திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सऱिवुऱुत्तल्
neñsaṟivuṟuttal
मकातेव मालै
makātēva mālai
First Thirumurai

004. सिवनेस वॆण्पा
sivanēsa veṇpā

  काप्पु
  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मुऩ्ऩवऩे याऩै मुकत्तवऩे मुत्तिनलम्
  सॊऩ्ऩवऩे तूय्मॆय्स् सुकत्तवऩे - ऎऩ्ऩवऩे
  सिऱ्परऩे ऐङ्करऩे सॆञ्सटैयञ् सेकरऩे
  तऱ्परऩे निऩ्ताळ् सरण्.
 • 2. वीऱुटैयाय् वेलुटैयाय् विण्णुटैयाय् वॆऱ्पुटैयाय्
  नीऱुटैयाय् नेयर्कटन् नॆञ्सुटैयाय् - कूऱु
  मुतल्वाओर् आऱु मुकवा मुक्कण्णऩ्
  पुतल्वानिऩ् ताळॆऩ् पुकल्.
 • 3. सीर्साऩ्ऱ वेतस् सॆऴुम्पॊरुळे सिऱ्सॊरुपप्
  पेर्साऩ्ऱ उण्मैप् पिरममे - नेर्साऩ्ऱोर्
  नाटुम् परसिवमे नायेऩुक् कऩ्पुनिऩ्पाल्
  नीटुम् पटिनी निकऴ्त्तु.
 • 4. निऩैप्पित्ता नित्ता निमला ऎऩनी
  निऩैप्पित्ताल् एऴै निऩैप्पेऩ् - निऩैप्पिऩ्
  मऱप्पित्तालि याऩुम् मऱप्पेऩ् ऎवैयुम्
  पिऱप्पित्ताय् ऎऩ्ऩालॆऩ् पेसु.
 • 5. उरुवाय् उरुविल् उरुवाकि ओङ्कि
  अरुवाय् अरुविल् अरुवाय् - ऒरुवामल्
  निऩ्ऱाये निऩ्ऱ निऩैक्काण्प तॆव्वाऱो
  ऎऩ्ताये ऎऩ्तन्दै ये.
 • 6. वॆञ्सञ् सलमा विकारम् ऎऩुम्पेय्क्कु
  नॆञ्सम् पऱिकॊटुत्तु निऱ्किऩ्ऱेऩ् - अञ्सलॆऩ
  ऎण्तोळ् इऱैये ऎऩैयटिमै कॊळ्ळमऩम्
  उण्टो इलैयो उरै.
 • 7. अप्पालुऩ् सित्तम् अऱियेऩ् ऎऩक्कम्मै
  अप्पानिऩ् ताळऩ्ऱि यार्कण्टाय् - इप्पारिल्
  सातिउरु वाक्कुन् तळैअविऴ्त्तुत् तऩ्मयमाम्
  सोतिउरु वाक्कुन् तुणै.
 • 8. पेरऱिवाल् कण्टुम् पॆरियोर् अऱियारेल्
  यारऱिवार् याऩो अऱिकिऱ्पेऩ् सीर्कॊळ्
  वॆळियाय् वॆळिक्कुळ् वॆळियाय् ऒळिक्कुळ्
  ऒळियाकि निऩ्ऱ उऩै.
 • 9. वन्दित्तेऩ्131 पिट्टुकन्द वळ्ळले निऩ्ऩटियाऩ्
  सिन्दित्तेऩ् ऎऩ्ऱल् सिरिप्पऩ्ऱो - पन्दत्ताञ्
  सिन्दुसिन्दिप् पित्तॆऩतु सिन्दैयुणिऩ् पॊऩ्ऩरुळे
  वन्दुसिन्दिप् पित्तल् मऱन्दु.
 • 10. तेऩॆऩ्ऱ इऩ्सॊल् तॆरिन्दुनिऩैप् पाटुकिऩ्ऱेऩ्
  नाऩॆऩ् ऱुरैत्तल् नकैअऩ्ऱो - वाऩ्निऩ्ऱ
  ऒण्पॊरु­ उळ्ळम् उवन्दरुळाल् इऩ्सॊल्लुम्
  वण्पॊरुळुम् ईतल् मऱन्दु.
 • 11. अण्टङ्क ळोअवऱ्ऱिऩ् अप्पालो इप्पालो
  पण्टङ्क ळोसिऱ् परवॆळियो - कण्तङ्क
  वॆम्पॆरुमाल् नीत्तवर्तम् मॆय्युळमो तैयलॊटुम्
  ऎम्पॆरुमाऩ् नीवाऴ् इटम्.
 • 12. पूतमॆङ्के मऱ्ऱैप् पुलऩॆङ्के पल्लुयिरिऩ्
  पेतमॆङ्के अण्टमॆऩुम् पेरॆङ्के - नातमॆङ्के
  मऩ्वटिव मॆङ्के मऱैयॆङ्के वाऩ्पॊरु­
  पॊऩ्वटिवम् कॊळ्ळात पोतु.
 • 13. पेरुरुवो सोतिप् पिऴम्पाकुम् सिऩ्मयत्तिऩ्
  सीरुरुवो तेवर् तिरुवुरुवम् - नेरुरुविल्
  साल्पुऱस्सेर् अण्ट सरासरङ्कळ् ऎल्लाम्नुम्
  काल्विरऱ्पाल् निऩ्ऱॊटुङ्कुङ् काल्.
 • 14. इऩ्ऱो पकलो इरवो वरुनाळिल्
  ऎऩ्ऱो अऱियेऩ् ऎळियेऩे - मऩ्ऱोङ्कुम्
  तायऩैयाय् निऩ्ऩरुळाम् तण्णमुतम् उण्टुवन्दु
  नायऩैयेऩ् वाऴ्किऩ्ऱ नाळ्.
 • 15. मण्णासै वॆऱ्पे मऱिकटले पॊऩ्ऩासै
  पॆण्णासै ऒऩ्ऱेऎऩ् पेरासै - नण्णासै
  विट्टार् पुकऴुम् विटैयाय्नाऩ् पॊय्यासैप्
  पट्टाल् वरुमे पतम्.
 • 16. तन्दैयाय् ऎऩ्ऩुटैय तायाय्त् तकैसाऩ्ऱ
  सिन्दैयाय् ऎऩ्ऩरुमैत् तेसिकऩाय् - मुन्दैयाय्
  नीटु मऱैमुतलाय् निऩ्ऱायॆऩ् ऩेनॆञ्सम्
  वाटुमॆऩै आट्कॊळ्ळा वाऱु.
 • 17. ऊट्टुकिऩ्ऱ वल्विऩैयाम् उट्कयिऱ्ऱाल् उळ्ळिरुन्दे
  आट्टुकिऩ्ऱ नीताऩ् अऱिन्दिलैयो - वाट्टुकिऩ्ऱ
  अञ्सुपुल वेटर्क् कऱिवैप् पऱिकॊटुत्तॆऩ्
  नॆञ्सुपुलर्न् तेङ्कु निलै.
 • 18. आमो अलवो अऱियेऩ् सिऱियेऩाऩ्
  तामो तरऩुम् सतुमुकऩुम् - तामे
  अटिया तरिक्कुम् अरसेनिऩ् एवल्
  अटियार्कुऱ् ऱेवलटि यऩ्.
 • 19. उऩ्ऩाल् ऎऩक्काव तुण्टतुनी कण्टतुवे
  ऎऩ्ऩाल् उऩक्काव तेतुळतु - सॊऩ्ऩाल्याऩ्
  तन्दार्वत् तोटुम् तलैमेऱ्कॊण् टुय्किऱ्पेऩ्
  ऎन्दायिङ् कॊऩ्ऱुमऱि येऩ्.
 • 20. सॆऩ्ऱुरैप्पार् सॊल्लिल् सिऱियाऩ् पयमऱियाऩ्
  ऎऩ्ऱुरैप्पार् आङ्कतुमऱ् ऱॆऩ्ऩळवे - मऩ्ऱकत्तोय्
  अञ्सेल् विऴियारै अन्दकऩॆऩ् पार्मॊऴियै
  अञ्सेऩ् सिऱितुम् अऱिन्दु.
 • 21. ऎन्दाय्निऩ् अऩ्पर्तमक् किऩ्ऩमुतम् इट्टेत्तिस्
  सिन्दा नलमॊऩ्ऱुञ् सॆय्तऱियेऩ् - नन्दास्
  सुवरुण्ट मण्पोलुम् सोऱुण्टेऩ् मण्णिल्
  ऎवरुण् टॆऩैप्पोल् इयम्पु.
 • 22. उप्पिरुन्द ओटो ओतियो उलाप्पिणमो
  वॆप्पिरुन्द काटो विऩैस्सुमैयो - सॆप्पऱियेऩ्
  कण्णप्प रुक्कुक् कऩियऩैयाय् निऱ्पणिया
  तुण्णप् परुक्कुम् उटम्पु.
 • 23. एलार् मऩैतॊऱुम्पोय् एऱ्ऱॆलुम्पुन् तेयनॆटुङ्
  कालाय्त् तिरिन्दुऴलुङ् काल्कण्टाय् - मालाकित्
  तॊण्टे वलञ्सॆय्कऴल् तोऩ्ऱले निऩ्कोयिल्
  कण्टे वलम्सॆय्याक् काल्.
 • 24. एसुम् पिऱर्मऩैयिल् एङ्कअवर् ईयुमरैक्
  कासुम् पॆऱविरिक्कुम् कैकण्टाय् - मासुन्द
  विण्टुञ् सिरङ्कुऩिक्कुम् वित्तकऩे निऩ्तलत्तैक्
  कण्टुञ् सिरङ्कुवियाक् कै.
 • 25. वॆङ्कोटै आतपत्तिऩ् वीऴ्नीर् वऱन्दुलर्न्दु
  मङ्कोटै यातल् वऴक्कऩ्ऱो - ऎङ्कोनिऩ्
  सीर्सिन्दास् सेवटियिऩ् सीर्केट्टुम् आऩन्द
  नीर्सिन्दा वऩ्कण् निलै.
 • 26. वायऩ्ऱेल् वॆम्मलञ्सॆल् वाय्अऩ्ऱेल् मानरक
  वायऩ्ऱेल् वल्वॆऱिनाय् वायॆऩ्पाम् - तायॆऩ्ऱे
  ऊऴ्त्ताता एत्तुम् उटैयाय् सिवऎऩ्ऱे
  वाऴ्त्तातार् नाऱ्ऱप्पाऴ् वाय्.
 • 27. वीट्टार् इऱैनी विटैमेल् वरुम्पवऩि
  काट्टा तटैत्त कतवऩ्ऱो - नाट्टाति
  नल्लत् तुळैया नतिस्सटैयाय् ऎऩ्ऩुञ्सीर्स्
  सॆल्लत् तुळैयास् सॆवि.
 • 28. पुल्लङ् कणनीर्प् पुऴैयॆऩ्को पुऱ्ऱॆऩ्को
  सॊल्लुम् पसुमट् टुळैयॆऩ्को - सॊल्लुञ्सीर्
  वीयात पिञ्ञकप्पेर् मॆल्लिऩत्तिऩ् नल्लिसैताऩ्
  तोयात नासित् तुळै.
 • 29. तोऱ्ऱमिलाक् कण्णुञ् सुवैयुणरा नावुतिकऴ्
  नाऱ्ऱम् अऱियात नासियुमोर् - माऱ्ऱमुन्दाऩ्
  केळास् सॆवियुङ्कॊळ् कीऴ्मुकमे नीऱ्ऱणिताऩ्
  मूळातु पाऴ्त्त मुकम्.
 • 30. माऩ्ऱाम् उलक वऴक्किऩ् पटिमतित्तु
  मूऩ्ऱा वकिर्न्दे मुटैनाऱ - ऊऩ्ऱा
  मलक्कूटै एऱ्ऱुकिऩु माणाते तॆऩ्पाल्
  तलक्कूटल् ताऴात् तलै.
 • 31. कल्लॆऩ्को नीरटैक्कुङ् कल्लॆऩ्को काऩ्कॊळ्करुङ्
  कल्लॆऩ्को काऴ्वयिरक् कल्लॆऩ्को - सॊल्लॆऩ्को
  इऩ्ऱा लॆऩिलो ऎटुत्ताळॆम् मीऩ्ऱाणेर्
  निऩ्ताळ् निऩैयात नॆञ्सु.
 • 32. सॊल्लुकिऩ्ऱ उळ्ळुयिरैस् सोर्वुऱ् ऱिटक्कुळिर्न्दु
  कॊल्लुकिऩ्ऱ नञ्सिल् कॊटितऩ्ऱो - ऒल्लुमऩ्ऱत्
  तॆम्माऩिऩ् ताट्कमल मॆण्णातु पाऴ्वयिऱ्ऱिल्
  सुम्मा अटैक्किऩ्ऱ सोऱु.
 • 33. सोर्पटैत्तुस् सोऱॆऩ्ऱाल् तॊण्टैविक्किक् कॊण्टुनटु
  मार्पटैत्तुस् सावुकिऩुम् मानऩ्ऱे - सीर्पटैक्क
  ऎण्णुवार् ऎण्णुम् इऱैवानिऩ् ताळेत्ता
  तुण्णुवार् उण्णुम् इटत्तु.
 • 34. ओको कॊटिते उऱुम्पुलैयर् इल्लिऩिटत्
  तेको वतैत्तुण् सॆयलऩ्ऱो - वाकोर्तम्
  वाऴ्मऩैयिल् सॆल्लातु वळ्ळऩिऩै एत्तातार्
  पाऴ्मऩैयिल् सॆऩ्ऱुण् पतु.
 • 35. वीयुमिटु काट्टकत्तुळ् वेम्पिणत्तिऩ् वॆन्दसैयैप्
  पेयुमुटऩ् उण्णउण्णुम् पेऱऩ्ऱो - तोयुमयल्
  नीङ्कअरुळ् सॆय्वोय्वॆण्णीऱणियार् तीमऩैयिल्
  आङ्कवरो टुण्णु मतु.
 • 36. कण्कुऴैन्दु वाटुम् कटुनरकिऩ्पेरुरैक्किल्
  ऒण्कुऴन्दै येऩुमुलै उण्णाताल् - तण्कुऴैय
  पूण्टातार्क् कॊऩ्ऱैप् पुरिसटैयोय् निऩ्पुकऴै
  वेण्टातार् वीऴ्न्दु विरैन्दु.
 • 37. कण्णुतले निऩ्ताळ् करुतारै नेसिक्क
  ऎण्णुतले सॆय्येऩ्मऱ् ऱॆण्णुवऩेल् - मण्णुलकिल्
  आमिटत्तु निऩ्ऩटियार्क् कासैयुरैत् तिल्लैयॆऩ्पार्
  पोमिटत्तिऱ् पोवेऩ् पुलर्न्दु.
 • 38. अङ्कणऩे निऩ्ऩटिक्कोर् अऩ्पिलरैस् सार्न्दोर्तम्
  वङ्कणमे132 वैप्पतिऩाऩ् वैत्तेऩेल् - अङ्कणत्तिल्
  नीर्पोल् ऎऩतु निलैकॆटुक निऱ्पऴिसॊऱ्
  ऱार्पो लऴिक तळर्न्दु.
 • 39. पूवैविट्टुप् पुल्लॆटुप्पार् पोलुऩ् तिरुप्पातत्
  तेवैविट्टु वॆम्पिऱवित् तेवर्कळैक् - कोवैयिट्टुक्
  कूवुवार् मऱ्ऱवरैक् कूटियिटेऩ् कूटुवऩेल्
  ओवुवा राव133 लुऩै.
 • 40. यातो कऩऱ्कण् यमतूतर् काय्स्सुकरुन्
  तातो तऴऱ्पिऴम्पो ताऩऱियेऩ् - मीतोङ्कु
  नाट्टार्तार्क् कॊऩ्ऱै नतिस्सटैयोय् अञ्सॆऴुत्तै
  नाट्टातार् वाय्क्कु नलम्.
 • 41. ऎऩ्ऩॆञ्सोर् कोयिल् ऎऩक्कॊण्टोय् निऩ्निऩैयार्
  तऩ्ऩॆञ्सो कल्लामस् साम्पिणत्तार् - वऩ्नॆञ्सिल्
  सार्न्दवर्क्कुम् मऱ्ऱवरैत् ताऩोक्कि वार्त्तैसॊल
  नेर्न्दवर्क्कुम् कल्लाकुम् नॆञ्सु.
 • 42. वॆळ्ळमुतुम् तेऩुम् वियऩ्करुम्पुम् मुक्कऩियिऩ्
  उळ्ळमुतुम् तॆळ्ळमुतुम् ऒव्वाताल् कळ्ळमिला
  निऩ्ऩऩ्पर् तम्पुकऴिऩ् नीळ्मतुरन् तऩ्ऩैइऩि
  ऎऩ्ऩॆऩ्प तैया इयम्पु.
 • 43. पण्णालुऩ् सीरिऩैस्सम् पन्दर्सॊल वॆळ्ळॆलुम्पु
  पॆण्णाऩ तॆऩ्पार् पॆरितऩ्ऱे - अण्णाअस्
  सैववटि वाञाऩ सम्पन्दर् सीरुरैक्किल्
  तॆय्ववटि वाञ्साम्पर् सेर्न्दु.
 • 44. ऎङ्कोवे याऩ्पुकलि ऎम्पॆरुमाऩ् तऩ्मणत्तिल्
  अङ्कोर् पॊरुट्सुमैयाळ् आऩेऩेल् - इङ्केनिऩ्
  ताळ्वरुन्द वेण्टेऩ् तटैपट्टेऩ् आतलिऩिन्
  नाळ्वरुन्द वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् नाऩ्.
 • 45. पूवुक् करैयरुम्वाऩ् पुङ्कवरुम् पोऱ्ऱुतिरु
  नावुक् करैयरॆऩु नऩ्ऩाम - मेवुऱ्ऱ
  तॊण्टर्क्कु नीकट्टुस् सोऱॆटुत्ताय् ऎऩ्ऱऱिन्दो
  तॊण्टर्क्कुत् तॊण्टऩॆऩ्पार् सॊल्.
 • 46. ऎम्परवै134 योमण् णिटन्दलैन्दाऩ् सुन्दरऩार्
  तम्परवै वीट्टुत् तलैक्कटैयाय् - वॆम्पणैयाय्
  वायिऱ् पटियाय् वटिवॆटुक्क नेर्न्दिलऩे
  मायप्पॆयर् नीण्ट माल्.
 • 47. नण्णित् तलैयाल् नटक्किऩ्ऱोम् ऎऩ्पतॆङ्कळ्
  मण्णिल् पऴैय वऴक्कङ्काण् - पण्णिऱ्सॊल्
  अम्मैयार् वामत्तोय् आयिऩुमुऩ् कारैक्काल्
  अम्मैयार् पोऩटन्दार् आर्.
 • 48. वेत मुटिवो विळङ्का कममुटिवो
  नात मुटिवो नविल्कण्टाय् - वातमुऱु
  मासकर्क्कुळ् निल्ला मणिस्सुटरे माणिक्क
  वासकर्क्कु नीउरैत्त वाऱु.
 • 49. आर्कॊण्टार् सेय्क्कऱियिट् टारे सिऱुत्तॊण्टप्
  पेर्कॊण्टार् आयिटिलॆम् पॆम्माऩे - ओर्तॊण्टे
  नाय्क्कुङ् कटैप्पट्ट नाङ्कळॆऩ्पेम् ऎङ्कळ्मुटै
  वाय्क्किङ् किः¤तोर् वऴक्कु.
 • 50. कोळ्कॊण्ट नञ्सङ् कुटियेऩो कूर्कॊण्ट
  वाळ्कॊण्टु वीसि मटियेऩो - कीळ्कॊण्ट
  अङ्कोव णत्तऴका अम्पलवा निऩ्पुकऴै
  इङ्कोति वाऴ्त्तात याऩ्.
 • 51. आयाक् कॊटियेऩुक् कऩ्पुटैयाय् नीअरुळिङ्
  कीयाक् कुऱैये इलैकण्टाय् - मायाऱ्कुम्
  विळ्ळात् तिरुवटिक्कीऴ् विण्णप्पम् याऩ्सॆय्तु
  कॊळ्ळाक् कुऱैये कुऱै.
 • 52. पॆऱ्ऱिटुताय् पोल्वतुनिऩ् पॆऱ्ऱियॆऩ्पेऩ् पिळ्ळैयतु
  मऱ्ऱऴुताल् केट्टुम् वरातङ्के - सऱ्ऱिरुक्कप्
  पॆऱ्ऱाळ् पॊऱुप्पळ् पिराऩी पॊऱुक्किऩुनिऩ्
  पॊऱ्ऱाळ् पॊऱाऎम् पुलम्पु.
 • 53. पॊऩ्पोल् पॊऱुमैयुळार् पुन्दिविटाय् नीऎऩ्पार्
  ऎऩ्पोल् पॊऱुमैयुळार् यार्कण्टाय् - पुऩ्पोक
  अल्लाम् पटिसिऩङ्कॊण् टाणवञ्सॆय् इऩ्ऩामै
  ऎल्लाम् पॊऱुक्किऩ्ऱेऩ् याऩ्.
 • 54. मुऩ्मणत्तिल् सुन्दररै मुऩ्वलुविल् कॊण्टतुपोल्
  ऎऩ्मणत्तिल् नीवन् तिटाविटिऩुम् - निऩ्कणत्तिल्
  ऒऩ्ऱुम् ऒरुकणम्वन् तुऱ्ऱऴैक्किल् सॆय्ततऩ्ऱि
  इऩ्ऱुम् ऒरुमणञ्सॆय् वेऩ्.
 • 55. सॆय्यार् अऴलेनिऩ् सॆम्मेऩि ऎऩ्ऩिऩुम्ऎऩ्
  अय्यानिऩ् काल्पिटित्तऱ् कञ्सेऩ्काण् - मॆय्याइञ्
  ञाऩ्ऱुकण्टु नाऩ्मकिऴ नन्दॊण्टऩ् ऎऩ्ऱॆऩैयुम्
  एऩ्ऱुकॊण् टाल्पोतुम् ऎऩक्कु.
 • 56. ऎऩ्पालो ऎऩ्पाल् इरातोटु किऩ्ऱमऩत्
  तिऩ्पालो अम्मऩत्तैस् सेर्मायै - तऩ्पालो
  यार्पाल् पिऴैयुळतो याऩऱियेऩ् ऎऩ्ऩम्मै
  ओर्पाल् कॊळनिऩ्ऱोय् ओतु.
 • 57. नाणवत्ति ऩेऩ्ऱऩैयो नायेऩै मूटिनिऩ्ऱ
  आणवत्तै योनाऩ् अऱियेऩे - वीणवत्तिल्
  तीङ्कुटैयाय् ऎऩ्ऩइवण् सॆय्पिऴैयै नोक्किअरुट्
  पाङ्कुटैयाय् तण्टिप् पतु.
 • 58. ऎस्सम् पॆऱुमुलकोर् ऎट्टिमर माऩालुम्
  पस्सॆऩ् ऱिरुक्कप् पकर्वार्काण् - वॆस्सॆऩ्ऱ
  नञ्सऩैयेऩ् कुऱ्ऱमॆलाम् नाटातु नातऎऩै
  अञ्सऩैयेल् ऎऩ्पाय् अमर्न्दु.
 • 59. कऱ्ऱऱियेऩ् निऩ्ऩटिस्सीर् कऱ्ऱार् कऴकत्तिल्
  उऱ्ऱऱियेऩ् उण्मै उणर्न्दऱियेऩ् - सिऱ्ऱऱिवेऩ्
  वऩ्सॆय्वेल् नेर्विऴियार् मैयलिऩेऩ् मातेवा
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् निऩ्ऩरुळिऩ् ऱेल्.
 • 60. मॆय्ताऩ् उटैयोर् विरुम्पुकिऩ्ऱ निऩ्अरुळॆऩ्
  सॆय्ताल् वरुमो तॆरियेऩे - पॊय्तावु
  नॆञ्सिऩेऩ् मऩ्ऱुळ् निरुत्ता निऩैक्केट्क
  अञ्सिऩेऩ् अऩ्पिऩ्मै याल्.
 • 61. मातेवा ओवा मरुन्देवा मामणिइप्
  पोतेवा ऎऩ्ऱे पुलम्पुऱ्ऱेऩ् - नीतावा
  याऩालुऩ् सित्त मऱियेऩ् उटम्पॊऴिन्दु
  पोऩालॆऩ् सॆय्वेऩ् पुकल्.
 • 62. कॊऩ्सॆय्ताऱ् केऱ्ऱिटुमॆऩ् कुऱ्ऱमॆलाम् ऐयऎऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीर्न्दिटुमो याऩऱियेऩ् - मुऩ्सॆय्तोय्
  निऩ्पाल् ऎऩैक्कॊटुत्तेऩ् नीसॆय्क अऩ्ऱिइऩि
  ऎऩ्पाल् सॆयलॊऩ् ऱिलै.
 • 63. ऎण्णिलॆळि येऩ्तविर ऎल्ला उयिर्कळुनिऩ्
  तण्णिलकुन् ता­ऴल् सार्न्दिटुङ्काण् - मण्णिल्वरुन्
  तीङ्कॆऩ्ऱ ऎल्लामॆऩ् सिन्दैयिसैन् तुऱ्ऱऩमऱ्
  ऱाङ्कॊऩ्ऱुम् इल्लामै याल्.
 • 64. तारम्विऱ्ऱुञ् सेय्विऱ्ऱुन् तऩ्ऩैविऱ्ऱुम् पॊय्यात
  वारम्वैत्ताऩ् मुऩ्ऩिङ्कोर् मऩ्ऩऩॆऩ्पर् - नारम्वैत्त
  वेणिप् पिराऩतुताऩ् मॆय्यामेल् अऩ्ऱॆऩैनी
  एणिऱ् पिऱप्पित्त तिल्.
 • 65. उळ्ळॊऩ्ऱ निऩ्ऩटिक्कऩ् पुऱ्ऱऱियेऩ् ऎऩ्ऩुळत्तिऩ्
  वॆळ्ळॆऩ्ऱ वऩ्मै विळङ्कातो - नळ्ळॊऩ्ऱ
  अस्सङ्कॊण् टेऩैनिऩक् कऩ्पऩॆऩ्पर् वेऴत्तिऩ्
  ऎस्सङ्कण् टाऱ्पोल वे.
 • 66. नीत्ताटुञ्136 सॆञ्सटैयाय् नीळ्वेटङ् कट्टिवञ्सक्
  कूत्ताटु किऩ्ऱेऩैक् कॊण्टुसिलर् - कूत्तानिऩ्
  पत्तऩॆऩ्पर् ऎऩ्ऩो पकल्वेटत् तार्क्कुमिङ्कु
  वित्तमिला137 नायेऱ्कुम् वेऱु.
 • 67. अऩ्पुटैयार् इऩ्सॊल् अमुतेऱु निऩ्सॆविक्के
  इऩ्पुटैयाय् ऎऩ्पॊय्युम् एऱ्कुङ्कॊल् - तुऩ्पुटैयेऩ्
  पॊय्युटैयेऩ् आयिऩुनिऩ् पॊऩ्ऩरुळै वेण्टुमॊरु
  मॆय्युटैयेऩ् ऎऩ्को विरैन्दु.
 • 68. ऎऩ्ऩा रुयिर्क्कुयिराम् ऎम्पॆरुमाऩ् निऩ्पतत्तै
  उऩ्ऩार् उयिर्क्कुऱुति उण्टोताऩ् - पॊऩ्ऩाकत्
  तार्क्कुम् सतुमुकर्क्कुम् ताऩत्त138वर्क्कुमऱ्ऱै
  यार्क्कुम् पुकलुऩ् अरुळ्.
 • 69. वॆळ्ळैप् पिऱैअणिन्द वेणिप् पिराऩेनाऩ्
  पिळ्ळैप् पिरायत्तिल् पॆऱ्ऱाळै - ऎळ्ळप्
  पॊऱुत्ताळ्अत् तायिल् पॊऱुप्पुटैयोय् नीताऩ्
  वॆऱुत्ताल् इऩिऎऩ्सॆय् वेऩ्.
 • 70. आयिरमऩ्ऱेनूऱुम् अऩ्ऱेई रैन्दऩ्ऱे
  आयिरम्पेर् ऎन्दैऎऴुत् तैन्देकाण् - नीइरवुम्
  ऎल्लु निऩैत्तियॆऩ एत्तुकिऩुम् ऎन्दाय्वीण्
  सॆल्लुमऩम् ऎऩ्सॆय्केऩ् सॆप्पु.
 • 71. वञ्सन् तरुङ्काम वाऴ्क्कैयिटैस् सिक्कियऎऩ्
  नॆञ्सन् तिरुत्ति निलैत्तिलैये - ऎञ्सङ्
  करऩे मऴुक्कॊळ् करऩे अरऩे
  वरऩे सितम्परऩे वन्दु.
 • 72. ताऴ्विक्कुम् वञ्सस् सकमाल् ऒऴित्तॆऩ्ऩै
  वाऴ्विक्कुम् नल्ल मरुन्दॆऩ्को - वीऴ्विक्कुम्
  ईङ्काऩ मायै इकन्दोर्क् करुळ्वोय्निऩ्
  पाङ्काऩ सॆम्पॊऱ् पतम्.
 • 73. एसॊलिक्कु माऩिटऩाय् एऩ्पिऱन्देऩ् तॊण्टर्कटन्
  तूसॊलिप्पाऩ् कल्लाकत् तोऩ्ऱिलऩे - तूसॊलिप्पाऩ्
  कल्लाकत् तोऩ्ऱुवऩेल् काळकण्टा नायेऩुक्
  कॆल्ला नलमुमुळ ते.
 • 74. कुऱ्ऱम् पलसॆयिऩुङ् कोपञ् सॆयातवरुळ्
  सिऱ्ऱम् पलमुऱैयुञ् सिऱ्परऩे - वॆऱ्ऱम्पल्
  पॊय्विट्टाल् अऩ्ऱिप् पुरन्दरुळेऩ् ऎऩ्ऱॆऩैनी
  कैविट्टाल् ऎऩ्सॆय्केऩ् काण्.
 • 75. तीक्कुणत्तार् यावरुमॆऩ् सीटरॆऩिल् ऎऩ्ऩुटैय
  तीक्कुणत्तिऩ् ऎल्लैऎवर् तेर्किऱ्पार् - ऊक्कमिकु
  नल्लोर्क् कळिक्कु नतिस्सटैयोय् ऎऱ्करुळिल्
  ऎल्लोर्क्कुम् ऐयुऱवा मे.
 • 76. इऩ्पटैयाऩ् ऱऩ्पुटैयाऩ् ऎऩ्ऱेऴै येऩ्तलैमेल्
  अऩ्पुटैयाय् नीयमैप्पित् तायितऱ्कु - वऩ्पटैया
  तॆव्वण्णम् निऩ्ऩॆञ् सिसैन्दतो अन्नाळिल्
  इव्वण्णम् ऎऩ्ऱऱिकि लेऩ्.
 • 77. एय्प्पिऱप्पॊऩ् ऱिल्लातोय् ऎऩ्पिऱप्पिऩ् एऴ्मटङ्कोर्
  पेय्प्पिऱप्पे नल्ल पिऱप्पन्दो - वाय्प्पुलकम्
  वञ्समॆऩत् तेक मऱैत्तटिमण् वैयामल्
  अञ्सिनिऩ्ऩो टाटुम् अतु.
 • 78. कोटुम् पिऱैस्सटैयोय् कोळुङ् कुऱुम्पुञ्साक्
  काटुम् पिणिमूप्पुङ् काणार्काण् - नीटुनिऩैक्
  कण्टार् अटिप्पॊटियैक् कण्टार् तिरुवटियैक्
  कण्टार् वटिवुकण्टार् कळ्.
 • 79. मालॆङ्के वेतऩुयर् वाऴ्वॆङ्के इन्दिरऩ्सॆङ्
  कोलॆङ्के वाऩोर् कुटियॆङ्के - कोलञ्सेर्
  अण्टमॆङ्के अव्वव् वरुम्पॊरुळॆङ् केनिऩतु
  कण्टमङ्के नीलमुऱाक् काल्.
 • 80. ऎव्वेळै योवरुङ्कूऱ् ऱॆम्पालॆऩ् ऱॆण्णुकिऩ्ऱ
  अव्वेळै तोऱुम् अऴुङ्कुऱ्ऱेऩ् - सॆव्वेळै
  मिक्कळित्तोय् निऩ्कऴऱ्काल् वीरत्तै ऎण्णुतॊऱुम्
  ऎक्कळित्तु वाऴ्किऩ्ऱेऩ् याऩ्.
 • 81. तुऱ्सङ्कत् तोर्कणमुन् तोयातु निऩ्ऩटियर्
  सऱ्सङ्कत् तॆऩ्ऱऩैनी ताऩ्कूट्टि - नऱ्सङ्कक्
  काप्पाऩ् पुकऴुऩ् कऴऱ्पुकऴैक् केट्पित्तुक्
  काप्पाय् इः¤तॆऩ् करुत्तु.
 • 82. ऎऩ्ऩमुते मुक्कण् इऱैये निऱैञाऩ
  इऩ्ऩमुते निऩ्ऩटियै एत्तुकिऩ्ऱोर् - पॊऩ्ऩटिक्के
  कातलुऱ्ऱुत् तॊण्टुसॆयक् कातल्कॊण्टेऩ् ऎऱ्करु­
  कातलुऱ्ऱुस् सॆय्तल् कटऩ्.
 • 83. आरा अमुते अरुट्कटले नायेऩ्ऱऩ्
  पेरात वञ्सप् पिऴैनोक्कि - यारेऩु
  निऩ्पोल्वार् इल्लातोय् नीये पुऱम्पऴित्ताल्
  ऎऩ्पोल्वार् ऎऩ्सॊल्लार् ईङ्कु.
 • 84. मॆय्याक निऩ्ऩैविट वेऱोर् तुणैयिल्लेऩ्
  ऐया अतुनी अऱिन्दतुकाण् - पॊय्याऩ
  तीतुसॆय्वेऩ् तऩ्पिऴैयैस् सित्तङ् कुऱित्तिटिल्याऩ्
  यातुसॆय्वेऩ् अन्दो इऩि.
 • 85. तिण्णम् अऱियास् सिऱियेऩ् उळत्तिरुक्कुम्
  ऎण्णम् अऱिन्दाय् इरङ्कुकिलाय् - अण्णलुऩ्पाल्
  नित्तम् इरङ्काऎऩ् नॆञ्समर्न्द तालोनिऩ्
  सित्तम् इरङ्कास् सॆयल्.
 • 86. कॊऩ्ऩञ्सेऩ् तऩ्पिऴैयैक् कूर्न्दुऱ्ऱु नाऩिऩैक्किल्
  ऎऩ्नॆञ्से ऎऩ्ऩै ऎरिक्कुङ्काण् - मऩ्ऩुञ्सीर्
  ऎन्दाय्निऩ् सित्तत्तिऱ् केतामो नाऩऱियेऩ्
  सिन्दा कुलऩॆऩ्सॆय् वेऩ्.
 • 87. निऩ्ऩऩ्पर् तम्पाल् निऱुत्तुतियो अऩ्ऱिऎऩैप्
  पॊऩ्ऩऩ्पर् तम्पाल् पुणर्त्तुतियो - पॊऩ्ऩऩ्पर्
  वैवमे ऎऩ्ऩुम् वऱियेऩ् अऱियेऩॆऩ्
  तॆय्वमे निऩ्ऱऩ् सॆयल्.
 • 88. ऎऩ्सिऱुमै नोक्का तॆऩक्करुळल् वेण्टुमॆऩ्ऱे
  निऩ्पॆरुमै नोक्किइङ्कु निऱ्किऩ्ऱेऩ् - ऎऩ्पॆरुम
  यातोनिऩ् सित्तम् अऱियेऩ् अटियेऱ्कॆप्
  पोतो अरुळ्वाय् पुकल्.
 • 89. ऎन्दायॆऩ् कुऱ्ऱमॆलाम् ऎण्णुङ्काल् उळ्नटुङ्कि
  नॊन्दा कुलत्तिऩ् नुऴैकिऩ्ऱेऩ् - सिन्दात
  काळ मकिऴ्निऩ् कळक्करुणै ऎण्णुतॊऱुम्
  मीळमकिऴ् किऩ्ऱेऩ् विरैन्दु.
 • 90. ऎळ्ळले ऎऩ्ऩिऩुमोर् एत्तुतलाय्क् कॊण्टरुळॆम्
  वळ्ळले ऎऩ्ऱऩैनी वाऴ्वित्ताल् - तळ्ळले
  वेण्टुमॆऩ यारे विळम्पुवार् निऩ्ऩटियर्
  काण्टुमॆऩस् सूऴ्वार् कळित्तु.
 • 91. वेणिक्क मेवैत्त वॆऱ्पे विलैयिल्ला
  माणिक्क मेकरुणै माकटले - माणिक्कु
  मुऩ्पॊऱ् किऴियळित्त मुत्तेऎऩ् आरुयिर्क्कु
  निऩ्पॊऱ् कऴले निलै.
 • 92. मुत्तेवर् पोऱ्ऱु मुतऱ्ऱेव निऩ्ऩैयऩ्ऱि
  ऎत्तेवर् सऱ्ऱे ऎटुत्तुरैनी - पित्तेऩ्सॆय्
  कुऱ्ऱमॆलाम् इङ्कोर् कुणमाकक् कॊण्टॆऩ्ऩै
  अऱ्ऱमिला ताळ्किऩ् ऱवर्.
 • 93. कङ्कैस् सटैयाय्मुक् कण्णुटैयाय् कट्सॆवियाम्
  अङ्कस् सुटैयाय् अरुळुटैयाय् - मङ्कैक्
  कॊरुकू ऱळित्ताय् उऩैत्तॊऴुमिन् नायेऩ्
  इरुकू ऱळित्तेऩ् इटर्क्कु.
 • 94. पेसत् तॆरियेऩ् पिऴैयऱियेऩ् पेतुऱिऩुम्
  कूसत् तॆरियेऩ् कुणमऱियेऩ् - नेसत्तिल्
  कॊळ्ळुवार् उऩ्ऩटिमैक् कूट्टत्तार् अल्लातार्
  ऎळ्ळुवार् कण्टाय् ऎऩै.
 • 95. ऊणे उटैयेऎऩ् ऱुट्करुति वॆट्कमिलेऩ्
  वीणेनऩ् ऩाळै विटुकिऩ्ऱेऩ् - काणेऩिऩ्
  सॆम्पात मेऎऩ्ऱुन् तीराप् पॊरुळॆऩ्ऱु
  नम्पात नायटियेऩ् नाऩ्.
 • 96. सिवमे सिवञाऩस् सॆल्वमे अऩ्पर्
  नवमे तवमे नलमे नवमाम्
  वटिवुऱ्ऱ तेवेनिऩ् माक्करुणै यऩ्ऱो
  पटिवुऱ्ऱ ऎऩ्ऩुट् पयऩ्.
 • 97. कोळाक्किक् कॊळ्ळुङ् कॊटिये ऩैयुनिऩक्कोर्
  आळाक्किक् कॊळ्ळऱ् कमैवायेल् - नीळाक्कुञ्
  सॆङ्केस वेणिस् सिवऩेऎऩ् आणवत्तिऱ्
  कॆङ्के इटङ्काण् इयम्पु.
 • 98. तिण्णञ्सऱ् ऱीन्दिटनिऩ् सित्तम् इरङ्कात
  वण्णञ्सऱ् ऱेतॆरिय वन्दतुकाण् - ऎण्णॆञ्सिल्
  इत्तऩैयु मॆऩ्विऩैकळ् नीङ्किल् इरुक्कअण्टम्
  ऎत्तऩैयुम् पोतामै ऎऩ्ऱु.
 • 99. इण्टैस् सटैयोय् ऎऩक्करुळ ऎण्णुतियेल्
  तॊण्टैप् पॆऱुमॆऩ् तुयरॆल्लाम् - सण्टैक्किङ्
  कुय्ञ्से139 मॆऩओटुम् ओट्टत्तिऱ् कॆऩ्ऩुटैय
  नॆञ्से पिऱकिटुङ्काण् निऩ्ऱु.
 • 100. कण्णा णिऴुतैकळ्पाऱ् काट्टिक् कॊटुक्किलॆऩै
  अण्णा अरुळुक् कऴकऩ्ऱे - उण्णाटु
  निऩ्ऩटियार् कूट्टत्तिल् नीरिवऩैस् सेर्त्तिटुमिऩ्
  ऎऩ्ऩटियाऩ् ऎऩ्पाय् ऎटुत्तु.
 • 101. कण्णप्पऩ् एत्तुनुतऱ् कण्णप्प मॆय्ञ्ञाऩ
  विण्णप्प निऩ्ऱऩक्कोर् विण्णप्पम् - मण्णिऱ्सिल्
  वाऩवरैप् पोऱ्ऱुम् मतत्तोर् पलरुण्टु
  नाऩवरैस् सेरामल् नाट्टु.
 • 102. पॊऩ्ऩिऩ् ऱॊळिरुम् पुरिसटैयोय् निऩ्ऩैयऩ्ऱिप्
  पिऩ्ऩॊऩ् ऱऱियेऩ् पिऴैनोक्कि - ऎऩ्ऩै
  अटित्तालु नीये अणैत्तालु नीये
  पिटित्तेऩुऩ् पॊऱ्पातप् पेऱु.
 • 103. तुऱ्कुणत्तिल् वेऱु तॊटर्वेऩ् ऎऩिऩुमऱ्ऱै
  नऱ्कुणत्तिल् उऩ्सीर् नयप्पेऩ्काण् - सिऱ्कुणत्तोय्
  कूऱ्ऱुतैत्त निऩ्पॊऱ् कुरैकऴऱ्पून् ताळऱिक
  वेऱ्ऱुरैत्ते ऩिल्लै विरित्तु.
 • 104. इप्पारिल् ऎऩ्पिऴैकळ् ऎल्लाम् पॊऱुत्तरुळॆऩ्
  अप्पानिऩ् ताट्के अटैक्कलङ्काण् - इप्पारिल्
  नाऩिऩतु ता­ऴल् नण्णुमट्टुम् निऩ्ऩटियर्
  पाऩिऩतु सीर्केट्कप् पण्.

  • 130. मऩ्ऩवऩे - तॊ.वे.1; 2. पॊ. सु., पि. इरा., स. मु. क., सॆऩ्ऩैप् पतिप्पुकळ्.
  • 131. वन्दि तेऩ् ऎऩऱ्पालतु वन्दित्तेऩ् ऎऩ विरित्तल् विकारमायिऱ्ऱु. ईण्टु तेऩ्ऎऩ्पतु इऩिमै. तॊ.वे.
  • 132. वङ्कणम् - नट्पु. तॊ.वे.
  • 133. आवलॆऩ्पतऩै ऎतिर्कालत् तऩ्मै ऒरुमै विऩैमुऱ्ऱाकक् कॊळ्क. तॊ. वे.
  • 134. ऎम्पर - अण्मै विळि, इऱै मुऩ्ऩिलै. तॊ. वे.
  • 135. मायऱ्कु, मायाऱ्कॆऩ नीट्टल् विकारमायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 136. नीत्तम्, नीत्तॆऩक् कुऱैन्दु निऩ्ऱतु. तॊ.वे.
  • 137. वित्तम् - अऱिवु. तॊ.वे.
  • 138. ताऩम् - सुवर्क्कम्. तॊ.वे.
  • 139. उय्न्देम्, उय्ञ्सेम् ऎऩत् तिरिन्दतु. तॊ.वे.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா