திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വിണ്‍ണപ്പക് കലിവെണ്‍പാ
viṇṇappak kaliveṇpā
ചിവനേച വെണ്‍പാ
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. നെഞ്ചറിവുറുത്തല്‍
neñsaṟivuṟuttal

  കാപ്പു
  കുറള്‍വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍ചാന്‍റ മുക്കട് ചിവകളിറ്റൈച് ചേര്‍ന്തിടിലാം
  പേര്‍ചാന്‍റ ഇന്‍പം പെരിതു.
 • 2. ആറു മുകത്താന്‍ അരുളടൈയിന്‍ ആംഎല്‍ലാപ്
  പേറു മികത്താന്‍ പെരിതു.
 • കലിവെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊന്‍നാര്‍ മലൈപോല്‍ പൊലിവുറ് റചൈയാമല്‍
  എന്‍നാളും വാഴിയനീ എന്‍നെഞ്ചേ - പിന്‍നാന
 • 2. ഇപ്പിറപ്പി നോടിങ് കെഴുപിറപ്പും അന്‍റിയെനൈ
  എപ്പിറപ്പും വിട്ടകലാ എന്‍നെഞ്ചേ - ചെപ്പമുടന്‍
 • 3. ചെവ്വൊരുചാര്‍ നിന്‍റു ചിറിയേന്‍ കിളക്കിന്‍റ
  ഇവ്വൊരുചൊല്‍ കേട്ടിടുക എന്‍നെഞ്ചേ - എവ്വെവ്
 • 4. ഉലകും പരവും ഒരുമുതലായ് എങ്കും
  ഇലകും ചിവമായ് ഇറൈയായ് - വിലകും
 • 5. ഉരുവായ് ഉരുവില്‍ ഉരുവായ് ഉരുവുള്‍
  അരുവായ് അരുവില്‍ അരുവായ് - ഉരുഅരുവായ്
 • 6. നിത്തിയമായ് നിര്‍ക്കുണമായ് നിറ്ചലമായ് നിന്‍മലമായ്ച്
  ചത്തിയമായ്ച് ചത്തുവമായ്ത് തത്തുവമായ് - മുത്തിയരുള്‍
 • 7. ഒന്‍റായ്പ് പലവായ് ഉയിരായ് ഉയിര്‍ക്കുയിരായ്
  നന്‍റായ് നവമായ് നടുനിലൈയായ് - നിന്‍റോങ്കും
 • 8. വേതമായ് വേതാന്ത വിത്തായ് വിളങ്കുപര
  നാതമായ് നാതാന്ത നായകമായ് - ഓതും
 • 9. ചെറിവായ്ത് തിരമായ്ച് ചിതാകാച മായ്ച്ചൊല്‍
  അറിവായ് അറിവുള്‍ അറിവായ് - നെറിമേവു
 • 10. കാലമായ്ക് കാലം കടന്ത കരുത്തായ്നറ്
  ചീലമായ്ച് ചിറ്പരമായ്ച് ചിന്‍മയമായ് - ഞാലം
 • 11. പൊരുന്താപ് പൊരുളായ്പ് പൊരുന്തും പൊരുളായ്പ്
  പെരുന്താ രകംചൂഴ്ന്ത പേറായ്ത് - തിരുന്താത
 • 12. പോക്കും വരത്തുമിലാപ് പൂരണമായ്പ് പുണ്‍ണിയര്‍കള്‍
  നോക്കും തിറത്തെഴുന്ത നുണ്‍ണുണര്‍വായ് - നീക്കമിലാ
 • 13. ആതിയായ് ആതിനടു അന്തമായ് ആങ്കകന്‍റ
  ചോതിയായ്ച് ചോതിയാച് ചൊറ്പയനായ് - നീതിയായ്
 • 14. ആങ്കാര നീക്കും അകാര ഉകാരമതായ്
  ഓങ്കാര മായ്അവറ്റിന്‍ ഉട്പൊരുളായ്പ് - പാങ്കാന
 • 15. ചിത്തമായ്ച് ചിത്താന്ത തേചായ്ത് തികംപരമായ്ച്
  ചത്തമായ്ച് ചുത്ത ചതാനിലൈയായ് - വിത്തമായ്
 • 16. അണ്‍ടമായ് അണ്‍ടത് തണുവായ് അരുളകണ്‍ടാ
  കണ്‍ടമായ് ആനന്താ കാരമതായ് - അണ്‍ടത്തിന്‍
 • 17. അപ്പാലായ് ഇപ്പാലായ് അണ്‍മൈയായ്ച് ചേയ്മൈയതായ്
  എപ്പാലായ് എപ്പാലും ഇല്‍ലതുമായ്ച് - ചെപ്പാലും
 • 18. നെഞ്ചാലും കായ നിലൈയാലും അന്‍നിലൈക്കുള്‍
  അഞ്ചാലുങ് കാണ്‍ടറ് കരുംപതമായ് - എഞ്ചാപ്
 • 19. പരമായ്പ് പകാപ്പൊരുളായ്പ് പാലായ്ച് ചുവൈയിന്‍
  തരമായ്പ് പരപ്പിരമം താനായ്-വരമായ
 • 20. ഒന്‍പാന്‍ വടിവായ് ഒളിയെണ്‍ കുണക്കടലായ്
  അന്‍പായ് അകനിലൈയായ് അറ്പുതമായ് - ഇന്‍പായ്
 • 21. അകമായ്പ് പുറമായ് അകംപുറമായ് നീങ്കും
  ചകമായ്ച് ചകമായൈ താനായ് - ചകമായൈ
 • 22. ഇല്‍ലാതായ് എന്‍റും ഇരുപ്പതായ് യാതൊന്‍റും
  കൊല്‍ലാതാര്‍ക് കിന്‍പം കൊടുപ്പതായ് - എല്‍ലാര്‍ക്കും
 • 23. നണ്‍ണുവതായ് നണ്‍ണാതായ് നല്‍വിനൈയായ് അല്‍വിനൈയായ്
  എണ്‍ണുവതായ് എണ്‍ണിന്‍ ഇയലാതായ് - എണ്‍ണുകിന്‍റ
 • 24. വാനായ് നിലനായ് വളിയായ് അനലായ്നീര്‍
  താനായ് വഴിപടുനാന്‍ താന്‍താനായ് - വാനാതി
 • 25. ഒന്‍റിടത്തും ഒന്‍റാതായ് ഒന്‍റുവതായ് ആനന്തം
  മന്‍റിടത്തില്‍ എന്‍റും വതിവതായ് - ഒന്‍റിയതോര്‍
 • 26. ഐന്‍നിറമായ് അന്‍നിറത്തിന്‍ ആമൊളിയായ് അവ്വൊളിക്കുള്‍
  എന്‍നിറമും വേണ്‍ടാ ഇയനിറമായ് - മുന്‍നിറത്തില്‍
 • 27. പൂപ്പതുവായ്ക് കാപ്പതുവായ്പ് പോക്കുവതായ്ത് തേക്കുവതായ്
  നീപ്പതുവായ്ത് തന്‍നുള്‍ നിറുത്തുവതായ്പ് - പൂപ്പതിന്‍റി
 • 28. വാളാ തിരുപ്പതുവായ് വാതനാ തീതമായ്
  നീളാതു നീണ്‍ട നിലൈയിനതായ് - മീളാപ്
 • 29. പെരിതായ്ച് ചിറിതായ്പ് പെരിതും ചിറിതും
  അരിതായ് അരിതില്‍ അരിതായ്ത് - തുരിയ
 • 30. വെളിയായ്പ് പരവെളിയായ് മേവുപര വിന്തിന്‍
  ഒളിയായ്ച് ചിവാനന്ത ഊറ്റായ്ത് - തെളിയാതി
 • 31. കറ്പകമായ്ക് കാണുഞ്ചങ് കറ്പ വികറ്പമായ്
  നിറ്പതാ കാര നിരുവികറ്പായ്പ് - പൊറ്പുടൈയ
 • 32. മുച്ചുടരായ് മുച്ചുടര്‍ക്കും മുന്‍നൊളിയായ്പ് പിന്‍നൊളിയായ്
  എച്ചുടരും പോതാ ഇയറ്ചുടരായ് - അച്ചില്‍
 • 33. നിറൈവായ്ക് കുറൈവായ് നിറൈകുറൈ വില്‍ലാതായ്
  മറൈവായ് വെളിയായ് മനുവായ് - മറൈയാത
 • 34. ചച്ചിതാ നന്തമതായ്ത് തന്‍നികരൊന്‍ റില്‍ലാതായ്
  വിച്ചൈയാല്‍ എല്‍ലാം വിരിപ്പതുവായ് - മെച്ചുകിന്‍റ
 • 35. യോകമായ് യോകിയര്‍ യോകത് തെഴുന്തചിവ
  പോകമായ്പ് പോകിയായ്പ് പോകമരുള്‍ - ഏകമായ്ക്
 • 36. കേവലമായ്ച് ചുത്ത ചകലമായ്ക് കീഴ്ച്ചകല
  കേവലങ്കള്‍ ചറ്റും കിടൈയാതായ് - മാവലത്തില്‍
 • 37. കാട്ചിയായ്ക് കാണ്‍പാനായ്ക് കാണപ് പടുപൊരുളായ്ച്
  ചൂട്ചിയായ്ച് ചൂട്ചിയാല്‍ തോയ്വരിതായ് - മാട്ചിപെറച്
 • 38. ചെയ്പവനായ്ച് ചെയ്തൊഴിലായ്ച് ചെയ്പൊരുളായ്ച് ചെയ്തൊഴിലാല്‍
  ഉയ്പവനായ് ഉയ്വിക്കും ഉത്തമനായ് - മൊയ്കൊള്‍
 • 39. അതുവായ് അവളായ് അവനായ് അവൈയും
  കതുവാതു നിന്‍റ കണിപ്പായ്ക് - കതുവാമല്‍
 • 40. ഐയം തിരിപോ ടറിയാമൈ വിട്ടകറ്റിപ്
  പൊയ്യെന്‍പ തൊന്‍റും പൊരുന്താരായ്ച് - ചെയ്യെന്‍റ
 • 41. ഓര്‍വിനൈയില്‍ ഇന്‍പമുമറ് റോര്‍വിനൈയില്‍ തുന്‍പമുമാം
  ചാര്‍വിനൈവിട് ടോങ്കും തകൈയിനരായ്പ് - പാര്‍വിനൈയില്‍
 • 42. ഓര്‍പാല്‍ വെറുപ്പുമറ്റൈ ഓര്‍പാല്‍ വിരുപ്പുമുറും
  ചാര്‍പാല്‍ മയങ്കാത് തകൈയിനരായ്ച് - ചാര്‍പായ
 • 43. ഓരിടത്തില്‍ തണ്‍മൈയുമറ് റോരിടത്തില്‍ വെഞ്ചിനമും
  പാരിടത്തില്‍ കൊള്‍ളാപ് പരിചിനരായ് - നീരിടത്തില്‍
 • 44. തണ്‍മൈനിക രാതെന്‍റും ചാന്തം പഴുത്തുയര്‍ന്ത
  ഒണ്‍മൈയുടന്‍ ഒന്‍റൈ ഉണര്‍ന്തവരായ് - വെണ്‍മൈയിലാ
 • 45. ഒന്‍റും അറിവിന്‍ ഉതയാതി ഈറളവും
  എന്‍റും ഇരണ്‍ടെന്‍പ തില്‍ലവരായ് - മന്‍റവൊളിര്‍
 • 46. അംമൂന്‍റി നുള്‍ളേ അടുക്കിവരും ഒന്‍റകന്‍റ
  മുംമൂന്‍റിന്‍ മൂന്‍റും മുനിന്തവരായ്ത് - തംമൂന്‍റി
 • 47. വീടാതു നിന്‍റും വിരിന്തും വികറ്പനടൈ
  നാടാതു നാന്‍കും നചിത്തവരായ് - ഊടാക
 • 48. എഞ്ചാമല്‍ അഞ്ചിന്‍ ഇടമായ് നടമാടും
  അഞ്ചാതി അഞ്ചും അറുത്തവരായ് - എഞ്ചാമല്‍
 • 49. ഈണ്‍ടാണ്‍ ടരുളും ഇറൈയോര്‍ തമൈയാറില്‍
  ആണ്‍ടാണ്‍ടു കണ്‍ടാ റകന്‍റവരായ് - ഈണ്‍ടാതു
 • 50. വാഴിയുറ്റ വാനോരും വന്തു തമക്കിരണ്‍ടോ
  ടേഴിയറ്റ ഏഴും ഇകന്തവരായ് - ഊഴിയറ്റക്
 • 51. കട്ടിനിന്‍റുട് ചോതിയൊന്‍റു കാണത് തൊടങ്കുകിന്‍റോര്‍
  എട്ടുകിന്‍റ എട്ടിന്‍മേല്‍ എയ്തിനരായ്ക് കട്ടുകിന്‍റ
 • 52. തേന്‍തോയ് കരുണൈച് ചിവങ്കലന്തു തേക്കുകിന്‍റ
  ചാന്‍റോര്‍തം ഉള്‍ളം തണവാതായ് - മാന്‍റമലത്
 • 53. താക്കൊഴിന്തു തത്തുവത്തിന്‍ ചാര്‍പാം - തനുവൊഴിന്തു
  വാക്കൊഴിന്തു മാണാ മനമൊഴിന്തു - ഏക്കമുറ
 • 54. വായ്ക്കും ചുകമൊഴിന്തു മണ്‍ണൊഴിന്തു വിണ്‍ണൊഴിന്തു
  ചായ്ക്കും ഇരാപ്പകലും താനൊഴിന്തു - നീക്കൊഴിന്തു
 • 55. നാനുമൊഴി യാതൊഴിന്തു ഞാനമൊഴി യാതൊഴിന്തു
  താനും ഒഴിയാമറ് റാനൊഴിന്തു - മോനനിലൈ
 • 56. നിറ്കും പിരമ നിരതിചയാ നന്തമതായ്
  നിറ്കും പരമ നിരുത്തനെവന്‍ - തറ്പരമായ്
 • 57. നിന്‍റാന്‍ എവനന്‍പര്‍ നേയമനത് തേവിരൈന്തു
  ചെന്‍റാന്‍ എവന്‍ചര്‍വ തീര്‍ത്തനെവന്‍ - വന്‍തീമൈ
 • 58. ഇല്‍ലാന്‍ എവന്‍യാര്‍ക്കും ഈചന്‍ എവന്‍യാവും
  വല്‍ലാന്‍ എവനന്തി വണ്‍ണനെവന്‍ - കല്‍ലാലില്‍
 • 59. ചുട്ടകന്‍റ ഞാന ചുകാതീതം കാട്ടിമുറ്റും
  വിട്ടകന്‍റ യോക വിനോതനെവന്‍ - മട്ടകന്‍റ
 • 60. അണ്‍ടങ്കള്‍ എല്‍ലാം അണുവില്‍ അടൈത്തരുളിത്
  തിണ്‍ടങ്കു മാറിരുത്തും ചിത്തനെവന്‍ - പണ്‍ടങ്കു
 • 61. വീയാച് ചിറുപെണ്‍ വിളൈയാട്ടുള്‍ അണ്‍ടമെലാം
  തേയാതു കൂട്ടുവിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - യായാതും
 • 62. വേണ്‍ടാമൈ വേണ്‍ടുവതു മേവാത ചിത്തര്‍തമൈത്
  തീണ്‍ടാതു തീണ്‍ടുകിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - ഈണ്‍ടോതു
 • 63. പറ്റുരുവായ്പ് പറ്റാപ് പരവണുവിന്‍ ഉള്‍വിളങ്കും
  ചിറ്റുരുവായ് ഉള്‍ളൊളിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - മറ്റുരുവിന്‍
 • 64. വൈയാതു വൈത്തുലകൈ മാവിന്‍ തിരചാലം
  ചെയ്യാതു ചെയ്വിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - നൈയാമല്‍
 • 65. അപ്പിടൈവൈപ് പാമുലകില്‍ ആരുയിരൈ മായൈയെനും
  ചെപ്പിടൈവൈത് താട്ടുകിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - ഒപ്പുറവേ
 • 66. നില്‍ലാത കാറ്റൈ നിലൈയാക് കടത്തടൈത്തുച്
  ചെല്‍ലാതു വൈക്കിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - പൊല്‍ലാത
 • 67. വെംപാംപൈ മേലണിന്തോര്‍ വെംപുറ്റിന്‍ ഉള്‍ളിരുന്തേ
  ചെംപാംപൈ ആട്ടുകിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - തംപാങ്കര്‍
 • 68. ഒണ്‍കയിറ്റാന്‍ ഒന്‍റിന്‍റി ഉണ്‍ണിന്‍ റുയിര്‍കളൈയൂഴ്ത്
  തിണ്‍കയിറ്റാന്‍ ആട്ടുകിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - വണ്‍കൈയുടൈത്
 • 69. താനചൈന്താല്‍ മറ്റൈച് ചകമചൈയും എന്‍റുമറൈ
  തേനചൈയച് ചൊല്‍ലുകിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - ഊനമിന്‍റിപ്
 • 70. പേര്‍ത്തുയിര്‍ക ളെല്‍ലാംഓര്‍ പെണ്‍പിള്‍ളൈ യിന്‍വചമായ്ച്
  ചേര്‍ത്തു വരുവിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - പോര്‍ത്തുമിക
 • 71. അല്‍വിരവുങ് കാലൈ അകിലമെലാം തന്‍പതത്തോര്‍
  ചില്‍വിരലില്‍ ചേര്‍ക്കിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - പല്‍വകൈയായ്ക്
 • 72. കൈകലന്ത വണ്‍മൈക് കരുപ്പാ ചയപ്പൈയുള്‍
  ചെയ്കരുവുക് കൂട്ടുവിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - ഉയ്കരുവൈ
 • 73. മെയ്വൈത്ത വേര്‍വൈയിനും വീഴ്നിലത്തും അണ്‍ടത്തും
  ചെയ്വിത്തങ് കൂട്ടുവിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - ഉയ്വിക്കും
 • 74. വിത്തൊന്‍റും ഇന്‍റി വിളൈവിത് തരുളളിക്കും
  ചിത്തെന്‍റും വല്‍ലവൊരു ചിത്തനെവന്‍ - ചത്തുടനേ
 • 75. ഉറ്പത്തി യായുലകില്‍ ഒന്‍പതുവായ്പ് പാവൈകള്‍ചെയ്
  ചിറ്പത് തൊഴില്‍വല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - പറ്പലവാം
 • 76. കാരാ ഴികളൈക് കരൈയിന്‍റി എല്‍ലൈയിലാച്
  ചേരൂഴി നിറ്കവൈത്ത ചിത്തനെവന്‍ - പേരാത
 • 77. നീര്‍മേല്‍ നെരുപ്പൈ നിലൈയുറവൈത് തെവ്വുലകും
  ചീര്‍മേ വുറച്ചെയ്യും ചിത്തനെവന്‍ - പാരാതി
 • 78. ഐന്തിലൈന്തു നാന്‍കൊരുമൂന്‍ റാമിരണ്‍ടൊന്‍ റായ്മുറൈയേ
  ചിന്തൈയുറ നിന്‍റരുളും ചിത്തനെവന്‍ - പന്തമുറ
 • 79. ആണ്‍പെണ്‍ണായ്പ് പെണ്‍ണാണായ് അണ്‍മൈ തനൈവാനിന്‍
  ചേണ്‍പണ്‍ണ വല്‍ലവൊരു ചിത്തനെവന്‍ - മാണ്‍പണ്‍ണാപ്
 • 80. പേടാണായ്പ് പെണ്‍ണായപ് പെണ്‍ണാണ്‍ പെരുംപേടായ്ച്
  ചേടാകച് ചെയ്യവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - ചേടായ
 • 81. വെണ്‍മൈ കിഴമായ് വിരുത്തമന്ത വെണ്‍മൈയതായ്ത്
  തിണ്‍മൈ പെറച്ചെയ്യും ചിത്തനെവന്‍ - ഒണ്‍മൈയിലാ
 • 82. ഓട്ടിനൈച്ചെം പൊന്‍നാ യുയര്‍ചെംപൊന്‍ ഓടാകച്
  ചേട്ടൈയറച് ചെയ്കിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - കാട്ടിലുറു
 • 83. കാഞ്ചിരത്തൈക് കറ്പകമായ്ക് കറ്പകത്തൈക് കാഞ്ചിരമായ്ത്
  തേഞ്ചിവണച് ചെയ്കിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - വാഞ്ചൈയുറ
 • 84. നാരണന്‍ചേയ് നാന്‍മുകനായ് നാന്‍മുകന്‍ചേയ് നാരണനായ്ച്
  ചീരണവച് ചെയ്യവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - പേരണവക്
 • 85. കൊംമൈ പെറുങ്കോടാ കോടിയണ്‍ടം എല്‍ലാമോര്‍
  ചെംമയിര്‍ക്കാല്‍ ഉട്പുകുത്തും ചിത്തനെവന്‍ - ചെംമൈയിലാ
 • 86. വെംപുലിയൈ വെണ്‍പാല്‍ വിളൈപചുവായ് അപ്പചുവൈച്
  ചെംപുലിയാച് ചെയ്യവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - അംപുലിയൈ
 • 87. അങ്കതിരൊണ്‍ ചെങ്കതിരായ് അംപുലിയായ്പ് പംപുകിന്‍റ
  ചെങ്കതിരൈച് ചെയ്യവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - തുങ്കമുറാ
 • 88. ഓരണുവോര്‍ മാമലൈയായ് ഓര്‍മാ മലൈയതുവോര്‍
  ചീരണുവായ്ച് ചെയ്യവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - വീരമുടന്‍
 • 89. മുന്‍നകൈയാ നിന്‍റതൊരു മുപ്പുരത്തൈ അന്‍റൊരുകാല്‍
  ചിന്‍നകൈയാല്‍ തീമടുത്ത ചിത്തനെവന്‍ - മുന്‍നയന്‍മാല്‍
 • 90. മറ്റിരുന്ത വാനവരും വായ്ന്തചൈക്കാ വണ്‍ണമൊരു
  ചിറ്റുരുംപൈ85 നാട്ടിനിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - മറ്റവര്‍പോല്‍
 • 91. അല്‍ലാ അയനും അരിയും ഉരുത്തിരനും
  ചെല്‍ലാ നെറിനിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - ഒല്‍ലാത
 • 92. കല്‍ലിറ് ചുവൈയായ്ക് കനിയിറ് ചുവൈയിലതായ്ച്
  ചെല്‍ലപ് പണിക്കവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - അല്‍ലലറപ്
 • 93. പാര്‍ക്കിന്‍റ യാവര്‍കട്കും പാവനാ തീതനെനച്
  ചീര്‍ക്കിന്‍റ മെയ്ഞ്ഞാനച് ചിത്തനെവന്‍ - മാര്‍ക്കങ്കള്‍
 • 94. ഒന്‍റെന്‍റ മേലവരൈ ഒന്‍റെന്‍ റുരൈത്തവര്‍പാല്‍
  ചെന്‍റൊന്‍റി നിറ്കിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - അന്‍റൊരുനാള്‍
 • 95. കല്‍ലാനൈ തിന്‍നക് കരുംപളിത്തുപ് പാണ്‍ടിയന്‍വീണ്‍
  ചെല്‍ലാ തളിത്തമകാ ചിത്തനെവന്‍ - ചൊല്‍ലാത
 • 96. ഒന്‍റേ ഇരണ്‍ടേമേല്‍ ഒന്‍റിരണ്‍ടേ എന്‍പവറ്റുള്‍
  ചെന്‍റേ നടുനിന്‍റ ചിത്തനെവന്‍ - ചെന്‍റേറും
 • 97. അത്തിരത്തൈ മെന്‍മലരായ് അംമലരൈ അത്തിരമായ്ച്
  ചിത്തിരത്തൈപ് പേചുവിക്കും ചിത്തനെവന്‍ - എത്തലത്തും
 • 98. ചങ്കമതേ86 താപരമായ്ത് താപരമേ ചങ്കമതായ്ച്
  ചെങ്കൈയിടാ താറ്റവല്‍ല ചിത്തനെവന്‍ - തങ്കുകിന്‍റ
 • 99. ചത്തെല്‍ലാം ആകിച് ചയംപുവായ് ആനന്തച്
  ചിത്തെല്‍ലാം വല്‍ലചിവ ചിത്തനെവന്‍ - തത്തെല്‍ലാം
 • 100. നീട്ടാതു നെഞ്ചം നിലൈത്തവര്‍ക്കും തന്‍നുണ്‍മൈ
  കാട്ടാതു കാട്ടിനിറ്കും കള്‍വനെവന്‍ - പാട്ടോടു
 • 101. വണ്‍ടാലുങ് കൊന്‍റൈ മലരോയ് എനമറൈകള്‍
  കണ്‍ടാലും കാണാത കള്‍വനെവന്‍ - തൊണ്‍ടാക
 • 102. അള്‍ളം ചെറിയാര്‍ക്കേ അന്‍റി അറിവാര്‍ക്കുക്
  കള്‍ളം ചെറിയാത കള്‍വനെവന്‍ - എള്‍ളലറക്
 • 103. കൊണ്‍ടവെലാന്‍ തന്‍പാല്‍ കൊടുക്കുമവര്‍ തംമിടത്തില്‍
  കണ്‍ടവെലാം കൊള്‍ളൈകൊളുങ് കള്‍വനെവന്‍ - കൊണ്‍ടുളത്തില്‍
 • 104. തന്‍നൈയൊളിക് കിന്‍റോര്‍കള്‍ തംമുളൊളിത് തുള്‍ളവെലാം
  കന്‍നമിടക് കൈവന്ത കള്‍വനെവന്‍ - മണ്‍ണുലകൈച്
 • 105. ചറ്പനൈചെയ് കിന്‍റതിരോ താനമെനും ചത്തിയിനാല്‍
  കറ്പനൈചെയ് തേമയക്കും കള്‍വനെവന്‍ - മുറ്പടുമിത്
 • 106. തൊണ്‍ടുലകില്‍ ഉള്‍ളഉയിര്‍ തോറുമൊളിത് താറ്റലെലാം
  കണ്‍ടുലവു കിന്‍റതൊരു കള്‍വനെവന്‍ - വിണ്‍ടകലാ
 • 107. മണ്‍മയക്കും പൊന്‍മയക്കും മാതര്‍ മയക്കുമെനും
  കണ്‍മയക്കം കാട്ടിനിറ്കും കള്‍വനെവന്‍ - ഉണ്‍മയക്കു
 • 108. മാചു പറിക്കും മതിയുടൈയോര്‍ തംമുടൈയ
  കാചു പറിക്കിന്‍റ കള്‍വനെവന്‍ - ആചകന്‍റ
 • 109. പെണ്‍ണാല്‍ എവൈയും പിറപ്പിത്തു മറ്റൈനുതറ്
  കണ്‍ണാല്‍ അഴിക്കിന്‍റ കള്‍വനെവന്‍ - എണ്‍ണാതു
 • 110. നാനെന്‍റു നിറ്കിന്‍ നടുവേയന്‍ നാനാണത്
  താനെന്‍റു നിറ്കും ചതുരനെവന്‍ - മാനെന്‍റ
 • 111. മായൈതനൈക് കാട്ടി മറൈപ്പിത്തം മായൈയിറ്റന്‍
  ചായൈതനൈക് കാട്ടും ചതുരനെവന്‍ - നേയമുടന്‍
 • 112. നാന്‍മറൈയും നാന്‍മുകനും നാരണനും നാടുതൊറും
  താന്‍മറൈയും മേന്‍മൈച് ചതുരനെവന്‍ - വാന്‍മറൈയാം
 • 113. മുന്‍നൈ മറൈക്കും മുടിപ്പൊരുളെന്‍ റായ്പവര്‍ക്കും
  തന്‍നൈ മറൈക്കും ചതുരനെവന്‍ - ഉന്‍നുകിന്‍റോര്‍
 • 114. ചിത്തത്തിറ് ചുത്ത ചിതാകാചം എന്‍റൊരുചിറ്
  ചത്തത്തിറ് കാട്ടും ചതുരനെവന്‍ - മുത്തരെന
 • 115. യാവര്‍ ഇരുന്താര്‍ അവര്‍കാണ വീറ്റിരുക്കും
  തേവര്‍ പുകഴ്തലൈമൈത് തേവനെവന്‍ - യാവര്‍കളും
 • 116. ഇവ്വണത്തന്‍ ഇവ്വിടത്തന്‍ ഇവ്വിയലന്‍ എന്‍ററിയാച്
  ചെവ്വണത്തന്‍ ആംതലൈമൈത് തേവനെവന്‍ - മെയ്വണത്തോര്‍
 • 117. താംവാഴ അണ്‍ട ചരാചരങ്കള്‍ താംവാഴ
  നാംവാഴത് തന്‍നുരൈയാം നാന്‍മറൈകള്‍ - താംവാഴച്
 • 118. ചാരുരുവിന്‍ നല്‍ലരുളേ ചത്തിയായ് മെയ്യറിവിന്‍
  ചീരുരുവേ ഓരുരുവാം തേവനെവന്‍ - ഈരുരുവും
 • 119. ഒന്‍റെന്‍ റുണര ഉണര്‍ത്തി അടിയരുളം
  ചെന്‍റങ് കമര്‍ന്തരുളും തേവനെവന്‍ - എന്‍റെന്‍റും
 • 120. തറ്ചകചം എന്‍റേ ചമയം ചമരചമാം
  ചിറ്ചപൈയില്‍ വാഴ്കിന്‍റ തേവനെവന്‍ - പിറ്പടുമോര്‍
 • 121. പൊയ്വിട്ടു മെയ്ന്‍നെറിയൈപ് പോറ്റിത്തറ് പോതത്തൈക്
  കൈവിട് ടുണര്‍വേ കടൈപ്പിടിത്തു - നെയ്വിട്ട
 • 122. തീപ്പോറ് കനലും ചെരുക്കറവേ ചെങ്കമലപ്
  പൂപ്പോലും തന്‍താള്‍ പുണൈപറ്റിക് - കാപ്പായ
 • 123. വെണ്‍­ റണിന്തു വിതിര്‍വിതിര്‍ത്തു മെയ്പൊടിപ്പക്
  കണ്‍­ര്‍ അരുവി കലന്താടി- ഉണ്‍­ര്‍മൈ
 • 124. എന്‍പുരുകി ഉള്‍ളുരുകി ഇന്‍പാര്‍ ഉയിരുരുകി
  അന്‍പുരുകി അന്‍പുരുവം ആകിപ്പിന്‍ - വന്‍പകന്‍റു
 • 125. പുണ്‍ണിയാ തിങ്കട് പുരിചടൈയായ് പൊന്‍നിതഴിക്
  കണ്‍ണിയാ എങ്കള്‍ കളൈകണ്‍ണേ - എണ്‍ണിയാങ്
 • 126. കന്‍പര്‍ക് കരുളും അരചേ അമുതേപേ
  രിന്‍പക് കടലേ എമതുറവേ - മന്‍പെറ്റു
 • 127. മാറ്റുരൈയാപ് പൊന്‍നേ മണിയേഎം കണ്‍മണിയേ
  ഏറ്റുവന്ത മെയ്പ്പൊരുളേ എന്‍റുനിതം - പോറ്റിനിന്‍റാല്‍
 • 128. ഉള്‍ളൂറി ഉള്‍ളത് തുണര്‍വൂറി അവ്വുണര്‍വിന്‍
  അള്‍ളൂറി അണ്‍ണിത് തമുതൂറിത് - തെള്‍ളൂറും
 • 129. വാന്‍പോല്‍ പരവി മതിപോല്‍ കുളിര്‍ന്തുയര്‍കോല്‍
  തേന്‍പോല്‍ മതുരിക്കും തേവനെവന്‍ - വാന്‍പോനാര്‍
 • 130. മാണ്‍കൊടുക്കും തെയ്വ മടന്തൈയര്‍ക്കു മങ്കലപ്പൊന്‍
  നാണ്‍കൊടുക്ക നഞ്ചുവന്ത നാതനെവന്‍ - നാണ്‍മലര്‍പെയ്
 • 131. താര്‍ത്തിയായ്ത് തേവര്‍ അരകരവെന്‍ റേത്തഅട്ട
  മൂര്‍ത്തിയായ് നിന്‍റ മുതല്‍വനെവന്‍ - ചീര്‍ത്തിപെറ
 • 132. ഈണ്‍ടറ് പുതവടിവായ് എത്തേവ രേനുനിന്‍റു
  കാണ്‍ടറ് കരിതാം കണേചനെവന്‍ - വേണ്‍ടുറ്റുപ്
 • 133. പൂമിയെങ്കും വാഴ്ത്തിപ് പുകഴ്വാര്‍ വിരുംപുമിട്ട
  കാമിയങ്കള്‍ ഈയും കണേചനെവന്‍ - നാമിയങ്ക
 • 134. ഏണ വരുമിടൈയൂ റെല്‍ലാം അകറ്റിയരുള്‍
  കാണ എമക്കീയും കണേചനെവന്‍ - മാണവരു
 • 135. മുന്ത മറൈയിന്‍ മുഴുപ്പൊരുളൈ നാന്‍മുകറ്കുത്
  തന്ത അരുട്കടലാം ചാമിയെവന്‍ - തന്തമക്കാം
 • 136. വാതകറ്റി ഉണ്‍മൈ മരപളിത്തു വഞ്ചമലക്
  കോതകറ്റും നെഞ്ചക് കുകേചനെവന്‍ - തീതകറ്റിത്
 • 137. തങ്കും ഉലകങ്കള്‍ ചായാമറ് ചെഞ്ചടൈമേല്‍
  കങ്കൈതനൈച് ചേര്‍ത്ത കടവുളെവന്‍ - എങ്കുറിനും
 • 138. കൂംപാ നിലൈമൈക് കുണത്തോര്‍ തൊഴുകിന്‍റ
  പാംപാ പരണപ് പരമനെവന്‍ - കൂംപാതു
 • 139. പോറ്റുരൈത്തു നിറ്കും പുനിതന്‍മേല്‍ വന്തകൊടുങ്
  കൂറ്റുതൈത്ത ചെന്താള്‍ കുഴകനെവന്‍ - ആറ്റലുറു
 • 140. വൈയം തുതിക്കും മകാലിങ്ക മൂര്‍ത്തിമുതല്‍
  ഐയൈന്തു മൂര്‍ത്തിയെനും ഐയനെവന്‍ - ഐയന്തീര്‍
 • 141. വല്‍ലാര്‍ചൊല്‍ വണ്‍ണമെന്ത വണ്‍ണമന്ത വണ്‍ണങ്കള്‍
  എല്‍ലാം ഉടൈയ വിതത്തനെവന്‍ - എല്‍ലാര്‍ക്കും
 • 142. താംതലൈവ രാകത്തം താള്‍തൊഴുമെത് തേവര്‍ക്കും
  ആന്തലൈമൈ ഈന്തപര മാര്‍ത്തനെവന്‍ - പോന്തുയിര്‍കള്‍
 • 143. എങ്കെങ് കിരുന്തുമനത് തിയാതു വിഴൈന്താലും
  അങ്കങ് കിരുന്തളിക്കും അണ്‍ണലെവന്‍ - പുങ്കമികും
 • 144. അണ്‍ണല്‍ തിരുമലര്‍ക്കൈ ആഴിപെറക് കണ്‍ണിടന്ത
  കണ്‍ണറ് കരുളിയമുക് കണ്‍ണനെവന്‍ - മണ്‍ണിടത്തില്‍
 • 145. ഓയാതു ചൂല്‍മുതിര്‍ന്ത ഓര്‍പെണ്‍ തനക്കാകത്
  തായാകി വന്ത തയാളനെവന്‍ - ചേയാക
 • 146. വേല്‍പിടിത്ത കണ്‍ണപ്പന്‍ മേവുമെച്ചില്‍ വേണ്‍ടുമിതത്
  താറ്പൊചിത്തു നേര്‍ന്ത തയാളനെവന്‍ - പാറ്കുടത്തൈത്
 • 147. താന്‍തന്തൈ എന്‍റെറിന്തോന്‍ താളെറിന്ത തണ്‍ടിക്കുത്
  താന്‍തന്തൈ ആന തയാളനെവന്‍ - താന്‍കൊണ്‍ടു
 • 148. ചംപു നറുങ്കനിയിന്‍ തന്‍വിതൈയൈത് താള്‍പണിന്ത
  ചംപു മുനിക്കീയും തയാളനെവന്‍ - അംപുവിയില്‍
 • 149. ആണ്‍ടവനെന്‍ റേത്തപ്പൊന്‍ നംപലത്തില്‍ ആനന്തത്
  താണ്‍ടവംചെയ് കിന്‍റ തയാളനെവന്‍ - കാണ്‍തകൈയ
 • 150. മുത്തുച്ചിവികൈയിന്‍മേല്‍ മുന്‍കാഴി ഓങ്കുമുഴു
  മുത്തൈത് തനിവൈത്ത മുത്തനെവന്‍ - പത്തിപെറു
 • 151. നാവൊന്‍റരചര്‍ക്കു നാംതരുവേം നല്‍ലൂരില്‍
  വാഎന്‍റു വായ്മലര്‍ന്ത വള്‍ളലെവന്‍ - പൂവൊന്‍റു
 • 152. നന്‍റൊണ്‍ടര്‍ ചുന്തരരൈ നാംതടുക്ക വന്തമൈയാല്‍
  വന്‍റൊണ്‍ടന്‍ നീഎന്‍റ വള്‍ളലെവന്‍ - നന്‍റൊണ്‍ടിന്‍
 • 153. കാണിക്കൈ യാകക് കരുത്തളിത്താര്‍ തംമൊഴിയൈ
  മാണിക്കം എന്‍റുരൈത്ത വള്‍ളലെവന്‍ - താണിറ്കും
 • 154. തന്‍നന്‍പര്‍ താംവരുന്തില്‍ ചറ്റുന്‍ തരിയാതു
  മന്‍നന്‍ പരുളളിക്കും വള്‍ളലെവന്‍ - മുന്‍നന്‍പില്‍
 • 155. ചാല്‍പുടൈയ നല്‍ലോര്‍ക്കുത് തണ്‍ണരുള്‍തന്‍ താട്കൊളവോര്‍
  മാല്‍വിടൈമേല്‍ വന്തരുളും വള്‍ളലെവന്‍ - മാന്‍മുതലോര്‍
 • 156. താമലൈയാ വണ്‍ണം തകൈയരുളി ഓങ്കുവെള്‍ളി
  മാമലൈവാഴ് കിന്‍റഅരുള്‍ വള്‍ളലെവന്‍ - ആമവനേ
 • 157. നംമൈപ് പണികൊണ്‍ടു നാരണനും നാടരിതാം
  ചെംമൈക് കതിയരുള്‍നം തെയ്വങ്കാണ്‍ - എംമൈയിനും
 • 158. നാടക് കിടൈത്തല്‍ നമക്കന്‍റി നാന്‍മുകറ്കും
  തേടക് കിടൈയാനം തെയ്വങ്കാണ്‍ - നീടച്ചീര്‍
 • 159. നല്‍വന്‍ തനൈചെയ്യും നംപോല്‍വാര്‍ക് കോര്‍ഞാനച്
  ചെല്‍വന്‍ തരുനമതു തെയ്വംകാണ്‍ - ചൊല്‍വന്ത
 • 160. എണ്‍മൈപെറും നാമുലകില്‍ എന്‍റും പിറന്തിറവാത്
  തിണ്‍മൈ അളിത്തരുള്‍നം തെയ്വംകാണ്‍ - വണ്‍മൈയുറ
 • 161. മുപ്പാഴ് കടന്ത മുഴുപ്പാഴുക് കപ്പാലൈച്
  ചെപ്പാതു ചെപ്പുറുനം തേചികന്‍കാണ്‍ - തപ്പാതു
 • 162. തീരാ ഇടുംപൈത് തിരിപെന്‍പതി യാതൊന്‍റും
  ചേരാ നെറിയരുള്‍നം തേചികന്‍കാണ്‍ - ആരാതു
 • 163. നിത്തം തെരിയാ നിലൈമേ വിയനമതു
  ചിത്തം തെളിവിക്കും തേചികന്‍കാണ്‍ - വിത്തരെന
 • 164. യാതൊന്‍റും തേരാ തിരുന്തനമക് കിവ്വുലകം
  തീതെന്‍ ററിവിത്ത തേചികന്‍കാണ്‍ - കോതിന്‍റി
 • 165. ഓചൈ പെറുകടല്‍ചൂ ഴുറ്റ വുലകിനംമൈ
  ആചൈ യുടനീന്‍റ അപ്പന്‍കാണ്‍ - മാചുറവേ
 • 166. വന്‍പായ് വളര്‍ക്കിന്‍റ മറ്റൈയര്‍പോ ലല്‍ലാമല്‍
  അന്‍പായ് നമൈവളര്‍ക്കും അപ്പന്‍കാണ്‍ - ഇന്‍പാക
 • 167. ഇപ്പാരില്‍ ചേയാര്‍ ഇതയം മലര്‍ന്തംമൈ
  അപ്പാ എനുംനങ്കള്‍ അപ്പന്‍കാണ്‍ - ചെപ്പാമല്‍
 • 168. എള്‍ളിത് തിരിന്താലും ഇന്താ87 എന്‍ റിന്‍നമുതം
  അള്‍ളിക് കൊടുക്കുനമ തപ്പന്‍കാണ്‍ - ഉള്‍ളിക്കൊണ്‍
 • 169. ടിന്‍റേ അരുള്‍വായ് എനത്തുതിക്കില്‍ ആങ്കുനമക്
  കന്‍റേ അരുളുനമ തപ്പന്‍കാണ്‍ - നന്‍റേമുന്‍
 • 170. കാതരവു ചെയ്തു88 നലം കറ്പിത്തുപ് പിന്‍പെരിയ
  ആതരവു ചെയ്യുനങ്കള്‍ അപ്പന്‍കാണ്‍ - കോതുറുമാ
 • 171. വഞ്ചമലത് താല്‍വരുന്തി വാടുകിന്‍റ നന്തമൈയേ
  അഞ്ചലഞ്ച ലെന്‍റരുളും അപ്പന്‍കാണ്‍ - തുഞ്ചലെനും
 • 172. നച്ചെന്‍റ വാതനൈയൈ നാളുമെണ്‍ണി നാമഞ്ചും
  അച്ചം കെടുത്താണ്‍ട അപ്പന്‍കാണ്‍ - നിച്ചലുമിങ്8
 • 173. കേയിരവും എല്‍ലും എളിയേം പിഴൈത്തപിഴൈ
  ആയിരമും താന്‍പൊറുക്കും അപ്പന്‍കാണ്‍ - ചേയിരങ്കാ
 • 174. മുന്‍നം എടുത്തണൈത്തു മുത്തമിട്ടുപ് പാലരുത്തും
  അന്‍നൈയിനും അന്‍പുടൈയ അപ്പന്‍കാണ്‍ - മന്‍നുലകില്‍
 • 175. വന്‍മൈ യറപ്പത്തു മാതം ചുമന്തുനമൈ
  നന്‍മൈ തരപ്പെറ്റ നറ്റായ്കാണ്‍ - ഇംമൈതനില്‍
 • 176. അന്‍റൊരുനാള്‍ നംപചികണ്‍ ടന്തോ തരിയാതു
  നന്‍റിരവില്‍ചോറളിത്ത നറ്റായ്കാണ്‍ - എന്‍റുമരുട്
 • 177. ചെംമൈ ഇലാച്ചിറിയ തേവര്‍കള്‍പാല്‍ ചേര്‍ക്കാതു
  നംമൈ വളര്‍ക്കിന്‍റ നറ്റായ്കാണ്‍ - ചുംമൈയെന
 • 178. മൂളും പെരുങ്കുറ്റം മുന്‍നിമേല്‍ മേറ്ചെയിനും
  നാളും പൊറുത്തരുളും നറ്റായ്കാണ്‍ - മൂളുകിന്‍റ
 • 179. വന്‍നെറിയിറ് ചെന്‍റാലും വാവെന്‍ റഴൈത്തുനമൈ
  നന്‍നെറിയിറ് ചേര്‍ക്കിന്‍റ നറ്റായ്കാണ്‍ - ചെന്‍നെറിയിന്‍
 • 180. നാംതേടാ മുന്‍നം നമൈത്തേടിപ് പിന്‍പുതനൈ
  നാംതേടച് ചെയ്കിന്‍റ നറ്റായ്കാണ്‍ - ആംതോറും
 • 181. കാലം അറിന്തേ കനിവോടു നല്‍ലരുട്പാല്‍
  ഞാലം മിചൈയളിക്കും നറ്റായ്കാണ്‍ - ചാലവുറു
 • 182. വെംപിണിയും വേതനൈയും വേചറിക്കൈ യുംതുയരും
  നംപചിയും തീര്‍ത്തരുളും നറ്റായ്കാണ്‍ - അംപുവിയില്‍
 • 183. വെന്‍നീരില്‍ ആട്ടിടിലെം മെയ്നോകും എന്‍റരുളാം
  നന്‍നീരില്‍ ആട്ടുകിന്‍റ നറ്റായ്കാണ്‍ - എന്‍നീരിന്‍
 • 184. മേലായ് നമക്കു വിയനുലകില്‍ അന്‍പുടൈയ
  നാലാ യിരംതായില്‍ നറ്റായ്കാണ്‍ - ഏലാതു
 • 185. വാടിയഴു താലെം വരുത്തം തരിയാതു
  നാടിഎടുത് തണൈക്കും നറ്റായ്കാണ്‍ - നീടുലകില്‍
 • 186. താന്‍പാടക്കേട്ടുത് തമിയേന്‍ കളിക്കുമുന്‍നം
  നാന്‍പാടക്കേട്ടുവക്കും നറ്റായ്കാണ്‍ - വാന്‍പാടും
 • 187. ഞാനമണം ചെയ്യരുളാം നങ്കൈതനൈത് തന്തുനമക്
  കാനമണം ചെയ്വിക്കും അംമാന്‍കാണ്‍ - തേനിനൊടും
 • 188. ഇന്‍പാല്‍ അമുതാതി ഏക്കമുറ ഇന്‍നരുള്‍കൊണ്‍
  ടന്‍പാല്‍ വിരുന്തളിക്കും അംമാന്‍കാണ്‍ - വന്‍പാവ
 • 189. ആഴ്കടല്‍വീഴ്ന്‍ തുള്‍ളം അഴുന്തും നമൈയെടുത്തുച്
  ചൂഴ്കരൈയില്‍ ഏറ്റും തുണൈവന്‍കാണ്‍ - വീഴ്കുണത്താല്‍
 • 190. ഇന്‍പം എനൈത്തും ഇതുവെന്‍ ററിയാനം
  തുന്‍പം തുടൈക്കും തുണൈവന്‍കാണ്‍ - വന്‍പവമാം
 • 191. തീനെറിയിറ് ചെന്‍റു തിയങ്കുകിന്‍റ നന്തമക്കുത്
  തൂനെറിയൈക് കാട്ടും തുണൈവന്‍കാണ്‍ - മാനിലത്തില്‍
 • 192. ഇന്‍റുതൊട്ട തന്‍റി യിയറ്കൈയായ് നന്തമക്കുത്
  തൊന്‍റുതൊട്ടു വന്തവരുട് ചുറ്റങ്കാണ്‍ - തൊന്‍റുതൊട്ടേ
 • 193. ആയുമുടറ് കന്‍പുടൈത്താം ആരുയിരിറ് റാന്‍ചിറന്ത
  നേയംവൈത്ത നംമുടൈയ നേചന്‍കാണ്‍ - പേയരെന
 • 194. വാങ്കാതു നാമേ മറന്താലും നംമൈവിട്ടു
  നീങ്കാത നംമുടൈയ നേചന്‍കാണ്‍ - തീങ്കാക
 • 195. ഈട്ടുകിന്‍റ ആപത്തില്‍ ഇന്താ എനഅരുളൈ
  നീട്ടുകിന്‍റ നംമുടൈയ നേചന്‍കാണ്‍ - കൂട്ടുലകില്‍
 • 196. പുല്‍ലെന്‍റ മായൈയിടൈപ് പോന്തോറും നംമൈയിങ്കു
  നില്‍ലെന്‍ റിരുത്തുകിന്‍റ നേചന്‍കാണ്‍ - ചില്‍ലെന്‍റെന്‍
 • 197. ഉട്ടൂവും തന്‍നൈമറന്‍ തുണ്‍ടാലും മറ്റതറ്കു
  നിട്ടൂരം ചെയ്യാത നേചന്‍കാണ്‍ - നട്ടൂര്‍ന്തു9
 • 198. വഞ്ചമതു നാമെണ്‍ണി വാഴ്ന്താലും താന്‍ചിറിതും
  നെഞ്ചിലതു വൈയാത നേചന്‍കാണ്‍ - എഞ്ചലിലാപ്
 • 199. പാര്‍നിന്‍റ നാംകിടൈയാപ് പണ്‍ടമെതു വേണ്‍ടിടിനും
  നേര്‍നിന്‍ റളിത്തുവരു നേചന്‍കാണ്‍ - ആര്‍വമുടന്‍
 • 200. ആര്‍ന്തനമക് കിവ്വിടത്തും അവ്വിടത്തും എവ്വിടത്തും
  നേര്‍ന്തഉയിര്‍ പോറ്കിടൈത്ത നേചന്‍കാണ്‍ - ചേര്‍ന്തുമികത്
 • 201. താപഞ്ചെയ് കുറ്റം തരിനും പൊറുപ്പതന്‍റിക്
  കോപഞ് ചെയാനമതു കോമാന്‍കാണ്‍ - പാപമറ
 • 202. വിള്‍ളുമിറൈ നാമന്‍പു മേവലന്‍റി വേറ്റരചര്‍
  കൊള്‍ളുമിറൈ വാങ്കാനം കോമാന്‍കാണ്‍ - ഉള്‍ളമുറ
 • 203. ഉണ്‍ടളിക്കും ഊണുടൈപൂണ്‍ ഊരാ തികള്‍താനേ
  കൊണ്‍ടുനമക് കിങ്കളിക്കും കോമാന്‍കാണ്‍ - മണ്‍ടലത്തില്‍
 • 204. ഒന്‍റാലും നീങ്കാ തുകങ്കള്‍ പലപലവായ്ച്
  ചെന്‍റാലും ചെല്‍ലാനം ചെല്‍വംകാണ്‍ - മുന്‍താവി
 • 205. നാടിവൈക്കും നല്‍ലറിവോര്‍ നാളും തവംപുരിന്തു
  തേടിവൈത്ത നംമുടൈയ ചെല്‍വംകാണ്‍ - മാടിരുന്തു
 • 206. നാമെത് തനൈനാളും നല്‍കിടിനും താനുലവാച്
  ചേമിത്ത വൈപ്പിന്‍ തിരവിയംകാണ്‍ - പൂമിക്കണ്‍
 • 207. ഈങ്കുറിനും വാനാതി യാങ്കുറിനും വിട്ടകലാ
  തോങ്കരുളാല്‍ നംമൈ ഉടൈയവന്‍കാണ്‍ - ആങ്കവന്‍തന്‍
 • 208. കങ്കൈച് ചടൈയഴകും കാതന്‍മികും അച്ചടൈമേല്‍
  തിങ്കട് കൊഴുന്തിന്‍ തിരുവഴകും - തിങ്കള്‍തന്‍മേല്‍
 • 209. ചാര്‍ന്തിലങ്കും കൊന്‍റൈമലര്‍ത് താരഴകും അത്താര്‍മേല്‍
  ആര്‍ന്തിലങ്കും വണ്‍ടിന്‍ അണിയഴകും - തേര്‍ന്തവര്‍ക്കും
 • 210. നോക്കരിയ നോക്കഴകും നോക്കാര്‍ നുതലഴകും
  പോക്കരിയ നന്‍നുതലില്‍ പൊട്ടഴകും - തേക്കുതിരി
 • 211. പുണ്‍ടരത്തിന്‍ നല്‍ലഴകും പൊന്‍നരുള്‍താന്‍ തന്‍നെഴിലൈക്
  കണ്‍ടവര്‍പാല്‍ ഊറ്റുകിന്‍റ കണ്‍ണഴകും - തൊണ്‍ടര്‍കള്‍തം
 • 212. നേചിത്ത നെഞ്ചമലര്‍ നീടു മണമുകന്ത
  നാചിത് തിരുക്കുമിഴിന്‍ നല്‍ലഴകും - തേചുറ്റ
 • 213. മുല്‍ലൈ മുകൈയാം മുറുവലഴ കുംപവള
  എല്‍ലൈ വളര്‍ചെവ് വിതഴഴകും - നല്‍ലവരൈത്
 • 214. തേവെന്‍റ തീംപാലില്‍ തേന്‍കലന്താറ് പോലിനിക്ക
  വാവെന്‍ റരുളുമലര്‍ വായഴകും - പൂവൊന്‍റും
 • 215. കോന്‍പരവും ചങ്കക് കുഴൈയഴകും അന്‍പര്‍മൊഴിത്
  തേന്‍പരവും വള്‍ളൈച് ചെവിയഴകും - നാന്‍പരവി
 • 216. വേട്ടവൈയൈ നിന്‍റാങ്കു വിണ്‍ണപ്പം ചെയ്യവതു
  കേട്ടരുളും വാര്‍ചെവിയിന്‍ കേഴഴകും - നാട്ടിലുയര്‍
 • 217. ചൈവം മുതലായ്ത് തഴൈക്ക അരുള്‍ചുരക്കും
  തെയ്വ മുകത്തിന്‍ തിരുവഴകും - തെയ്വമുകത്
 • 218. തുള്‍ളം കുളിര ഉയിര്‍കുളിര മെയ്കുളിരക്
  കൊള്‍ളും കരുണൈക് കുറിപ്പഴകും - ഉള്‍ളറിവിന്‍
 • 219. എള്‍ളാത മേന്‍മൈയുല കെല്‍ലാം തഴൈപ്പവൊളിര്‍
  തെള്‍ളാര്‍ അമുതച് ചിരിപ്പഴകും - ഉള്‍ളോങ്കും
 • 220. ചീല അരുളിന്‍ തിറത്തുക് കിലച്ചിനൈയാം
  നീല മണിമിടറ്റിന്‍ നീടഴകും - മാലകറ്റി
 • 221. വാഴ്ന്തൊളിരും അന്‍പര്‍ മനംപോലും വെണ്‍­റു
  ചൂഴ്ന്തൊളികൊണ്‍ ടോങ്കുതിരുത് തോളഴകും - താഴ്ന്തിലവായ്ത്
 • 222. താനോങ്കും അണ്‍ടമെലാം ചത്തമുറക് കൂവുമൊരു
  മാനോങ്കും ചെങ്കൈ മലരഴകും - ഊനോങ്കും
 • 223. ആണവത്തിന്‍ കൂറ്റൈ അഴിക്ക ഒളിര്‍മഴുവൈക്
  കാണവൈത്ത ചെങ്കമലക് കൈയഴകും - നാണമുറ്റേ
 • 224. ഏങ്കും പരിചുടൈയ എംപോല്‍വാര്‍ അച്ചമെലാം
  വാങ്കും അപയ മലരഴകും - തീങ്കടൈയാച്
 • 225. ചീര്‍വരവും എല്‍ലാച് ചിറപ്പും പെറവുമരുള്‍
  ചാര്‍വരത വൊണ്‍കൈത് തലത്തഴകും - പേരരവപ്
 • 226. പൂണിലങ്ക വെണ്‍പൊറ് പൊടിയിലങ്ക എന്‍പണിത്താര്‍
  മാണിലങ്ക മേവുതിരു മാര്‍പഴകും - ചേണിലത്തര്‍
 • 227. മേലുടുത്ത ആടൈയെലാം വെഃ¤ക വിയാക്കിരമത്
  തോലുടുത്ത ഒണ്‍മരുങ്കില്‍ തുന്‍നഴകും - പാലടുത്ത
 • 228. കേഴ്ക്കോല മേവുതിരുക് കീളഴകും അക്കീളിന്‍
  കീഴ്ക്കോ വണത്തിന്‍ കിളരഴകും - കീട്കോലം
 • 229. ഒട്ടിനിന്‍റ മെയ്യന്‍പര്‍ ഉള്‍ള മെലാഞ്ചേര്‍ത്തുക്
  കട്ടിനിന്‍റ വീരക് കഴലഴകും - എട്ടിരണ്‍ടും
 • 230. ചിത്തിക്കും യോകിയര്‍തം ചിന്തൈതനില്‍ തേന്‍പോന്‍റു
  തിത്തിക്കും ചേവടിയിന്‍ ചീരഴകും - ചത്തിത്തു
 • 231. മല്‍വൈത്ത മാമറൈയും മാലയനും കാണ്‍പരിയ
  ചെല്‍വത് തിരുവടിയിന്‍ ചീരഴകും - ചൊല്‍വൈത്ത
 • 232. ചെംമൈ മണിമലൈയൈച് ചേര്‍ന്ത - മരകതംപോല്‍
  അംമൈയൊരു പാല്‍വാഴ്ന്‍ തരുളഴകും - അംമമികച്
 • 233. ചീര്‍ത്തിനികഴ് ചെംപവളച് ചെംമേ നിയിനഴകും
  പാര്‍ത്തിരുന്താല്‍ നംമുട് പചിപോങ്കാണ്‍ - തീര്‍ത്തരുളം
 • 234. കൊണ്‍ടിരുന്താന്‍ പൊന്‍മേനിക് കോലമതൈ നാംതിനമുങ്
  കണ്‍ടിരുന്താല്‍ അല്‍ലലെലാം കട്ടറുങ്കാണ്‍ - തൊണ്‍ടടൈന്തു
 • 235. പാട്ടാല്‍ അവന്‍പുകഴൈപ് പാടുകിന്‍റോര്‍ പക്കനിന്‍റു
  കേട്ടാല്‍ വിനൈകള്‍വിടൈ കേട്കുംകാണ്‍ - നീട്ടാമല്‍
 • 236. ഒന്‍നാര്‍ പുരംപൊടിത്ത ഉത്തമനേ എന്‍റൊരുകാല്‍
  ചൊന്‍നാ ലുലകത് തുയരറുങ്കാണ്‍ - എന്‍നാളും
 • 237. പന്‍നുമുള്‍ളത് തുള്‍ളാം പരചിവമേ എന്‍റൊരുകാല്‍
  ഉന്‍നുമുന്‍നം തീമൈയെലാം ഓടിടുങ്കാണ്‍ - അന്‍നവന്‍റന്‍
 • 238. ആട്ടിയല്‍കാറ് പൂമാട് ടടൈയെന്‍റാല്‍ അന്തോമുന്‍
  നീട്ടിയകാല്‍ പിന്‍വാങ്കി നിറ്കിന്‍റായ് - ഊട്ടുമവന്‍
 • 239. മാറ്കടവു ളാമോര്‍ മകവലറക് കണ്‍ടുതിരുപ്
  പാറ്കടലൈ യീന്തവരുട് പാന്‍മൈതനൈ - നൂറ്കടലിന്‍
 • 240. മത്തിയില്‍നീ കേട്ടും വണങ്കുകിലായ് അന്‍പടൈയപ്
  പുത്തിയുളോര്‍ക് കീതൊന്‍റും പോതാതോ - മുത്തിനെറി
 • 241. മാണാ അരക്കന്‍ മലൈക്കീഴ് ഇരുന്തേത്ത
  വാണാള്‍91 വഴങ്കിയതോര്‍ വണ്‍മൈതനൈ - നാണാളും
 • 242. നണ്‍ണി ഉരൈത്തും നയന്തിലൈനീ അന്‍പുകൊളപ്
  പുണ്‍ണിയരുക് കീതൊന്‍റും പോതാതോ - പുണ്‍ണിയരാം
 • 243. ചുന്തരര്‍ക്കുക് കച്ചൂരില്‍ തോഴമൈയൈത് താന്‍തെരിക്ക
  വന്തിരപ്പുച് ചോറളിത്ത വണ്‍മൈതനൈ - മുന്തകത്തില്‍
 • 244. പേതമറക് കേട്ടും പിറഴ്ന്തനൈയേ അന്‍പടൈയപ്
  പോതമുളോര്‍ക് കീതൊന്‍റും പോതാതോ - പോതവുംനെയ്
 • 245. അങ്കോര്‍ എലിതാന്‍ അരുന്തവകല്‍ തൂണ്‍ടവതൈച്
  ചെങ്കോലന്‍ ആക്കിയവച് ചീര്‍ത്തിതനൈ - ഇങ്കോതച്
 • 246. ചന്തതംനീ കേട്ടുമവന്‍ താള്‍നിനൈയായ് അന്‍പടൈയപ്
  പുന്തിയുളോര്‍ക് കീതൊന്‍റും പോതാതോ - മുന്തവരും
 • 247. നറ്റുണൈയെന്‍ റേത്തുമന്ത നാവരചര്‍ക് കന്‍റുകടറ്
  കറ്റുണൈ92യോര്‍ തെപ്പമെനക് കാട്ടിയതൈ - ഇറ്റെനനീ
 • 248. മാവുലകില്‍ കേട്ടും വണങ്കുകിലായ് അന്‍പടൈയപ്
  പൂവുലകര്‍ക് കീതൊന്‍റും പോതാതോ - താവുനുതല്‍
 • 249. കണ്‍ചുമന്താന്‍ അന്‍പന്‍ കലങ്കാ വകൈവൈകൈ
  മണ്‍ചുമന്താന്‍ എന്‍റുരൈക്കും വായ്മൈതനൈപ് - പണ്‍പുടൈയോര്‍
 • 250. മാണവുരൈപ് പക്കേട്ടും വായ്ന്തേത്തായ് മെയ്യന്‍പു
  പൂണവെന്‍റാല്‍ ഈതൊന്‍റും പോതാതോ - നീണരകത്
 • 251. തീങ്കുറുമാ പാതകത്തൈത് തീര്‍ത്തോര്‍ മറൈയവനൈപ്
  പാങ്കടൈയച് ചെയ്തഅരുട് പണ്‍പതനൈ - ഈങ്കുലകര്‍
 • 252. തുങ്കം ഉറഉരൈത്തുഞ് ചൂഴ്കിന്‍ റിലൈയന്‍പു
  പൊങ്കവെന്‍റാല്‍ ഈതൊന്‍റും പോതാതോ - തങ്കിയഇപ്
 • 253. പാരറിയാത് തായാകിപ് പന്‍റിക് കുരുളൈകട്കു
  ഊരറിയ നന്‍മുലൈപ്പാല്‍ ഊട്ടിയതൈച് - ചീരറിവോര്‍
 • 254. ചൊല്‍ലിനിന്‍റാര്‍ കേട്ടും തുതിക്കിന്‍ റിലൈയന്‍പു
  പുല്‍ലഎന്‍റാല്‍ ഈതൊന്‍റും പോതാതോ - നല്‍ലതിരുപ്
 • 255. പാത മലര്‍വരുന്തപ് പാണന്‍ തനക്കാളായ്ക്
  കോതില്‍വിറ കേറ്റുവിലൈ കൂറിയതൈ - നീതിയുളോര്‍
 • 256. ചാറ്റിനിന്‍റാര്‍ കേട്ടുമവന്‍ താള്‍നിനൈയായ് മെയ്യന്‍പില്‍
  പോറ്റവെന്‍റാല്‍ ഈതൊന്‍റും പോതാതോ - പോറ്റുകിന്‍റ
 • 257. ആടും കരിയും അണിലും കുരങ്കുമന്‍പു
  തേടുഞ് ചിലംപിയൊടു ചിറ്റെറുംപും - നീടുകിന്‍റ
 • 258. പാംപും ചിവാര്‍ച്ചനൈതാന്‍ പണ്‍ണിയതെന്‍ റാല്‍പൂചൈ
  ഓംപുവതറ് കിയാര്‍താ മുവവാതാര്‍ - ചോംപുറുനീ
 • 259. വന്‍പെന്‍പ തെല്‍ലാം മറുത്തവന്‍താള്‍ പൂചിക്കും
  അന്‍പെന്‍പതി യാതോ അറിയായേ - അന്‍പുടനേ
 • 260. ചെഞ്ചടൈകൊള്‍ നംപെരുമാന്‍ ചീര്‍കേട് ടിരൈയരുന്താ
  തഞ്ചടക്കി യോകം അമര്‍ന്തുലകിന്‍ - വഞ്ചമറ
 • 261. നാരൈയേ മുത്തിയിന്‍പം നാടിയതെന്‍ റാല്‍മറ്റൈ
  യാരൈയേ നാടാതാര്‍ എന്‍റുരൈപ്പേന്‍ - ഈരമിലായ്
 • 262. നീയോ ചിറിതും നിനൈന്തിലൈഅവ് വിന്‍പമെന്‍നൈ
  യേയോനിന്‍ തന്‍മൈ ഇരുന്തവിതം - ഓയാത
 • 263. അന്‍പുടൈയാര്‍ യാരിനുംപേര്‍ അന്‍പുടൈയാന്‍ നംപെരുമാന്‍
  നിന്‍പുടൈയാന്‍ നിത്തം നികഴ്ത്തുകിന്‍റേന്‍ - ഉന്‍പുടൈയോര്‍
 • 264. അന്‍പവന്‍മേല്‍ കൊണ്‍ട തറിയേന്‍ പുറച്ചമയത്
  തിന്‍പുടൈയാ രേനും ഇണങ്കുവരേ - അന്‍പുടനേ
 • 265. താവെന്‍റാല്‍ നല്‍ലരുള്‍ഇന്‍ താവെന്‍പാന്‍ നംപെരുമാന്‍
  ആഉന്‍പാല്‍ ഓതി അലുക്കിന്‍റേന്‍ - നീവന്‍പാല്‍
 • 266. നിന്‍റായ് അലതവനൈ നേര്‍ന്തുനിനൈ യായ്പിത്തര്‍
  എന്‍റാലും എന്‍ചൊറ് കിണങ്കുവരേ - കുന്‍റാതു
 • 267. പിത്താ എനിനും പിറപ്പറുപ്പാന്‍ നംമുടൈയാന്‍
  അത്തോ93ഉനക്കീ തറൈകിന്‍റേന്‍ - ചറ്റേനും
 • 268. കേള്‍വിയിലാര്‍ പോലതനൈക് കേളായ് കെടുകിന്‍റായ്
  വേള്‍വിയിലാര്‍ കൂട്ടം വിഴൈകിന്‍റായ് - വേള്‍വിയെന്‍റ
 • 269. വേലൈവരുങ് കാലൊളിത്തു മേവുകിന്‍റായ് നിന്‍തലൈക്കങ്
  കോലൈവരുങ് കാലിങ് കൊളിപ്പായേ - മാലൈയുറും
 • 270. ഇപ്പാര്‍ വെറുംപൂ ഇതുനയവേല്‍ എന്‍റുനക്കുച്
  ചെപ്പാ മുനംവിരൈന്തു ചെല്‍കിന്‍റായ് - അപ്പാഴില്‍
 • 271. ചെല്‍ലാതേ ചൈവനെറി ചെല്‍ലെന്‍റാല്‍ എന്‍നുടനും
  ചൊല്‍ലാതു പോയ്മയക്കം തോയ്കിന്‍റായ് - പൊല്‍ലാത
 • 272. അഞ്ച94രുന്തെന്‍ റാലമുതി നാര്‍കിന്‍റായ് വിട്ടിടെന്‍റാല്‍
  നഞ്ചരുന്തെന്‍ റാറ്പോല്‍ നലികിന്‍റായ് - വഞ്ചകത്തില്‍
 • 273. ഓടുകിന്‍റായ് മീളാമല്‍ ഉന്‍നിച്ചൈ യിന്‍വഴിയേ
  ആടുകിന്‍റായ് മറ്റങ് കയര്‍കിന്‍റായ് - നീടുലകൈച്
 • 274. ചൂഴ്കിന്‍റായ് വേറൊന്‍റില്‍ ചുറ്റുകിന്‍റായ് മറ്റൊന്‍റില്‍
  വീഴ്കിന്‍റായ് മേലൊന്‍റില്‍ മീള്‍കിന്‍റായ് - താഴ്വൊന്‍റേ
 • 275. ഈകിന്‍റായ് വന്‍നെറിയില്‍ എന്‍നൈ വലതഴിക്കപ്
  പോകിന്‍റായ് മീട്ടും പുകുകിന്‍റായ് - യോകിന്‍റി
 • 276. ഒന്‍റൈമറൈക് കിന്‍റായ്മറ് റൊന്‍റൈനിനൈക് കിന്‍റായെന്‍
  നന്‍റൈമറൈക് കിന്‍റായ് നലികിന്‍റായ് - വെന്‍റിപെറും
 • 277. ചേവിറ് പരമന്‍താള്‍ ചേരെന്‍റാല്‍ മറ്റൊരുചാര്‍
  മേവിപ് പലവായ് വിരികിന്‍റായ് - പാവിത്തുക്
 • 278. കുന്‍റും ഉനക്കനന്തം കോടിതെണ്‍ട നിട്ടാലും
  ഒന്‍റും ഇരങ്കായ് ഉഴല്‍കിന്‍റായ് - നന്‍റുരുകാക്
 • 279. കല്‍ലെന്‍പേന്‍ ഉന്‍നൈക് കരണം കലന്തറിയാക്
  കല്‍ലെന്‍റാല്‍ എന്‍ചൊല്‍ കടവാതേ - പുല്‍ലനിനൈ
 • 280. വല്‍ലിരുംപെന്‍ പേന്‍അന്ത വല്‍ലിരുംപേല്‍ കൂടത്തില്‍
  കൊല്‍ലന്‍കുറിപ് പൈവിട്ടുക് കോണാതേ - അല്‍ലലെലാം
 • 281. കൂട്ടുകിന്‍റ വന്‍മൈക് കുരങ്കെന്‍പേന്‍ അക്കുരങ്കേല്‍
  ആട്ടുകിന്‍റോന്‍ ചൊല്‍വഴിവിട് ടാടാതേ - നീട്ടുലകര്‍
 • 282. ഏചുകിന്‍റ പേയെന്‍പേന്‍ എപ്പേയും അഞ്ചെഴുത്തൈപ്
  പേചുകിന്‍റോര്‍ തംമൈപ് പിടിയാതേ - കൂചുകിറ്പക്
 • 283. കണ്‍ടോരൈക് കവ്വുങ് കടുഞ്ചുണങ്കന്‍ എന്‍പനതു
  കൊണ്‍ടോരൈക് കണ്‍ടാല്‍ കുലൈയാതേ - അണ്‍ടാര്‍ക്കും
 • 284. പൂവില്‍ അടങ്കാപ് പുലിയെന്‍പേന്‍ എപ്പുലിയും
  മേവില്‍ വയപ്പട്ടാല്‍ എതിരാതേ - നോവിയറ്റി
 • 285. വീറുകിന്‍റ മുംമതമാല്‍ വെറ്പെന്‍പേന്‍ ആങ്കതുവും
  ഏറുകിന്‍റോന്‍95 ചൊല്‍വഴിവിട് ടേറാതേ - ചീറുകിന്‍റ
 • 286. വെന്‍നടൈചേര്‍96 മറ്റൈ വിലങ്കെന്‍പേന്‍ എവ്വിലങ്കും
  മന്‍നവന്‍ചേര്‍ നാട്ടില്‍ വഴങ്കാതേ - നിന്‍നൈയിനി
 • 287. എന്‍നെന്‍പേന്‍ എന്‍മൊഴിയൈ ഏറ്റനൈയേല്‍ മാറ്റുയര്‍ന്ത
  പൊന്‍നെന്‍പേന്‍ എന്‍വഴിയില്‍ പോന്തിലൈയേ - കൊന്‍നുറനീ
 • 288. പോംവഴിയും പൊയ്നീ പുരിവതുവും പൊയ്അതനാല്‍
  ആംവിളൈവും പൊയ്നിന്‍ നറിവുംപൊയ് - തോംവിളൈക്കും
 • 289. നിന്‍നുടലും പൊയ്യിങ്കു നിന്‍തവമും പൊയ്നിലൈയാ
  നിന്‍നിലൈയും പൊയ്യന്‍റി നീയുംപൊയ് - എന്‍നിലിവണ്‍
 • 290. ഏതും ഉണര്‍ന്തിലൈയേ ഇംമായ വാഴ്ക്കൈയെനും
  വാതിലിഴുത് തെന്‍നൈ മയക്കിനൈയേ - തീതുറുനീ
 • 291. വന്‍നേര്‍ വിടങ്കാണിന്‍ വന്‍പെയരിന്‍ മുന്‍പൊരുകീറ്
  റെന്‍നേ അറിയാമല്‍ ഇട്ടഴൈത്തേന്‍ - കൊന്‍നേനീ
 • 292. നോവ തൊഴിയാ നൊറിറ്98 കാമ വെപ്പിനിടൈ
  ആവ തറിയാ തഴുന്തിനൈയേ - മേവുമതില്‍
 • 293. ഉള്‍ളെരിയ മേലാം ഉണര്‍വും കരുകവുടല്‍
  നള്‍ളെരിയ നട്പിന്‍ നലംവെതുംപ - വിള്‍വതിന്‍റി
 • 294. വാടിപ് പിലഞ്ചെന്‍റു വാന്‍ചെന്‍ റൊളിത്താലും
  തേടിച് ചുടുങ്കൊടിയ തീക്കണ്‍ടായ് - ഓടിഅങ്കു
 • 295. പേര്‍ന്താല്‍ അലതു പെരുങ്കാമത് തീനിന്‍നൈച്
  ചേര്‍ന്താ രൈയുഞ്ചുടുംചെന്‍ തീക്കണ്‍ടായ് - ചാര്‍ന്താങ്കു
 • 296. ചന്തീ യെനവരുവാര്‍ തംമൈച് ചുടുങ്കാമഞ്
  ചെന്തീ യൈയുഞ് ചുടുമോര്‍ തീക്കണ്‍ടായ് - വന്തീങ്കു
 • 297. മണ്‍ണില്‍ തനൈക്കാണാ വണ്‍ണം നിനൈത്താലും
  നണ്‍ണിത് തലൈക്കേറു നഞ്ചങ്കാണ്‍ - എണ്‍ണറ്റ
 • 298. പോരുറുമുട് കാമപ് പുതുമയക്കം നിന്‍നുടൈയ
  പേരറിവൈക് കൊള്‍ളൈകൊളും പിത്തങ്കാണ്‍ - ചോരറിവില്‍
 • 299. കള്‍ളടൈക്കും കാമക് കടുമയക്കം മെയ്ന്‍നെറിക്കോര്‍
  മുള്‍ളടൈക്കും പൊല്‍ലാ മുരണ്‍കണ്‍ടായ് - അള്‍ളലുറ
 • 300. ഏതമെലാം തന്‍നുള്‍ ഇടുങ്കാമം പാതകത്തിന്‍
  പേതമെലാം ഒന്‍റിപ് പിറപ്പിടങ്കാണ്‍ - ആതലിനാല്‍
 • 301. വെംമാല്‍ മടന്തൈയരൈ മേവവൊണാ താങ്കവര്‍കള്‍
  തംമാചൈ ഇന്‍നും തവിര്‍ന്തിലൈയേ - ഇംമായ
 • 302. മന്‍റ വണങ്കിനര്‍ചെവ് വായ്മടവാര്‍ പേതൈയര്‍കള്‍
  എന്‍റകൊടുഞ് ചൊറ്പൊരുളൈ എണ്‍ണിലൈയേ - തൊന്‍റുലകില്‍
 • 303. പെണ്‍ണെന്‍ റുരൈപ്പിറ് പിറപ്പേഴും ആന്തുയരം
  എണ്‍ണെന്‍റ നല്‍ലോര്‍ചൊല്‍ എണ്‍ണിലൈയേ - പെണ്‍ണിങ്കു
 • 304. മാമാത് തിരൈയിന്‍ വരുത്തനമെന്‍ റെണ്‍ണിനൈഅന്‍
  നാമാര്‍ത്തം ആചൈയെന നാടിലൈയേ - യാമാര്‍ത്തം
 • 305. മന്തിരത്തും പൂചൈ മരപിനുമറ് റെവ്വിതമാം
  തന്തിരത്തും ചായാച് ചഴക്കന്‍റോ - മന്തിരത്തില്‍
 • 306. പേയ്പിടിത്താല്‍ തീര്‍ന്തിടുമിപ് പെണ്‍പേയ് വിടാതേചെന്‍
  നായ്പിടിത്താല്‍ പോലുമെന്‍റു നാടിലൈയേ - ആയ്വിലുന്‍റന്‍
 • 307. ഏഴൈമൈഎന്‍ നെന്‍പേന്‍ ഇവര്‍മയക്കം വല്‍നരകിന്‍
  തോഴൈമൈയെന്‍ റന്തോ തുണിന്തിലൈയേ - ഊഴമൈന്ത
 • 308. കാരിരുളില്‍ ചെല്‍ലക് കലങ്കുകിന്‍റായ് മാതര്‍ചൂഴല്‍
  പേരിരുളില്‍ ചെല്‍വതനൈപ് പേര്‍ത്തിലൈയേ - പാരിടൈയോര്‍
 • 309. എണ്‍വാള്‍ എനിലഞ്ചി ഏകുകിന്‍റായ് ഏന്തിഴൈയാര്‍
  കണ്‍വാള്‍ അറുപ്പക് കനിന്തനൈയേ - മണ്‍വാഴും
 • 310. ഓരാനൈ യൈക്കണ്‍ടാല്‍ ഓടുകിന്‍റായ് മാതര്‍മുലൈ
  ഈരാനൈ യൈക്കണ്‍ ടിചൈന്തനൈയേ - ചീരാന
 • 311. വെറ്പെന്‍റാല്‍ ഏറ വിരൈന്തറിയായ് മാതര്‍മുലൈ
  വെറ്പെന്‍റാല്‍ ഏറ വിരൈന്തനൈയേ - പൊറ്പൊന്‍റും
 • 312. ചിങ്കമെന്‍റാല്‍ വാടിത് തിയങ്കുകിന്‍റായ് മാതരിടൈച്
  ചിങ്കമെനില്‍ കാണത് തിരുംപിനൈയേ - ഇങ്കുചിറു
 • 313. പാംപെന്‍റാല്‍ ഓടിപ് പതുങ്കുകിന്‍റായ് മാതരല്‍കുല്‍
  പാംപെന്‍റാല്‍ ചറ്റും പയന്തിലൈയേ - ആംപണ്‍ടൈക്
 • 314. കീഴ്ക്കടലില്‍ ആടെന്‍റാല്‍ കേട്കിലൈനീ മാതരല്‍കുല്‍
  പാഴ്ക്കടലില്‍ കേളാതു പായ്ന്തനൈയേ - കീഴ്ക്കതുവും
 • 315. കല്‍ലെന്‍റാല്‍ പിന്‍നിടുവായ് കാരികൈയാര്‍ കാറ്ചിലംപു
  കല്‍ലെന്‍റാല്‍ മേലെഴുംപക് കറ്റനൈയേ - അല്‍അളകം
 • 316. മൈയോ കരുമെന്‍ മണലോഎന്‍ പായ്മാറി
  ഐയോ നരൈപ്പ തറിന്തിലൈയോ - പൊയ്യോതി
 • 317. ഒണ്‍പിറൈയേ ഒണ്‍ണുതലെന്‍ റുന്‍നുകിന്‍റായ് ഉള്‍ളെലുംപാം
  വെണ്‍പിറൈയന്‍ റേയതനൈ വിണ്‍ടിലൈയേ - കണ്‍പുരുവം
 • 318. വില്‍ലെന്‍റായ് വെണ്‍മയിരായ് മേവി ഉതിര്‍ന്തിടുങ്കാല്‍
  ചൊല്‍ലെന്‍റാല്‍ ചൊല്‍ലത് തുണിയായേ - വല്‍ലംപില്‍
 • 319. കട്കു വളൈഎന്‍റായ്ക് കണ്‍­ര്‍ ഉലര്‍ന്തുമിക
  ഉട്കുഴിയും പോതില്‍ ഉരൈപ്പായേ - കട്കുലവു
 • 320. മെയ്ക്കുമിഴേ നാചിയെന വെഃ¤കിനൈയാല്‍ വെണ്‍മലത്താല്‍
  ഉയ്ക്കുമിഴുഞ് ചീന്ത ലുളതേയോ - എയ്ത്തലിലാ
 • 321. വള്‍ളൈയെന്‍റായ് വാര്‍കാതു വള്‍ളൈതനക് കുട്പുഴൈയോ
  ടുള്‍ളുനരം പിന്‍പുനൈവും ഉണ്‍ടേയോ - വെള്‍ളൈനകൈ
 • 322. മുല്‍ലൈയെന്‍റായ് മുല്‍ലൈ മുറിത്തൊരുകോല്‍ കൊണ്‍ടുനിതം
  ഒല്‍ലൈ അഴുക്കെടുപ്പ തുണ്‍ടേയോ - നല്‍ലതൊരു
 • 323. കൊവ്വൈ യെനഇതഴൈക് കൊള്‍കിന്‍റായ് മേല്‍കുഴംപും
  ചെവ്വൈ ഇരത്തമെനത് തേര്‍ന്തിലൈയേ - ചെവ്വിയകണ്‍
 • 324. ണാടി യെനക്കവുട്കേ ആചൈവൈത്തായ് മേല്‍ചെഴുന്തോല്‍
  വാടിയക്കാല്‍ എന്‍നുരൈക്ക മാട്ടുവൈയേ - കൂടിയതോര്‍
 • 325. അന്ത മതിമുകമെന്‍ റാടുകിന്‍റായ് ഏഴ്തുളൈകള്‍
  എന്തമതിക് കുണ്‍ടതനൈ എണ്‍ണിലൈയേ - നന്തെനവേ
 • 326. കണ്‍ടമട്ടും കൂറിനൈഅക് കണ്‍ടമട്ടും അന്‍റിയുടല്‍
  കൊണ്‍ടമട്ടും മറ്റതന്‍മെയ്ക് കൂറന്‍റോ - വിണ്‍ടവറ്റൈത്
 • 327. തോളെന്‍ റുരൈത്തുത് തുടിക്കിന്‍റായ് അവ്വേയ്ക്കു
  മൂളൊന്‍റു വെള്‍ളെലുംപിന്‍ മൂട്ടുണ്‍ടേ - നാളൊന്‍റും
 • 328. ചെങ്കാന്തള്‍ അങ്കൈയെനച് ചെപ്പുകിന്‍റായ് അംമലര്‍ക്കുപ്
  പൊങ്കാപ് പലവിരലിന്‍ പൂട്ടുണ്‍ടേ - മങ്കാത
 • 329. ചെവ്വിളനീര്‍ കൊങ്കൈയെനച് ചെപ്പിനൈവല്‍ ഊന്‍റടിപ്പിങ്
  കെവ്വിളനീര്‍ക് കുണ്‍ടതനൈ എണ്‍ണിലൈയേ - ചെവ്വൈപെറും
 • 330. ചെപ്പെന്‍ റനൈമുലൈയൈച് ചീചീ ചിലന്തി100യതു
  തുപ്പെന്‍ റവര്‍ക്കിയാതു ചൊല്‍ലുതിയേ - വപ്പിറുകച്10
 • 331. ചൂഴ്ന്തമുലൈ മൊട്ടെന്‍റേ തുള്‍ളുകിന്‍റായ് കീഴ്ത്തുവണ്‍ടു
  വീഴ്ന്തമുലൈക് കെന്‍ന വിളംപുതിയേ - താഴ്ന്തഅവൈ
 • 332. മണ്‍കട്ടും പന്തെനവേ വാഴ്ന്തായ് മുതിര്‍ന്തുടൈയാപ്
  പുണ്‍കട്ടി എന്‍പവര്‍വായ്പ് പൊത്തുവൈയേ102 - തിണ്‍കട്ടും
 • 333. അന്‍നീര്‍ക് കുരുംപൈ അവൈയെന്‍റായ് മേലെഴുംപും
  ചെന്‍നീര്‍പ് പുടൈപ്പെന്‍പാര്‍ തേര്‍ന്തിലൈയേ - അന്‍നീരാര്‍
 • 334. കണ്‍­ര്‍ തരുംപരുവായ്ക് കട്ടുരൈപ്പാര്‍ ചാന്‍റാക
  വെണ്‍­ര്‍ വരല്‍കണ്‍ടും വെട്കിലൈയേ - തണ്‍­ര്‍മൈച്
 • 335. ചാടിയെന്‍പായ് നീഅയലോര്‍ താതുക് കടത്തിടുമേന്‍
  മൂടിയെന്‍പാര്‍ മറ്റവര്‍വായ് മൂടുതിയോ - മേടതനൈ10
 • 336. ആലിലൈയേ എന്‍പായ് അടര്‍കുടരോ ടീരുളൊടും
  തോലിലൈയേ ആലിലൈക്കെന്‍ ചൊല്‍ലുതിയേ - നു‘ലിടൈതാന്‍
 • 337. ഉണ്‍ടോ ഇലൈയോഎന്‍ റുട്പുകഴ്വായ് കൈതൊട്ടുക്
  കണ്‍ടോര്‍പൂട്105 ടുണ്‍ടെന്‍പാര്‍ കണ്‍ടിലൈയേ - വിണ്‍ടോങ്കും
 • 338. ആഴ്ങ്കടലെന്‍ പായ്മടവാര്‍ അല്‍കുലിനൈച് ചിറ്ചിലര്‍കള്‍
  പാഴ്ങ്കിണറെന്‍ പാരതനൈപ് പാര്‍ത്തിലൈയേ - താഴ്ങ്കൊടിഞ്ചിത്
 • 339. തേരാഴി എന്‍പായച് ചീക്കുഴിയൈ അന്‍റുചിറു
  നീരാഴി യെന്‍പവര്‍ക്കെന്‍ നേരുതിയേ106 - ആരാപ്പുന്‍
 • 340. നീര്‍വീഴിയൈ ആചൈ നിലൈയെന്‍റായ് വന്‍മലംതാന്‍
  ചോര്‍വഴിയൈ എന്‍നെന്‍റു ചൊല്‍ലുതിയേ - ചാര്‍മുടൈതാന്‍
 • 341. ആറാച് ചിലൈനീര്‍കാന്‍ ആറായ് ഒഴുക്കിടവും
  വീറാപ്പുണ്‍ എന്‍റു വിടുത്തിലൈയേ - ഊറാക്കി
 • 342. മൂലൈ എറുംപുടന്‍ഈ മൊയ്പ്പതഞ്ചി മറ്റതന്‍മേല്‍
  ചീലൈയിടക് കണ്‍ടും തെരിന്തിലൈയേ - മേലൈയുറു
 • 343. മേനരകം എന്‍റാല്‍ വിതിര്‍പ്പുറുനീ മാതരല്‍കുല്‍
  കോനരകം എന്‍റാല്‍ കുലൈന്തിലൈയേ - ഊനമിതൈക്
 • 344. കണ്‍ടാല്‍ നമതാചൈ കൈവിടുവാര്‍ എന്‍റതനൈത്
  തണ്‍ടാ തൊളിത്തിടവും ചാര്‍ന്തനൈയേ - അണ്‍ടാതു
 • 345. പോതവിടാ യാകിപ് പുലംപുകിന്‍റായ് മറ്റതന്‍പാല്‍
  മാതവിടായ് ഉണ്‍ടാല്‍ മതിത്തിലൈയേ - മാതരവര്‍
 • 346. തങ്കുറങ്കൈ മെല്‍ലരംപൈത് തണ്‍ടെന്‍റായ് തണ്‍ടൂന്‍റി
  വെങ്കുരങ്കിന്‍ മേവുങ്കാല്‍ വിള്‍ളുതിയേ - നന്‍കിലവായ്
 • 347. ഏയ്ന്ത മുഴന്താളൈവരാല്‍ എന്‍റായ് പുലാറ്ചിറിതേ
  വായ്ന്തു വരാറ്റോറ്കു മതിത്തിലൈയേ - ചേന്തവടി
 • 348. തണ്‍ടാ മരൈയെന്‍റായ് തന്‍മൈ വിളര്‍പ്പടൈന്താല്‍
  വെണ്‍ടാ മരൈയെന്‍റു മേവുതിയോ - വണ്‍ടാരാ
 • 349. മേനാട്ടുഞ് ചണ്‍പകമേ മേനിയെന്‍റായ് തീയിടുങ്കാല്‍
  തീനാറ്റം ചണ്‍പകത്തില്‍ തേര്‍ന്തനൈയോ - വാനാട്ടും
 • 350. മിന്‍റേര്‍ വടിവെന്‍റായ് മേല്‍നീ ഉരൈത്തവുളീ
  തൊന്‍റേ ഒരുപുടൈയായ് ഒത്തതുകാണ്‍107 - ഒന്‍റാച്ചൊല്‍
 • 351. വേള്‍വാ കനമെന്‍റായ് വെയ്യനമന്‍ വിട്ടിടുന്തൂ
  താള്‍വാ കനമെന്‍റാല്‍ ആകാതോ - വേളാനോന്‍
 • 352. കാകളമായ്108 ഇന്‍കുരലൈക് കട്ടുരൈത്തായ് കാലനെന്‍പോന്‍
  കാകളമെന്‍ പാര്‍ക്കെന്‍ കഴറുതിയേ - നാകളവും
 • 353. ചായൈമയില്‍ എന്‍റേ തരുക്കുകിന്‍റായ് ചാര്‍പിരമ
  ചായൈ109യഃ¤ തെന്‍പാര്‍ക്കെന്‍ ചാറ്റുതിയേ - ചേയമലര്‍
 • 354. അന്‍ന നടൈഎന്‍പായ് അഃ¤തന്‍ റരുന്തുകിന്‍റ
  അന്‍നനടൈ എന്‍പാര്‍ക്കെന്‍ ആറ്റുതിയേ - അന്‍നവരൈ
 • 355. ഓരോ വിയമെന്‍പായ് ഓവിയമേല്‍ ആങ്കെഴുപത്
  തീരാ യിരനാടി യാണ്‍ടുടൈത്തേ - പാരാര്‍ന്ത
 • 356. മുന്‍നുമലര്‍ക് കൊംപെന്‍പായ് മൂന്‍റൊടരൈക് കോടിയെനത്
  തുന്‍നു മുരോമത് തുവാരമുണ്‍ടേ - ഇന്‍നമുതാല്‍
 • 357. ചെയ്തവടി വെന്‍പായച് ചെയ്കൈമെയ്യേല്‍ നീയവര്‍കള്‍
  വൈതിടിനും മറ്റതനൈ വൈയായേ - പൊയ്തവിരായ്
 • 358. ഒള്‍ളിഴൈയാര്‍ തംമുരുവോര്‍ ഉണ്‍കരുംപെന്‍ റായ്ചിറിതു
  കിള്‍ളിയെടുത് താല്‍ഇരത്തങ് കീഴ്വരുമേ - കൊള്‍ളുമവര്‍
 • 359. ഈടില്‍പെയര്‍ നല്‍ലാര്‍ എനനയന്തായ് നായ്പ്പെയര്‍താന്‍
  കേടില്‍പെരുഞ് ചൂരനെന്‍പര്‍ കേട്ടിലൈയോ - നാടിലവര്‍
 • 360. മെല്‍ലിയലാര്‍ എന്‍പായ് മികുകരുപ്പ വേതനൈയൈ
  വല്‍ലിയലാര്‍ യാര്‍പൊറുക്ക വല്‍ലാര്‍കാണ്‍ - വില്‍ലിയല്‍പൂണ്‍
 • 361. വേയ്ന്താല്‍ അവര്‍മേല്‍ വിഴുകിന്‍റായ് വെന്തീയില്‍
  പായ്ന്താലും അങ്കോര്‍ പലനുണ്‍ടേ - വേയ്ന്താങ്കു
 • 362. ചെന്‍റാല്‍ അവര്‍പിന്‍നര്‍ച് ചെല്‍കിന്‍റായ് വെംപുലിപ്പിന്‍
  ചെന്‍റാലും അങ്കോര്‍ തിറനുണ്‍ടേ - ചെന്‍റാങ്കു
 • 363. നിന്‍റാല്‍ അവര്‍പിന്‍നര്‍ നിറ്കിന്‍റായ് കണ്‍മൂടി
  നിന്‍റാലും അങ്കോര്‍ നിലൈയുണ്‍ടേ - ഒന്‍റാതു
 • 364. കണ്‍ടാല്‍ അവരുടംപൈക് കട്ടുകിന്‍റായ്110കല്‍ലണൈത്തുക്
  കൊണ്‍ടാലും അങ്കോര്‍ കുണമുണ്‍ടേ - പെണ്‍ടാനാര്‍
 • 365. വൈതാലും തൊണ്‍ടു വലിത്തായ് പിണത്തൊണ്‍ടു
  ചെയ്താലും അങ്കോര്‍ ചിറപ്പുളതേ - കൈതാവി
 • 366. മെയ്ത്താവും ചെന്തോല്‍ മിനുക്കാല്‍ മയങ്കിനൈനീ
  ചെത്താലും അങ്കോര്‍ ചിറപ്പുളതേ - വൈത്താടും
 • 367. മഞ്ചള്‍ മിനുക്കാല്‍ മയങ്കിനൈനീ മറ്റൊഴിന്തു
  തുഞ്ചുകിനും അങ്കോര്‍ ചുകമുളതേ - വഞ്ചിയരൈപ്
 • 368. പാര്‍ത്താടി ഓടിപ് പടര്‍കിന്‍റായ് വെന്‍നരകൈപ്
  പാര്‍ത്താലും അങ്കോര്‍ പലനുണ്‍ടേ - ചേര്‍ത്താര്‍കൈത്
 • 369. തൊട്ടാല്‍ കളിത്തുച് ചുകിക്കിന്‍റായ് വന്‍പൂതം
  തൊട്ടാലും അങ്കോര്‍ തുണൈയുണ്‍ടേ - നട്ടാലും
 • 370. തെവ്വിന്‍മട വാരൈത് തിളൈക്കിന്‍റായ് തീവിടത്തൈ
  വവ്വുകിനും അങ്കോര്‍ മതിയുണ്‍ടേ - ചെവ്വിതഴ്നീര്‍
 • 371. ഉണ്‍ടാല്‍ മകിഴ്വായ്നീ ഒണ്‍ചിറുവര്‍ തംചിറുനീര്‍
  ഉണ്‍ടാലും അങ്കോ രുരനുണ്‍ടേ - കണ്‍ടാകക്
 • 372. കവ്വുകിന്‍റായ് അവ്വിതഴൈക് കാര്‍മതുകം വേംപിവറ്റൈക്
  കവ്വുകിനും അങ്കോര്‍ കതിയുണ്‍ടേ - അവ്വിളൈയര്‍
 • 373. മെന്‍റീയും മിച്ചില്‍ വിഴൈകിന്‍റായ് നീവെറുംവായ്
  മെന്‍റാലും അങ്കോര്‍ വിളൈവുണ്‍ടേ - മുന്‍റാനൈ
 • 374. പട്ടാല്‍ മകിഴ്വു പതിന്തായ് പതൈക്കവംപു
  പട്ടാലും അങ്കോര്‍ പലനുണ്‍ടേ - കിട്ടാമെയ്ത്
 • 375. തീണ്‍ടിടിലുള്‍ ളോങ്കിച് ചിരിക്കിന്‍റായ് ചെന്തേള്‍മുന്‍
  തീണ്‍ടിടിനും അങ്കോര്‍ തിറനുണ്‍ടേ - വേണ്‍ടിയവര്‍
 • 376. വായ്ക്കിടയാ താനുമൊന്‍റു വാങ്കുകിന്‍റായ് മറ്റതൈയോര്‍
  നായ്ക്കിടിനും അങ്കോര്‍ നലനുണ്‍ടേ - താക്കവര്‍ക്കായ്ത്
 • 377. തേട്ടാണ്‍മൈ ചെയ്വായത് തേട്ടാണ്‍മൈ യൈത്തെരുവില്‍
  പോട്ടാലും അങ്കോര്‍ പുകഴുണ്‍ടേ - വാട്ടാരൈക്
 • 378. കൊണ്‍ടാ രുടനുണവു കൊള്‍കിന്‍റായ് കുക്കലുടന്‍
  ഉണ്‍ടാലും അങ്കോര്‍ ഉറവുണ്‍ടേ - മിണ്‍ടാകും
 • 379. ഇങ്കിവര്‍വായ്പ് പാകിലൈയൈ ഏറ്കിന്‍റായ് പുന്‍മലത്തൈ
  നുങ്കിനുമങ് കോര്‍നല്‍ നൊറിലുണ്‍ടേ111 - മങ്കൈയര്‍തം
 • 380. ഏത്താ മനൈകാത് തിരുക്കിന്‍റായ് ഈമമതു
  കാത്താലും അങ്കോര്‍ കനമുണ്‍ടേ - പൂത്താഴ്വോര്‍
 • 381. കാട്ടാക് കുരല്‍കേട്പായ് കര്‍ത്തപത്തിന്‍ പാഴ്ങ്കുരലൈക്
  കേട്ടാലും അങ്കോര്‍ കിളരുണ്‍ടേ - കോട്ടാവി
 • 382. ആഴ്ന്താ രുടന്‍വാഴ ആതരിത്തായ് ആഴ്ങ്കടലില്‍
  വീഴ്ന്താലും അങ്കോര്‍ വിരകുണ്‍ടേ - വീഴ്ന്താരുള്‍
 • 383. വീട്ടാല്‍ മുലൈയുമെതിര്‍ വീട്ടാല്‍ മുകമുമുറക്
  കാട്ടാനിന്‍ റാര്‍കണ്‍ടും കായ്ന്തിലൈയേ - കൂട്ടാട്കുച്
 • 384. ചെയ്കൈ യിടുംപടിതന്‍ ചീമാന്‍ തനതുപണപ്
  പൈകൈയിടല്‍ കണ്‍ടും പയന്തിലൈയേ - ചൈകൈയതു
 • 385. കൈയാല്‍ ഒരുചിലര്‍ക്കും കണ്‍ണാല്‍ ഒരുചിലര്‍ക്കും
  ചെയ്യാ മയക്കുകിന്‍റാര്‍ തേര്‍ന്തിലൈയേ - എയ്യാമല്‍
 • 386. ഈറികന്ത ഇവ്വകൈയായ് ഇംമടവാര്‍ ചെയ്കൈയെലാം
  കൂറുവനേല്‍ അംമ കുടര്‍കുഴംപും - കൂറുമിവര്‍
 • 387. വായൊരുപാല്‍ പേച മനമൊരുപാല്‍ ചെല്‍ലവുടല്‍
  ആയൊരുപാല്‍ ചെയ്യ അഴിവാര്‍കാണ്‍ - ആയഇവര്‍
 • 388. നന്‍ററിയാര്‍ തീതേ നയപ്പാര്‍ ചിവതലത്തില്‍
  ചെന്‍ററിയാര്‍ പേയ്ക്കേ ചിറപ്പെടുപ്പാര്‍ - ഇന്‍റിവരൈ
 • 389. വഞ്ചമെന്‍കോ വെവ്വിനൈയാം വല്‍ലിയമെന്‍ കോപവത്തിന്‍
  പുഞ്ചമെന്‍കോ മാനരക പൂമിയെന്‍കോ - അഞ്ചുറുമീര്‍
 • 390. വാളെന്‍കോ വായ്ക്കടങ്കാ മായമെന്‍കോ മണ്‍മുടിവു
  നാളെന്‍കോ വെയ്യ നമനെന്‍കോ - കോളെന്‍കോ
 • 391. ചാലമെന്‍കോ വാനിന്ത்ര ചാലമെന്‍കോ വീറാല
  കാലമെന്‍കോ നിന്‍പൊല്‍ലാക് കാലമെന്‍കോ - ഞാലമതില്‍
 • 392. പെണ്‍എന്‍റാല്‍ യോകപ് പെരിയോര്‍ നടുങ്കുവരേല്‍
  മണ്‍നിന്‍റാര്‍ യാര്‍നടുങ്ക മാട്ടാര്‍കാണ്‍ - പെണ്‍എന്‍റാല്‍
 • 393. പേയും ഇരങ്കുമെന്‍പാര്‍ പേയ്ഒന്‍റോ താംപയന്ത
  ചേയും ഇരങ്കുമവര്‍ തീമൈക്കേ - ആയുഞ്ചെം
 • 394. പൊന്‍നാല്‍ തുകിലാല്‍ പുനൈയാ വിടിലവര്‍മെയ്
  എന്‍നാകും മറ്റിതൈനീ എണ്‍ണിലൈയേ - ഇന്‍നാമൈക്
 • 395. കൊത്തെന്‍റ അംമടവാര്‍ കൂട്ടം എഴുമൈക്കും
  വിത്തെന്‍ ററിന്തുമതൈ വിട്ടിലൈയേ - തൊത്തെന്‍റു
 • 396. പാച വിനൈക്കുട് പടുത്തുറുംഅപ് പാവൈയര്‍മേല്‍
  ആചൈയുനക് കെവ്വാ റടൈന്തതുവേ - നേചമിലായ്
 • 397. നിന്‍നാചൈ എന്‍നെന്‍പേന്‍ നെയ്വീഴ് നെരുപ്പെനവേ
  പൊന്‍നാചൈ മേന്‍മേലും പൊങ്കിനൈയേ - പൊന്‍നാചൈ
 • 398. വൈത്തിഴന്തു വീണേ വയിറെരിന്തു മണ്‍ണുലകില്‍
  എത്തനൈപേര്‍ നിന്‍കണ്‍ എതിര്‍നിന്‍റാര്‍ - തത്തുകിന്‍റ
 • 399. പൊന്‍നുടൈയാര്‍ തുന്‍പപ് പുണരിയൊന്‍റേ അല്‍ലതുമറ്
  റെന്‍നുടൈയാര്‍ കണ്‍ടിങ് കിരുന്തനൈയേ - പൊന്‍നിരുന്താല്‍
 • 400. ആറ്റന്‍മികു തായുമറി യാവകൈയാല്‍ വൈത്തിടവോര്‍
  ഏറ്റവിടം വേണ്‍ടുമതറ് കെന്‍ചെയ്വായ് - ഏറ്റവിടം
 • 401. വായ്ത്താലും അങ്കതനൈ വൈത്തവിടം കാട്ടാമല്‍
  ഏയ്ത്താല്‍ ചിവചിവമറ് റെന്‍ചെയ്വായ് - ഏയ്ക്കാതു
 • 402. നിന്‍റാലും പിന്‍നതുതാന്‍ നീടും കരിയാന
  തെന്‍റാല്‍ അരകരമറ് റെന്‍ചെയ്വായ് - നന്‍റാക
 • 403. ഒന്‍റൊരുചാര്‍ നില്‍ലെന്‍റാല്‍ ഓടുകിന്‍റ നീഅതനൈ
  എന്‍റും പുരപ്പതനുക് കെന്‍ചെയ്വായ് - വെന്‍റിയൊടു
 • 404. പേര്‍ത്തുപ് പുരട്ടിപ് പെരുഞ്ചിനത്താല്‍ മാറ്റലര്‍കള്‍
  ഈര്‍ത്തുപ് പറിക്കിലതറ് കെന്‍ചെയ്വായ് - പേര്‍ത്തെടുക്കക്
 • 405. കൈപുകുത്തും കാലുട് കരുങ്കുളവി ചെങ്കുളവി
  എയ്പുകുത്തക് കൊട്ടിടിന്‍മറ് റെന്‍ചെയ്വായ് - പൊയ്പുകുത്തും
 • 406. പൊന്‍കാവല്‍ പൂതമതു പോയെടുക്കും പോതുമറിത്
  തെന്‍കാവല്‍ എന്‍റാല്‍മറ് റെന്‍ചെയ്വായ് - പൊന്‍കാവല്‍
 • 407. വീറുങ്കാല്‍ ആണവമാം വെങ്കൂളി നിന്‍തലൈമേല്‍
  ഏറുങ്കാല്‍ മറ്റതനുക് കെന്‍ചെയ്വായ് - മാറുംചീര്‍
 • 408. ഉന്‍നേയം വേണ്‍ടി ഉലോപം എനുംകുറുംപന്‍
  ഇന്‍നേ വരുവനതറ് കെന്‍ചെയ്വായ് - മുന്‍നേതും
 • 409. ഇല്‍ലാ നമക്കുണ്‍ടോ ഇല്‍ലൈയോ എന്‍നുനലം
  എല്‍ലാം അഴിയുമതറ് കെന്‍ചെയ്വായ് - നില്‍ലാമല്‍
 • 410. ആയ്ന്തോര്‍ ചിലനാളില്‍ ആയിരംപേര്‍ പക്കലതു
  പായ്ന്തോടിപ് പോവതുനീ പാര്‍ത്തിലൈയേ - ആയ്ന്തോര്‍ചൊല്‍
 • 411. കൂത്താട് ടവൈചേര്‍ കുഴാംവിളിന്താറ് പോലുമെന്‍റ
  ചീര്‍ത്താട് കുറള്‍മൊഴിയും തേര്‍ന്തിലൈയേ112- പേര്‍ത്തോടും
 • 412. നാട്കൊല്‍ലി എന്‍റാല്‍ നടുങ്കുകിന്‍റായ് നാളറിയാ
  ആട്കൊല്‍ലി എന്‍പരിതൈ ആയ്ന്തിലൈയേ - കീഴ്ക്കൊല്‍ലൈപ്
 • 413. പച്ചിലൈയാല്‍ പൊന്‍നൈപ് പടൈപ്പാരേല്‍ മറ്റതന്‍മേല്‍
  ഇച്ചൈയുനക് കെവ്വാ റിരുന്തതുവേ - ഇച്ചൈയിലാര്‍
 • 414. ഇട്ടമലം പട്ടവിടം എല്‍ലാംപൊന്‍ നാംഎന്‍റാല്‍
  ഇട്ടമതൈ വിട്ടറ്113 കിചൈന്തിലൈയേ - മുട്ടകറ്റപ്
 • 415. പൊന്‍നടപ്പ തന്‍റിയതു പോനകമേ യാതിയവായ്
  എന്‍നടുത്ത തൊന്‍റുമിഃ¤ തെണ്‍ണിലൈയേ - ഇന്‍നിലത്തില്‍
 • 416. നീണ്‍മയക്കം പൊന്‍മുന്‍ നിലൈയായ് ഉലകിയലാം
  വീണ്‍മയക്കം എന്‍റതനൈ വിട്ടിലൈയേ -നീണ്‍വലയത്
 • 417. തിച്ചെല്‍വ മിന്‍റി ഇയലാതേല്‍ ചിറ്റുയിര്‍കള്‍
  എച്ചെല്‍വം കൊണ്‍ടിങ് കിരുന്തനവേ - വെച്ചെന്‍റ
 • 418. മണ്‍ണാചൈ കൊണ്‍ടനൈനീ മണ്‍ണാളും മന്‍നരെലാം
  മണ്‍ണാല്‍ അഴിതല്‍ മതിത്തിലൈയേ - എണ്‍ണാതു
 • 419. മണ്‍കൊണ്‍ടാര്‍ മാണ്‍ടാര്‍തം മായ്ന്തവുടല്‍ വൈക്കവയല്‍
  മണ്‍കൊണ്‍ടാര്‍ തംമിരുപ്പില്‍ വൈത്തിലരേ - തിണ്‍കൊണ്‍ട
 • 420. വിണ്‍ണേകുങ് കാലങ്കു വേണ്‍ടുമെന ഈണ്‍ടുപിടി
  മണ്‍ണേനുങ് കൊണ്‍ടേക വല്‍ലാരോ - മണ്‍നേയം
 • 421. എന്‍നതെന്‍റാന്‍ മുന്‍നൊരുവന്‍ എന്‍നതെന്‍റാന്‍ പിന്‍നൊരുവന്‍
  ഇന്‍നതുനീ കേട്ടിങ് കിരുന്തിലൈയോ - മന്‍നുലകില്‍
 • 422. കണ്‍കാണി യായ്നീയേ കാണിയല്‍ലായ് നീയിരുന്ത
  മണ്‍കാണി എന്‍റു മതിത്തനൈയേ - കണ്‍കാണ
 • 423. മണ്‍കാണി വേണ്‍ടി വരുന്തുകിന്‍റായ് നീമേലൈ
  വിണ്‍കാണി വേണ്‍ടല്‍ വിയപ്പന്‍റേ - എണ്‍കാണ
 • 424. അന്തരത്തില്‍ നിന്‍റായ്നീ അന്തോ നിനൈവിടമണ്‍
  അന്തരത്തില്‍ നിന്‍റ തറിന്തിലൈയേ - തന്തിരത്തില്‍
 • 425. മണ്‍കൊടുപ്പേന്‍ എന്‍റുരൈക്കില്‍ വൈവാര്‍ ചിറുവര്‍കളും
  മണ്‍കൊടുക്കില്‍ നീതാന്‍ മകിഴ്ന്തനൈയേ - വണ്‍കൊടുക്കും
 • 426. വീടെന്‍റേന്‍ മറ്റതൈമണ്‍ വീടെന്‍റേ നീനിനൈന്തായ്
  വീടെന്‍റ ചൊറ്പൊരുളൈ വിണ്‍ടിലൈയേ - നാടൊന്‍റും
 • 427. മണ്‍ണാല്‍ മരത്താല്‍ വനൈകിന്‍റ വീടനൈത്തും
  കണ്‍ണാരക് കട്ടഴിതല്‍ കണ്‍ടിലൈയോ - മണ്‍ണാന
 • 428. മേല്‍വീടും അങ്കുടൈയ വേന്തര്‍കളും മേല്‍വീട്ടപ്
  പാല്‍വീടും പാഴാതല്‍ പാര്‍ത്തിലൈയോ - മേല്‍വീട്ടില്‍
 • 429. ഏറുവനേ എന്‍പായ് ഇയമന്‍ കടാമിചൈവന്‍
  തേറുവനേല്‍ ഉന്‍നാചൈ എന്‍നാമോ - കൂറിടുംഇം
 • 430. മണ്‍ണളിത്ത വേതിയനും മണ്‍വിരുപ്പം കൊള്‍ളാനേല്‍
  എണ്‍ണമുനക് കെവ്വാ റിരുന്തതുവേ - മണ്‍ണിടത്തില്‍
 • 431. ആകാത് തുരുംപിടത്തും ആചൈവൈത്തായ് - എന്‍നിലുന്‍റന്‍
  ഏകാപ് പെരുങ്കാമം എന്‍ചൊല്‍കേന്‍ - പോകാത
 • 432. പാപക് കടറ്കോര്‍ പടുകടലാം പാഴ്വെകുളിക്
  കോപക് കടലില്‍ കുളിത്തനൈയേ - താപമുറച്
 • 433. ചെല്‍ലാ വിടത്തുച് ചിനന്തീതു ചെല്‍ലിടത്തും
  ഇല്‍ലതനില്‍ തീയതെന്‍റ തെണ്‍ണിലൈയേ114 - മല്‍ലല്‍പെറത്
 • 434. തന്‍നൈത്താന്‍ കാക്കില്‍ ചിനങ്കാക്ക എന്‍റതനൈപ്
  പൊന്‍നൈപ്പോല്‍പോറ്റിപ് പുകഴ്ന്തിലൈയേ115 - തുന്‍നി
 • 435. അകഴ്വാരൈത് താങ്കും നിലംപോല എന്‍നുന്‍
  തികഴ്വായ് മൈയുംനീ തെളിയായ്116 - ഇകഴ്വാരൈ
 • 436. എവ്വണ്‍ണം നംമൈ ഇകഴ്വാര്‍ അറിവോമെന്‍
  റിവ്വണ്‍ണം എന്‍നൈവെളി യിട്ടനൈയേ - തെവ്വെന്‍ന
 • 437. ഓരാ വെകുളി യുടൈയാന്‍ തവമടൈയാന്‍
  തീരായെന്‍ പാരതുവും തേര്‍ന്തിലൈയേ - പേരാനിന്‍
 • 438. വെവ്വിനൈക്കീ ടാകഅരന്‍ വെംമൈപുരി വാനെന്‍റാല്‍
  ഇവ്വെകുളി യാര്‍മാട് ടിരുത്തുവതേ - ചെവ്വൈയിലായ്
 • 439. ഏയ്ന്തനൈയന്‍ പോരിടത്തില്‍ ഇന്‍നാമൈ ചെയ്തവരൈക്
  കായ്ന്തനൈമറ് റെന്‍നപലന്‍ കണ്‍ടനൈയേ - വായ്ന്തറിവോര്‍
 • 440. എല്‍ലാ നലമും ഇഃ¤തേയെന്‍ റേത്തുകിന്‍റ
  കൊല്‍ലാ നലംചിറിതുങ് കൊണ്‍ടിലൈയേ - പൊല്‍ലാത
 • 441. വന്‍പോ ടിരുക്കു മതിയിലിനീ മന്‍നുയിര്‍ക്കണ്‍
  അന്‍പോ ടിരക്കം അടൈന്തിലൈയേ - ഇന്‍പോങ്കു
 • 442. തൂയ്മൈയെന്‍പ തെല്‍ലാം തുണൈയായ് അണൈവതുതാന്‍
  വായ്മൈയെന്‍പ തൊന്‍റേ മതിത്തിലൈയേ - തൂയ്മൈയിലായ്
 • 443. മാനൊരുകൈ ഏന്തിനിന്‍റ വള്‍ളലന്‍പര്‍ തങ്കളുളേ
  നാനൊരുവന്‍ എന്‍റു നടിത്തനൈയേ - ആനമറ്റൈപ്
 • 444. പാതകങ്ക ളെല്‍ലാം പഴകിപ് പഴകിയതില്‍
  ചാതകഞ്ചെയ് വോരില്‍ തലൈനിന്‍റായ് - പാതകത്തില്‍
 • 445. ഓയാ വികാര ഉണര്‍ച്ചിയിനാല്‍ ഇവ്വുലക
  മായാ വികാരം മകിഴ്ന്തനൈയേ - ചായാതു
 • 446. നീഇളമൈ മെയ്യായ് നിനൈന്തായ് നിനൈപ്പെറ്റ
  തായിളമൈ എത്തനൈനാള്‍ തങ്കിയതേ - ആയിളമൈ
 • 447. മെയ്കൊടുത്ത തെന്‍പായ് വിരുത്തര്‍കട്കു നിന്‍പോല്‍വാര്‍
  കൈകൊടുത്തുപ് പോവതനൈക് കണ്‍ടിലൈയോ - മെയ്കൊടുത്ത
 • 448. കൂനൊടുംകൈക് കോലൂന്‍റിക് കുന്തി നടൈതളര്‍ന്തു
  കാനടുങ്ക നിറ്പവരൈക് കണ്‍ടിലൈയോ - ഊനൊടുങ്ക
 • 449. ഐയനട വെന്‍റേ അരുംപുതല്‍വര്‍ മുന്‍ചെലപ്പിന്‍
  പൈയ നടപ്പവരൈപ് പാര്‍ത്തിലൈയോ - വെയ്യനമന്‍
 • 450. നാടഴൈക്കച് ചേനനരി നായഴൈക്ക നാറുചുടു
  കാടഴൈക്ക മൂത്തുനിന്‍റാര്‍ കണ്‍ടിലൈയോ - പീടടൈന്ത
 • 451. മെയ്യുലര്‍ന്തു നീരിന്‍ വിഴിയുലര്‍ന്തു വായുലര്‍ന്തു
  കൈയുലര്‍ന്തു നിറ്പവരൈക് കണ്‍ടിലൈയോ - മെയ്യുലര്‍ന്തും
 • 452. ചാകാന്‍ കിഴവന്‍ തളര്‍കിന്‍റാന്‍ എന്‍റിവണ്‍നീ
  ഓകാളം ചെയ്വതനൈ ഓര്‍ന്തിലൈയോ - ആകാത
 • 453. കണ്‍ടമിതു പൊല്‍ലാക് കടുനോയ് എനുങ്കുമര
  കണ്‍ടമിഃ¤ തെന്‍പവരൈക് കണ്‍ടിലൈയോ - കൊണ്‍ടവുടല്‍
 • 454. കുട്ടമുറക് കൈകാല്‍ കുറുക്കുമിതു പൊല്‍ലാത
  കുട്ടമെന നോവാര്‍ കുറിത്തിലൈയോ - തുട്ടവിനൈ
 • 455. മാലൈയിനും കാലൈയിനും മത്തിയിനും കുത്തുമിതു
  ചൂലൈയെന നോവാരൈച് ചൂഴ്ന്തിലൈയോ - ചാലവുമിത്
 • 456. തേക മതുനലിയച് ചെയ്യുങ്കാണ്‍ ഉയ്വരിതാം
  മേകമിഃ¤ തെന്‍പാരൈ മേവിലൈയോ - താകമുറച്
 • 457. ചിത്തനോയ് ചെയ്കിന്‍റ ചീതനോയ് വാതമൊടു
  പിത്തനോയ് കൊണ്‍ടവര്‍പാല്‍ പേര്‍ന്തിലൈയോ - മെത്തരിയ
 • 458. കൈപ്പിണിയും കാറ്പിണിയും കട്പിണിയോ ടെണ്‍ണരിയ
  മെയ്പ്പിണിയും കൊണ്‍ടവരൈ വിണ്‍ടിലൈയോ - എയ്പ്പുടൈയ
 • 459. മുട്ടൂറും കൈകാല്‍ മുടങ്കൂന്‍ മുതലായ
  എട്ടൂറുങ് കൊണ്‍ടവരൈ എണ്‍ണിലൈയോ - തട്ടൂറിങ്
 • 460. കെണ്‍ണറ്റ തുണ്‍ടേല്‍ ഇളമൈ ഒരുപൊരുളായ്
  എണ്‍ണപ് പടുമോവെന്‍ റെണ്‍ണിലൈയോ - എണ്‍ണത്തില്‍
 • 461. പൊയ്യെന്‍ ററവോര്‍ പുലംപുറവും ഇവ്വുടംപൈ
  മെയ്യെന്‍റു പൊയ്ംമയക്കം മേവിനൈയേ - കൈനിന്‍റു
 • 462. കൂകാ എനമടവാര്‍ കൂടി അഴല്‍കണ്‍ടും
  നീകാതല്‍ വൈത്തു നികഴ്ന്തനൈയേ - മാകാതല്‍
 • 463. പെണ്‍ടിരുന്തു മാഴ്കപ് പിണങ്കൊണ്‍ടു ചെല്‍വാരൈക്
  കണ്‍ടിരുന്തും അന്തോ കലങ്കിലൈയേ - പണ്‍ടിരുന്ത
 • 464. ഊരാര്‍ പിണത്തിന്‍ ഉടന്‍ചെന്‍റു നാംമീണ്‍ടു
  നീരാടല്‍ ചറ്റും നിനൈന്തിലൈയേ - ചീരാക
 • 465. ഇന്‍റിരുന്താര്‍ നാളൈക് കിരുപ്പതുപൊയ് എന്‍ററവോര്‍
  നന്‍റിരുന്ത വാര്‍ത്തൈയുംനീ നാടിലൈയേ - ഒന്‍റി
 • 466. ഉറങ്കുവതു പോലുമെന്‍റ ഒണ്‍കുറളിന്‍ വായ്മൈ
  മറങ്കരുതി അന്തോ മറന്തായ്117 - കറങ്കിന്‍
 • 467. നെരുനല്‍ ഉളനൊരുവന്‍ എന്‍നും നെടുഞ്ചൊല്‍
  മരുവും കുറട്പാ മറന്തായ്118 - തെരുവില്‍
 • 468. ഇറന്താര്‍ പിറന്താ രിറന്താ രെനുഞ്ചൊല്‍
  മറന്തായ് മറന്തായ് മറന്തായ് - ഇറന്താര്‍
 • 469. പറൈയോചൈ അണ്‍ടം പടീരെന്‍ റൊലിക്ക
  മറൈയോചൈ യന്‍റേ മറന്തായ് - ഇറൈയോന്‍
 • 470. പുലനൈന്തുംഎന്‍റരുളും പൊന്‍മൊഴിയൈ മായാ
  മലമൊന്‍റി അന്തോ മറന്തായ്119 - നിലനൊന്‍റി
 • 471. വിക്കുള്‍ എഴനീര്‍ വിടുമി നെനഅയലോര്‍
  നെക്കുരുകല്‍ അന്തോ നിനൈന്തിലൈയേ - മിക്കനലില്‍
 • 472. നെയ്വിടല്‍പോല്‍ ഉറ്റവര്‍കണ്‍ണീര്‍വിട് ടഴവുയിര്‍പല്‍
  മെയ്വിടലും കണ്‍ടനൈനീ വിണ്‍ടിലൈയേ - ചെയ്വിനൈയിന്‍
 • 473. വാള്‍കഴിയച് ചെങ്കതിരോന്‍ വാന്‍കഴിയ നംമുടൈയ
  നാള്‍കഴിതറ് കന്തോ നടുങ്കിലൈയേ - കോള്‍കഴിയും
 • 474. നാഴികൈയോര്‍ നാളാക നാടിനൈയേ നാളൈഒരു
  നാഴികൈയായ് എണ്‍ണി നലിന്തിലൈയേ - നാഴികൈമുന്‍
 • 475. നിന്‍റാര്‍ ഇരുന്താര്‍ നിലൈകുലൈയ വീഴ്ന്തുയിര്‍താന്‍
  ചെന്‍റാര്‍ എനക്കേട്ടും തേര്‍ന്തിലൈയേ - പിന്‍റാതു
 • 476. തൊട്ടാര്‍ ഉണവുടനേ തുംമിനാര്‍ അംമഉയിര്‍
  വിട്ടാര്‍ എനക്കേട്ടും വെട്കിലൈയേ - തട്ടാമല്‍
 • 477. ഉണ്‍ടാര്‍ പടുത്താര്‍ ഉറങ്കിനാര്‍ പേരുറക്കം
  കൊണ്‍ടാര്‍ എനക്കേട്ടും കൂചിലൈയേ - വണ്‍താരാര്‍
 • 478. നേറ്റു മണംപുരിന്താര്‍ നീറാനാര്‍ ഇന്‍റെന്‍റു
  ചാറ്റുവതു കേട്ടും തണന്തിലൈയേ - വീറ്റുറുതേര്‍
 • 479. ഊര്‍ന്താര്‍ തെരുവില്‍ ഉലാപ്പോന്താര്‍ വാനുലകം
  ചേര്‍ന്താര്‍ എനക്കേട്ടും തേര്‍ന്തിലൈയേ - ചേര്‍ന്താങ്കു
 • 480. എന്‍നേ ഇരുന്താര്‍ ഇരുമിനാര്‍ ഈണ്‍ടിറന്താര്‍
  അന്‍നേ എനക്കേട്ടും ആയ്ന്തിലൈയേ - കൊന്‍നേ
 • 481. മരുവും കരുപ്പൈക്കുള്‍ വായ്ന്തേ മുതിരാക്
  കരുവും പിതിര്‍ന്തുതിരക് കണ്‍ടായ് - കരുവൊന്‍
 • 482. റൊടുതിങ്കള്‍ ഐയൈന്തില്‍120 ഒവ്വൊന്‍റില്‍ അന്തോ
  കെടുകിന്‍റ തെന്‍റതുവും കേട്ടായ് - പടുമിന്‍
 • 483. നിലൈമുറ്റ യോനി നെരുക്കില്‍ ഉയിര്‍പോയ്പ്
  പലനറ്റു വീഴ്ന്തതുവും പാര്‍ത്തായ് - പലനുറ്റേ
 • 484. കാവെന്‍റു വീഴ്ന്തക് കണമേ പിണമാകക്
  കോവെന്‍ റഴുവാര്‍ കുറിത്തിലൈയോ - നോവിന്‍റിപ്
 • 485. പാലനെന്‍റേ അന്‍നൈമുലൈപ് പാലരുന്തും കാലൈയിലേ
  കാലന്‍ ഉയിര്‍കുടിക്കക് കണ്‍ടിലൈയോ - മേലുവന്തു
 • 486. പെറ്റാര്‍ മകിഴ്വെയ്തപ് പേചിവിളൈ യാടുങ്കാല്‍
  അറ്റാവി പോവ തറിന്തിലൈയോ - കറ്റായപ്
 • 487. പള്‍ളിയിടുങ് കാലവനൈപ് പാര നമന്‍വായില്‍
  അള്‍ളിയിടുന്‍ തീമൈ അറിന്തിലൈയോ - പള്‍ളിവിടും
 • 488. കാളൈപ് പരുവമതില്‍ കണ്‍ടാര്‍ ഇരങ്കിടഅവ്
  ആളൈച് ചമന്‍കൊള്‍വ തായ്ന്തിലൈയോ - വേളൈമണ
 • 489. മാപ്പിള്‍ളൈ ആകി മണമുടിക്കും അന്‍റവനേ
  ചാപ്പിള്‍ളൈ യാതലെണ്‍ണിച് ചാര്‍ന്തിലൈയേ - മേറ്പിള്‍ളൈ
 • 490. മാടൈയേര്‍പ് പെണ്‍ടുടനില്‍ വാഴുങ്കാല്‍ പറ്പലര്‍താം
  പാടൈമേല്‍ ചേര്‍തലിനൈപ് പാര്‍ത്തിലൈയോ - വീടലിഃ¤
 • 491. തിക്കണമോ മേല്‍വന്‍ തിടുങ്കണമോ അന്‍റിമറ്റൈ
  എക്കണമോ എന്‍റാര്‍നീ എണ്‍ണിലൈയേ - തൊക്കുറുതോല്‍
 • 492. കൂടെന്‍കോ ഇവ്വുടംപൈക് കോള്‍വിനൈനീര്‍ ഓട്ടില്‍വിട്ട
  ഏടെന്‍കോ നീര്‍മേല്‍ എഴുത്തെന്‍കോ - കാടെന്‍കോ
 • 493. പാഴെന്‍കോ ഒന്‍പതുവായ്പ് പാവൈയെന്‍കോ വന്‍പിറവി
  ഏഴെന്‍കോ കന്‍മമതറ് കീടെന്‍കോ - താഴ്മണ്‍ണിന്‍
 • 494. പാണ്‍ടമെന്‍കോ വെഞ്ചരക്കുപ് പൈയെന്‍കോ പാഴ്ങ്കരുമ
  കാണ്‍ടമെന്‍കോ ആണവത്തിന്‍ കട്ടെന്‍കോ - കോണ്‍തകൈയാര്‍
 • 495. മെയ്യെന്‍കോ മായ വിളൈവെന്‍കോ മിന്‍നെന്‍കോ
  പൊയ്യെന്‍കോ മായപ് പൊടിയെന്‍കോ - മെയ്യെന്‍റ
 • 496. മങ്കലത്തൈ മങ്കലത്താല്‍ വാഞ്ചിത് തനരുലകര്‍
  അങ്കവറ്റൈ എണ്‍ണാ തലൈന്തനൈയേ - തങ്കുലകില്‍
 • 497. മറ്റിതനൈ ഓംപി വളര്‍ക്ക ഉഴന്‍റനൈനീ
  കറ്റതനൈ എങ്കേ കവിഴ്ത്തനൈയേ - അറ്റവരൈ
 • 498. ഇക്കട് ടവിഴ്ത്തിങ് കെരിമൂട് ടെനക്കേട്ടും
  മുക്കട്ടും തേട മുയന്‍റനൈയേ - ഇക്കട്ടു
 • 499. മണ്‍പട്ടു വെന്തീ മരംപട് ടിടക്കണ്‍ടും
  വെണ്‍പട് ടുടുക്ക വിരൈന്തനൈയേ - പണ്‍പ ട്ട
 • 500. ഐയാ അരൈനാണ്‍ അവിഴുമെനക് കേട്ടുനിന്‍റും
  മെയ്യാ പരണത്തിന്‍ മേവിനൈയേ - എയ്യാമല്‍
 • 501. കാതിറ് കടുക്കന്‍ കഴറ്റുമെനക് കേട്ടുനിന്‍റും
  ഏതിറ് പണിയിനിടത് തെയ്തിനൈയേ - താതിറ്കുത്
 • 502. തുറ്കന്ത മാകച് ചുടുങ്കാല്‍ മുകര്‍ന്തിരുന്തും
  നറ്കന്തത് തിന്‍പാല്‍ നടന്തനൈയേ - പുറ്കെന്‍റ
 • 503. വന്‍ചുവൈത്തീ നാറ്റ മലമായ് വരല്‍കണ്‍ടും
  ഇന്‍ചുവൈപ്പാല്‍ എയ്തി യിരുന്തനൈയേ - മുന്‍ചുവൈത്തുപ്
 • 504. പാറുണ്‍ട കാട്ടില്‍ പലര്‍വെന്‍ തിടക്കണ്‍ടും
  ചോറുണ്‍ ടിരുക്കത് തുണിന്തനൈയേ - മാറുണ്‍ടു
 • 505. കൂംപുലകം പൊയ്യെനനാന്‍ കൂവുകിന്‍റേന്‍ കേട്ടുമികു
  ചോംപലുടന്‍ തൂക്കന്‍ തൊടര്‍ന്തനൈയേ - ആംപലനോര്‍
 • 506. നല്‍വാഴ്വൈ എണ്‍ണി നയന്തോര്‍ നയവാത
  ഇല്‍വാഴ്വൈ മെയ്യെന്‍ റിരുന്തനൈയേ - ചൊല്‍ലാവി
 • 507. ഈന്‍റോന്‍ തനൈനാളും എണ്‍ണാമല്‍ ഇവ്വുടംപൈ
  ഈന്‍റോരൈ ഈന്‍റോരെന്‍ റെണ്‍ണിനൈയേ - ഈന്‍റോര്‍കള്‍
 • 508. നൊന്താല്‍ ഉടനിന്‍റു നോവാര്‍ വിനൈപ്പകൈതാന്‍
  വന്താല്‍ അതുനീക്ക വല്‍ലാരോ - വന്താടല്‍
 • 509. ഉറ്റചിറാര്‍ നംമടൈയാ തോട്ടുകിറ്പാര്‍ തെന്‍റിചൈവാഴ്
  മറ്റവന്‍വന്‍ താല്‍തടുക്ക വല്‍ലാരോ - ചിറ്റുണവൈ
 • 510. ഈങ്കെന്‍റാല്‍ വാങ്കി യിടുവാര്‍ അരുളമുതം
  വാങ്കെന്‍റാല്‍ വാങ്കിയിട വല്‍ലാരോ - തീങ്കകറ്റത്
 • 511. തൂണ്‍ടാ മനൈയാതിച് ചുറ്റമെലാം ചുറ്റിയിട
  നീണ്‍ടായ് അവര്‍നന്‍ നെറിത്തുണൈയോ - മാണ്‍ടാര്‍പിന്‍
 • 512. കൂടി അഴത്തുണൈയായ്ക് കൂടുവാര്‍ വന്‍നരകില്‍
  വാടിയഴും പോതു വരുവാരോ - നീടിയനീ
 • 513. ഇച്ചീവര്‍ തന്‍തുണൈയോ ഈങ്കിവര്‍കള്‍ നിന്‍തുണൈയോ
  ചീച്ചീ ഇതെന്‍ന തിറങ്കണ്‍ടായ് - ഇച്ചീവര്‍
 • 514. നിന്‍നൈവൈത്തു മുന്‍ചെന്‍റാല്‍ നീചെയ്വ തെന്‍നവര്‍മുന്‍
  ഇന്‍നിലത്തില്‍ നീചെന്‍റാല്‍ എന്‍ചെയ്വര്‍ - നിന്‍നിയല്‍പിന്‍
 • 515. എത്തനൈതായ് എത്തനൈപേര്‍ എത്തനൈയൂര്‍ എത്തനൈവാഴ്
  വെത്തനൈയോ തേകം എടുത്തനൈയേ - അത്തനൈക്കും
 • 516. അവ്വവ് വിടങ്കടൊറും അവ്വവരൈ ആണ്‍ടാണ്‍ടിങ്
  കെവ്വെവ് വിതത്താല്‍ ഇഴന്തനൈയോ - അവ്വിതത്തില്‍
 • 517. ഒന്‍റേനും നന്‍റായ് ഉണര്‍ന്തിരുത്തി യേലിവരൈ
  ഇന്‍റേ തുറത്തറ് കിചൈയായോ - നിന്‍റോരില്‍
 • 518. തായാര്‍ മനൈയാര്‍ തനയരാര്‍ തംമവരാര്‍
  നീയാര്‍ ഇതനൈ നിനൈന്തിലൈയേ - ചേയേകില്‍
 • 519. ഏങ്കുവരേ എന്‍റായ് ഇയമന്‍വരിന്‍ നിന്‍നുയിരൈ
  വാങ്കിമുടി യിട്ടകത്തില്‍ വൈപ്പാരോ - നീങ്കിയിവണ്‍
 • 520. ഉന്‍തന്തൈ തന്‍റനക്കിങ് കോര്‍തന്തൈ നാടുവനീ
  എന്‍തന്തൈ എന്‍റുരൈപ്പ തെവ്വാറേ - ചെന്‍റുപിന്‍നിന്‍
 • 521. തന്‍മനൈയാള്‍ മറ്റൊരുവന്‍ തന്‍മനൈയാള്‍ ആവളെനില്‍
  എന്‍മനൈയാള്‍ എന്‍പതുനീ എവ്വണമേ - നന്‍മൈപെറും
 • 522. നട്പമൈന്ത നന്‍നെറിനീ നാടാ വകൈതടുക്കും
  ഉട്പകൈവര്‍ എന്‍റിവരൈ ഓര്‍ന്തിലൈയേ - നട്പുടൈയായ്
 • 523. എംമാന്‍ പടൈത്തഉയിര്‍ ഇത്തനൈക്കുട് ചില്‍ലുയിര്‍പാല്‍
  ഇംമാല്‍ അടൈന്തതുനീ എന്‍നിനൈന്തോ - വംമാറില്‍
 • 524. എംപന്ത മേനിനക്കിങ് കില്‍ലൈയെന്‍റാല്‍ മറ്റൈയവര്‍
  തംപന്തം എവ്വാറു തങ്കിയതേ - ചംപന്തര്‍
 • 525. അറ്റവരുക് കറ്റചിവനാമെനുമപ് പൊന്‍മൊഴിയൈ
  മറ്റൈമൊഴി പോന്‍റു മറന്തനൈയേ - ചിറ്റുയിര്‍ക്കുക്
 • 526. കറ്പനൈയില്‍ കായ്പ്പുളതായ്ക് കാട്ടും പിരപഞ്ചക്
  കറ്പനൈയൈ മെയ്യെന്‍റു കണ്‍ടനൈയേ - പറ്പലവാം
 • 527. തൂരിയത്തില്‍122 തോന്‍റൊലിപോല്‍ തോന്‍റിക് കെടുമായാ
  കാരിയത്തൈ മെയ്യെനനീ കണ്‍ടനൈയേ - ചീരിയറ്റും
 • 528. ആടകത്തില്‍ പിത്തളൈയൈ ആലിത് തിടുങ്കപട
  നാടകത്തൈ മെയ്യെന്‍റു നംപിനൈയേ - നീടകത്തില്‍
 • 529. കായവിത്തൈ യാലക് കടവുള്‍ ഇയറ്റുമിന്ത
  മായവിത്തൈ മെയ്യെനനീ വാഴ്ന്തനൈയേ - വായവിത്തൈ
 • 530. ഇപ്പടക മായൈ യിരുള്‍തമമേ എന്‍നുമൊരു
  മുപ്പടകത് തുള്‍ളേ മുയങ്കിനൈയേ - ഒപ്പിറൈവന്‍
 • 531. ആനവൊളി യിറ്പരൈയാം ആതപത്തി നാല്‍തോന്‍റും
  കാനലിനൈ നീരായ്ക് കളിത്തനൈയേ - ആനകിരി
 • 532. യാചത്തി യെന്‍റിടുമോര്‍ അംമൈവിളൈ യാട്ടെനുമിപ്
  പാചത്തി നുള്‍ളേ പടര്‍ന്തനൈയേ - നേചത്തിന്‍
 • 533. പൊയ്യൊന്‍റുണ്‍ മെയ്യിറ് പുകുംപാല ലീലൈതനൈ
  മെയ്യെന്‍റു വീണില്‍ വിരിന്തനൈയേ - പൊയ്യെന്‍റു
 • 534. മീട്ടുനിന്‍റ ലീലാ വിനോത മെനുങ്കതൈയൈക്
  കേട്ടുനിന്‍റും അന്തോ കിളര്‍ന്തനൈയേ - ഈട്ടിനിന്‍റ
 • 535. കാലത്തൈ വീണില്‍ കഴിക്കും പടിമേക
  ചാലത്തൈ മെയ്യായ്ത് തരുക്കിനൈയേ - ചാലത്തില്‍
 • 536. കണ്‍മൈയകന്‍ റോങ്കുമന്ത കാരത്തില്‍ ചെംമാപ്പുറ്
  റുണ്‍മൈയൊന്‍റുങ് കാണാ തുഴന്‍റനൈയേ - വണ്‍മൈയിലായ്
 • 537. ഇങ്കു നിനൈപ്പെരിയോര്‍ എന്‍നിനൈപ്പാര്‍ ഏമാപ്പില്‍
  കങ്കു ലിനൈപ്പകലായ്ക് കണ്‍ടനൈയേ - തങ്കുറുമിത്
 • 538. തേകാതി പൊയ്യെനവേ തേര്‍ന്താര്‍ ഉരൈക്കവുംനീ
  മോകാതിക് കുള്‍ളേ മുയല്‍കിന്‍റായ് - ഓകോനും
 • 539. കോമുടിക്കണ്‍ തീപ്പറ്റിക് കൊണ്‍ടതെന്‍റാല്‍ മറ്റതറ്കുപ്
  പൂമുടിക്കത് തേടുകിന്‍റോര്‍ പോന്‍റനൈയേ - മാമുടിക്കും
 • 540. വാഴ്വുനിലൈ യന്‍റിമൈപ്പില്‍ മാറുകിന്‍റ തെന്‍റുരൈത്തും
  വീഴ്വുകൊടു123 വാളാ വിഴുകിന്‍റായ് - താഴ്വുറനും
 • 541. വിണ്‍ടുറുങ്കൈ വീടനലാല്‍ വേകിന്‍റ തെന്‍നവുട്പോയ്
  ഉണ്‍ടുറങ്കു കിന്‍റോരൈ ഒത്തനൈയേ - തൊണ്‍ടുലകങ്
 • 542. കാനമുയറ് കൊംപായ്ക് കഴികിന്‍റ തെന്‍കിന്‍റേന്‍
  നീനയമുറ് റന്തോ നികഴ്കിന്‍റായ് - ആനനുംമൂര്‍
 • 543. വെള്‍ളത്തി നാല്‍മുഴുകി വിട്ടതെന്‍റാല്‍ ചെന്‍റുകടൈ
  കൊള്‍ളത് തിരിപവര്‍പോല്‍ കൂടിനൈയേ - കൊള്‍ളവിങ്കു
 • 544. കണ്‍ടനവെല്‍ ലാംനിലൈയാക് കൈതവമെന്‍ കിന്‍റേന്‍നീ
  കൊണ്‍ടവൈമുറ് ചേരക് കുറിക്കിന്‍റായ് - ഉണ്‍ടഴിക്ക
 • 545. ഊഴിവെള്‍ളം വന്തതെന്‍റാല്‍ ഉണ്‍പതറ്കും ആടുതറ്കും
  ഊഴിനന്‍നീ124രോവെന്‍പാര്‍ ഒത്തനൈയേ - ഏഴിയറ്റും
 • 546. തറ്പുവനം പോകം തനുകരണം എന്‍കിന്‍റ
  ചൊറ്പനത്തില്‍ അന്തോ തുവന്‍റിനൈയേ - പറ്പകലും
 • 547. ഉണ്‍ടനവേ ഉണ്‍കിന്‍റായ് ഓര്‍ന്തനവേ ഓര്‍കിന്‍റായ്
  കണ്‍ടനവേ കണ്‍ടു കളിക്കിന്‍റായ് - കൊണ്‍ടനവേ
 • 548. കൊണ്‍ടിയങ്കു കിന്‍റായ് കുറിത്തനവേ പിറ്കുറിത്തുപ്
  പണ്‍ടറിയാര്‍ പോലപ് പടര്‍കിന്‍റായ് - പണ്‍ടറിന്തു
 • 549. ചൊല്‍ലാടി നിന്‍റനവേ ചൊല്‍കിന്‍റായ് മറ്റിതനൈ
  നല്‍ലോര്‍കള്‍ കണ്‍ടാല്‍ നകൈയാരോ - ചെല്‍ലാന
 • 550. കാലംപോല്‍ ഇങ്കുനികഴ് കാലമുംകാണ്‍ കിന്‍റിയെതിര്‍
  കാലമറ്റും അത്തിറംമേറ് കാണ്‍കുവൈയേല്‍ - ചാലവുമുന്‍
 • 551. പോതുചെലാ മുന്‍നമനു പൂതിയൈനീ നാടാമല്‍
  യാതുപയന്‍ എണ്‍ണി ഇനൈകിന്‍റായ് - തീതുചെയും
 • 552. വീണവത്തൈ യെല്‍ലാം വിളൈക്കും തിറല്‍മൂല
  ആണവത്തി നാലേ അഴിന്തനൈയേ - ആണവത്തില്‍
 • 553. നീയാര്‍ എനഅറിയായ് നിന്‍നെതിരില്‍ നിന്‍റവരൈ
  നീയാര്‍ എനവിനവി നീണ്‍ടനൈയേ - ഓയാമല്‍
 • 554. ഊനിന്‍റ ഒന്‍റിന്‍ ഉളവറിയായ് അന്തോനീ
  നാനെന്‍റു ചൊല്‍ലി നലിന്തനൈയേ - നാനെന്‍റു
 • 555. ചൊല്‍ലുതിയോ ചൊല്‍ലായോ തുവ്വാമൈ പെറ്റൊരുനീ
  അല്‍ലലുറുങ് കാലത് തറൈകണ്‍ടായ് - അല്‍ലവെലാം
 • 556. നീഇങ്കേ നാന്‍അങ്കേ നിറ്കനടു വേകുതിത്താല്‍
  നീഎങ്കേ നാന്‍എങ്കേ നിന്‍ററികാണ്‍ - നീഇങ്കു
 • 557. ഒന്‍റെടുക്കച് ചെന്‍റുമറ്റൈ ഒന്‍റെടുക്കക് കാണ്‍കിന്‍റേന്‍
  ഇന്‍റടുത്ത നീഎങ് കിരുന്തനൈയേ - മന്‍റടുത്ത
 • 558. താളാ തരിത്തേനിന്‍ റന്‍നൈമറന്‍ തുയ്യാതു
  വാളാ മതത്തിന്‍ മലികിന്‍റായ് - കേളായിച്
 • 559. ചാര്‍പിലൊന്‍റു വിട്ടൊഴിന്താല്‍ ചാലമകിഴ് കിറ്പേനാന്‍
  ചോര്‍പുകൊണ്‍ടു നീതാന്‍ തുയര്‍കിന്‍റായ് - ചാര്‍പുപെരുന്‍
 • 560. തൂവെന്‍റു നാനിവണഞ് ചുംമാ ഇരുന്താലും
  വാവെന്‍ റെനൈയും വലിക്കിന്‍റായ് - ഓവുന്‍റന്‍
 • 561. ചൂഴ്ച്ചിയറി യേന്‍നീ ചുഴല്‍കിന്‍റ പോതെല്‍ലാം
  ചൂഴ്ച്ചിയിലേ നാനും ചുഴല്‍കിന്‍റേന്‍ - നീട്ചിയില്‍നീ
 • 562. കാലചൈത്താല്‍ യാനും കടിതില്‍ തലൈയചൈപ്പേന്‍
  മാലചൈത്ത നിന്‍പുണര്‍പ്പിന്‍ വാറെതുവോ - വാലുമണ്‍ടക്
 • 563. കൂവത്തില്‍ യാനോര്‍ കുടനീ കയിറ്റോടും
  ഏവല്‍കൊ ളുമേഴൈ എന്‍കേനോ - പാവത്തില്‍
 • 564. ചുറ്റുണ്‍ട നീകടലില്‍ തോന്‍റുചുഴി യാകഅതില്‍
  എറ്റുണ്‍ട നാന്‍തിരണം എന്‍കേനോ - പറ്റിടുനീ
 • 565. ചങ്കറ്പ മാഞ്ചൂറൈ താനാക നാനാടും
  അങ്കട് ചരുകെന്‍ ററൈകേനോ - പൊങ്കുറ്റ
 • 566. ചേലൈവിരാ യോര്‍തറിയില്‍ ചെല്‍കുഴൈനീ പിന്‍തൊടരും
  നൂലിഴൈനാന്‍ എന്‍റു നുവല്‍കേനോ - മാലിടുനീ
 • 567. തുള്‍ളുറുപ്പിന്‍ മട്പകൈഞന്‍ ചുറ്റാഴി യാകവതിന്‍
  ഉള്‍ളുറുപ്പേ നാനെന്‍ റുരൈക്കേനോ - എള്‍ളുറുനീ
 • 568. പാഴലൈവാ നേകും പരുന്താക അപ്പരുന്തിന്‍
  നീഴലൈനാന്‍ എന്‍റു നിനൈകേനോ - നീഴലുറാ
 • 569. നിന്‍വചംനാന്‍ എന്‍റുലകു നിന്തൈമൊഴി കിന്‍റതലാല്‍
  എന്‍വചംനീ എന്‍പ തിലൈകണ്‍ടായ് - എന്‍വചംനീ
 • 570. ആനാല്‍ എളിയേനുക് കാകാപ് പൊരുളുളവോ
  വാനാടര്‍ വന്തു വണങ്കാരോ - ആനാമല്‍12
 • 571. എണ്‍ണുതറ്കും പേചുതറ്കും എട്ടാപ് പരഞ്ചോതിക്
  കണ്‍ണുതലും അങ്കൈക് കനിയന്‍റോ - എണ്‍ണുമിടത്
 • 572. തെന്‍ചെയ്വേ നോര്‍കണമും എന്‍ചൊല്‍വഴി നില്‍ലാമല്‍
  കൊന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍റു കുതിക്കിന്‍റായ് - വന്‍ചെയ്യും
 • 573. ചിന്തോടും126 ഓര്‍വടവൈത് തീയും കരത്തടൈപ്പര്‍
  അന്തോ ഉനൈയാര്‍ അടക്കുവരേ - വന്തോടും
 • 574. കച്ചോതം127 എന്‍നക് കതിരോന്‍ തനൈയെടുപ്പര്‍
  അച്ചോ ഉനൈയാര്‍ അടക്കുവരേ - വൈച്ചോങ്കു
 • 575. മൂവുലകും ചേര്‍ത്തൊരുതം മുന്‍റാനൈ യിന്‍മുടിവര്‍
  ആവുനൈയും ഇങ്കാര്‍ അടക്കുവരേ - മേവുപല
 • 576. തേചമെന്‍റും കാലമെന്‍റും തിക്കെന്‍റും പറ്പലവാം
  വാചമെന്‍റും അവ്വവ് വഴക്കെന്‍റും - മാചുടൈയ
 • 577. പോകമെന്‍റും മറ്റൈപ് പുലനെന്‍റും പൊയ്അകലാ
  യോകമെന്‍റും പറ്പലവാം യൂകമെന്‍റും - മേകമെന്‍റും
 • 578. വാനെന്‍റും മുന്‍നീര്‍ മലൈയെന്‍റും മണ്‍ണെന്‍റും
  ഊനെന്‍റും മറ്റൈ ഉറവെന്‍റും - മേല്‍നിന്‍റ
 • 579. ചാതിയെന്‍റും വാഴ്വെന്‍റും താഴ്വെന്‍റും ഇവ്വുലക
  നീതിയെന്‍റും കന്‍മ നെറിയെന്‍റും - ഓതരിയ
 • 580. അണ്‍ടമെന്‍റും അണ്‍ടത് തചൈവും അചൈവുമലാപ്
  പണ്‍ടമെന്‍റും ചൊല്‍പവെലാം പന്‍മുകങ്കള്‍ - കൊണ്‍ടിരുന്ത
 • 581. ഉന്‍നിനൈവി നുള്‍ളേ ഉതിത്തിട് ടുലവിനിറ്പ
  എന്‍നിനൈവു കൊണ്‍ടോമറ് റിവ്വുലകര്‍ - എന്‍നവൈയും
 • 582. തന്തോന്‍ എവനോ ചതുമുകനുണ്‍ ടെന്‍പാര്‍കള്‍
  അന്തോനിന്‍ ചെയ്കൈ അറിയാരേ - അന്തോനാന്‍
 • 583. ആമെന്‍റാല്‍ മറ്റതനൈ അല്‍ലവെന്‍പായ് അല്‍ലവെന്‍റാല്‍
  ആമെന്‍പായ് എന്‍നൈ അലൈക്കിന്‍റായ് - നാംഅന്‍പായ്
 • 584. എന്‍റും പിറന്തിറവാ ഇന്‍പം അടൈതുമെന്‍റാല്‍
  നന്‍റെന്‍ റൊരുപ്പടുവായ് നണ്‍ണുങ്കാല്‍ - തൊന്‍റെനവേ12
 • 585. ചെല്‍കിറ്പായ് ചെല്‍ലാച് ചിറുനടൈയില്‍ തീമൈയെലാം
  നല്‍കിറ്പായ് എന്‍നേനിന്‍ നട്പുടൈമൈ - ചൊല്‍കിറ്പില്‍
 • 586. ആവതുവും നിന്‍നാല്‍ അഴിവതുവുംനിന്‍ നാലെനയാന്‍
  നോവതുവും കണ്‍ടയലില്‍ നോക്കിനൈയേ - താവുമെനക്
 • 587. കാണവലം പെണ്‍ണവലം ആകും പൊരുളവലം
  ഊണവലം ഉറ്റാരോ ടൂരവലം - പൂണവലം
 • 588. ഊന്‍അവലം അന്‍റിയുംഎന്‍ ഉറ്റതുണൈ യാംനീയും
  താന്‍അവലം എന്‍റാലെന്‍ ചാറ്റുവതേ - നാന്‍ഇവണം
 • 589. ഇന്‍പമെതു കണ്‍ടേമാല്‍ ഇച്ചൈയെലാം തുന്‍പമതില്‍
  തുന്‍പം പിറപ്പെന്‍റേ ചോര്‍കിന്‍റേന്‍ - വന്‍പുടൈയ
 • 590. ഇപ്പിറവിത് തുന്‍പത്തി നുംതിതിയില്‍ തുന്‍പമതു
  ചെപ്പരിതാം എന്‍റേ തികൈക്കിന്‍റേന്‍ - ചെപ്പിറപ്പിന്‍
 • 591. ഓയാത തുന്‍പം ഉരൈക്ക ഉടംപെല്‍ലാം
  വായാകി നുംപോത മാട്ടാതേല്‍ - ഏഏനാം
 • 592. ചെയ്വതെന്‍നോ എന്‍റു തിയങ്കുകിന്‍റേന്‍ ഇവ്വണംനാന്‍
  നൈവതെല്‍ലാം കണ്‍ടു നടന്തനൈയേ - കൈവരുമിവ്
 • 593. ഇല്‍ലിക് കുടമുടൈന്താല്‍ യാതാമെന്‍ റുന്‍നുടന്‍യാന്‍
  ചൊല്‍ലിത് തിരിന്തുമെനൈച് ചൂഴ്ന്തിലൈയേ - വല്‍ഇയമന്‍
 • 594. നാളൈയോ ഇന്‍റോ നടക്കിന്‍റ നാട്കളിലെവ്
  വേളൈയോ തൂതു വിടില്‍അവര്‍കള്‍ - കേളൈയോ
 • 595. നല്‍ലോം എനിനും നടവാര്‍ നടവാര്‍നാം
  ചെല്‍ലോം എനിനുമതു ചെല്‍ലാതേ - വല്‍ലീര്‍യാം
 • 596. ഇന്‍ചൊലിനോം ഇന്‍റിങ് കിരുന്തുവരു വോംഎനയാം
  എന്‍ചൊലിനും അച്ചൊലെലാം ഏലാതേ - മന്‍ചൊലുടൈത്
 • 597. താമരൈയോന്‍ മാന്‍മുതലോര്‍ താംഅറൈയാ രായിലന്‍റു
  നാമറൈവോം എന്‍റല്‍ നടവാതേ - നാമിവണം
 • 598. അന്‍നാള്‍ വരുമുന്‍നര്‍ ആതി അരുളടൈയും
  നന്‍നാള്‍ അടൈതറ്കു നാടുതുങ്കാണ്‍ - എന്‍നാനിന്‍
 • 599. റോതുകിന്‍റേന്‍ കേട്ടും ഉറാര്‍പോന്‍ റുലകിയലില്‍
  പോതുകിന്‍റായ് യാതു പുരികിറ്പേന്‍ - തീതുനന്‍റോ
 • 600. ടേറ്റവടി നാള്‍ഉറവാം എന്‍നൈവിട്ടുത് താമതമാ
  നേറ്റൈയുറ വോടുറവു നേര്‍ന്തനൈയേ - ചാറ്റുമന്ത
 • 601. താമതമേ ഓരവിത്തൈ താമതമേ ആവരണം
  താമതമേ മോക ചമുത്തിരംകാണ്‍ - താമതമെന്‍
 • 602. റൈയോ ഒരുനീ അതനോടു കൂടിനൈയാല്‍
  പൊയ്യോനാം എന്‍റു പുകന്‍റതുവേ - കൈയാമല്‍
 • 603. ഒന്‍നലര്‍പോല്‍ കൂടുവാ രോടൊരുനീ കൂടുങ്കാല്‍
  എന്‍നൈനിനൈ യായെന്‍ചൊ ലെണ്‍ണുതിയോ - പന്‍നുറുനിന്‍
 • 604. തീതെല്‍ലാം നാനാതി ചേടര്‍പല രായ്പ്പിരമന്‍
  പോതെല്‍ലാം ചൊല്‍ലിടിനും പോതാതേ - ആതലിനാല്‍
 • 605. വൈകിന്‍റേന്‍ വാഴ്ത്തായ് മതിത്തൊരുനീ ചെയ്വതെല്‍ലാം
  ചെയ്കിന്‍റായ് ഈതോര്‍ തിറമന്‍റേ - ഉയ്കിറ്പാന്‍
 • 606. വാടുകിന്‍റേന്‍ നിന്‍നൈ മതിത്തൊരുനാന്‍ നീമലത്തൈ
  നാടുകിന്‍റായ് ഈതോര്‍ നലമന്‍റേ - കൂടുകിന്‍റ
 • 607. ഈണ്‍ടോര്‍ അണുവായ് ഇരുന്തനീ എണ്‍ടിചൈപോല്‍
  നീണ്‍ടായ് ഇഃ¤തോര്‍ നെറിയന്‍റേ - വേണ്‍ടാനീ
 • 608. മറ്റവര്‍പോല്‍ അന്‍റേ മനനേനിന്‍ വണ്‍പുകഴൈ
  മുറ്റുമിവണ്‍ ആര്‍താന്‍ മൊഴിവാരേ - ചുറ്റിമനം
 • 609. താനടങ്കിന്‍ എല്‍ലാച് ചകമും അടങ്കുമൊരു
  മാനടങ്കൊള്‍ പാത മലര്‍വായ്ക്കും - വാനടങ്ക
 • 610. എല്‍ലാ നലമും ഇതനാല്‍ എനമറൈകള്‍
  എല്‍ലാം നിന്‍ചീരേ എടുത്തിയംപും - എല്‍ലാര്‍ക്കും
 • 611. മാകമങ്കൊണ്‍ ടുറ്റ മനോലയമേ വാന്‍കതിയെന്‍
  റാമകങ്കള്‍ നിന്‍ചീര്‍ അറൈന്തിടുങ്കാണ്‍ - ആകുമിന്ത
 • 612. നന്‍മൈ പെറുമേന്‍മൈ നണ്‍ണിയനീ നിന്‍നുടൈയ
  തന്‍മൈവിടല്‍ അന്തോ ചതുരലഇപ് - പുന്‍മൈയെലാം
 • 613. വിട്ടൊഴിത്തു നാന്‍മൊഴിയും മെയ്ച്ചുകത്തൈ നണ്‍ണുതിനീ
  ഇട്ടിഴൈത്ത അച്ചുകന്താന്‍ യാതെന്‍നില്‍ - കട്ടഴിത്ത
 • 614. വേടം ചുകമെന്‍റും മെയ്യുണര്‍വൈ യിന്‍റിനിന്‍റ
  മൂടം ചുകമെന്‍റും മുന്‍പലവാം - തോടംചെയ്
 • 615. പോകം ചുകമെന്‍റും പോകം തരുംകരുമ
  യോകം ചുകമെന്‍റും ഉണ്‍ടിലൈയെന്‍ - റാകഞ്ചെയ്
 • 616. പോതം ചുകമെന്‍റും പൊന്‍റല്‍ചുകം എന്‍റുംവിന്തു
  നാതം ചുകമെന്‍റും നാംപൊരുളെന്‍ - റോതലഃ¤
 • 617. തൊന്‍റേ ചുകമെന്‍റും ഉട്കണ്‍ ടിരുക്കുമന്ത
  നന്‍റേ ചുകമെന്‍റും നാംപുറത്തില്‍ - ചെന്‍റേകണ്‍
 • 618. ടാറ്റല്‍ ചുകമെന്‍റും അന്‍പറിയാച് ചൂനിയമേ
  ഏറ്റ ചുകമെന്‍റും ഇവ്വണ്‍ണം - ഏറ്റപടി
 • 619. വെല്‍ലുകിന്‍റോര്‍ പോന്‍റു വിരിനീര്‍ ഉലകിടൈയേ
  ചൊല്‍ലുകിന്‍റോര്‍ ചൊല്‍ലും ചുകമന്‍റു - ചൊല്‍ലുകിന്‍റ
 • 620. വാനാതി തത്തുവങ്കള്‍ മായ്ത്താണ്‍ ടുറുകിന്‍റ
  നാനാതി മൂന്‍റിലൊന്‍റു നാടാമല്‍ - ആനാമൈ
 • 621. എള്‍ളും പകലും ഇരവുമിലാ ഓരിടത്തില്‍
  ഉള്‍ളും പുറംപും ഒരുപടിത്തായ് - വള്‍ളലെന
 • 622. വാഴും പരചിവത്തിന്‍ വന്‍നിവെപ്പം പോലമുറ്റും
  ചൂഴും ചുകമേ ചുകംകണ്‍ടായ് - ചൂഴ്വതനുക്
 • 623. കെവ്വാ റിരുന്താല്‍ ഇയലും എനിലംമ
  ഇവ്വാ റിരുന്താല്‍ ഇയലാതാല്‍ - ചെവ്വാറ്റില്‍
 • 624. പറ്ററ്റാന്‍ പറ്റിനൈയേ പറ്റിയിടല്‍ വേണ്‍ടുമതു
  പറ്ററ്റാല്‍ അന്‍റിപ് പലിയാതാല്‍ - പറ്ററ്റല്‍
 • 625. വേതനൈയാല്‍ ഈങ്കു വിരിയും ചകപ്പഴക്ക
  വാതനൈപോയ് നീങ്കിലന്‍റി വാരാതാല്‍ - വാതനൈയും
 • 626. ഈനമന്തോ ഇവ്വുലകം എന്‍റരുളൈ നാടുകിന്‍റ
  ഞാനംവന്താല്‍ അന്‍റി നലിയാതാല്‍ - ഞാനമതു
 • 627. പോകമുറ്റും പൊയ്യെനവേ പോതും അനിത്തിയവി
  വേകമുറ്റാല്‍ അന്‍റി വിളങ്കാതാല്‍ - ആകവഃ¤
 • 628. തുണ്‍ണവന്താല്‍ പോലുമിവണ്‍ ഉറ്റുവിചാ രിത്തിടുമോര്‍
  എണ്‍ണംവന്താല്‍ അന്‍റി ഇചൈയാതാല്‍ - എണ്‍ണമതു
 • 629. പങ്കമടൈന്‍ താര്‍അവൈയൈപ് പാരാതു ചാതുക്കള്‍
  ചങ്കമടൈന്‍ താലന്‍റിച് ചാരാതാല്‍ - ഇങ്കതനാല്‍
 • 630. വീഴ്മുകത്ത രാകിനിതം വെണ്‍­ റണിന്തറിയാപ്
  പാഴ്മുകത്തോര്‍ തംപാല്‍ പടര്‍ന്തുറൈയേല്‍ - പാഴ്മുകത്തില്‍
 • 631. പേയാട ഉള്‍ളറിയാപ് പിത്താട നിന്‍നുടനേ
  വായാടു വോര്‍പാല്‍ മരുവിനില്‍ലേല്‍ - നീയാടിപ്
 • 632. പേതിത് തിടവും പിറഴ്ന്തിടവും നിന്‍നുടനേ
  വാതിത് തിടുവോര്‍പാല്‍ വായ്ന്തുറൈയേല്‍ - ചാതിത്തുച്
 • 633. ചൈവമെങ്കേ വെണ്‍­റ്റിന്‍ ചാര്‍പെങ്കേ മെയ്യാന
  തെയ്വമെങ്കേ എന്‍പവരൈച് ചേര്‍ന്തുറൈയേല്‍ - ഉയ്വതെങ്കേ
 • 634. തീരാച് ചിവനിന്തൈ ചെയ്തുചിറു തേവര്‍കളൈ
  നേരായ്പ് പിതറ്റുവര്‍പാല്‍ നേര്‍ന്തുറൈയേല്‍ - ഓരാമല്‍
 • 635. എള്‍ളെന്‍റും തെയ്വമെന്‍പ തില്‍ലൈ ഇതുതെളിന്തു
  കൊള്‍ളെന്‍റും തുള്‍ളുകിന്‍റോര്‍ കൂട്ടമുറേല്‍ - നള്‍ളൊന്‍റു
 • 636. നാമെന്‍റും നംമൈയന്‍റി നണ്‍ണും പിരമമില്‍ലൈ
  ആമെന്‍റും ചൊല്‍പവര്‍പാല്‍ ആര്‍ന്തുറൈയേല്‍ - താമൊന്‍റ
 • 637. എല്‍ലാ അറിവും എമതറിവേ എന്‍റുരൈക്കും
  പൊല്‍ലാ വലക്കാരര്‍ പൊയ്ഉകവേല്‍ - പുല്‍ലാക
 • 638. അറ്പമേ മറ്റവെലാം ആയിലഴി129 യാക്കായ
  കറ്പമേ വത്തുവെന്‍പാര്‍ കണ്‍ണടൈയേല്‍ - ചിറ്ചിലവാം
 • 639. ചിത്തികളേ വത്തുവെന്‍പോര്‍ച് ചേര്‍ന്തുറൈയേല്‍ പന്‍മായാ
  ചത്തികളേ വത്തുവെന്‍പോര്‍ ചാര്‍പടൈയേല്‍ - പൊത്തിയഇച്
 • 640. ചന്‍മമേ തോറ്റും തരമാം തിരമനിത്ത
  കന്‍മമേ വത്തുവെന്‍പോര്‍ കണ്‍ണുറൈയേല്‍ - കന്‍മമികു
 • 641. മാകം കതിയെന്‍പാര്‍ മാട്ടുറൈയേല്‍ പല്‍പോക
  യോകം പൊരുളെന്‍പാ രൂടുറൈയേല്‍ - ഏകംകൊള്‍
 • 642. മണ്‍ണെന്‍പാര്‍ വാനെന്‍പാര്‍ വായ്മുച് ചുടരെന്‍പാര്‍
  പെണ്‍ണെന്‍പാര്‍ മറ്റവര്‍തം പേരുരൈയേല്‍ - മണ്‍ണിന്‍പാല്‍
 • 643. മന്‍നുരൈയാച് ചില്‍ലോര്‍ മരന്തെയ്വം എന്‍പാര്‍മറ്
  റെന്‍നുരൈയാര്‍ ഈണ്‍ടവര്‍പാല്‍ എയ്തിയിടേല്‍ - മന്‍നലങ്കള്‍
 • 644. പൂത്താല്‍ ചിറുവര്‍കളും പൂചാ പലംഎന്‍പാര്‍
  തേറ്റാര്‍ ചിവപൂചൈ ചെയ്യാരായ്പ് - പൂത്താവി
 • 645. വീറുകിന്‍റ പൂചൈയിലെന്‍ വീണ്‍എന്‍റു വീണ്‍പാഴ്വായ്ക്
  കൂറുകിന്‍റ പേയര്‍കള്‍പാല്‍ കൂടിയുറേല്‍ - മാറുകിന്‍റ
 • 646. നീട്കോല വാഴ്ക്കൈയെലാം നീത്തിടുവോന്‍ പൊന്‍അറൈക്കുത്
  താട്കോല്‍ ഇടുവാരൈച് ചാര്‍ന്തുറൈയേല്‍ - നീട്കോല
 • 647. മെയ്യൊഴുക്കത് താര്‍പോല്‍ വെളിനിന്‍ റകത്തൊഴിയാപ്
  പൊയ്യൊഴുക്കത് താര്‍പാല്‍ പൊരുന്തിയുറേല്‍ - പൊയ്യൊഴുക്കില്‍
 • 648. പൊയ്ന്‍നൂല്‍ പതറിപ് പുലംപുകിന്‍റ പിത്തര്‍കള്‍പാല്‍
  അന്‍നൂല്‍ വിരുംപി അടൈന്തലൈയേല്‍ - കൈന്‍നേര്‍ന്തു
 • 649. കോടാതു കോടി കൊടുത്താലും ചൈവനെറി
  നാടാ തവരവൈയൈ നണ്‍ണിയിടേല്‍ - കോടാതു
 • 650. കൊല്‍ലാ വിരതമതു കൊള്‍ളാരൈക് കാണിലൊരു
  പുല്‍ലാക എണ്‍ണിപ് പുറംപൊഴിക - എല്‍ലാമും
 • 651. ആകനവില്‍ കിന്‍റതെന്‍നം ഐയനുക്കന്‍ പില്‍ലാരൈ
  നീകനവി ലേനും നിനൈയറ്ക - ഏകനടിക്
 • 652. കന്‍പേ വടിവായ് അരുളേ ഉയിരായ്പ്പേ
  രിന്‍പേ ഉണര്‍വായ് ഇചൈന്താരും - അന്‍പാകിക്
 • 653. കണ്‍ടികൈയേ പൂണിറ് കലവൈയേ വെണ്‍­റായ്ക്
  കൊണ്‍ടികവാച് ചാര്‍പു കുറിത്താരും - തൊണ്‍ടുടനേ
 • 654. വായ്മലരാല്‍ മാലൈ വകുത്തലൊടു നംമിറൈക്കുത്
  തൂയ്മലരാല്‍ മാലൈ തൊടുപ്പാരും - ചാര്‍മലരോന്‍
 • 655. ഏര്‍നന്ത നപ്പണികണ്‍ ടിച്ചൈയുറ നംമിറൈക്കുച്
  ചീര്‍നന്ത നപ്പണികള്‍ ചെയ്വോരും - നാര്‍നന്താത്
 • 656. തീയിന്‍മെഴു കാച്ചിന്തൈ ചേര്‍ന്തുരുകി നംമിറൈവാഴ്
  കോയില്‍മെഴു കാനിന്‍റ കൊള്‍കൈയരും - മേയിനരൈത്
 • 657. തായില്‍ വളര്‍ക്കും തയവുടൈയ നംപെരുമാന്‍
  കോയില്‍ വിളക്കും കുണത്തോരും - തൂയഅരുള്‍
 • 658. ഇന്‍പുടനേ തീപമുതല്‍ എല്‍ലാച് ചരിയൈകളും
  അന്‍പുടനേ ചെയ്തങ് കമര്‍വാരും - അന്‍പുടനേ
 • 659. അണ്‍ണിയമേല്‍ അന്‍പര്‍ക് കമുതീത ലാതിചിവ
  പുണ്‍ണിയമേ നാളും പുരിവോരും - പുണ്‍ണിയമാം
 • 660. തേനേ അമുതേ ചിവമേ ചിവമേഎം
  മാനേഎന്‍ റേത്തി മകിഴ്വാരും - വാനാന
 • 661. മന്‍നേ അരുട്കടലേ മാണിക്ക മേഎങ്കള്‍
  അന്‍നേഎന്‍ റുന്‍നി അമര്‍വോരും - നന്‍നേയപ്
 • 662. പണ്‍­ര്‍ മൊഴിയാല്‍ പരിന്തേത്തി ആനന്തക്
  കണ്‍­ര്‍കൊണ്‍ ടുള്‍ളം കളിപ്പോരും - ഉണ്‍­രില്‍
 • 663. പണ്‍ടുകണ്‍ടും കാണാപ് പരിചിനരായ്പ് പൊന്‍മേനി
  കണ്‍ടുകണ്‍ടു നാളും കളിപ്പോരും - തൊണ്‍ടടൈയും
 • 664. പൊറ്പതികം എന്‍റെണ്‍ണിപ് പോറ്റിഒരു മൂവര്‍കളിന്‍
  ചൊറ്പതികം കൊണ്‍ടു തുതിപ്പോരും - ചൊറ്പനത്തും
 • 665. മാചകത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാത മാണിക്കം എന്‍റതിരു
  വാചകത്തൈ വായാല്‍ മലര്‍വോരും - വാചകത്തിന്‍
 • 666. മന്‍നിചൈപ്പാല്‍ മേലോര്‍ വകുത്തേത്തി നിന്‍റതിരു
  ഇന്‍നിചൈപ്പാ ആതി ഇചൈപ്പോരും - മന്‍നിചൈപ്പിന്‍
 • 667. നല്‍വാഴ് വരുളുകിന്‍റ നംപെരുമാന്‍ മാന്‍മിയങ്കള്‍
  ചൊല്‍വോരും കേട്ടുത് തൊഴുവോരും - ചൊല്‍വായ്ന്ത
 • 668. താതാവെന്‍ റന്‍പുടനേ ചാമകീ തങ്കള്‍മുതല്‍
  വേതാക മങ്കള്‍ വിരിപ്പോരും - വേതാന്തം
 • 669. ചേര്‍ന്തോര്‍ക് കരുളും ചിവമേ പൊരുളെന്‍റു
  തേര്‍ന്തേ ചിവപൂചൈ ചെയ്വോരും - ആര്‍ന്തേത്തി
 • 670. നന്‍നെഞ്ചേ കോയിലെന നംപെരുമാന്‍ തന്‍നൈവൈത്തു
  മന്‍നും ചിവനേയം വായ്ന്തോരും - മുന്‍അയന്‍റന്‍
 • 671. അഞ്ചെഴുത്തെല്‍ ലാംകേട്കില്‍ അഞ്ചെഴുത്താം എംപെരുമാന്‍
  അഞ്ചെഴുത്താല്‍ അര്‍ച്ചിത് തമര്‍വോരും - അഞ്ചെനവേ
 • 672. വിഞ്ചും പൊറിയിന്‍ വിടയമെലാം നംപെരുമാന്‍
  ചെഞ്ചുന്‍ തരപ്പതത്തില്‍ ചേര്‍ത്തോരും - വഞ്ചംചെയ്
 • 673. പൊയ്വേ തനൈനീക്കും പുണ്‍ണിയന്‍പാല്‍ തംമുയിരൈ
  നൈവേ തനമാക്കും നല്‍ലോരും - ചെയ്വേലൈ
 • 674. നീട നടത്തലൊടു നിറ്റല്‍മുതല്‍ നംപെരുമാന്‍
  ആടല്‍ അടിത്തിയാനം ആര്‍ന്തോരും - വാടലറത്
 • 675. തൂയ നനവിറ് ചുഴുത്തിയൊടു നംപെരുമാന്‍
  നേയം നികഴ്ത്തും നെറിയോരും - മായമുറു
 • 676. മാനതുവായ് നിന്‍റ വയംനീക്കിത് താനറ്റുത്
  താനതുവായ് നിറ്കും തകൈയോരും - വാനമതില്‍
 • 677. വാനങ്കണ്‍ ടാടും മയില്‍പോന്‍റു നംപെരുമാന്‍
  താനങ്കണ്‍ ടാടും തവത്തോരും - മോനമൊടു
 • 678. താഴ്ചടൈയും നീറും ചരികോവ ണക്കീളും
  വാഴ്ചിവമും കൊണ്‍ടു വതിവോരും - ആഴ്നിലൈയ
 • 679. വാരിയലൈ പോന്‍റചുത്ത മായൈയിനാല്‍ ആംപൂത
  കാരിയങ്ക ളാതിയെലാം കണ്‍ടൊഴിത്തു - ഊര്‍ഇയങ്കത്
 • 680. തഞ്ചം തരുമലരോന്‍ തത്തുവമാം പൂതങ്കള്‍
  ഐഞ്ചും പൊറിയഞ്ചും അഞ്ചറിവും - അഞ്ചെനുമോര്‍
 • 681. വാക്കുമുതല്‍ ഐഞ്ചുമറ്റു മാലോന്‍തന്‍ തത്തുവമാം
  ഊക്കും കലൈമുതലാം ഓരേഴും - നീക്കിഅപ്പാല്‍
 • 682. മേവി വിളങ്കുചുത്ത വിത്തൈമുതല്‍ നാതമട്ടും
  താവി വയങ്കുചുത്ത തത്തുവത്തില്‍ - മേവിഅകന്‍
 • 683. റപ്പാല്‍ അരുള്‍കണ്‍ ടരുളാല്‍ തമൈത്താംകണ്‍
  ടപ്പാല്‍ പരവെളികണ്‍ ടപ്പാലുക് - കപ്പാലും
 • 684. തീരാച് ചുയമായ്ച് ചിതാനന്ത മാംഒളിയൈപ്
  പാരാ ഇരുന്ത പടിയിരുന്തു - പേരാതു
 • 685. കണ്‍ടതുവെന്‍ റൊന്‍റും കലവാതു താംകലന്തു
  കൊണ്‍ടചിവ യോകിയരാം കൊറ്റവരും - അണ്‍ടരിയ
 • 686. ചത്തുവത്തില്‍ ചത്തുവമേ തംമുരുവായ്ക് കൊണ്‍ടുപര
  തത്തുവത്തിന്‍ നിറ്കും തകവോരും - അത്തുവത്തില്‍
 • 687. തീതും ചുകമും ചിവന്‍ചെയലെന്‍ റെണ്‍ണിവന്ത
  യാതും ചമമാ ഇരുപ്പോരും - കോതുപടക്
 • 688. കൂറും കുറിയും കുണമും കുലമുമടി
  ഈറും കടൈയും ഇകന്തോരും - വീറുകിന്‍റ
 • 689. ചേന്തി നടൈന്തവെലാഞ് ചീരണിക്കച് ചേര്‍ചിത്ത
  ചാന്തി യുടനേ ചരിപ്പോരും - ചാന്തിപെറത്
 • 690. തംമൈയുറും ചിത്തെവൈയും താമുവത്തല്‍ ചെയ്യാമല്‍
  ചെംമൈയുടന്‍ വാഴും തിറലോരും - എംമൈയിനും
 • 691. ആരാമൈ ഓങ്കും അവാക്കടല്‍നീര്‍ മാന്‍കുളംപിന്‍
  നീരാക നീന്തി നിലൈത്തോരും - ചേരാതു
 • 692. തംപൊരുളൈക് കണ്‍ടേ ചതാനന്ത വീട്ടിനിടൈച്
  ചെംപൊരുളൈച് ചാര്‍ന്ത തിറത്തോരും - മണ്‍പൊരുള്‍പോയ്ത്
 • 693. തായര്‍ എനമാതര്‍ തംമൈയെണ്‍ണിപ് പാലര്‍പിത്തര്‍
  പേയരെന നണ്‍ണും പെരിയോരു - മീയതനിന്‍
 • 694. എയ്പ്പരിചാം ഓര്‍തിരണം എവ്വുലകും ചെയ്തളിക്ക
  മെയ്പ്പരിചഞ് ചെയ്യവല്‍ല വിത്തകരും - മെയ്പ്പടവേ
 • 695. യാവും അറിന്തും അറിയാര്‍പോന്‍ റെപ്പൊഴുതും
  ചാവും പിറപ്പും തവിര്‍ന്തോരും - ഓവലിന്‍റി
 • 696. വൈതിടിനും വാഴ്കഎന വാഴ്ത്തി ഉപചാരം
  ചെയ്തിടിനും തന്‍മൈ തിറംപാരും - മെയ്വകൈയില്‍
 • 697. തേറാ വുലകം ചിവമയമായ്ക് കണ്‍ടെങ്കും
  ഏറാ തിഴിയാ തിരുപ്പോരും - മാറാതു
 • 698. മോനന്താന്‍ കൊണ്‍ടു മുടിന്തവിടത് തോങ്കുപര
  മാനന്താ തീതത് തമര്‍ന്തോരും - താംനന്താച്
 • 699. ചാതുക്കള്‍ ആമവര്‍തം ചങ്ക മകത്തുവത്തൈച്
  ചാതുക്ക ളന്‍റിയെവര്‍ താമറിവാര്‍ - നീതുക്കം
 • 700. നീങ്കിഅന്‍നോര്‍ ചങ്കത്തില്‍ നിന്‍റുമകിഴ്ന്‍ തേത്തിനിതം
  ആങ്കവര്‍താട് കുറ്റേവല്‍ ആയ്ന്തിയറ്റി - ഓങ്കുചിവ
 • 701. പഞ്ചാട് ചരത്തൈപ് പകരരുളേ നാവാക
  എഞ്ചാപ് പരിവുടനേ എണ്‍ണിയരുള്‍ - ചെഞ്ചോതിത്
 • 702. താതൊന്‍റു തുംപൈമുടിത് താണുഅടി യൊന്‍റിമറ്റൈ
  യാതൊന്‍റും നോക്കാ തമൈന്തിടുക - തീതെന്‍റ
 • 703. പാഴ്വാഴ്വു നീങ്കപ് പതിവാഴ്വില്‍ എഞ്ഞാന്‍റും
  വാഴ്വായ്എന്‍ നോടും മകിഴ്ന്തു.

  • 84. മാന്‍റ മലത്താക്കു എന്‍പതു മയക്കുതലൈച് ചെയ്കിന്‍റ മലത്തിനെതിരീടു എനക്കൊള്‍ക.തൊ.വേ.
  • 705 85. ചില്‍ തുരുംപു - അറ്പമാകിയ തുരുംപു. തൊ.വേ.
  • 86. ചങ്കമം, ചങ്കമെന വികാരമായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 706 87. ഇന്താ എന്‍പതു മരൂഉച് ചൊല്‍. 'ഇതനൈത് തരപ്പെറ്റുക്കൊള്‍' എന്‍നും പൊരുട്ടു.അല്‍ലതൂഉം 'ഇങ്കു വാ' എന്‍നും എളിമൈ കണ്‍ണിയ ഏവലുമാം. തൊ.വേ.
  • 88. കാതരവു ചെയ്തല്‍ - അച്ചുറുത്തല്‍. തൊ.വേ.
  • 707 89. നിച്ചല്‍ - നാടോറും. തൊ.വേ.
  • 90. നട്ടു ഊര്‍ന്തു എനപ്പിരിത്തു നേചിത്തുച് ചെന്‍റു എനപ് പൊരുള്‍ കൊള്‍ക. തൊ.വേ.
  • 708 91. വാഴ്നാള്‍, വാണാള്‍ എന മരീഇയതു. തൊ.വേ.
  • 92. കറ്റൂണൈ, ചറ്റുണൈ എനക് കുറുകി നിന്‍റതു. തൊ.വേ.
  • 709 93. അന്തോ, അത്തോ എന വലിക്കും വഴി വലിത്തതു. തൊ.വേ.
  • 94. ഐന്തു, അഞ്ചു എന മരുവിറ്റു. അഃ¤തു ഈണ്‍ടു ആകുപെയരായ്ച് ചുവൈ ഒളി ഊറു ഓചൈ നാറ്റംഎന്‍നും ഐന്താചൈകളൈക് കുറിത്തു നിന്‍റതു. തൊ.വേ.
  • 710 95. ഏറുതല്‍ എന്‍പതു ഈണ്‍ടൊഴുക്കത്തിന്‍ മേനിന്‍റതു. തൊ.വേ.
  • 96. വെല്‍ നടൈ എനപ് പിരിത്തുക് കൊള്‍ക. അറ്റേല്‍ കൊടു നടൈ എനപ് പൊരുള്‍ കൊള്‍ളിന്‍വെന്‍നടൈ എനപ് പൊതു നകരമാക്കിക്കൊള്‍ക. തൊ.വേ.
  • 711 97. നെഞ്ചു എനും മൊഴിക്കു മുന്‍നുള്‍ള കീറ്റു(—) നീങ്കിന്‍ നഞ്ചു എന്‍റാകും. ച.മു.ക.
  • 98. നൊറില്‍ - വിരൈവു. തൊ.വേ.
  • 712 99. പെണ്‍ണിങ്കു മാമാത്തിരൈയിന്‍ വരുത്തനമെന്‍ റെണ്‍ണിനൈ - എന്‍പതറ്കുപ് പേണ്‍ എന്‍റുപൊരുള്‍കൊണ്‍ടനൈ എന്‍പതു പൊരുള്‍. തൊ.വേ.
  • 100. ചിലന്തി - പുണ്‍കട്ടി. ച.മു.ക.
  • 713 101. വംപു, വപ്പെന വികാരമായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 102. പൊത്തുതല്‍ - മൂടുതല്‍. തൊ.വേ.
  • 714 103. മേടു - വയിറു. തൊ.വേ.
  • 104. ഈരല്‍, ഈരുള്‍ എന മരീഇ വഴങ്കിയതു. തൊ.വേ.
  • 715 105. പൂട്ടു - ഉടറ്പൊരുത്തു, തൊ.വേ.
  • 106. നേര്‍തല്‍ - വിടൈ കൊടുത്തല്‍ എന്‍നും പൊരുട്ടു. തൊ.വേ.
  • 716 107. ഈണ്‍ ടൊരുപുടൈഒത്തമൈ തോറ്റിയാങ് കഴിയു നിലൈയിന്‍മൈയാന്‍ എന്‍റു കൊള്‍ക.തൊ.വേ.
  • 108. വേളാനോന്‍കാകളം - കുയില്‍. തൊ.വേ.
  • 717 109. പിരമചായൈ - പിരമകത്തി. തൊ.വേ.
  • 110. കട്ടുതല്‍, ഈണ്‍ടുത് തഴുവുതല്‍ എന്‍നുംപൊരുട്ടു. തൊ.വേ.
  • 718 111. നൊറില്‍ - അടക്കം. തൊ.വേ.
  • 112. കൂത്താട് ടവൈക്കുഴാത് തറ്റേ പെരുഞ്ചെല്‍വംപോക്കും അതുവിളിന്‍ തറ്റു. തിരുക്കുറള്‍332. ( 34 നിലൈയാമൈ 2 )
  • 719 113. വിടറ്കു, വിട്ടറ്കെന വികാരമായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 114. ചെല്‍ലാ ഇടത്തുച് ചിനന്തീതു ചെല്‍ലിടത്തുംഇല്‍അതനിന്‍ തീയ പിറ. തിരുക്കുറള്‍ 302 ( 31 വെകുളാമൈ 2 )
  • 720 115. തന്‍നൈത്താന്‍ കാക്കിന്‍ ചിനങ്കാക്ക കാവാക്കാല്‍തന്‍നൈയേ കൊല്‍ലും ചിനം. തിരുക്കുറള്‍ 305 ( 31 വെകുളാമൈ 5 )
  • 116. അകഴ്വാരൈത് താങ്കും നിലംപോലത് തംമൈഇകഴ്വാര്‍പ് പൊറുത്തല്‍ തലൈ. തിരുക്കുറള്‍ 151 (16 പൊറൈയുടൈമൈ 1 )
  • 721 117. ഉറങ്കുവതു പോലും ചാക്കാടു ഉറങ്കിവിഴിപ്പതു പോലും പിറപ്പു. തിരുക്കുറള്‍ 339 ( 34 നിലൈയാമൈ 9 )
  • 118. നെരുനല്‍ ഉളനൊരുവന്‍ ഇന്‍റില്‍ലൈ എന്‍നുംപെരുമൈ ഉടൈത്തുഇവ് വുലകു. തിരുക്കുറള്‍ 336 ( 34 നിലൈയാമൈ 6 )
  • 722 119. പുലനൈന്തും പൊറികലങ്കി നെറിമയങ്കി അറിവഴിത്തിട്(ടു) ഐംമേലുന്തിഅലമന്ത പോതാക അഞ്ചേല്‍എന്‍(റു) അരുള്‍ ചെയ്വാന്‍ അമരുംകോയില്‍വലംവന്ത മടവാര്‍കള്‍ നടമാട മുഴവതിര മഴൈഎന്‍ റഞ്ചിച്ചിലമന്തി അലമന്തു മരമേറിമുകില്‍ പാര്‍ക്കും തിരുവൈയാറേ.ഞാനചംപന്തര്‍ തേവാരം 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. ഐയൈന്തു - ഐന്തും ഐന്തും, ഉംമൈത്തൊകൈ. തൊ.വേ.
  • 723 121. വെറ്റവേ അടിയാര്‍ അടിമിചൈ വീഴും വിരുപ്പിനന്‍ വെള്‍ളൈനീ റണിയുംകൊറ്റവന്‍ തനക്കു മന്തിരി യായ കുലച്ചിറൈ കുലാവിനിന്‍ റേത്തുംഒറ്റൈവെള്‍ വിടൈയന്‍ ഉംപരാര്‍ തലൈവന്‍ ഉലകിനില്‍ ഇയറ്കൈയൈ ഒഴിത്തിട്(ടു)അറ്റവര്‍ക്കു അറ്റ ചിവന്‍ഉറൈ കിന്‍റ ആലവായ് ആവതും ഇതുവേ.ഞാനചംപന്തര്‍ തേവാരം - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. തൂരിയം - പറൈ. തൊ.വേ.
  • 724 123. വീഴ്വു - വിരുപ്പം. തൊ.വേ.
  • 124. ഊഴി - കടല്‍. തൊ.വേ.
  • 725 125. ആനാമൈ - വിട്ടു നീങ്കാമൈ. തൊ.വേ.
  • 126. ചിന്തു - കടല്‍. തൊ.വേ.
  • 726 127. കച്ചോതം - മിന്‍മിനിപ്പൂച്ചി. തൊ.വേ.
  • 128. തൊന്‍റു - പഴമൈ. തൊ.വേ.
  • 727 129. ആയില്‍ - ആരായുങ്കാല്‍. തൊ.വേ

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்