऩै यैक्कण् टिसैन्दऩैये - सीराऩ
 • 311. वॆऱ्पॆऩ्ऱाल् एऱ विरैन्दऱियाय् मातर्मुलै
  वॆऱ्पॆऩ्ऱाल् एऱ विरैन्दऩैये - पॊऱ्पॊऩ्ऱुम्
 • 312. सिङ्कमॆऩ्ऱाल् वाटित् तियङ्कुकिऩ्ऱाय् मातरिटैस्
  सिङ्कमॆऩिल् काणत् तिरुम्पिऩैये - इङ्कुसिऱु
 • 313. पाम्पॆऩ्ऱाल् ओटिप् पतुङ्कुकिऩ्ऱाय् मातरल्कुल्
  पाम्पॆऩ्ऱाल् सऱ्ऱुम् पयन्दिलैये - आम्पण्टैक्
 • 314. कीऴ्क्कटलिल् आटॆऩ्ऱाल् केट्किलैनी मातरल्कुल्
  पाऴ्क्कटलिल् केळातु पाय्न्दऩैये - कीऴ्क्कतुवुम्
 • 315. कल्लॆऩ्ऱाल् पिऩ्ऩिटुवाय् कारिकैयार् काऱ्सिलम्पु
  कल्लॆऩ्ऱाल् मेलॆऴुम्पक् कऱ्ऱऩैये - अल्अळकम्
 • 316. मैयो करुमॆऩ् मणलोऎऩ् पाय्माऱि
  ऐयो नरैप्प तऱिन्दिलैयो - पॊय्योति
 • 317. ऒण्पिऱैये ऒण्णुतलॆऩ् ऱुऩ्ऩुकिऩ्ऱाय् उळ्ळॆलुम्पाम्
  वॆण्पिऱैयऩ् ऱेयतऩै विण्टिलैये - कण्पुरुवम्
 • 318. विल्लॆऩ्ऱाय् वॆण्मयिराय् मेवि उतिर्न्दिटुङ्काल्
  सॊल्लॆऩ्ऱाल् सॊल्लत् तुणियाये - वल्लम्पिल्
 • 319. कट्कु वळैऎऩ्ऱाय्क् कण्­र् उलर्न्दुमिक
  उट्कुऴियुम् पोतिल् उरैप्पाये - कट्कुलवु
 • 320. मॆय्क्कुमिऴे नासियॆऩ वॆः¤किऩैयाल् वॆण्मलत्ताल्
  उय्क्कुमिऴुञ् सीन्द लुळतेयो - ऎय्त्तलिला
 • 321. वळ्ळैयॆऩ्ऱाय् वार्कातु वळ्ळैतऩक् कुट्पुऴैयो
  टुळ्ळुनरम् पिऩ्पुऩैवुम् उण्टेयो - वॆळ्ळैनकै
 • 322. मुल्लैयॆऩ्ऱाय् मुल्लै मुऱित्तॊरुकोल् कॊण्टुनितम्
  ऒल्लै अऴुक्कॆटुप्प तुण्टेयो - नल्लतॊरु
 • 323. कॊव्वै यॆऩइतऴैक् कॊळ्किऩ्ऱाय् मेल्कुऴम्पुम्
  सॆव्वै इरत्तमॆऩत् तेर्न्दिलैये - सॆव्वियकण्
 • 324. णाटि यॆऩक्कवुट्के आसैवैत्ताय् मेल्सॆऴुन्दोल्
  वाटियक्काल् ऎऩ्ऩुरैक्क माट्टुवैये - कूटियतोर्
 • 325. अन्द मतिमुकमॆऩ् ऱाटुकिऩ्ऱाय् एऴ्तुळैकळ्
  ऎन्दमतिक् कुण्टतऩै ऎण्णिलैये - नन्दॆऩवे
 • 326. कण्टमट्टुम् कूऱिऩैअक् कण्टमट्टुम् अऩ्ऱियुटल्
  कॊण्टमट्टुम् मऱ्ऱतऩ्मॆय्क् कूऱऩ्ऱो - विण्टवऱ्ऱैत्
 • 327. तोळॆऩ् ऱुरैत्तुत् तुटिक्किऩ्ऱाय् अव्वेय्क्कु
  मूळॊऩ्ऱु वॆळ्ळॆलुम्पिऩ् मूट्टुण्टे - नाळॊऩ्ऱुम्
 • 328. सॆङ्कान्दळ् अङ्कैयॆऩस् सॆप्पुकिऩ्ऱाय् अम्मलर्क्कुप्
  पॊङ्काप् पलविरलिऩ् पूट्टुण्टे - मङ्कात
 • 329. सॆव्विळनीर् कॊङ्कैयॆऩस् सॆप्पिऩैवल् ऊऩ्ऱटिप्पिङ्
  कॆव्विळनीर्क् कुण्टतऩै ऎण्णिलैये - सॆव्वैपॆऱुम्
 • 330. सॆप्पॆऩ् ऱऩैमुलैयैस् सीसी सिलन्दि100यतु
  तुप्पॆऩ् ऱवर्क्कियातु सॊल्लुतिये - वप्पिऱुकस्10
 • 331. सूऴ्न्दमुलै मॊट्टॆऩ्ऱे तुळ्ळुकिऩ्ऱाय् कीऴ्त्तुवण्टु
  वीऴ्न्दमुलैक् कॆऩ्ऩ विळम्पुतिये - ताऴ्न्दअवै
 • 332. मण्कट्टुम् पन्दॆऩवे वाऴ्न्दाय् मुतिर्न्दुटैयाप्
  पुण्कट्टि ऎऩ्पवर्वाय्प् पॊत्तुवैये102 - तिण्कट्टुम्
 • 333. अन्नीर्क् कुरुम्पै अवैयॆऩ्ऱाय् मेलॆऴुम्पुम्
  सॆन्नीर्प् पुटैप्पॆऩ्पार् तेर्न्दिलैये - अन्नीरार्
 • 334. कण्­र् तरुम्परुवाय्क् कट्टुरैप्पार् साऩ्ऱाक
  वॆण्­र् वरल्कण्टुम् वॆट्किलैये - तण्­र्मैस्
 • 335. साटियॆऩ्पाय् नीअयलोर् तातुक् कटत्तिटुमेऩ्
  मूटियॆऩ्पार् मऱ्ऱवर्वाय् मूटुतियो - मेटतऩै10
 • 336. आलिलैये ऎऩ्पाय् अटर्कुटरो टीरुळॊटुम्
  तोलिलैये आलिलैक्कॆऩ् सॊल्लुतिये - नु‘लिटैताऩ्
 • 337. उण्टो इलैयोऎऩ् ऱुट्पुकऴ्वाय् कैतॊट्टुक्
  कण्टोर्पूट्105 टुण्टॆऩ्पार् कण्टिलैये - विण्टोङ्कुम्
 • 338. आऴ्ङ्कटलॆऩ् पाय्मटवार् अल्कुलिऩैस् सिऱ्सिलर्कळ्
  पाऴ्ङ्किणऱॆऩ् पारतऩैप् पार्त्तिलैये - ताऴ्ङ्कॊटिञ्सित्
 • 339. तेराऴि ऎऩ्पायस् सीक्कुऴियै अऩ्ऱुसिऱु
  नीराऴि यॆऩ्पवर्क्कॆऩ् नेरुतिये106 - आराप्पुऩ्
 • 340. नीर्वीऴियै आसै निलैयॆऩ्ऱाय् वऩ्मलम्ताऩ्
  सोर्वऴियै ऎऩ्ऩॆऩ्ऱु सॊल्लुतिये - सार्मुटैताऩ्
 • 341. आऱास् सिलैनीर्काऩ् आऱाय् ऒऴुक्किटवुम्
  वीऱाप्पुण् ऎऩ्ऱु विटुत्तिलैये - ऊऱाक्कि
 • 342. मूलै ऎऱुम्पुटऩ्ई मॊय्प्पतञ्सि मऱ्ऱतऩ्मेल्
  सीलैयिटक् कण्टुम् तॆरिन्दिलैये - मेलैयुऱु
 • 343. मेनरकम् ऎऩ्ऱाल् वितिर्प्पुऱुनी मातरल्कुल्
  कोनरकम् ऎऩ्ऱाल् कुलैन्दिलैये - ऊऩमितैक्
 • 344. कण्टाल् नमतासै कैविटुवार् ऎऩ्ऱतऩैत्
  तण्टा तॊळित्तिटवुम् सार्न्दऩैये - अण्टातु
 • 345. पोतविटा याकिप् पुलम्पुकिऩ्ऱाय् मऱ्ऱतऩ्पाल्
  मातविटाय् उण्टाल् मतित्तिलैये - मातरवर्
 • 346. तङ्कुऱङ्कै मॆल्लरम्पैत् तण्टॆऩ्ऱाय् तण्टूऩ्ऱि
  वॆङ्कुरङ्किऩ् मेवुङ्काल् विळ्ळुतिये - नऩ्किलवाय्
 • 347. एय्न्द मुऴन्दाळैवराल् ऎऩ्ऱाय् पुलाऱ्सिऱिते
  वाय्न्दु वराऱ्ऱोऱ्कु मतित्तिलैये - सेन्दवटि
 • 348. तण्टा मरैयॆऩ्ऱाय् तऩ्मै विळर्प्पटैन्दाल्
  वॆण्टा मरैयॆऩ्ऱु मेवुतियो - वण्टारा
 • 349. मेऩाट्टुञ् सण्पकमे मेऩियॆऩ्ऱाय् तीयिटुङ्काल्
  तीनाऱ्ऱम् सण्पकत्तिल् तेर्न्दऩैयो - वाऩाट्टुम्
 • 350. मिऩ्ऱेर् वटिवॆऩ्ऱाय् मेल्नी उरैत्तवुळी
  तॊऩ्ऱे ऒरुपुटैयाय् ऒत्ततुकाण्107 - ऒऩ्ऱास्सॊल्
 • 351. वेळ्वा कऩमॆऩ्ऱाय् वॆय्यनमऩ् विट्टिटुन्दू
  ताळ्वा कऩमॆऩ्ऱाल् आकातो - वेळाऩोऩ्
 • 352. काकळमाय्108 इऩ्कुरलैक् कट्टुरैत्ताय् कालऩॆऩ्पोऩ्
  काकळमॆऩ् पार्क्कॆऩ् कऴऱुतिये - नाकळवुम्
 • 353. सायैमयिल् ऎऩ्ऱे तरुक्कुकिऩ्ऱाय् सार्पिरम
  सायै109यः¤ तॆऩ्पार्क्कॆऩ् साऱ्ऱुतिये - सेयमलर्
 • 354. अऩ्ऩ नटैऎऩ्पाय् अः¤तऩ् ऱरुन्दुकिऩ्ऱ
  अऩ्ऩनटै ऎऩ्पार्क्कॆऩ् आऱ्ऱुतिये - अऩ्ऩवरै
 • 355. ओरो वियमॆऩ्पाय् ओवियमेल् आङ्कॆऴुपत्
  तीरा यिरनाटि याण्टुटैत्ते - पारार्न्द
 • 356. मुऩ्ऩुमलर्क् कॊम्पॆऩ्पाय् मूऩ्ऱॊटरैक् कोटियॆऩत्
  तुऩ्ऩु मुरोमत् तुवारमुण्टे - इऩ्ऩमुताल्
 • 357. सॆय्तवटि वॆऩ्पायस् सॆय्कैमॆय्येल् नीयवर्कळ्
  वैतिटिऩुम् मऱ्ऱतऩै वैयाये - पॊय्तविराय्
 • 358. ऒळ्ळिऴैयार् तम्मुरुवोर् उण्करुम्पॆऩ् ऱाय्सिऱितु
  किळ्ळियॆटुत् ताल्इरत्तङ् कीऴ्वरुमे - कॊळ्ळुमवर्
 • 359. ईटिल्पॆयर् नल्लार् ऎऩनयन्दाय् नाय्प्पॆयर्ताऩ्
  केटिल्पॆरुञ् सूरऩॆऩ्पर् केट्टिलैयो - नाटिलवर्
 • 360. मॆल्लियलार् ऎऩ्पाय् मिकुकरुप्प वेतऩैयै
  वल्लियलार् यार्पॊऱुक्क वल्लार्काण् - विल्लियल्पूण्
 • 361. वेय्न्दाल् अवर्मेल् विऴुकिऩ्ऱाय् वॆन्दीयिल्
  पाय्न्दालुम् अङ्कोर् पलऩुण्टे - वेय्न्दाङ्कु
 • 362. सॆऩ्ऱाल् अवर्पिऩ्ऩर्स् सॆल्किऩ्ऱाय् वॆम्पुलिप्पिऩ्
  सॆऩ्ऱालुम् अङ्कोर् तिऱऩुण्टे - सॆऩ्ऱाङ्कु
 • 363. निऩ्ऱाल् अवर्पिऩ्ऩर् निऱ्किऩ्ऱाय् कण्मूटि
  निऩ्ऱालुम् अङ्कोर् निलैयुण्टे - ऒऩ्ऱातु
 • 364. कण्टाल् अवरुटम्पैक् कट्टुकिऩ्ऱाय्110कल्लणैत्तुक्
  कॊण्टालुम् अङ्कोर् कुणमुण्टे - पॆण्टाऩार्
 • 365. वैतालुम् तॊण्टु वलित्ताय् पिणत्तॊण्टु
  सॆय्तालुम् अङ्कोर् सिऱप्पुळते - कैतावि
 • 366. मॆय्त्तावुम् सॆन्दोल् मिऩुक्काल् मयङ्किऩैनी
  सॆत्तालुम् अङ्कोर् सिऱप्पुळते - वैत्ताटुम्
 • 367. मञ्सळ् मिऩुक्काल् मयङ्किऩैनी मऱ्ऱॊऴिन्दु
  तुञ्सुकिऩुम् अङ्कोर् सुकमुळते - वञ्सियरैप्
 • 368. पार्त्ताटि ओटिप् पटर्किऩ्ऱाय् वॆन्नरकैप्
  पार्त्तालुम् अङ्कोर् पलऩुण्टे - सेर्त्तार्कैत्
 • 369. तॊट्टाल् कळित्तुस् सुकिक्किऩ्ऱाय् वऩ्पूतम्
  तॊट्टालुम् अङ्कोर् तुणैयुण्टे - नट्टालुम्
 • 370. तॆव्विऩ्मट वारैत् तिळैक्किऩ्ऱाय् तीविटत्तै
  वव्वुकिऩुम् अङ्कोर् मतियुण्टे - सॆव्वितऴ्नीर्
 • 371. उण्टाल् मकिऴ्वाय्नी ऒण्सिऱुवर् तम्सिऱुनीर्
  उण्टालुम् अङ्को रुरऩुण्टे - कण्टाकक्
 • 372. कव्वुकिऩ्ऱाय् अव्वितऴैक् कार्मतुकम् वेम्पिवऱ्ऱैक्
  कव्वुकिऩुम् अङ्कोर् कतियुण्टे - अव्विळैयर्
 • 373. मॆऩ्ऱीयुम् मिस्सिल् विऴैकिऩ्ऱाय् नीवॆऱुम्वाय्
  मॆऩ्ऱालुम् अङ्कोर् विळैवुण्टे - मुऩ्ऱाऩै
 • 374. पट्टाल् मकिऴ्वु पतिन्दाय् पतैक्कवम्पु
  पट्टालुम् अङ्कोर् पलऩुण्टे - किट्टामॆय्त्
 • 375. तीण्टिटिलुळ् ळोङ्किस् सिरिक्किऩ्ऱाय् सॆन्देळ्मुऩ्
  तीण्टिटिऩुम् अङ्कोर् तिऱऩुण्टे - वेण्टियवर्
 • 376. वाय्क्किटया ताऩुमॊऩ्ऱु वाङ्कुकिऩ्ऱाय् मऱ्ऱतैयोर्
  नाय्क्किटिऩुम् अङ्कोर् नलऩुण्टे - ताक्कवर्क्काय्त्
 • 377. तेट्टाण्मै सॆय्वायत् तेट्टाण्मै यैत्तॆरुविल्
  पोट्टालुम् अङ्कोर् पुकऴुण्टे - वाट्टारैक्
 • 378. कॊण्टा रुटऩुणवु कॊळ्किऩ्ऱाय् कुक्कलुटऩ्
  उण्टालुम् अङ्कोर् उऱवुण्टे - मिण्टाकुम्
 • 379. इङ्किवर्वाय्प् पाकिलैयै एऱ्किऩ्ऱाय् पुऩ्मलत्तै
  नुङ्किऩुमङ् कोर्नल् नॊऱिलुण्टे111 - मङ्कैयर्तम्
 • 380. एत्ता मऩैकात् तिरुक्किऩ्ऱाय् ईममतु
  कात्तालुम् अङ्कोर् कऩमुण्टे - पूत्ताऴ्वोर्
 • 381. काट्टाक् कुरल्केट्पाय् कर्त्तपत्तिऩ् पाऴ्ङ्कुरलैक्
  केट्टालुम् अङ्कोर् किळरुण्टे - कोट्टावि
 • 382. आऴ्न्दा रुटऩ्वाऴ आतरित्ताय् आऴ्ङ्कटलिल्
  वीऴ्न्दालुम् अङ्कोर् विरकुण्टे - वीऴ्न्दारुळ्
 • 383. वीट्टाल् मुलैयुमॆतिर् वीट्टाल् मुकमुमुऱक्
  काट्टानिऩ् ऱार्कण्टुम् काय्न्दिलैये - कूट्टाट्कुस्
 • 384. सॆय्कै यिटुम्पटितऩ् सीमाऩ् तऩतुपणप्
  पैकैयिटल् कण्टुम् पयन्दिलैये - सैकैयतु
 • 385. कैयाल् ऒरुसिलर्क्कुम् कण्णाल् ऒरुसिलर्क्कुम्
  सॆय्या मयक्कुकिऩ्ऱार् तेर्न्दिलैये - ऎय्यामल्
 • 386. ईऱिकन्द इव्वकैयाय् इम्मटवार् सॆय्कैयॆलाम्
  कूऱुवऩेल् अम्म कुटर्कुऴम्पुम् - कूऱुमिवर्
 • 387. वायॊरुपाल् पेस मऩमॊरुपाल् सॆल्लवुटल्
  आयॊरुपाल् सॆय्य अऴिवार्काण् - आयइवर्
 • 388. नऩ्ऱऱियार् तीते नयप्पार् सिवतलत्तिल्
  सॆऩ्ऱऱियार् पेय्क्के सिऱप्पॆटुप्पार् - इऩ्ऱिवरै
 • 389. वञ्समॆऩ्को वॆव्विऩैयाम् वल्लियमॆऩ् कोपवत्तिऩ्
  पुञ्समॆऩ्को मानरक पूमियॆऩ्को - अञ्सुऱुमीर्
 • 390. वाळॆऩ्को वाय्क्कटङ्का मायमॆऩ्को मण्मुटिवु
  नाळॆऩ्को वॆय्य नमऩॆऩ्को - कोळॆऩ्को
 • 391. सालमॆऩ्को वाऩिन्द்र सालमॆऩ्को वीऱाल
  कालमॆऩ्को निऩ्पॊल्लाक् कालमॆऩ्को - ञालमतिल्
 • 392. पॆण्ऎऩ्ऱाल् योकप् पॆरियोर् नटुङ्कुवरेल्
  मण्निऩ्ऱार् यार्नटुङ्क माट्टार्काण् - पॆण्ऎऩ्ऱाल्
 • 393. पेयुम् इरङ्कुमॆऩ्पार् पेय्ऒऩ्ऱो ताम्पयन्द
  सेयुम् इरङ्कुमवर् तीमैक्के - आयुञ्सॆम्
 • 394. पॊऩ्ऩाल् तुकिलाल् पुऩैया विटिलवर्मॆय्
  ऎऩ्ऩाकुम् मऱ्ऱितैनी ऎण्णिलैये - इऩ्ऩामैक्
 • 395. कॊत्तॆऩ्ऱ अम्मटवार् कूट्टम् ऎऴुमैक्कुम्
  वित्तॆऩ् ऱऱिन्दुमतै विट्टिलैये - तॊत्तॆऩ्ऱु
 • 396. पास विऩैक्कुट् पटुत्तुऱुम्अप् पावैयर्मेल्
  आसैयुऩक् कॆव्वा ऱटैन्दतुवे - नेसमिलाय्
 • 397. निऩ्ऩासै ऎऩ्ऩॆऩ्पेऩ् नॆय्वीऴ् नॆरुप्पॆऩवे
  पॊऩ्ऩासै मेऩ्मेलुम् पॊङ्किऩैये - पॊऩ्ऩासै
 • 398. वैत्तिऴन्दु वीणे वयिऱॆरिन्दु मण्णुलकिल्
  ऎत्तऩैपेर् निऩ्कण् ऎतिर्निऩ्ऱार् - तत्तुकिऩ्ऱ
 • 399. पॊऩ्ऩुटैयार् तुऩ्पप् पुणरियॊऩ्ऱे अल्लतुमऱ्
  ऱॆऩ्ऩुटैयार् कण्टिङ् किरुन्दऩैये - पॊऩ्ऩिरुन्दाल्
 • 400. आऱ्ऱऩ्मिकु तायुमऱि यावकैयाल् वैत्तिटवोर्
  एऱ्ऱविटम् वेण्टुमतऱ् कॆऩ्सॆय्वाय् - एऱ्ऱविटम्
 • 401. वाय्त्तालुम् अङ्कतऩै वैत्तविटम् काट्टामल्
  एय्त्ताल् सिवसिवमऱ् ऱॆऩ्सॆय्वाय् - एय्क्कातु
 • 402. निऩ्ऱालुम् पिऩ्ऩतुताऩ् नीटुम् करियाऩ
  तॆऩ्ऱाल् अरकरमऱ् ऱॆऩ्सॆय्वाय् - नऩ्ऱाक
 • 403. ऒऩ्ऱॊरुसार् निल्लॆऩ्ऱाल् ओटुकिऩ्ऱ नीअतऩै
  ऎऩ्ऱुम् पुरप्पतऩुक् कॆऩ्सॆय्वाय् - वॆऩ्ऱियॊटु
 • 404. पेर्त्तुप् पुरट्टिप् पॆरुञ्सिऩत्ताल् माऱ्ऱलर्कळ्
  ईर्त्तुप् पऱिक्किलतऱ् कॆऩ्सॆय्वाय् - पेर्त्तॆटुक्कक्
 • 405. कैपुकुत्तुम् कालुट् करुङ्कुळवि सॆङ्कुळवि
  ऎय्पुकुत्तक् कॊट्टिटिऩ्मऱ् ऱॆऩ्सॆय्वाय् - पॊय्पुकुत्तुम्
 • 406. पॊऩ्कावल् पूतमतु पोयॆटुक्कुम् पोतुमऱित्
  तॆऩ्कावल् ऎऩ्ऱाल्मऱ् ऱॆऩ्सॆय्वाय् - पॊऩ्कावल्
 • 407. वीऱुङ्काल् आणवमाम् वॆङ्कूळि निऩ्तलैमेल्
  एऱुङ्काल् मऱ्ऱतऩुक् कॆऩ्सॆय्वाय् - माऱुम्सीर्
 • 408. उऩ्नेयम् वेण्टि उलोपम् ऎऩुम्कुऱुम्पऩ्
  इऩ्ऩे वरुवऩतऱ् कॆऩ्सॆय्वाय् - मुऩ्ऩेतुम्
 • 409. इल्ला नमक्कुण्टो इल्लैयो ऎऩ्ऩुनलम्
  ऎल्लाम् अऴियुमतऱ् कॆऩ्सॆय्वाय् - निल्लामल्
 • 410. आय्न्दोर् सिलनाळिल् आयिरम्पेर् पक्कलतु
  पाय्न्दोटिप् पोवतुनी पार्त्तिलैये - आय्न्दोर्सॊल्
 • 411. कूत्ताट् टवैसेर् कुऴाम्विळिन्दाऱ् पोलुमॆऩ्ऱ
  सीर्त्ताट् कुऱळ्मॊऴियुम् तेर्न्दिलैये112- पेर्त्तोटुम्
 • 412. नाट्कॊल्लि ऎऩ्ऱाल् नटुङ्कुकिऩ्ऱाय् नाळऱिया
  आट्कॊल्लि ऎऩ्परितै आय्न्दिलैये - कीऴ्क्कॊल्लैप्
 • 413. पस्सिलैयाल् पॊऩ्ऩैप् पटैप्पारेल् मऱ्ऱतऩ्मेल्
  इस्सैयुऩक् कॆव्वा ऱिरुन्दतुवे - इस्सैयिलार्
 • 414. इट्टमलम् पट्टविटम् ऎल्लाम्पॊऩ् ऩाम्ऎऩ्ऱाल्
  इट्टमतै विट्टऱ्113 किसैन्दिलैये - मुट्टकऱ्ऱप्
 • 415. पॊऩ्ऩटप्प तऩ्ऱियतु पोऩकमे यातियवाय्
  ऎऩ्ऩटुत्त तॊऩ्ऱुमिः¤ तॆण्णिलैये - इन्निलत्तिल्
 • 416. नीण्मयक्कम् पॊऩ्मुऩ् निलैयाय् उलकियलाम्
  वीण्मयक्कम् ऎऩ्ऱतऩै विट्टिलैये -नीण्वलयत्
 • 417. तिस्सॆल्व मिऩ्ऱि इयलातेल् सिऱ्ऱुयिर्कळ्
  ऎस्सॆल्वम् कॊण्टिङ् किरुन्दऩवे - वॆस्सॆऩ्ऱ
 • 418. मण्णासै कॊण्टऩैनी मण्णाळुम् मऩ्ऩरॆलाम्
  मण्णाल् अऴितल् मतित्तिलैये - ऎण्णातु
 • 419. मण्कॊण्टार् माण्टार्तम् माय्न्दवुटल् वैक्कवयल्
  मण्कॊण्टार् तम्मिरुप्पिल् वैत्तिलरे - तिण्कॊण्ट
 • 420. विण्णेकुङ् कालङ्कु वेण्टुमॆऩ ईण्टुपिटि
  मण्णेऩुङ् कॊण्टेक वल्लारो - मण्नेयम्
 • 421. ऎऩ्ऩतॆऩ्ऱाऩ् मुऩ्ऩॊरुवऩ् ऎऩ्ऩतॆऩ्ऱाऩ् पिऩ्ऩॊरुवऩ्
  इऩ्ऩतुनी केट्टिङ् किरुन्दिलैयो - मऩ्ऩुलकिल्
 • 422. कण्काणि याय्नीये काणियल्लाय् नीयिरुन्द
  मण्काणि ऎऩ्ऱु मतित्तऩैये - कण्काण
 • 423. मण्काणि वेण्टि वरुन्दुकिऩ्ऱाय् नीमेलै
  विण्काणि वेण्टल् वियप्पऩ्ऱे - ऎण्काण
 • 424. अन्दरत्तिल् निऩ्ऱाय्नी अन्दो निऩैविटमण्
  अन्दरत्तिल् निऩ्ऱ तऱिन्दिलैये - तन्दिरत्तिल्
 • 425. मण्कॊटुप्पेऩ् ऎऩ्ऱुरैक्किल् वैवार् सिऱुवर्कळुम्
  मण्कॊटुक्किल् नीताऩ् मकिऴ्न्दऩैये - वण्कॊटुक्कुम्
 • 426. वीटॆऩ्ऱेऩ् मऱ्ऱतैमण् वीटॆऩ्ऱे नीनिऩैन्दाय्
  वीटॆऩ्ऱ सॊऱ्पॊरुळै विण्टिलैये - नाटॊऩ्ऱुम्
 • 427. मण्णाल् मरत्ताल् वऩैकिऩ्ऱ वीटऩैत्तुम्
  कण्णारक् कट्टऴितल् कण्टिलैयो - मण्णाऩ
 • 428. मेल्वीटुम् अङ्कुटैय वेन्दर्कळुम् मेल्वीट्टप्
  पाल्वीटुम् पाऴातल् पार्त्तिलैयो - मेल्वीट्टिल्
 • 429. एऱुवऩे ऎऩ्पाय् इयमऩ् कटामिसैवन्
  तेऱुवऩेल् उऩ्ऩासै ऎऩ्ऩामो - कूऱिटुम्इम्
 • 430. मण्णळित्त वेतियऩुम् मण्विरुप्पम् कॊळ्ळाऩेल्
  ऎण्णमुऩक् कॆव्वा ऱिरुन्दतुवे - मण्णिटत्तिल्
 • 431. आकात् तुरुम्पिटत्तुम् आसैवैत्ताय् - ऎऩ्ऩिलुऩ्ऱऩ्
  एकाप् पॆरुङ्कामम् ऎऩ्सॊल्केऩ् - पोकात
 • 432. पापक् कटऱ्कोर् पटुकटलाम् पाऴ्वॆकुळिक्
  कोपक् कटलिल् कुळित्तऩैये - तापमुऱस्
 • 433. सॆल्ला विटत्तुस् सिऩन्दीतु सॆल्लिटत्तुम्
  इल्लतऩिल् तीयतॆऩ्ऱ तॆण्णिलैये114 - मल्लल्पॆऱत्
 • 434. तऩ्ऩैत्ताऩ् काक्किल् सिऩङ्काक्क ऎऩ्ऱतऩैप्
  पॊऩ्ऩैप्पोल्पोऱ्ऱिप् पुकऴ्न्दिलैये115 - तुऩ्ऩि
 • 435. अकऴ्वारैत् ताङ्कुम् निलम्पोल ऎऩ्ऩुन्
  तिकऴ्वाय् मैयुम्नी तॆळियाय्116 - इकऴ्वारै
 • 436. ऎव्वण्णम् नम्मै इकऴ्वार् अऱिवोमॆऩ्
  ऱिव्वण्णम् ऎऩ्ऩैवॆळि यिट्टऩैये - तॆव्वॆऩ्ऩ
 • 437. ओरा वॆकुळि युटैयाऩ् तवमटैयाऩ्
  तीरायॆऩ् पारतुवुम् तेर्न्दिलैये - पेरानिऩ्
 • 438. वॆव्विऩैक्की टाकअरऩ् वॆम्मैपुरि वाऩॆऩ्ऱाल्
  इव्वॆकुळि यार्माट् टिरुत्तुवते - सॆव्वैयिलाय्
 • 439. एय्न्दऩैयऩ् पोरिटत्तिल् इऩ्ऩामै सॆय्तवरैक्
  काय्न्दऩैमऱ् ऱॆऩ्ऩपलऩ् कण्टऩैये - वाय्न्दऱिवोर्
 • 440. ऎल्ला नलमुम् इः¤तेयॆऩ् ऱेत्तुकिऩ्ऱ
  कॊल्ला नलम्सिऱितुङ् कॊण्टिलैये - पॊल्लात
 • 441. वऩ्पो टिरुक्कु मतियिलिनी मऩ्ऩुयिर्क्कण्
  अऩ्पो टिरक्कम् अटैन्दिलैये - इऩ्पोङ्कु
 • 442. तूय्मैयॆऩ्प तॆल्लाम् तुणैयाय् अणैवतुताऩ्
  वाय्मैयॆऩ्प तॊऩ्ऱे मतित्तिलैये - तूय्मैयिलाय्
 • 443. माऩॊरुकै एन्दिनिऩ्ऱ वळ्ळलऩ्पर् तङ्कळुळे
  नाऩॊरुवऩ् ऎऩ्ऱु नटित्तऩैये - आऩमऱ्ऱैप्
 • 444. पातकङ्क ळॆल्लाम् पऴकिप् पऴकियतिल्
  सातकञ्सॆय् वोरिल् तलैनिऩ्ऱाय् - पातकत्तिल्
 • 445. ओया विकार उणर्स्सियिऩाल् इव्वुलक
  माया विकारम् मकिऴ्न्दऩैये - सायातु
 • 446. नीइळमै मॆय्याय् निऩैन्दाय् निऩैप्पॆऱ्ऱ
  तायिळमै ऎत्तऩैनाळ् तङ्कियते - आयिळमै
 • 447. मॆय्कॊटुत्त तॆऩ्पाय् विरुत्तर्कट्कु निऩ्पोल्वार्
  कैकॊटुत्तुप् पोवतऩैक् कण्टिलैयो - मॆय्कॊटुत्त
 • 448. कूऩॊटुम्कैक् कोलूऩ्ऱिक् कुन्दि नटैतळर्न्दु
  काऩटुङ्क निऱ्पवरैक् कण्टिलैयो - ऊऩॊटुङ्क
 • 449. ऐयनट वॆऩ्ऱे अरुम्पुतल्वर् मुऩ्सॆलप्पिऩ्
  पैय नटप्पवरैप् पार्त्तिलैयो - वॆय्यनमऩ्
 • 450. नाटऴैक्कस् सेऩनरि नायऴैक्क नाऱुसुटु
  काटऴैक्क मूत्तुनिऩ्ऱार् कण्टिलैयो - पीटटैन्द
 • 451. मॆय्युलर्न्दु नीरिऩ् विऴियुलर्न्दु वायुलर्न्दु
  कैयुलर्न्दु निऱ्पवरैक् कण्टिलैयो - मॆय्युलर्न्दुम्
 • 452. साकाऩ् किऴवऩ् तळर्किऩ्ऱाऩ् ऎऩ्ऱिवण्नी
  ओकाळम् सॆय्वतऩै ओर्न्दिलैयो - आकात
 • 453. कण्टमितु पॊल्लाक् कटुनोय् ऎऩुङ्कुमर
  कण्टमिः¤ तॆऩ्पवरैक् कण्टिलैयो - कॊण्टवुटल्
 • 454. कुट्टमुऱक् कैकाल् कुऱुक्कुमितु पॊल्लात
  कुट्टमॆऩ नोवार् कुऱित्तिलैयो - तुट्टविऩै
 • 455. मालैयिऩुम् कालैयिऩुम् मत्तियिऩुम् कुत्तुमितु
  सूलैयॆऩ नोवारैस् सूऴ्न्दिलैयो - सालवुमित्
 • 456. तेक मतुनलियस् सॆय्युङ्काण् उय्वरिताम्
  मेकमिः¤ तॆऩ्पारै मेविलैयो - ताकमुऱस्
 • 457. सित्तनोय् सॆय्किऩ्ऱ सीतनोय् वातमॊटु
  पित्तनोय् कॊण्टवर्पाल् पेर्न्दिलैयो - मॆत्तरिय
 • 458. कैप्पिणियुम् काऱ्पिणियुम् कट्पिणियो टॆण्णरिय
  मॆय्प्पिणियुम् कॊण्टवरै विण्टिलैयो - ऎय्प्पुटैय
 • 459. मुट्टूऱुम् कैकाल् मुटङ्कूऩ् मुतलाय
  ऎट्टूऱुङ् कॊण्टवरै ऎण्णिलैयो - तट्टूऱिङ्
 • 460. कॆण्णऱ्ऱ तुण्टेल् इळमै ऒरुपॊरुळाय्
  ऎण्णप् पटुमोवॆऩ् ऱॆण्णिलैयो - ऎण्णत्तिल्
 • 461. पॊय्यॆऩ् ऱऱवोर् पुलम्पुऱवुम् इव्वुटम्पै
  मॆय्यॆऩ्ऱु पॊय्म्मयक्कम् मेविऩैये - कैनिऩ्ऱु
 • 462. कूका ऎऩमटवार् कूटि अऴल्कण्टुम्
  नीकातल् वैत्तु निकऴ्न्दऩैये - माकातल्
 • 463. पॆण्टिरुन्दु माऴ्कप् पिणङ्कॊण्टु सॆल्वारैक्
  कण्टिरुन्दुम् अन्दो कलङ्किलैये - पण्टिरुन्द
 • 464. ऊरार् पिणत्तिऩ् उटऩ्सॆऩ्ऱु नाम्मीण्टु
  नीराटल् सऱ्ऱुम् निऩैन्दिलैये - सीराक
 • 465. इऩ्ऱिरुन्दार् नाळैक् किरुप्पतुपॊय् ऎऩ्ऱऱवोर्
  नऩ्ऱिरुन्द वार्त्तैयुम्नी नाटिलैये - ऒऩ्ऱि
 • 466. उऱङ्कुवतु पोलुमॆऩ्ऱ ऒण्कुऱळिऩ् वाय्मै
  मऱङ्करुति अन्दो मऱन्दाय्117 - कऱङ्किऩ्
 • 467. नॆरुनल् उळऩॊरुवऩ् ऎऩ्ऩुम् नॆटुञ्सॊल्
  मरुवुम् कुऱट्पा मऱन्दाय्118 - तॆरुविल्
 • 468. इऱन्दार् पिऱन्दा रिऱन्दा रॆऩुञ्सॊल्
  मऱन्दाय् मऱन्दाय् मऱन्दाय् - इऱन्दार्
 • 469. पऱैयोसै अण्टम् पटीरॆऩ् ऱॊलिक्क
  मऱैयोसै यऩ्ऱे मऱन्दाय् - इऱैयोऩ्
 • 470. पुलऩैन्दुम्ऎऩ्ऱरुळुम् पॊऩ्मॊऴियै माया
  मलमॊऩ्ऱि अन्दो मऱन्दाय्119 - निलऩॊऩ्ऱि
 • 471. विक्कुळ् ऎऴनीर् विटुमि ऩॆऩअयलोर्
  नॆक्कुरुकल् अन्दो निऩैन्दिलैये - मिक्कऩलिल्
 • 472. नॆय्विटल्पोल् उऱ्ऱवर्कण्णीर्विट् टऴवुयिर्पल्
  मॆय्विटलुम् कण्टऩैनी विण्टिलैये - सॆय्विऩैयिऩ्
 • 473. वाळ्कऴियस् सॆङ्कतिरोऩ् वाऩ्कऴिय नम्मुटैय
  नाळ्कऴितऱ् कन्दो नटुङ्किलैये - कोळ्कऴियुम्
 • 474. नाऴिकैयोर् नाळाक नाटिऩैये नाळैऒरु
  नाऴिकैयाय् ऎण्णि नलिन्दिलैये - नाऴिकैमुऩ्
 • 475. निऩ्ऱार् इरुन्दार् निलैकुलैय वीऴ्न्दुयिर्ताऩ्
  सॆऩ्ऱार् ऎऩक्केट्टुम् तेर्न्दिलैये - पिऩ्ऱातु
 • 476. तॊट्टार् उणवुटऩे तुम्मिऩार् अम्मउयिर्
  विट्टार् ऎऩक्केट्टुम् वॆट्किलैये - तट्टामल्
 • 477. उण्टार् पटुत्तार् उऱङ्किऩार् पेरुऱक्कम्
  कॊण्टार् ऎऩक्केट्टुम् कूसिलैये - वण्तारार्
 • 478. नेऱ्ऱु मणम्पुरिन्दार् नीऱाऩार् इऩ्ऱॆऩ्ऱु
  साऱ्ऱुवतु केट्टुम् तणन्दिलैये - वीऱ्ऱुऱुतेर्
 • 479. ऊर्न्दार् तॆरुविल् उलाप्पोन्दार् वाऩुलकम्
  सेर्न्दार् ऎऩक्केट्टुम् तेर्न्दिलैये - सेर्न्दाङ्कु
 • 480. ऎऩ्ऩे इरुन्दार् इरुमिऩार् ईण्टिऱन्दार्
  अऩ्ऩे ऎऩक्केट्टुम् आय्न्दिलैये - कॊऩ्ऩे
 • 481. मरुवुम् करुप्पैक्कुळ् वाय्न्दे मुतिराक्
  करुवुम् पितिर्न्दुतिरक् कण्टाय् - करुवॊऩ्
 • 482. ऱॊटुतिङ्कळ् ऐयैन्दिल्120 ऒव्वॊऩ्ऱिल् अन्दो
  कॆटुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱतुवुम् केट्टाय् - पटुमिन्
 • 483. निलैमुऱ्ऱ योऩि नॆरुक्किल् उयिर्पोय्प्
  पलऩऱ्ऱु वीऴ्न्दतुवुम् पार्त्ताय् - पलऩुऱ्ऱे
 • 484. कावॆऩ्ऱु वीऴ्न्दक् कणमे पिणमाकक्
  कोवॆऩ् ऱऴुवार् कुऱित्तिलैयो - नोविऩ्ऱिप्
 • 485. पालऩॆऩ्ऱे अऩ्ऩैमुलैप् पालरुन्दुम् कालैयिले
  कालऩ् उयिर्कुटिक्कक् कण्टिलैयो - मेलुवन्दु
 • 486. पॆऱ्ऱार् मकिऴ्वॆय्तप् पेसिविळै याटुङ्काल्
  अऱ्ऱावि पोव तऱिन्दिलैयो - कऱ्ऱायप्
 • 487. पळ्ळियिटुङ् कालवऩैप् पार नमऩ्वायिल्
  अळ्ळियिटुन् तीमै अऱिन्दिलैयो - पळ्ळिविटुम्
 • 488. काळैप् परुवमतिल् कण्टार् इरङ्किटअव्
  आळैस् समऩ्कॊळ्व ताय्न्दिलैयो - वेळैमण
 • 489. माप्पिळ्ळै आकि मणमुटिक्कुम् अऩ्ऱवऩे
  साप्पिळ्ळै यातलॆण्णिस् सार्न्दिलैये - मेऱ्पिळ्ळै
 • 490. माटैयेर्प् पॆण्टुटऩिल् वाऴुङ्काल् पऱ्पलर्ताम्
  पाटैमेल् सेर्तलिऩैप् पार्त्तिलैयो - वीटलिः¤
 • 491. तिक्कणमो मेल्वन् तिटुङ्कणमो अऩ्ऱिमऱ्ऱै
  ऎक्कणमो ऎऩ्ऱार्नी ऎण्णिलैये - तॊक्कुऱुतोल्
 • 492. कूटॆऩ्को इव्वुटम्पैक् कोळ्विऩैनीर् ओट्टिल्विट्ट
  एटॆऩ्को नीर्मेल् ऎऴुत्तॆऩ्को - काटॆऩ्को
 • 493. पाऴॆऩ्को ऒऩ्पतुवाय्प् पावैयॆऩ्को वऩ्पिऱवि
  एऴॆऩ्को कऩ्ममतऱ् कीटॆऩ्को - ताऴ्मण्णिऩ्
 • 494. पाण्टमॆऩ्को वॆञ्सरक्कुप् पैयॆऩ्को पाऴ्ङ्करुम
  काण्टमॆऩ्को आणवत्तिऩ् कट्टॆऩ्को - कोण्तकैयार्
 • 495. मॆय्यॆऩ्को माय विळैवॆऩ्को मिऩ्ऩॆऩ्को
  पॊय्यॆऩ्को मायप् पॊटियॆऩ्को - मॆय्यॆऩ्ऱ
 • 496. मङ्कलत्तै मङ्कलत्ताल् वाञ्सित् तऩरुलकर्
  अङ्कवऱ्ऱै ऎण्णा तलैन्दऩैये - तङ्कुलकिल्
 • 497. मऱ्ऱितऩै ओम्पि वळर्क्क उऴऩ्ऱऩैनी
  कऱ्ऱतऩै ऎङ्के कविऴ्त्तऩैये - अऱ्ऱवरै
 • 498. इक्कट् टविऴ्त्तिङ् कॆरिमूट् टॆऩक्केट्टुम्
  मुक्कट्टुम् तेट मुयऩ्ऱऩैये - इक्कट्टु
 • 499. मण्पट्टु वॆन्दी मरम्पट् टिटक्कण्टुम्
  वॆण्पट् टुटुक्क विरैन्दऩैये - पण्प ट्ट
 • 500. ऐया अरैनाण् अविऴुमॆऩक् केट्टुनिऩ्ऱुम्
  मॆय्या परणत्तिऩ् मेविऩैये - ऎय्यामल्
 • 501. कातिऱ् कटुक्कऩ् कऴऱ्ऱुमॆऩक् केट्टुनिऩ्ऱुम्
  एतिऱ् पणियिऩिटत् तॆय्तिऩैये - तातिऱ्कुत्
 • 502. तुऱ्कन्द माकस् सुटुङ्काल् मुकर्न्दिरुन्दुम्
  नऱ्कन्दत् तिऩ्पाल् नटन्दऩैये - पुऱ्कॆऩ्ऱ
 • 503. वऩ्सुवैत्ती नाऱ्ऱ मलमाय् वरल्कण्टुम्
  इऩ्सुवैप्पाल् ऎय्ति यिरुन्दऩैये - मुऩ्सुवैत्तुप्
 • 504. पाऱुण्ट काट्टिल् पलर्वॆन् तिटक्कण्टुम्
  सोऱुण् टिरुक्कत् तुणिन्दऩैये - माऱुण्टु
 • 505. कूम्पुलकम् पॊय्यॆऩनाऩ् कूवुकिऩ्ऱेऩ् केट्टुमिकु
  सोम्पलुटऩ् तूक्कन् तॊटर्न्दऩैये - आम्पलऩोर्
 • 506. नल्वाऴ्वै ऎण्णि नयन्दोर् नयवात
  इल्वाऴ्वै मॆय्यॆऩ् ऱिरुन्दऩैये - सॊल्लावि
 • 507. ईऩ्ऱोऩ् तऩैनाळुम् ऎण्णामल् इव्वुटम्पै
  ईऩ्ऱोरै ईऩ्ऱोरॆऩ् ऱॆण्णिऩैये - ईऩ्ऱोर्कळ्
 • 508. नॊन्दाल् उटऩिऩ्ऱु नोवार् विऩैप्पकैताऩ्
  वन्दाल् अतुनीक्क वल्लारो - वन्दाटल्
 • 509. उऱ्ऱसिऱार् नम्मटैया तोट्टुकिऱ्पार् तॆऩ्ऱिसैवाऴ्
  मऱ्ऱवऩ्वन् ताल्तटुक्क वल्लारो - सिऱ्ऱुणवै
 • 510. ईङ्कॆऩ्ऱाल् वाङ्कि यिटुवार् अरुळमुतम्
  वाङ्कॆऩ्ऱाल् वाङ्कियिट वल्लारो - तीङ्ककऱ्ऱत्
 • 511. तूण्टा मऩैयातिस् सुऱ्ऱमॆलाम् सुऱ्ऱियिट
  नीण्टाय् अवर्नऩ् ऩॆऱित्तुणैयो - माण्टार्पिऩ्
 • 512. कूटि अऴत्तुणैयाय्क् कूटुवार् वऩ्ऩरकिल्
  वाटियऴुम् पोतु वरुवारो - नीटियनी
 • 513. इस्सीवर् तऩ्तुणैयो ईङ्किवर्कळ् निऩ्तुणैयो
  सीस्सी इतॆऩ्ऩ तिऱङ्कण्टाय् - इस्सीवर्
 • 514. निऩ्ऩैवैत्तु मुऩ्सॆऩ्ऱाल् नीसॆय्व तॆऩ्ऩवर्मुऩ्
  इन्निलत्तिल् नीसॆऩ्ऱाल् ऎऩ्सॆय्वर् - निऩ्ऩियल्पिऩ्
 • 515. ऎत्तऩैताय् ऎत्तऩैपेर् ऎत्तऩैयूर् ऎत्तऩैवाऴ्
  वॆत्तऩैयो तेकम् ऎटुत्तऩैये - अत्तऩैक्कुम्
 • 516. अव्वव् विटङ्कटॊऱुम् अव्ववरै आण्टाण्टिङ्
  कॆव्वॆव् वितत्ताल् इऴन्दऩैयो - अव्वितत्तिल्
 • 517. ऒऩ्ऱेऩुम् नऩ्ऱाय् उणर्न्दिरुत्ति येलिवरै
  इऩ्ऱे तुऱत्तऱ् किसैयायो - निऩ्ऱोरिल्
 • 518. तायार् मऩैयार् तऩयरार् तम्मवरार्
  नीयार् इतऩै निऩैन्दिलैये - सेयेकिल्
 • 519. एङ्कुवरे ऎऩ्ऱाय् इयमऩ्वरिऩ् निऩ्ऩुयिरै
  वाङ्किमुटि यिट्टकत्तिल् वैप्पारो - नीङ्कियिवण्
 • 520. उऩ्तन्दै तऩ्ऱऩक्किङ् कोर्तन्दै नाटुवऩी
  ऎऩ्तन्दै ऎऩ्ऱुरैप्प तॆव्वाऱे - सॆऩ्ऱुपिऩ्ऩिऩ्
 • 521. तऩ्मऩैयाळ् मऱ्ऱॊरुवऩ् तऩ्मऩैयाळ् आवळॆऩिल्
  ऎऩ्मऩैयाळ् ऎऩ्पतुनी ऎव्वणमे - नऩ्मैपॆऱुम्
 • 522. नट्पमैन्द नऩ्ऩॆऱिनी नाटा वकैतटुक्कुम्
  उट्पकैवर् ऎऩ्ऱिवरै ओर्न्दिलैये - नट्पुटैयाय्
 • 523. ऎम्माऩ् पटैत्तउयिर् इत्तऩैक्कुट् सिल्लुयिर्पाल्
  इम्माल् अटैन्दतुनी ऎऩ्ऩिऩैन्दो - वम्माऱिल्
 • 524. ऎम्पन्द मेनिऩक्किङ् किल्लैयॆऩ्ऱाल् मऱ्ऱैयवर्
  तम्पन्दम् ऎव्वाऱु तङ्कियते - सम्पन्दर्
 • 525. अऱ्ऱवरुक् कऱ्ऱसिवऩामॆऩुमप् पॊऩ्मॊऴियै
  मऱ्ऱैमॊऴि पोऩ्ऱु मऱन्दऩैये - सिऱ्ऱुयिर्क्कुक्
 • 526. कऱ्पऩैयिल् काय्प्पुळताय्क् काट्टुम् पिरपञ्सक्
  कऱ्पऩैयै मॆय्यॆऩ्ऱु कण्टऩैये - पऱ्पलवाम्
 • 527. तूरियत्तिल्122 तोऩ्ऱॊलिपोल् तोऩ्ऱिक् कॆटुमाया
  कारियत्तै मॆय्यॆऩनी कण्टऩैये - सीरियऱ्ऱुम्
 • 528. आटकत्तिल् पित्तळैयै आलित् तिटुङ्कपट
  नाटकत्तै मॆय्यॆऩ्ऱु नम्पिऩैये - नीटकत्तिल्
 • 529. कायवित्तै यालक् कटवुळ् इयऱ्ऱुमिन्द
  मायवित्तै मॆय्यॆऩनी वाऴ्न्दऩैये - वायवित्तै
 • 530. इप्पटक मायै यिरुळ्तममे ऎऩ्ऩुमॊरु
  मुप्पटकत् तुळ्ळे मुयङ्किऩैये - ऒप्पिऱैवऩ्
 • 531. आऩवॊळि यिऱ्परैयाम् आतपत्ति ऩाल्तोऩ्ऱुम्
  काऩलिऩै नीराय्क् कळित्तऩैये - आऩकिरि
 • 532. यासत्ति यॆऩ्ऱिटुमोर् अम्मैविळै याट्टॆऩुमिप्
  पासत्ति ऩुळ्ळे पटर्न्दऩैये - नेसत्तिऩ्
 • 533. पॊय्यॊऩ्ऱुण् मॆय्यिऱ् पुकुम्पाल लीलैतऩै
  मॆय्यॆऩ्ऱु वीणिल् विरिन्दऩैये - पॊय्यॆऩ्ऱु
 • 534. मीट्टुनिऩ्ऱ लीला विऩोत मॆऩुङ्कतैयैक्
  केट्टुनिऩ्ऱुम् अन्दो किळर्न्दऩैये - ईट्टिनिऩ्ऱ
 • 535. कालत्तै वीणिल् कऴिक्कुम् पटिमेक
  सालत्तै मॆय्याय्त् तरुक्किऩैये - सालत्तिल्
 • 536. कण्मैयकऩ् ऱोङ्कुमन्द कारत्तिल् सॆम्माप्पुऱ्
  ऱुण्मैयॊऩ्ऱुङ् काणा तुऴऩ्ऱऩैये - वण्मैयिलाय्
 • 537. इङ्कु निऩैप्पॆरियोर् ऎऩ्ऩिऩैप्पार् एमाप्पिल्
  कङ्कु लिऩैप्पकलाय्क् कण्टऩैये - तङ्कुऱुमित्
 • 538. तेकाति पॊय्यॆऩवे तेर्न्दार् उरैक्कवुम्नी
  मोकातिक् कुळ्ळे मुयल्किऩ्ऱाय् - ओकोनुम्
 • 539. कोमुटिक्कण् तीप्पऱ्ऱिक् कॊण्टतॆऩ्ऱाल् मऱ्ऱतऱ्कुप्
  पूमुटिक्कत् तेटुकिऩ्ऱोर् पोऩ्ऱऩैये - मामुटिक्कुम्
 • 540. वाऴ्वुनिलै यऩ्ऱिमैप्पिल् माऱुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱुरैत्तुम्
  वीऴ्वुकॊटु123 वाळा विऴुकिऩ्ऱाय् - ताऴ्वुऱनुम्
 • 541. विण्टुऱुङ्कै वीटऩलाल् वेकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩवुट्पोय्
  उण्टुऱङ्कु किऩ्ऱोरै ऒत्तऩैये - तॊण्टुलकङ्
 • 542. काऩमुयऱ् कॊम्पाय्क् कऴिकिऩ्ऱ तॆऩ्किऩ्ऱेऩ्
  नीनयमुऱ् ऱन्दो निकऴ्किऩ्ऱाय् - आऩनुम्मूर्
 • 543. वॆळ्ळत्ति ऩाल्मुऴुकि विट्टतॆऩ्ऱाल् सॆऩ्ऱुकटै
  कॊळ्ळत् तिरिपवर्पोल् कूटिऩैये - कॊळ्ळविङ्कु
 • 544. कण्टऩवॆल् लाम्निलैयाक् कैतवमॆऩ् किऩ्ऱेऩ्नी
  कॊण्टवैमुऱ् सेरक् कुऱिक्किऩ्ऱाय् - उण्टऴिक्क
 • 545. ऊऴिवॆळ्ळम् वन्दतॆऩ्ऱाल् उण्पतऱ्कुम् आटुतऱ्कुम्
  ऊऴिनऩ्ऩी124रोवॆऩ्पार् ऒत्तऩैये - एऴियऱ्ऱुम्
 • 546. तऱ्पुवऩम् पोकम् तऩुकरणम् ऎऩ्किऩ्ऱ
  सॊऱ्पऩत्तिल् अन्दो तुवऩ्ऱिऩैये - पऱ्पकलुम्
 • 547. उण्टऩवे उण्किऩ्ऱाय् ओर्न्दऩवे ओर्किऩ्ऱाय्
  कण्टऩवे कण्टु कळिक्किऩ्ऱाय् - कॊण्टऩवे
 • 548. कॊण्टियङ्कु किऩ्ऱाय् कुऱित्तऩवे पिऱ्कुऱित्तुप्
  पण्टऱियार् पोलप् पटर्किऩ्ऱाय् - पण्टऱिन्दु
 • 549. सॊल्लाटि निऩ्ऱऩवे सॊल्किऩ्ऱाय् मऱ्ऱितऩै
  नल्लोर्कळ् कण्टाल् नकैयारो - सॆल्लाऩ
 • 550. कालम्पोल् इङ्कुनिकऴ् कालमुम्काण् किऩ्ऱियॆतिर्
  कालमऱ्ऱुम् अत्तिऱम्मेऱ् काण्कुवैयेल् - सालवुमुऩ्
 • 551. पोतुसॆला मुऩ्ऩमऩु पूतियैनी नाटामल्
  यातुपयऩ् ऎण्णि इऩैकिऩ्ऱाय् - तीतुसॆयुम्
 • 552. वीणवत्तै यॆल्लाम् विळैक्कुम् तिऱल्मूल
  आणवत्ति ऩाले अऴिन्दऩैये - आणवत्तिल्
 • 553. नीयार् ऎऩअऱियाय् निऩ्ऩॆतिरिल् निऩ्ऱवरै
  नीयार् ऎऩविऩवि नीण्टऩैये - ओयामल्
 • 554. ऊऩिऩ्ऱ ऒऩ्ऱिऩ् उळवऱियाय् अन्दोनी
  नाऩॆऩ्ऱु सॊल्लि नलिन्दऩैये - नाऩॆऩ्ऱु
 • 555. सॊल्लुतियो सॊल्लायो तुव्वामै पॆऱ्ऱॊरुनी
  अल्ललुऱुङ् कालत् तऱैकण्टाय् - अल्लवॆलाम्
 • 556. नीइङ्के नाऩ्अङ्के निऱ्कनटु वेकुतित्ताल्
  नीऎङ्के नाऩ्ऎङ्के निऩ्ऱऱिकाण् - नीइङ्कु
 • 557. ऒऩ्ऱॆटुक्कस् सॆऩ्ऱुमऱ्ऱै ऒऩ्ऱॆटुक्कक् काण्किऩ्ऱेऩ्
  इऩ्ऱटुत्त नीऎङ् किरुन्दऩैये - मऩ्ऱटुत्त
 • 558. ताळा तरित्तेनिऩ् ऱऩ्ऩैमऱन् तुय्यातु
  वाळा मतत्तिऩ् मलिकिऩ्ऱाय् - केळायिस्
 • 559. सार्पिलॊऩ्ऱु विट्टॊऴिन्दाल् सालमकिऴ् किऱ्पेऩाऩ्
  सोर्पुकॊण्टु नीताऩ् तुयर्किऩ्ऱाय् - सार्पुपॆरुन्
 • 560. तूवॆऩ्ऱु नाऩिवणञ् सुम्मा इरुन्दालुम्
  वावॆऩ् ऱॆऩैयुम् वलिक्किऩ्ऱाय् - ओवुऩ्ऱऩ्
 • 561. सूऴ्स्सियऱि येऩ्नी सुऴल्किऩ्ऱ पोतॆल्लाम्
  सूऴ्स्सियिले नाऩुम् सुऴल्किऩ्ऱेऩ् - नीट्सियिल्नी
 • 562. कालसैत्ताल् याऩुम् कटितिल् तलैयसैप्पेऩ्
  मालसैत्त निऩ्पुणर्प्पिऩ् वाऱॆतुवो - वालुमण्टक्
 • 563. कूवत्तिल् याऩोर् कुटनी कयिऱ्ऱोटुम्
  एवल्कॊ ळुमेऴै ऎऩ्केऩो - पावत्तिल्
 • 564. सुऱ्ऱुण्ट नीकटलिल् तोऩ्ऱुसुऴि याकअतिल्
  ऎऱ्ऱुण्ट नाऩ्तिरणम् ऎऩ्केऩो - पऱ्ऱिटुनी
 • 565. सङ्कऱ्प माञ्सूऱै ताऩाक नाऩाटुम्
  अङ्कट् सरुकॆऩ् ऱऱैकेऩो - पॊङ्कुऱ्ऱ
 • 566. सेलैविरा योर्तऱियिल् सॆल्कुऴैनी पिऩ्तॊटरुम्
  नूलिऴैनाऩ् ऎऩ्ऱु नुवल्केऩो - मालिटुनी
 • 567. तुळ्ळुऱुप्पिऩ् मट्पकैञऩ् सुऱ्ऱाऴि याकवतिऩ्
  उळ्ळुऱुप्पे नाऩॆऩ् ऱुरैक्केऩो - ऎळ्ळुऱुनी
 • 568. पाऴलैवा ऩेकुम् परुन्दाक अप्परुन्दिऩ्
  नीऴलैनाऩ् ऎऩ्ऱु निऩैकेऩो - नीऴलुऱा
 • 569. निऩ्वसम्नाऩ् ऎऩ्ऱुलकु निन्दैमॊऴि किऩ्ऱतलाल्
  ऎऩ्वसम्नी ऎऩ्प तिलैकण्टाय् - ऎऩ्वसम्नी
 • 570. आऩाल् ऎळियेऩुक् काकाप् पॊरुळुळवो
  वाऩाटर् वन्दु वणङ्कारो - आऩामल्12
 • 571. ऎण्णुतऱ्कुम् पेसुतऱ्कुम् ऎट्टाप् परञ्सोतिक्
  कण्णुतलुम् अङ्कैक् कऩियऩ्ऱो - ऎण्णुमिटत्
 • 572. तॆऩ्सॆय्वे ऩोर्कणमुम् ऎऩ्सॊल्वऴि निल्लामल्
  कॊऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऱु कुतिक्किऩ्ऱाय् - वऩ्सॆय्युम्
 • 573. सिन्दोटुम्126 ओर्वटवैत् तीयुम् करत्तटैप्पर्
  अन्दो उऩैयार् अटक्कुवरे - वन्दोटुम्
 • 574. कस्सोतम्127 ऎऩ्ऩक् कतिरोऩ् तऩैयॆटुप्पर्
  अस्सो उऩैयार् अटक्कुवरे - वैस्सोङ्कु
 • 575. मूवुलकुम् सेर्त्तॊरुतम् मुऩ्ऱाऩै यिऩ्मुटिवर्
  आवुऩैयुम् इङ्कार् अटक्कुवरे - मेवुपल
 • 576. तेसमॆऩ्ऱुम् कालमॆऩ्ऱुम् तिक्कॆऩ्ऱुम् पऱ्पलवाम्
  वासमॆऩ्ऱुम् अव्वव् वऴक्कॆऩ्ऱुम् - मासुटैय
 • 577. पोकमॆऩ्ऱुम् मऱ्ऱैप् पुलऩॆऩ्ऱुम् पॊय्अकला
  योकमॆऩ्ऱुम् पऱ्पलवाम् यूकमॆऩ्ऱुम् - मेकमॆऩ्ऱुम्
 • 578. वाऩॆऩ्ऱुम् मुन्नीर् मलैयॆऩ्ऱुम् मण्णॆऩ्ऱुम्
  ऊऩॆऩ्ऱुम् मऱ्ऱै उऱवॆऩ्ऱुम् - मेल्निऩ्ऱ
 • 579. सातियॆऩ्ऱुम् वाऴ्वॆऩ्ऱुम् ताऴ्वॆऩ्ऱुम् इव्वुलक
  नीतियॆऩ्ऱुम् कऩ्म नॆऱियॆऩ्ऱुम् - ओतरिय
 • 580. अण्टमॆऩ्ऱुम् अण्टत् तसैवुम् असैवुमलाप्
  पण्टमॆऩ्ऱुम् सॊल्पवॆलाम् पऩ्मुकङ्कळ् - कॊण्टिरुन्द
 • 581. उऩ्निऩैवि ऩुळ्ळे उतित्तिट् टुलविनिऱ्प
  ऎन्निऩैवु कॊण्टोमऱ् ऱिव्वुलकर् - ऎन्नवैयुम्
 • 582. तन्दोऩ् ऎवऩो सतुमुकऩुण् टॆऩ्पार्कळ्
  अन्दोनिऩ् सॆय्कै अऱियारे - अन्दोनाऩ्
 • 583. आमॆऩ्ऱाल् मऱ्ऱतऩै अल्लवॆऩ्पाय् अल्लवॆऩ्ऱाल्
  आमॆऩ्पाय् ऎऩ्ऩै अलैक्किऩ्ऱाय् - नाम्अऩ्पाय्
 • 584. ऎऩ्ऱुम् पिऱन्दिऱवा इऩ्पम् अटैतुमॆऩ्ऱाल्
  नऩ्ऱॆऩ् ऱॊरुप्पटुवाय् नण्णुङ्काल् - तॊऩ्ऱॆऩवे12
 • 585. सॆल्किऱ्पाय् सॆल्लास् सिऱुनटैयिल् तीमैयॆलाम्
  नल्किऱ्पाय् ऎऩ्ऩेनिऩ् नट्पुटैमै - सॊल्किऱ्पिल्
 • 586. आवतुवुम् निऩ्ऩाल् अऴिवतुवुम्निऩ् ऩालॆऩयाऩ्
  नोवतुवुम् कण्टयलिल् नोक्किऩैये - तावुमॆऩक्
 • 587. काणवलम् पॆण्णवलम् आकुम् पॊरुळवलम्
  ऊणवलम् उऱ्ऱारो टूरवलम् - पूणवलम्
 • 588. ऊऩ्अवलम् अऩ्ऱियुम्ऎऩ् उऱ्ऱतुणै याम्नीयुम्
  ताऩ्अवलम् ऎऩ्ऱालॆऩ् साऱ्ऱुवते - नाऩ्इवणम्
 • 589. इऩ्पमॆतु कण्टेमाल् इस्सैयॆलाम् तुऩ्पमतिल्
  तुऩ्पम् पिऱप्पॆऩ्ऱे सोर्किऩ्ऱेऩ् - वऩ्पुटैय
 • 590. इप्पिऱवित् तुऩ्पत्ति ऩुम्तितियिल् तुऩ्पमतु
  सॆप्परिताम् ऎऩ्ऱे तिकैक्किऩ्ऱेऩ् - सॆप्पिऱप्पिऩ्
 • 591. ओयात तुऩ्पम् उरैक्क उटम्पॆल्लाम्
  वायाकि ऩुम्पोत माट्टातेल् - एएनाम्
 • 592. सॆय्वतॆऩ्ऩो ऎऩ्ऱु तियङ्कुकिऩ्ऱेऩ् इव्वणम्नाऩ्
  नैवतॆल्लाम् कण्टु नटन्दऩैये - कैवरुमिव्
 • 593. इल्लिक् कुटमुटैन्दाल् यातामॆऩ् ऱुऩ्ऩुटऩ्याऩ्
  सॊल्लित् तिरिन्दुमॆऩैस् सूऴ्न्दिलैये - वल्इयमऩ्
 • 594. नाळैयो इऩ्ऱो नटक्किऩ्ऱ नाट्कळिलॆव्
  वेळैयो तूतु विटिल्अवर्कळ् - केळैयो
 • 595. नल्लोम् ऎऩिऩुम् नटवार् नटवार्नाम्
  सॆल्लोम् ऎऩिऩुमतु सॆल्लाते - वल्लीर्याम्
 • 596. इऩ्सॊलिऩोम् इऩ्ऱिङ् किरुन्दुवरु वोम्ऎऩयाम्
  ऎऩ्सॊलिऩुम् अस्सॊलॆलाम् एलाते - मऩ्सॊलुटैत्
 • 597. तामरैयोऩ् माऩ्मुतलोर् ताम्अऱैया रायिलऩ्ऱु
  नामऱैवोम् ऎऩ्ऱल् नटवाते - नामिवणम्
 • 598. अन्नाळ् वरुमुऩ्ऩर् आति अरुळटैयुम्
  नऩ्ऩाळ् अटैतऱ्कु नाटुतुङ्काण् - ऎऩ्ऩानिऩ्
 • 599. ऱोतुकिऩ्ऱेऩ् केट्टुम् उऱार्पोऩ् ऱुलकियलिल्
  पोतुकिऩ्ऱाय् यातु पुरिकिऱ्पेऩ् - तीतुनऩ्ऱो
 • 600. टेऱ्ऱवटि नाळ्उऱवाम् ऎऩ्ऩैविट्टुत् तामतमा
  नेऱ्ऱैयुऱ वोटुऱवु नेर्न्दऩैये - साऱ्ऱुमन्द
 • 601. तामतमे ओरवित्तै तामतमे आवरणम्
  तामतमे मोक समुत्तिरम्काण् - तामतमॆऩ्
 • 602. ऱैयो ऒरुनी अतऩोटु कूटिऩैयाल्
  पॊय्योनाम् ऎऩ्ऱु पुकऩ्ऱतुवे - कैयामल्
 • 603. ऒऩ्ऩलर्पोल् कूटुवा रोटॊरुनी कूटुङ्काल्
  ऎऩ्ऩैनिऩै यायॆऩ्सॊ लॆण्णुतियो - पऩ्ऩुऱुनिऩ्
 • 604. तीतॆल्लाम् नाऩाति सेटर्पल राय्प्पिरमऩ्
  पोतॆल्लाम् सॊल्लिटिऩुम् पोताते - आतलिऩाल्
 • 605. वैकिऩ्ऱेऩ् वाऴ्त्ताय् मतित्तॊरुनी सॆय्वतॆल्लाम्
  सॆय्किऩ्ऱाय् ईतोर् तिऱमऩ्ऱे - उय्किऱ्पाऩ्
 • 606. वाटुकिऩ्ऱेऩ् निऩ्ऩै मतित्तॊरुनाऩ् नीमलत्तै
  नाटुकिऩ्ऱाय् ईतोर् नलमऩ्ऱे - कूटुकिऩ्ऱ
 • 607. ईण्टोर् अणुवाय् इरुन्दनी ऎण्टिसैपोल्
  नीण्टाय् इः¤तोर् नॆऱियऩ्ऱे - वेण्टानी
 • 608. मऱ्ऱवर्पोल् अऩ्ऱे मऩऩेनिऩ् वण्पुकऴै
  मुऱ्ऱुमिवण् आर्ताऩ् मॊऴिवारे - सुऱ्ऱिमऩम्
 • 609. ताऩटङ्किऩ् ऎल्लास् सकमुम् अटङ्कुमॊरु
  माऩटङ्कॊळ् पात मलर्वाय्क्कुम् - वाऩटङ्क
 • 610. ऎल्ला नलमुम् इतऩाल् ऎऩमऱैकळ्
  ऎल्लाम् निऩ्सीरे ऎटुत्तियम्पुम् - ऎल्लार्क्कुम्
 • 611. माकमङ्कॊण् टुऱ्ऱ मऩोलयमे वाऩ्कतियॆऩ्
  ऱामकङ्कळ् निऩ्सीर् अऱैन्दिटुङ्काण् - आकुमिन्द
 • 612. नऩ्मै पॆऱुमेऩ्मै नण्णियनी निऩ्ऩुटैय
  तऩ्मैविटल् अन्दो सतुरलइप् - पुऩ्मैयॆलाम्
 • 613. विट्टॊऴित्तु नाऩ्मॊऴियुम् मॆय्स्सुकत्तै नण्णुतिनी
  इट्टिऴैत्त अस्सुकन्दाऩ् यातॆऩ्ऩिल् - कट्टऴित्त
 • 614. वेटम् सुकमॆऩ्ऱुम् मॆय्युणर्वै यिऩ्ऱिनिऩ्ऱ
  मूटम् सुकमॆऩ्ऱुम् मुऩ्पलवाम् - तोटम्सॆय्
 • 615. पोकम् सुकमॆऩ्ऱुम् पोकम् तरुम्करुम
  योकम् सुकमॆऩ्ऱुम् उण्टिलैयॆऩ् - ऱाकञ्सॆय्
 • 616. पोतम् सुकमॆऩ्ऱुम् पॊऩ्ऱल्सुकम् ऎऩ्ऱुम्विन्दु
  नातम् सुकमॆऩ्ऱुम् नाम्पॊरुळॆऩ् - ऱोतलः¤
 • 617. तॊऩ्ऱे सुकमॆऩ्ऱुम् उट्कण् टिरुक्कुमन्द
  नऩ्ऱे सुकमॆऩ्ऱुम् नाम्पुऱत्तिल् - सॆऩ्ऱेकण्
 • 618. टाऱ्ऱल् सुकमॆऩ्ऱुम् अऩ्पऱियास् सूऩियमे
  एऱ्ऱ सुकमॆऩ्ऱुम् इव्वण्णम् - एऱ्ऱपटि
 • 619. वॆल्लुकिऩ्ऱोर् पोऩ्ऱु विरिनीर् उलकिटैये
  सॊल्लुकिऩ्ऱोर् सॊल्लुम् सुकमऩ्ऱु - सॊल्लुकिऩ्ऱ
 • 620. वाऩाति तत्तुवङ्कळ् माय्त्ताण् टुऱुकिऩ्ऱ
  नाऩाति मूऩ्ऱिलॊऩ्ऱु नाटामल् - आऩामै
 • 621. ऎळ्ळुम् पकलुम् इरवुमिला ओरिटत्तिल्
  उळ्ळुम् पुऱम्पुम् ऒरुपटित्ताय् - वळ्ळलॆऩ
 • 622. वाऴुम् परसिवत्तिऩ् वऩ्ऩिवॆप्पम् पोलमुऱ्ऱुम्
  सूऴुम् सुकमे सुकम्कण्टाय् - सूऴ्वतऩुक्
 • 623. कॆव्वा ऱिरुन्दाल् इयलुम् ऎऩिलम्म
  इव्वा ऱिरुन्दाल् इयलाताल् - सॆव्वाऱ्ऱिल्
 • 624. पऱ्ऱऱ्ऱाऩ् पऱ्ऱिऩैये पऱ्ऱियिटल् वेण्टुमतु
  पऱ्ऱऱ्ऱाल् अऩ्ऱिप् पलियाताल् - पऱ्ऱऱ्ऱल्
 • 625. वेतऩैयाल् ईङ्कु विरियुम् सकप्पऴक्क
  वातऩैपोय् नीङ्किलऩ्ऱि वाराताल् - वातऩैयुम्
 • 626. ईऩमन्दो इव्वुलकम् ऎऩ्ऱरुळै नाटुकिऩ्ऱ
  ञाऩम्वन्दाल् अऩ्ऱि नलियाताल् - ञाऩमतु
 • 627. पोकमुऱ्ऱुम् पॊय्यॆऩवे पोतुम् अऩित्तियवि
  वेकमुऱ्ऱाल् अऩ्ऱि विळङ्काताल् - आकवः¤
 • 628. तुण्णवन्दाल् पोलुमिवण् उऱ्ऱुविसा रित्तिटुमोर्
  ऎण्णम्वन्दाल् अऩ्ऱि इसैयाताल् - ऎण्णमतु
 • 629. पङ्कमटैन् तार्अवैयैप् पारातु सातुक्कळ्
  सङ्कमटैन् तालऩ्ऱिस् साराताल् - इङ्कतऩाल्
 • 630. वीऴ्मुकत्त राकिनितम् वॆण्­ ऱणिन्दऱियाप्
  पाऴ्मुकत्तोर् तम्पाल् पटर्न्दुऱैयेल् - पाऴ्मुकत्तिल्
 • 631. पेयाट उळ्ळऱियाप् पित्ताट निऩ्ऩुटऩे
  वायाटु वोर्पाल् मरुविनिल्लेल् - नीयाटिप्
 • 632. पेतित् तिटवुम् पिऱऴ्न्दिटवुम् निऩ्ऩुटऩे
  वातित् तिटुवोर्पाल् वाय्न्दुऱैयेल् - सातित्तुस्
 • 633. सैवमॆङ्के वॆण्­ऱ्ऱिऩ् सार्पॆङ्के मॆय्याऩ
  तॆय्वमॆङ्के ऎऩ्पवरैस् सेर्न्दुऱैयेल् - उय्वतॆङ्के
 • 634. तीरास् सिवनिन्दै सॆय्तुसिऱु तेवर्कळै
  नेराय्प् पितऱ्ऱुवर्पाल् नेर्न्दुऱैयेल् - ओरामल्
 • 635. ऎळ्ळॆऩ्ऱुम् तॆय्वमॆऩ्प तिल्लै इतुतॆळिन्दु
  कॊळ्ळॆऩ्ऱुम् तुळ्ळुकिऩ्ऱोर् कूट्टमुऱेल् - नळ्ळॊऩ्ऱु
 • 636. नामॆऩ्ऱुम् नम्मैयऩ्ऱि नण्णुम् पिरममिल्लै
  आमॆऩ्ऱुम् सॊल्पवर्पाल् आर्न्दुऱैयेल् - तामॊऩ्ऱ
 • 637. ऎल्ला अऱिवुम् ऎमतऱिवे ऎऩ्ऱुरैक्कुम्
  पॊल्ला वलक्कारर् पॊय्उकवेल् - पुल्लाक
 • 638. अऱ्पमे मऱ्ऱवॆलाम् आयिलऴि129 याक्काय
  कऱ्पमे वत्तुवॆऩ्पार् कण्णटैयेल् - सिऱ्सिलवाम्
 • 639. सित्तिकळे वत्तुवॆऩ्पोर्स् सेर्न्दुऱैयेल् पऩ्माया
  सत्तिकळे वत्तुवॆऩ्पोर् सार्पटैयेल् - पॊत्तियइस्
 • 640. सऩ्ममे तोऱ्ऱुम् तरमाम् तिरमऩित्त
  कऩ्ममे वत्तुवॆऩ्पोर् कण्णुऱैयेल् - कऩ्ममिकु
 • 641. माकम् कतियॆऩ्पार् माट्टुऱैयेल् पल्पोक
  योकम् पॊरुळॆऩ्पा रूटुऱैयेल् - एकम्कॊळ्
 • 642. मण्णॆऩ्पार् वाऩॆऩ्पार् वाय्मुस् सुटरॆऩ्पार्
  पॆण्णॆऩ्पार् मऱ्ऱवर्तम् पेरुरैयेल् - मण्णिऩ्पाल्
 • 643. मऩ्ऩुरैयास् सिल्लोर् मरन्दॆय्वम् ऎऩ्पार्मऱ्
  ऱॆऩ्ऩुरैयार् ईण्टवर्पाल् ऎय्तियिटेल् - मऩ्नलङ्कळ्
 • 644. पूत्ताल् सिऱुवर्कळुम् पूसा पलम्ऎऩ्पार्
  तेऱ्ऱार् सिवपूसै सॆय्याराय्प् - पूत्तावि
 • 645. वीऱुकिऩ्ऱ पूसैयिलॆऩ् वीण्ऎऩ्ऱु वीण्पाऴ्वाय्क्
  कूऱुकिऩ्ऱ पेयर्कळ्पाल् कूटियुऱेल् - माऱुकिऩ्ऱ
 • 646. नीट्कोल वाऴ्क्कैयॆलाम् नीत्तिटुवोऩ् पॊऩ्अऱैक्कुत्
  ताट्कोल् इटुवारैस् सार्न्दुऱैयेल् - नीट्कोल
 • 647. मॆय्यॊऴुक्कत् तार्पोल् वॆळिनिऩ् ऱकत्तॊऴियाप्
  पॊय्यॊऴुक्कत् तार्पाल् पॊरुन्दियुऱेल् - पॊय्यॊऴुक्किल्
 • 648. पॊय्न्नूल् पतऱिप् पुलम्पुकिऩ्ऱ पित्तर्कळ्पाल्
  अन्नूल् विरुम्पि अटैन्दलैयेल् - कैन्नेर्न्दु
 • 649. कोटातु कोटि कॊटुत्तालुम् सैवनॆऱि
  नाटा तवरवैयै नण्णियिटेल् - कोटातु
 • 650. कॊल्ला विरतमतु कॊळ्ळारैक् काणिलॊरु
  पुल्लाक ऎण्णिप् पुऱम्पॊऴिक - ऎल्लामुम्
 • 651. आकनविल् किऩ्ऱतॆऩ्नम् ऐयऩुक्कऩ् पिल्लारै
  नीकऩवि लेऩुम् निऩैयऱ्क - एकऩटिक्
 • 652. कऩ्पे वटिवाय् अरुळे उयिराय्प्पे
  रिऩ्पे उणर्वाय् इसैन्दारुम् - अऩ्पाकिक्
 • 653. कण्टिकैये पूणिऱ् कलवैये वॆण्­ऱाय्क्
  कॊण्टिकवास् सार्पु कुऱित्तारुम् - तॊण्टुटऩे
 • 654. वाय्मलराल् मालै वकुत्तलॊटु नम्मिऱैक्कुत्
  तूय्मलराल् मालै तॊटुप्पारुम् - सार्मलरोऩ्
 • 655. एर्नन्द ऩप्पणिकण् टिस्सैयुऱ नम्मिऱैक्कुस्
  सीर्नन्द ऩप्पणिकळ् सॆय्वोरुम् - नार्नन्दात्
 • 656. तीयिऩ्मॆऴु कास्सिन्दै सेर्न्दुरुकि नम्मिऱैवाऴ्
  कोयिल्मॆऴु कानिऩ्ऱ कॊळ्कैयरुम् - मेयिऩरैत्
 • 657. तायिल् वळर्क्कुम् तयवुटैय नम्पॆरुमाऩ्
  कोयिल् विळक्कुम् कुणत्तोरुम् - तूयअरुळ्
 • 658. इऩ्पुटऩे तीपमुतल् ऎल्लास् सरियैकळुम्
  अऩ्पुटऩे सॆय्तङ् कमर्वारुम् - अऩ्पुटऩे
 • 659. अण्णियमेल् अऩ्पर्क् कमुतीत लातिसिव
  पुण्णियमे नाळुम् पुरिवोरुम् - पुण्णियमाम्
 • 660. तेऩे अमुते सिवमे सिवमेऎम्
  माऩेऎऩ् ऱेत्ति मकिऴ्वारुम् - वाऩाऩ
 • 661. मऩ्ऩे अरुट्कटले माणिक्क मेऎङ्कळ्
  अऩ्ऩेऎऩ् ऱुऩ्ऩि अमर्वोरुम् - नऩ्ऩेयप्
 • 662. पण्­र् मॊऴियाल् परिन्देत्ति आऩन्दक्
  कण्­र्कॊण् टुळ्ळम् कळिप्पोरुम् - उण्­रिल्
 • 663. पण्टुकण्टुम् काणाप् परिसिऩराय्प् पॊऩ्मेऩि
  कण्टुकण्टु नाळुम् कळिप्पोरुम् - तॊण्टटैयुम्
 • 664. पॊऱ्पतिकम् ऎऩ्ऱॆण्णिप् पोऱ्ऱिऒरु मूवर्कळिऩ्
  सॊऱ्पतिकम् कॊण्टु तुतिप्पोरुम् - सॊऱ्पऩत्तुम्
 • 665. मासकत्तिल् सेर्क्कात माणिक्कम् ऎऩ्ऱतिरु
  वासकत्तै वायाल् मलर्वोरुम् - वासकत्तिऩ्
 • 666. मऩ्ऩिसैप्पाल् मेलोर् वकुत्तेत्ति निऩ्ऱतिरु
  इऩ्ऩिसैप्पा आति इसैप्पोरुम् - मऩ्ऩिसैप्पिऩ्
 • 667. नल्वाऴ् वरुळुकिऩ्ऱ नम्पॆरुमाऩ् माऩ्मियङ्कळ्
  सॊल्वोरुम् केट्टुत् तॊऴुवोरुम् - सॊल्वाय्न्द
 • 668. तातावॆऩ् ऱऩ्पुटऩे सामकी तङ्कळ्मुतल्
  वेताक मङ्कळ् विरिप्पोरुम् - वेतान्दम्
 • 669. सेर्न्दोर्क् करुळुम् सिवमे पॊरुळॆऩ्ऱु
  तेर्न्दे सिवपूसै सॆय्वोरुम् - आर्न्देत्ति
 • 670. नऩ्ऩॆञ्से कोयिलॆऩ नम्पॆरुमाऩ् तऩ्ऩैवैत्तु
  मऩ्ऩुम् सिवनेयम् वाय्न्दोरुम् - मुऩ्अयऩ्ऱऩ्
 • 671. अञ्सॆऴुत्तॆल् लाम्केट्किल् अञ्सॆऴुत्ताम् ऎम्पॆरुमाऩ्
  अञ्सॆऴुत्ताल् अर्स्सित् तमर्वोरुम् - अञ्सॆऩवे
 • 672. विञ्सुम् पॊऱियिऩ् विटयमॆलाम् नम्पॆरुमाऩ्
  सॆञ्सुन् तरप्पतत्तिल् सेर्त्तोरुम् - वञ्सम्सॆय्
 • 673. पॊय्वे तऩैनीक्कुम् पुण्णियऩ्पाल् तम्मुयिरै
  नैवे तऩमाक्कुम् नल्लोरुम् - सॆय्वेलै
 • 674. नीट नटत्तलॊटु निऱ्ऱल्मुतल् नम्पॆरुमाऩ्
  आटल् अटित्तियाऩम् आर्न्दोरुम् - वाटलऱत्
 • 675. तूय नऩविऱ् सुऴुत्तियॊटु नम्पॆरुमाऩ्
  नेयम् निकऴ्त्तुम् नॆऱियोरुम् - मायमुऱु
 • 676. माऩतुवाय् निऩ्ऱ वयम्नीक्कित् ताऩऱ्ऱुत्
  ताऩतुवाय् निऱ्कुम् तकैयोरुम् - वाऩमतिल्
 • 677. वाऩङ्कण् टाटुम् मयिल्पोऩ्ऱु नम्पॆरुमाऩ्
  ताऩङ्कण् टाटुम् तवत्तोरुम् - मोऩमॊटु
 • 678. ताऴ्सटैयुम् नीऱुम् सरिकोव णक्कीळुम्
  वाऴ्सिवमुम् कॊण्टु वतिवोरुम् - आऴ्निलैय
 • 679. वारियलै पोऩ्ऱसुत्त मायैयिऩाल् आम्पूत
  कारियङ्क ळातियॆलाम् कण्टॊऴित्तु - ऊर्इयङ्कत्
 • 680. तञ्सम् तरुमलरोऩ् तत्तुवमाम् पूतङ्कळ्
  ऐञ्सुम् पॊऱियञ्सुम् अञ्सऱिवुम् - अञ्सॆऩुमोर्
 • 681. वाक्कुमुतल् ऐञ्सुमऱ्ऱु मालोऩ्तऩ् तत्तुवमाम्
  ऊक्कुम् कलैमुतलाम् ओरेऴुम् - नीक्किअप्पाल्
 • 682. मेवि विळङ्कुसुत्त वित्तैमुतल् नातमट्टुम्
  तावि वयङ्कुसुत्त तत्तुवत्तिल् - मेविअकऩ्
 • 683. ऱप्पाल् अरुळ्कण् टरुळाल् तमैत्ताम्कण्
  टप्पाल् परवॆळिकण् टप्पालुक् - कप्पालुम्
 • 684. तीरास् सुयमाय्स् सिताऩन्द माम्ऒळियैप्
  पारा इरुन्द पटियिरुन्दु - पेरातु
 • 685. कण्टतुवॆऩ् ऱॊऩ्ऱुम् कलवातु ताम्कलन्दु
  कॊण्टसिव योकियराम् कॊऱ्ऱवरुम् - अण्टरिय
 • 686. सत्तुवत्तिल् सत्तुवमे तम्मुरुवाय्क् कॊण्टुपर
  तत्तुवत्तिऩ् निऱ्कुम् तकवोरुम् - अत्तुवत्तिल्
 • 687. तीतुम् सुकमुम् सिवऩ्सॆयलॆऩ् ऱॆण्णिवन्द
  यातुम् सममा इरुप्पोरुम् - कोतुपटक्
 • 688. कूऱुम् कुऱियुम् कुणमुम् कुलमुमटि
  ईऱुम् कटैयुम् इकन्दोरुम् - वीऱुकिऩ्ऱ
 • 689. सेन्दि ऩटैन्दवॆलाञ् सीरणिक्कस् सेर्सित्त
  सान्दि युटऩे सरिप्पोरुम् - सान्दिपॆऱत्
 • 690. तम्मैयुऱुम् सित्तॆवैयुम् तामुवत्तल् सॆय्यामल्
  सॆम्मैयुटऩ् वाऴुम् तिऱलोरुम् - ऎम्मैयिऩुम्
 • 691. आरामै ओङ्कुम् अवाक्कटल्नीर् माऩ्कुळम्पिऩ्
  नीराक नीन्दि निलैत्तोरुम् - सेरातु
 • 692. तम्पॊरुळैक् कण्टे सताऩन्द वीट्टिऩिटैस्
  सॆम्पॊरुळैस् सार्न्द तिऱत्तोरुम् - मण्पॊरुळ्पोय्त्
 • 693. तायर् ऎऩमातर् तम्मैयॆण्णिप् पालर्पित्तर्
  पेयरॆऩ नण्णुम् पॆरियोरु - मीयतऩिऩ्
 • 694. ऎय्प्परिसाम् ओर्तिरणम् ऎव्वुलकुम् सॆय्तळिक्क
  मॆय्प्परिसञ् सॆय्यवल्ल वित्तकरुम् - मॆय्प्पटवे
 • 695. यावुम् अऱिन्दुम् अऱियार्पोऩ् ऱॆप्पॊऴुतुम्
  सावुम् पिऱप्पुम् तविर्न्दोरुम् - ओवलिऩ्ऱि
 • 696. वैतिटिऩुम् वाऴ्कऎऩ वाऴ्त्ति उपसारम्
  सॆय्तिटिऩुम् तऩ्मै तिऱम्पारुम् - मॆय्वकैयिल्
 • 697. तेऱा वुलकम् सिवमयमाय्क् कण्टॆङ्कुम्
  एऱा तिऴिया तिरुप्पोरुम् - माऱातु
 • 698. मोऩन्दाऩ् कॊण्टु मुटिन्दविटत् तोङ्कुपर
  माऩन्दा तीतत् तमर्न्दोरुम् - ताम्नन्दास्
 • 699. सातुक्कळ् आमवर्तम् सङ्क मकत्तुवत्तैस्
  सातुक्क ळऩ्ऱियॆवर् तामऱिवार् - नीतुक्कम्
 • 700. नीङ्किअऩ्ऩोर् सङ्कत्तिल् निऩ्ऱुमकिऴ्न् तेत्तिनितम्
  आङ्कवर्ताट् कुऱ्ऱेवल् आय्न्दियऱ्ऱि - ओङ्कुसिव
 • 701. पञ्साट् सरत्तैप् पकररुळे नावाक
  ऎञ्साप् परिवुटऩे ऎण्णियरुळ् - सॆञ्सोतित्
 • 702. तातॊऩ्ऱु तुम्पैमुटित् ताणुअटि यॊऩ्ऱिमऱ्ऱै
  यातॊऩ्ऱुम् नोक्का तमैन्दिटुक - तीतॆऩ्ऱ
 • 703. पाऴ्वाऴ्वु नीङ्कप् पतिवाऴ्विल् ऎञ्ञाऩ्ऱुम्
  वाऴ्वाय्ऎऩ् ऩोटुम् मकिऴ्न्दु.

  • 84. माऩ्ऱ मलत्ताक्कु ऎऩ्पतु मयक्कुतलैस् सॆय्किऩ्ऱ मलत्तिऩॆतिरीटु ऎऩक्कॊळ्क.तॊ.वे.
  • 705 85. सिल् तुरुम्पु - अऱ्पमाकिय तुरुम्पु. तॊ.वे.
  • 86. सङ्कमम्, सङ्कमॆऩ विकारमायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 706 87. इन्दा ऎऩ्पतु मरूउस् सॊल्. 'इतऩैत् तरप्पॆऱ्ऱुक्कॊळ्' ऎऩ्ऩुम् पॊरुट्टु.अल्लतूउम् 'इङ्कु वा' ऎऩ्ऩुम् ऎळिमै कण्णिय एवलुमाम्. तॊ.वे.
  • 88. कातरवु सॆय्तल् - अस्सुऱुत्तल्. तॊ.वे.
  • 707 89. निस्सल् - नाटोऱुम्. तॊ.वे.
  • 90. नट्टु ऊर्न्दु ऎऩप्पिरित्तु नेसित्तुस् सॆऩ्ऱु ऎऩप् पॊरुळ् कॊळ्क. तॊ.वे.
  • 708 91. वाऴ्नाळ्, वाणाळ् ऎऩ मरीइयतु. तॊ.वे.
  • 92. कऱ्ऱूणै, सऱ्ऱुणै ऎऩक् कुऱुकि निऩ्ऱतु. तॊ.वे.
  • 709 93. अन्दो, अत्तो ऎऩ वलिक्कुम् वऴि वलित्ततु. तॊ.वे.
  • 94. ऐन्दु, अञ्सु ऎऩ मरुविऱ्ऱु. अः¤तु ईण्टु आकुपॆयराय्स् सुवै ऒळि ऊऱु ओसै नाऱ्ऱम्ऎऩ्ऩुम् ऐन्दासैकळैक् कुऱित्तु निऩ्ऱतु. तॊ.वे.
  • 710 95. एऱुतल् ऎऩ्पतु ईण्टॊऴुक्कत्तिऩ् मेऩिऩ्ऱतु. तॊ.वे.
  • 96. वॆल् नटै ऎऩप् पिरित्तुक् कॊळ्क. अऱ्ऱेल् कॊटु नटै ऎऩप् पॊरुळ् कॊळ्ळिऩ्वॆन्नटै ऎऩप् पॊतु नकरमाक्किक्कॊळ्क. तॊ.वे.
  • 711 97. नॆञ्सु ऎऩुम् मॊऴिक्कु मुऩ्ऩुळ्ळ कीऱ्ऱु(—) नीङ्किऩ् नञ्सु ऎऩ्ऱाकुम्. स.मु.क.
  • 98. नॊऱिल् - विरैवु. तॊ.वे.
  • 712 99. पॆण्णिङ्कु मामात्तिरैयिऩ् वरुत्तऩमॆऩ् ऱॆण्णिऩै - ऎऩ्पतऱ्कुप् पेण् ऎऩ्ऱुपॊरुळ्कॊण्टऩै ऎऩ्पतु पॊरुळ्. तॊ.वे.
  • 100. सिलन्दि - पुण्कट्टि. स.मु.क.
  • 713 101. वम्पु, वप्पॆऩ विकारमायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 102. पॊत्तुतल् - मूटुतल्. तॊ.वे.
  • 714 103. मेटु - वयिऱु. तॊ.वे.
  • 104. ईरल्, ईरुळ् ऎऩ मरीइ वऴङ्कियतु. तॊ.वे.
  • 715 105. पूट्टु - उटऱ्पॊरुत्तु, तॊ.वे.
  • 106. नेर्तल् - विटै कॊटुत्तल् ऎऩ्ऩुम् पॊरुट्टु. तॊ.वे.
  • 716 107. ईण् टॊरुपुटैऒत्तमै तोऱ्ऱियाङ् कऴियु निलैयिऩ्मैयाऩ् ऎऩ्ऱु कॊळ्क.तॊ.वे.
  • 108. वेळाऩोऩ्काकळम् - कुयिल्. तॊ.वे.
  • 717 109. पिरमसायै - पिरमकत्ति. तॊ.वे.
  • 110. कट्टुतल्, ईण्टुत् तऴुवुतल् ऎऩ्ऩुम्पॊरुट्टु. तॊ.वे.
  • 718 111. नॊऱिल् - अटक्कम्. तॊ.वे.
  • 112. कूत्ताट् टवैक्कुऴात् तऱ्ऱे पॆरुञ्सॆल्वम्पोक्कुम् अतुविळिन् तऱ्ऱु. तिरुक्कुऱळ्332. ( 34 निलैयामै 2 )
  • 719 113. विटऱ्कु, विट्टऱ्कॆऩ विकारमायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 114. सॆल्ला इटत्तुस् सिऩन्दीतु सॆल्लिटत्तुम्इल्अतऩिऩ् तीय पिऱ. तिरुक्कुऱळ् 302 ( 31 वॆकुळामै 2 )
  • 720 115. तऩ्ऩैत्ताऩ् काक्किऩ् सिऩङ्काक्क कावाक्काल्तऩ्ऩैये कॊल्लुम् सिऩम्. तिरुक्कुऱळ् 305 ( 31 वॆकुळामै 5 )
  • 116. अकऴ्वारैत् ताङ्कुम् निलम्पोलत् तम्मैइकऴ्वार्प् पॊऱुत्तल् तलै. तिरुक्कुऱळ् 151 (16 पॊऱैयुटैमै 1 )
  • 721 117. उऱङ्कुवतु पोलुम् साक्काटु उऱङ्किविऴिप्पतु पोलुम् पिऱप्पु. तिरुक्कुऱळ् 339 ( 34 निलैयामै 9 )
  • 118. नॆरुनल् उळऩॊरुवऩ् इऩ्ऱिल्लै ऎऩ्ऩुम्पॆरुमै उटैत्तुइव् वुलकु. तिरुक्कुऱळ् 336 ( 34 निलैयामै 6 )
  • 722 119. पुलऩैन्दुम् पॊऱिकलङ्कि नॆऱिमयङ्कि अऱिवऴित्तिट्(टु) ऐम्मेलुन्दिअलमन्द पोताक अञ्सेल्ऎऩ्(ऱु) अरुळ् सॆय्वाऩ् अमरुम्कोयिल्वलम्वन्द मटवार्कळ् नटमाट मुऴवतिर मऴैऎऩ् ऱञ्सिस्सिलमन्दि अलमन्दु मरमेऱिमुकिल् पार्क्कुम् तिरुवैयाऱे.ञाऩसम्पन्दर् तेवारम् 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. ऐयैन्दु - ऐन्दुम् ऐन्दुम्, उम्मैत्तॊकै. तॊ.वे.
  • 723 121. वॆऱ्ऱवे अटियार् अटिमिसै वीऴुम् विरुप्पिऩऩ् वॆळ्ळैनी ऱणियुम्कॊऱ्ऱवऩ् तऩक्कु मन्दिरि याय कुलस्सिऱै कुलाविनिऩ् ऱेत्तुम्ऒऱ्ऱैवॆळ् विटैयऩ् उम्परार् तलैवऩ् उलकिऩिल् इयऱ्कैयै ऒऴित्तिट्(टु)अऱ्ऱवर्क्कु अऱ्ऱ सिवऩ्उऱै किऩ्ऱ आलवाय् आवतुम् इतुवे.ञाऩसम्पन्दर् तेवारम् - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. तूरियम् - पऱै. तॊ.वे.
  • 724 123. वीऴ्वु - विरुप्पम्. तॊ.वे.
  • 124. ऊऴि - कटल्. तॊ.वे.
  • 725 125. आऩामै - विट्टु नीङ्कामै. तॊ.वे.
  • 126. सिन्दु - कटल्. तॊ.वे.
  • 726 127. कस्सोतम् - मिऩ्मिऩिप्पूस्सि. तॊ.वे.
  • 128. तॊऩ्ऱु - पऴमै. तॊ.वे.
  • 727 129. आयिल् - आरायुङ्काल्. तॊ.वे

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்