திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നെഞ്ചറിവുറുത്തല്‍
neñsaṟivuṟuttal
മകാതേവ മാലൈ
makātēva mālai
First Thirumurai

004. ചിവനേച വെണ്‍പാ
sivanēsa veṇpā

  കാപ്പു
  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മുന്‍നവനേ യാനൈ മുകത്തവനേ മുത്തിനലം
  ചൊന്‍നവനേ തൂയ്മെയ്ച് ചുകത്തവനേ - എന്‍നവനേ
  ചിറ്പരനേ ഐങ്കരനേ ചെഞ്ചടൈയഞ് ചേകരനേ
  തറ്പരനേ നിന്‍താള്‍ ചരണ്‍.
 • 2. വീറുടൈയായ് വേലുടൈയായ് വിണ്‍ണുടൈയായ് വെറ്പുടൈയായ്
  നീറുടൈയായ് നേയര്‍കടന്‍ നെഞ്ചുടൈയായ് - കൂറു
  മുതല്‍വാഓര്‍ ആറു മുകവാ മുക്കണ്‍ണന്‍
  പുതല്‍വാനിന്‍ താളെന്‍ പുകല്‍.
 • 3. ചീര്‍ചാന്‍റ വേതച് ചെഴുംപൊരുളേ ചിറ്ചൊരുപപ്
  പേര്‍ചാന്‍റ ഉണ്‍മൈപ് പിരമമേ - നേര്‍ചാന്‍റോര്‍
  നാടും പരചിവമേ നായേനുക് കന്‍പുനിന്‍പാല്‍
  നീടും പടിനീ നികഴ്ത്തു.
 • 4. നിനൈപ്പിത്താ നിത്താ നിമലാ എനനീ
  നിനൈപ്പിത്താല്‍ ഏഴൈ നിനൈപ്പേന്‍ - നിനൈപ്പിന്‍
  മറപ്പിത്താലി യാനും മറപ്പേന്‍ എവൈയും
  പിറപ്പിത്തായ് എന്‍നാലെന്‍ പേചു.
 • 5. ഉരുവായ് ഉരുവില്‍ ഉരുവാകി ഓങ്കി
  അരുവായ് അരുവില്‍ അരുവായ് - ഒരുവാമല്‍
  നിന്‍റായേ നിന്‍റ നിനൈക്കാണ്‍പ തെവ്വാറോ
  എന്‍തായേ എന്‍തന്തൈ യേ.
 • 6. വെഞ്ചഞ് ചലമാ വികാരം എനുംപേയ്ക്കു
  നെഞ്ചം പറികൊടുത്തു നിറ്കിന്‍റേന്‍ - അഞ്ചലെന
  എണ്‍തോള്‍ ഇറൈയേ എനൈയടിമൈ കൊള്‍ളമനം
  ഉണ്‍ടോ ഇലൈയോ ഉരൈ.
 • 7. അപ്പാലുന്‍ ചിത്തം അറിയേന്‍ എനക്കംമൈ
  അപ്പാനിന്‍ താളന്‍റി യാര്‍കണ്‍ടായ് - ഇപ്പാരില്‍
  ചാതിഉരു വാക്കുന്‍ തളൈഅവിഴ്ത്തുത് തന്‍മയമാം
  ചോതിഉരു വാക്കുന്‍ തുണൈ.
 • 8. പേരറിവാല്‍ കണ്‍ടും പെരിയോര്‍ അറിയാരേല്‍
  യാരറിവാര്‍ യാനോ അറികിറ്പേന്‍ ചീര്‍കൊള്‍
  വെളിയായ് വെളിക്കുള്‍ വെളിയായ് ഒളിക്കുള്‍
  ഒളിയാകി നിന്‍റ ഉനൈ.
 • 9. വന്തിത്തേന്‍131 പിട്ടുകന്ത വള്‍ളലേ നിന്‍നടിയാന്‍
  ചിന്തിത്തേന്‍ എന്‍റല്‍ ചിരിപ്പന്‍റോ - പന്തത്താഞ്
  ചിന്തുചിന്തിപ് പിത്തെനതു ചിന്തൈയുണിന്‍ പൊന്‍നരുളേ
  വന്തുചിന്തിപ് പിത്തല്‍ മറന്തു.
 • 10. തേനെന്‍റ ഇന്‍ചൊല്‍ തെരിന്തുനിനൈപ് പാടുകിന്‍റേന്‍
  നാനെന്‍ റുരൈത്തല്‍ നകൈഅന്‍റോ - വാന്‍നിന്‍റ
  ഒണ്‍പൊരു­ ഉള്‍ളം ഉവന്തരുളാല്‍ ഇന്‍ചൊല്‍ലും
  വണ്‍പൊരുളും ഈതല്‍ മറന്തു.
 • 11. അണ്‍ടങ്ക ളോഅവറ്റിന്‍ അപ്പാലോ ഇപ്പാലോ
  പണ്‍ടങ്ക ളോചിറ് പരവെളിയോ - കണ്‍തങ്ക
  വെംപെരുമാല്‍ നീത്തവര്‍തം മെയ്യുളമോ തൈയലൊടും
  എംപെരുമാന്‍ നീവാഴ് ഇടം.
 • 12. പൂതമെങ്കേ മറ്റൈപ് പുലനെങ്കേ പല്‍ലുയിരിന്‍
  പേതമെങ്കേ അണ്‍ടമെനും പേരെങ്കേ - നാതമെങ്കേ
  മന്‍വടിവ മെങ്കേ മറൈയെങ്കേ വാന്‍പൊരു­
  പൊന്‍വടിവം കൊള്‍ളാത പോതു.
 • 13. പേരുരുവോ ചോതിപ് പിഴംപാകും ചിന്‍മയത്തിന്‍
  ചീരുരുവോ തേവര്‍ തിരുവുരുവം - നേരുരുവില്‍
  ചാല്‍പുറച്ചേര്‍ അണ്‍ട ചരാചരങ്കള്‍ എല്‍ലാംനും
  കാല്‍വിരറ്പാല്‍ നിന്‍റൊടുങ്കുങ് കാല്‍.
 • 14. ഇന്‍റോ പകലോ ഇരവോ വരുനാളില്‍
  എന്‍റോ അറിയേന്‍ എളിയേനേ - മന്‍റോങ്കും
  തായനൈയായ് നിന്‍നരുളാം തണ്‍ണമുതം ഉണ്‍ടുവന്തു
  നായനൈയേന്‍ വാഴ്കിന്‍റ നാള്‍.
 • 15. മണ്‍ണാചൈ വെറ്പേ മറികടലേ പൊന്‍നാചൈ
  പെണ്‍ണാചൈ ഒന്‍റേഎന്‍ പേരാചൈ - നണ്‍ണാചൈ
  വിട്ടാര്‍ പുകഴും വിടൈയായ്നാന്‍ പൊയ്യാചൈപ്
  പട്ടാല്‍ വരുമേ പതം.
 • 16. തന്തൈയായ് എന്‍നുടൈയ തായായ്ത് തകൈചാന്‍റ
  ചിന്തൈയായ് എന്‍നരുമൈത് തേചികനായ് - മുന്തൈയായ്
  നീടു മറൈമുതലായ് നിന്‍റായെന്‍ നേനെഞ്ചം
  വാടുമെനൈ ആട്കൊള്‍ളാ വാറു.
 • 17. ഊട്ടുകിന്‍റ വല്‍വിനൈയാം ഉട്കയിറ്റാല്‍ ഉള്‍ളിരുന്തേ
  ആട്ടുകിന്‍റ നീതാന്‍ അറിന്തിലൈയോ - വാട്ടുകിന്‍റ
  അഞ്ചുപുല വേടര്‍ക് കറിവൈപ് പറികൊടുത്തെന്‍
  നെഞ്ചുപുലര്‍ന്‍ തേങ്കു നിലൈ.
 • 18. ആമോ അലവോ അറിയേന്‍ ചിറിയേനാന്‍
  താമോ തരനും ചതുമുകനും - താമേ
  അടിയാ തരിക്കും അരചേനിന്‍ ഏവല്‍
  അടിയാര്‍കുറ് റേവലടി യന്‍.
 • 19. ഉന്‍നാല്‍ എനക്കാവ തുണ്‍ടതുനീ കണ്‍ടതുവേ
  എന്‍നാല്‍ ഉനക്കാവ തേതുളതു - ചൊന്‍നാല്‍യാന്‍
  തന്താര്‍വത് തോടും തലൈമേറ്കൊണ്‍ ടുയ്കിറ്പേന്‍
  എന്തായിങ് കൊന്‍റുമറി യേന്‍.
 • 20. ചെന്‍റുരൈപ്പാര്‍ ചൊല്‍ലില്‍ ചിറിയാന്‍ പയമറിയാന്‍
  എന്‍റുരൈപ്പാര്‍ ആങ്കതുമറ് റെന്‍നളവേ - മന്‍റകത്തോയ്
  അഞ്ചേല്‍ വിഴിയാരൈ അന്തകനെന്‍ പാര്‍മൊഴിയൈ
  അഞ്ചേന്‍ ചിറിതും അറിന്തു.
 • 21. എന്തായ്നിന്‍ അന്‍പര്‍തമക് കിന്‍നമുതം ഇട്ടേത്തിച്
  ചിന്താ നലമൊന്‍റുഞ് ചെയ്തറിയേന്‍ - നന്താച്
  ചുവരുണ്‍ട മണ്‍പോലും ചോറുണ്‍ടേന്‍ മണ്‍ണില്‍
  എവരുണ്‍ ടെനൈപ്പോല്‍ ഇയംപു.
 • 22. ഉപ്പിരുന്ത ഓടോ ഓതിയോ ഉലാപ്പിണമോ
  വെപ്പിരുന്ത കാടോ വിനൈച്ചുമൈയോ - ചെപ്പറിയേന്‍
  കണ്‍ണപ്പ രുക്കുക് കനിയനൈയായ് നിറ്പണിയാ
  തുണ്‍ണപ് പരുക്കും ഉടംപു.
 • 23. ഏലാര്‍ മനൈതൊറുംപോയ് ഏറ്റെലുംപുന്‍ തേയനെടുങ്
  കാലായ്ത് തിരിന്തുഴലുങ് കാല്‍കണ്‍ടായ് - മാലാകിത്
  തൊണ്‍ടേ വലഞ്ചെയ്കഴല്‍ തോന്‍റലേ നിന്‍കോയില്‍
  കണ്‍ടേ വലംചെയ്യാക് കാല്‍.
 • 24. ഏചും പിറര്‍മനൈയില്‍ ഏങ്കഅവര്‍ ഈയുമരൈക്
  കാചും പെറവിരിക്കും കൈകണ്‍ടായ് - മാചുന്ത
  വിണ്‍ടുഞ് ചിരങ്കുനിക്കും വിത്തകനേ നിന്‍തലത്തൈക്
  കണ്‍ടുഞ് ചിരങ്കുവിയാക് കൈ.
 • 25. വെങ്കോടൈ ആതപത്തിന്‍ വീഴ്നീര്‍ വറന്തുലര്‍ന്തു
  മങ്കോടൈ യാതല്‍ വഴക്കന്‍റോ - എങ്കോനിന്‍
  ചീര്‍ചിന്താച് ചേവടിയിന്‍ ചീര്‍കേട്ടും ആനന്ത
  നീര്‍ചിന്താ വന്‍കണ്‍ നിലൈ.
 • 26. വായന്‍റേല്‍ വെംമലഞ്ചെല്‍ വായ്അന്‍റേല്‍ മാനരക
  വായന്‍റേല്‍ വല്‍വെറിനായ് വായെന്‍പാം - തായെന്‍റേ
  ഊഴ്ത്താതാ ഏത്തും ഉടൈയായ് ചിവഎന്‍റേ
  വാഴ്ത്താതാര്‍ നാറ്റപ്പാഴ് വായ്.
 • 27. വീട്ടാര്‍ ഇറൈനീ വിടൈമേല്‍ വരുംപവനി
  കാട്ടാ തടൈത്ത കതവന്‍റോ - നാട്ടാതി
  നല്‍ലത് തുളൈയാ നതിച്ചടൈയായ് എന്‍നുഞ്ചീര്‍ച്
  ചെല്‍ലത് തുളൈയാച് ചെവി.
 • 28. പുല്‍ലങ് കണനീര്‍പ് പുഴൈയെന്‍കോ പുറ്റെന്‍കോ
  ചൊല്‍ലും പചുമട് ടുളൈയെന്‍കോ - ചൊല്‍ലുഞ്ചീര്‍
  വീയാത പിഞ്ഞകപ്പേര്‍ മെല്‍ലിനത്തിന്‍ നല്‍ലിചൈതാന്‍
  തോയാത നാചിത് തുളൈ.
 • 29. തോറ്റമിലാക് കണ്‍ണുഞ് ചുവൈയുണരാ നാവുതികഴ്
  നാറ്റം അറിയാത നാചിയുമോര്‍ - മാറ്റമുന്താന്‍
  കേളാച് ചെവിയുങ്കൊള്‍ കീഴ്മുകമേ നീറ്റണിതാന്‍
  മൂളാതു പാഴ്ത്ത മുകം.
 • 30. മാന്‍റാം ഉലക വഴക്കിന്‍ പടിമതിത്തു
  മൂന്‍റാ വകിര്‍ന്തേ മുടൈനാറ - ഊന്‍റാ
  മലക്കൂടൈ ഏറ്റുകിനു മാണാതേ തെന്‍പാല്‍
  തലക്കൂടല്‍ താഴാത് തലൈ.
 • 31. കല്‍ലെന്‍കോ നീരടൈക്കുങ് കല്‍ലെന്‍കോ കാന്‍കൊള്‍കരുങ്
  കല്‍ലെന്‍കോ കാഴ്വയിരക് കല്‍ലെന്‍കോ - ചൊല്‍ലെന്‍കോ
  ഇന്‍റാ ലെനിലോ എടുത്താളെം മീന്‍റാണേര്‍
  നിന്‍താള്‍ നിനൈയാത നെഞ്ചു.
 • 32. ചൊല്‍ലുകിന്‍റ ഉള്‍ളുയിരൈച് ചോര്‍വുറ് റിടക്കുളിര്‍ന്തു
  കൊല്‍ലുകിന്‍റ നഞ്ചില്‍ കൊടിതന്‍റോ - ഒല്‍ലുമന്‍റത്
  തെംമാനിന്‍ താട്കമല മെണ്‍ണാതു പാഴ്വയിറ്റില്‍
  ചുംമാ അടൈക്കിന്‍റ ചോറു.
 • 33. ചോര്‍പടൈത്തുച് ചോറെന്‍റാല്‍ തൊണ്‍ടൈവിക്കിക് കൊണ്‍ടുനടു
  മാര്‍പടൈത്തുച് ചാവുകിനും മാനന്‍റേ - ചീര്‍പടൈക്ക
  എണ്‍ണുവാര്‍ എണ്‍ണും ഇറൈവാനിന്‍ താളേത്താ
  തുണ്‍ണുവാര്‍ ഉണ്‍ണും ഇടത്തു.
 • 34. ഓകോ കൊടിതേ ഉറുംപുലൈയര്‍ ഇല്‍ലിനിടത്
  തേകോ വതൈത്തുണ്‍ ചെയലന്‍റോ - വാകോര്‍തം
  വാഴ്മനൈയില്‍ ചെല്‍ലാതു വള്‍ളനിനൈ ഏത്താതാര്‍
  പാഴ്മനൈയില്‍ ചെന്‍റുണ്‍ പതു.
 • 35. വീയുമിടു കാട്ടകത്തുള്‍ വേംപിണത്തിന്‍ വെന്തചൈയൈപ്
  പേയുമുടന്‍ ഉണ്‍ണഉണ്‍ണും പേറന്‍റോ - തോയുമയല്‍
  നീങ്കഅരുള്‍ ചെയ്വോയ്വെണ്‍ണീറണിയാര്‍ തീമനൈയില്‍
  ആങ്കവരോ ടുണ്‍ണു മതു.
 • 36. കണ്‍കുഴൈന്തു വാടും കടുനരകിന്‍പേരുരൈക്കില്‍
  ഒണ്‍കുഴന്തൈ യേനുമുലൈ ഉണ്‍ണാതാല്‍ - തണ്‍കുഴൈയ
  പൂണ്‍ടാതാര്‍ക് കൊന്‍റൈപ് പുരിചടൈയോയ് നിന്‍പുകഴൈ
  വേണ്‍ടാതാര്‍ വീഴ്ന്തു വിരൈന്തു.
 • 37. കണ്‍ണുതലേ നിന്‍താള്‍ കരുതാരൈ നേചിക്ക
  എണ്‍ണുതലേ ചെയ്യേന്‍മറ് റെണ്‍ണുവനേല്‍ - മണ്‍ണുലകില്‍
  ആമിടത്തു നിന്‍നടിയാര്‍ക് കാചൈയുരൈത് തില്‍ലൈയെന്‍പാര്‍
  പോമിടത്തിറ് പോവേന്‍ പുലര്‍ന്തു.
 • 38. അങ്കണനേ നിന്‍നടിക്കോര്‍ അന്‍പിലരൈച് ചാര്‍ന്തോര്‍തം
  വങ്കണമേ132 വൈപ്പതിനാന്‍ വൈത്തേനേല്‍ - അങ്കണത്തില്‍
  നീര്‍പോല്‍ എനതു നിലൈകെടുക നിറ്പഴിചൊറ്
  റാര്‍പോ ലഴിക തളര്‍ന്തു.
 • 39. പൂവൈവിട്ടുപ് പുല്‍ലെടുപ്പാര്‍ പോലുന്‍ തിരുപ്പാതത്
  തേവൈവിട്ടു വെംപിറവിത് തേവര്‍കളൈക് - കോവൈയിട്ടുക്
  കൂവുവാര്‍ മറ്റവരൈക് കൂടിയിടേന്‍ കൂടുവനേല്‍
  ഓവുവാ രാവ133 ലുനൈ.
 • 40. യാതോ കനറ്കണ്‍ യമതൂതര്‍ കായ്ച്ചുകരുന്‍
  താതോ തഴറ്പിഴംപോ താനറിയേന്‍ - മീതോങ്കു
  നാട്ടാര്‍താര്‍ക് കൊന്‍റൈ നതിച്ചടൈയോയ് അഞ്ചെഴുത്തൈ
  നാട്ടാതാര്‍ വായ്ക്കു നലം.
 • 41. എന്‍നെഞ്ചോര്‍ കോയില്‍ എനക്കൊണ്‍ടോയ് നിന്‍നിനൈയാര്‍
  തന്‍നെഞ്ചോ കല്‍ലാമച് ചാംപിണത്താര്‍ - വന്‍നെഞ്ചില്‍
  ചാര്‍ന്തവര്‍ക്കും മറ്റവരൈത് താനോക്കി വാര്‍ത്തൈചൊല
  നേര്‍ന്തവര്‍ക്കും കല്‍ലാകും നെഞ്ചു.
 • 42. വെള്‍ളമുതും തേനും വിയന്‍കരുംപും മുക്കനിയിന്‍
  ഉള്‍ളമുതും തെള്‍ളമുതും ഒവ്വാതാല്‍ കള്‍ളമിലാ
  നിന്‍നന്‍പര്‍ തംപുകഴിന്‍ നീള്‍മതുരന്‍ തന്‍നൈഇനി
  എന്‍നെന്‍പ തൈയാ ഇയംപു.
 • 43. പണ്‍ണാലുന്‍ ചീരിനൈച്ചം പന്തര്‍ചൊല വെള്‍ളെലുംപു
  പെണ്‍ണാന തെന്‍പാര്‍ പെരിതന്‍റേ - അണ്‍ണാഅച്
  ചൈവവടി വാഞാന ചംപന്തര്‍ ചീരുരൈക്കില്‍
  തെയ്വവടി വാഞ്ചാംപര്‍ ചേര്‍ന്തു.
 • 44. എങ്കോവേ യാന്‍പുകലി എംപെരുമാന്‍ തന്‍മണത്തില്‍
  അങ്കോര്‍ പൊരുട്ചുമൈയാള്‍ ആനേനേല്‍ - ഇങ്കേനിന്‍
  താള്‍വരുന്ത വേണ്‍ടേന്‍ തടൈപട്ടേന്‍ ആതലിനിന്‍
  നാള്‍വരുന്ത വേണ്‍ടുകിന്‍റേന്‍ നാന്‍.
 • 45. പൂവുക് കരൈയരുംവാന്‍ പുങ്കവരും പോറ്റുതിരു
  നാവുക് കരൈയരെനു നന്‍നാമ - മേവുറ്റ
  തൊണ്‍ടര്‍ക്കു നീകട്ടുച് ചോറെടുത്തായ് എന്‍ററിന്തോ
  തൊണ്‍ടര്‍ക്കുത് തൊണ്‍ടനെന്‍പാര്‍ ചൊല്‍.
 • 46. എംപരവൈ134 യോമണ്‍ ണിടന്തലൈന്താന്‍ ചുന്തരനാര്‍
  തംപരവൈ വീട്ടുത് തലൈക്കടൈയായ് - വെംപണൈയായ്
  വായിറ് പടിയായ് വടിവെടുക്ക നേര്‍ന്തിലനേ
  മായപ്പെയര്‍ നീണ്‍ട മാല്‍.
 • 47. നണ്‍ണിത് തലൈയാല്‍ നടക്കിന്‍റോം എന്‍പതെങ്കള്‍
  മണ്‍ണില്‍ പഴൈയ വഴക്കങ്കാണ്‍ - പണ്‍ണിറ്ചൊല്‍
  അംമൈയാര്‍ വാമത്തോയ് ആയിനുമുന്‍ കാരൈക്കാല്‍
  അംമൈയാര്‍ പോനടന്താര്‍ ആര്‍.
 • 48. വേത മുടിവോ വിളങ്കാ കമമുടിവോ
  നാത മുടിവോ നവില്‍കണ്‍ടായ് - വാതമുറു
  മാചകര്‍ക്കുള്‍ നില്‍ലാ മണിച്ചുടരേ മാണിക്ക
  വാചകര്‍ക്കു നീഉരൈത്ത വാറു.
 • 49. ആര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ ചേയ്ക്കറിയിട് ടാരേ ചിറുത്തൊണ്‍ടപ്
  പേര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ ആയിടിലെം പെംമാനേ - ഓര്‍തൊണ്‍ടേ
  നായ്ക്കുങ് കടൈപ്പട്ട നാങ്കളെന്‍പേം എങ്കള്‍മുടൈ
  വായ്ക്കിങ് കിഃ¤തോര്‍ വഴക്കു.
 • 50. കോള്‍കൊണ്‍ട നഞ്ചങ് കുടിയേനോ കൂര്‍കൊണ്‍ട
  വാള്‍കൊണ്‍ടു വീചി മടിയേനോ - കീള്‍കൊണ്‍ട
  അങ്കോവ ണത്തഴകാ അംപലവാ നിന്‍പുകഴൈ
  ഇങ്കോതി വാഴ്ത്താത യാന്‍.
 • 51. ആയാക് കൊടിയേനുക് കന്‍പുടൈയായ് നീഅരുളിങ്
  കീയാക് കുറൈയേ ഇലൈകണ്‍ടായ് - മായാറ്കും
  വിള്‍ളാത് തിരുവടിക്കീഴ് വിണ്‍ണപ്പം യാന്‍ചെയ്തു
  കൊള്‍ളാക് കുറൈയേ കുറൈ.
 • 52. പെറ്റിടുതായ് പോല്‍വതുനിന്‍ പെറ്റിയെന്‍പേന്‍ പിള്‍ളൈയതു
  മറ്റഴുതാല്‍ കേട്ടും വരാതങ്കേ - ചറ്റിരുക്കപ്
  പെറ്റാള്‍ പൊറുപ്പള്‍ പിരാനീ പൊറുക്കിനുനിന്‍
  പൊറ്റാള്‍ പൊറാഎം പുലംപു.
 • 53. പൊന്‍പോല്‍ പൊറുമൈയുളാര്‍ പുന്തിവിടായ് നീഎന്‍പാര്‍
  എന്‍പോല്‍ പൊറുമൈയുളാര്‍ യാര്‍കണ്‍ടായ് - പുന്‍പോക
  അല്‍ലാം പടിചിനങ്കൊണ്‍ ടാണവഞ്ചെയ് ഇന്‍നാമൈ
  എല്‍ലാം പൊറുക്കിന്‍റേന്‍ യാന്‍.
 • 54. മുന്‍മണത്തില്‍ ചുന്തരരൈ മുന്‍വലുവില്‍ കൊണ്‍ടതുപോല്‍
  എന്‍മണത്തില്‍ നീവന്‍ തിടാവിടിനും - നിന്‍കണത്തില്‍
  ഒന്‍റും ഒരുകണംവന്‍ തുറ്റഴൈക്കില്‍ ചെയ്തതന്‍റി
  ഇന്‍റും ഒരുമണഞ്ചെയ് വേന്‍.
 • 55. ചെയ്യാര്‍ അഴലേനിന്‍ ചെംമേനി എന്‍നിനുംഎന്‍
  അയ്യാനിന്‍ കാല്‍പിടിത്തറ് കഞ്ചേന്‍കാണ്‍ - മെയ്യാഇഞ്
  ഞാന്‍റുകണ്‍ടു നാന്‍മകിഴ നന്തൊണ്‍ടന്‍ എന്‍റെനൈയും
  ഏന്‍റുകൊണ്‍ ടാല്‍പോതും എനക്കു.
 • 56. എന്‍പാലോ എന്‍പാല്‍ ഇരാതോടു കിന്‍റമനത്
  തിന്‍പാലോ അംമനത്തൈച് ചേര്‍മായൈ - തന്‍പാലോ
  യാര്‍പാല്‍ പിഴൈയുളതോ യാനറിയേന്‍ എന്‍നംമൈ
  ഓര്‍പാല്‍ കൊളനിന്‍റോയ് ഓതു.
 • 57. നാണവത്തി നേന്‍റനൈയോ നായേനൈ മൂടിനിന്‍റ
  ആണവത്തൈ യോനാന്‍ അറിയേനേ - വീണവത്തില്‍
  തീങ്കുടൈയായ് എന്‍നഇവണ്‍ ചെയ്പിഴൈയൈ നോക്കിഅരുട്
  പാങ്കുടൈയായ് തണ്‍ടിപ് പതു.
 • 58. എച്ചം പെറുമുലകോര്‍ എട്ടിമര മാനാലും
  പച്ചെന്‍ റിരുക്കപ് പകര്‍വാര്‍കാണ്‍ - വെച്ചെന്‍റ
  നഞ്ചനൈയേന്‍ കുറ്റമെലാം നാടാതു നാതഎനൈ
  അഞ്ചനൈയേല്‍ എന്‍പായ് അമര്‍ന്തു.
 • 59. കറ്ററിയേന്‍ നിന്‍നടിച്ചീര്‍ കറ്റാര്‍ കഴകത്തില്‍
  ഉറ്ററിയേന്‍ ഉണ്‍മൈ ഉണര്‍ന്തറിയേന്‍ - ചിറ്ററിവേന്‍
  വന്‍ചെയ്വേല്‍ നേര്‍വിഴിയാര്‍ മൈയലിനേന്‍ മാതേവാ
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ നിന്‍നരുളിന്‍ റേല്‍.
 • 60. മെയ്താന്‍ ഉടൈയോര്‍ വിരുംപുകിന്‍റ നിന്‍അരുളെന്‍
  ചെയ്താല്‍ വരുമോ തെരിയേനേ - പൊയ്താവു
  നെഞ്ചിനേന്‍ മന്‍റുള്‍ നിരുത്താ നിനൈക്കേട്ക
  അഞ്ചിനേന്‍ അന്‍പിന്‍മൈ യാല്‍.
 • 61. മാതേവാ ഓവാ മരുന്തേവാ മാമണിഇപ്
  പോതേവാ എന്‍റേ പുലംപുറ്റേന്‍ - നീതാവാ
  യാനാലുന്‍ ചിത്ത മറിയേന്‍ ഉടംപൊഴിന്തു
  പോനാലെന്‍ ചെയ്വേന്‍ പുകല്‍.
 • 62. കൊന്‍ചെയ്താറ് കേറ്റിടുമെന്‍ കുറ്റമെലാം ഐയഎനൈ
  എന്‍ചെയ്താല്‍ തീര്‍ന്തിടുമോ യാനറിയേന്‍ - മുന്‍ചെയ്തോയ്
  നിന്‍പാല്‍ എനൈക്കൊടുത്തേന്‍ നീചെയ്ക അന്‍റിഇനി
  എന്‍പാല്‍ ചെയലൊന്‍ റിലൈ.
 • 63. എണ്‍ണിലെളി യേന്‍തവിര എല്‍ലാ ഉയിര്‍കളുനിന്‍
  തണ്‍ണിലകുന്‍ താ­ഴല്‍ ചാര്‍ന്തിടുങ്കാണ്‍ - മണ്‍ണില്‍വരുന്‍
  തീങ്കെന്‍റ എല്‍ലാമെന്‍ ചിന്തൈയിചൈന്‍ തുറ്റനമറ്
  റാങ്കൊന്‍റും ഇല്‍ലാമൈ യാല്‍.
 • 64. താരംവിറ്റുഞ് ചേയ്വിറ്റുന്‍ തന്‍നൈവിറ്റും പൊയ്യാത
  വാരംവൈത്താന്‍ മുന്‍നിങ്കോര്‍ മന്‍നനെന്‍പര്‍ - നാരംവൈത്ത
  വേണിപ് പിരാനതുതാന്‍ മെയ്യാമേല്‍ അന്‍റെനൈനീ
  ഏണിറ് പിറപ്പിത്ത തില്‍.
 • 65. ഉള്‍ളൊന്‍റ നിന്‍നടിക്കന്‍ പുറ്ററിയേന്‍ എന്‍നുളത്തിന്‍
  വെള്‍ളെന്‍റ വന്‍മൈ വിളങ്കാതോ - നള്‍ളൊന്‍റ
  അച്ചങ്കൊണ്‍ ടേനൈനിനക് കന്‍പനെന്‍പര്‍ വേഴത്തിന്‍
  എച്ചങ്കണ്‍ ടാറ്പോല വേ.
 • 66. നീത്താടുഞ്136 ചെഞ്ചടൈയായ് നീള്‍വേടങ് കട്ടിവഞ്ചക്
  കൂത്താടു കിന്‍റേനൈക് കൊണ്‍ടുചിലര്‍ - കൂത്താനിന്‍
  പത്തനെന്‍പര്‍ എന്‍നോ പകല്‍വേടത് താര്‍ക്കുമിങ്കു
  വിത്തമിലാ137 നായേറ്കും വേറു.
 • 67. അന്‍പുടൈയാര്‍ ഇന്‍ചൊല്‍ അമുതേറു നിന്‍ചെവിക്കേ
  ഇന്‍പുടൈയായ് എന്‍പൊയ്യും ഏറ്കുങ്കൊല്‍ - തുന്‍പുടൈയേന്‍
  പൊയ്യുടൈയേന്‍ ആയിനുനിന്‍ പൊന്‍നരുളൈ വേണ്‍ടുമൊരു
  മെയ്യുടൈയേന്‍ എന്‍കോ വിരൈന്തു.
 • 68. എന്‍നാ രുയിര്‍ക്കുയിരാം എംപെരുമാന്‍ നിന്‍പതത്തൈ
  ഉന്‍നാര്‍ ഉയിര്‍ക്കുറുതി ഉണ്‍ടോതാന്‍ - പൊന്‍നാകത്
  താര്‍ക്കും ചതുമുകര്‍ക്കും താനത്ത138വര്‍ക്കുമറ്റൈ
  യാര്‍ക്കും പുകലുന്‍ അരുള്‍.
 • 69. വെള്‍ളൈപ് പിറൈഅണിന്ത വേണിപ് പിരാനേനാന്‍
  പിള്‍ളൈപ് പിരായത്തില്‍ പെറ്റാളൈ - എള്‍ളപ്
  പൊറുത്താള്‍അത് തായില്‍ പൊറുപ്പുടൈയോയ് നീതാന്‍
  വെറുത്താല്‍ ഇനിഎന്‍ചെയ് വേന്‍.
 • 70. ആയിരമന്‍റേനൂറും അന്‍റേഈ രൈന്തന്‍റേ
  ആയിരംപേര്‍ എന്തൈഎഴുത് തൈന്തേകാണ്‍ - നീഇരവും
  എല്‍ലു നിനൈത്തിയെന ഏത്തുകിനും എന്തായ്വീണ്‍
  ചെല്‍ലുമനം എന്‍ചെയ്കേന്‍ ചെപ്പു.
 • 71. വഞ്ചന്‍ തരുങ്കാമ വാഴ്ക്കൈയിടൈച് ചിക്കിയഎന്‍
  നെഞ്ചന്‍ തിരുത്തി നിലൈത്തിലൈയേ - എഞ്ചങ്
  കരനേ മഴുക്കൊള്‍ കരനേ അരനേ
  വരനേ ചിതംപരനേ വന്തു.
 • 72. താഴ്വിക്കും വഞ്ചച് ചകമാല്‍ ഒഴിത്തെന്‍നൈ
  വാഴ്വിക്കും നല്‍ല മരുന്തെന്‍കോ - വീഴ്വിക്കും
  ഈങ്കാന മായൈ ഇകന്തോര്‍ക് കരുള്‍വോയ്നിന്‍
  പാങ്കാന ചെംപൊറ് പതം.
 • 73. ഏചൊലിക്കു മാനിടനായ് ഏന്‍പിറന്തേന്‍ തൊണ്‍ടര്‍കടന്‍
  തൂചൊലിപ്പാന്‍ കല്‍ലാകത് തോന്‍റിലനേ - തൂചൊലിപ്പാന്‍
  കല്‍ലാകത് തോന്‍റുവനേല്‍ കാളകണ്‍ടാ നായേനുക്
  കെല്‍ലാ നലമുമുള തേ.
 • 74. കുറ്റം പലചെയിനുങ് കോപഞ് ചെയാതവരുള്‍
  ചിറ്റം പലമുറൈയുഞ് ചിറ്പരനേ - വെറ്റംപല്‍
  പൊയ്വിട്ടാല്‍ അന്‍റിപ് പുരന്തരുളേന്‍ എന്‍റെനൈനീ
  കൈവിട്ടാല്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ കാണ്‍.
 • 75. തീക്കുണത്താര്‍ യാവരുമെന്‍ ചീടരെനില്‍ എന്‍നുടൈയ
  തീക്കുണത്തിന്‍ എല്‍ലൈഎവര്‍ തേര്‍കിറ്പാര്‍ - ഊക്കമികു
  നല്‍ലോര്‍ക് കളിക്കു നതിച്ചടൈയോയ് എറ്കരുളില്‍
  എല്‍ലോര്‍ക്കും ഐയുറവാ മേ.
 • 76. ഇന്‍പടൈയാന്‍ റന്‍പുടൈയാന്‍ എന്‍റേഴൈ യേന്‍തലൈമേല്‍
  അന്‍പുടൈയായ് നീയമൈപ്പിത് തായിതറ്കു - വന്‍പടൈയാ
  തെവ്വണ്‍ണം നിന്‍നെഞ് ചിചൈന്തതോ അന്‍നാളില്‍
  ഇവ്വണ്‍ണം എന്‍ററികി ലേന്‍.
 • 77. ഏയ്പ്പിറപ്പൊന്‍ റില്‍ലാതോയ് എന്‍പിറപ്പിന്‍ ഏഴ്മടങ്കോര്‍
  പേയ്പ്പിറപ്പേ നല്‍ല പിറപ്പന്തോ - വായ്പ്പുലകം
  വഞ്ചമെനത് തേക മറൈത്തടിമണ്‍ വൈയാമല്‍
  അഞ്ചിനിന്‍നോ ടാടും അതു.
 • 78. കോടും പിറൈച്ചടൈയോയ് കോളുങ് കുറുംപുഞ്ചാക്
  കാടും പിണിമൂപ്പുങ് കാണാര്‍കാണ്‍ - നീടുനിനൈക്
  കണ്‍ടാര്‍ അടിപ്പൊടിയൈക് കണ്‍ടാര്‍ തിരുവടിയൈക്
  കണ്‍ടാര്‍ വടിവുകണ്‍ടാര്‍ കള്‍.
 • 79. മാലെങ്കേ വേതനുയര്‍ വാഴ്വെങ്കേ ഇന്തിരന്‍ചെങ്
  കോലെങ്കേ വാനോര്‍ കുടിയെങ്കേ - കോലഞ്ചേര്‍
  അണ്‍ടമെങ്കേ അവ്വവ് വരുംപൊരുളെങ് കേനിനതു
  കണ്‍ടമങ്കേ നീലമുറാക് കാല്‍.
 • 80. എവ്വേളൈ യോവരുങ്കൂറ് റെംപാലെന്‍ റെണ്‍ണുകിന്‍റ
  അവ്വേളൈ തോറും അഴുങ്കുറ്റേന്‍ - ചെവ്വേളൈ
  മിക്കളിത്തോയ് നിന്‍കഴറ്കാല്‍ വീരത്തൈ എണ്‍ണുതൊറും
  എക്കളിത്തു വാഴ്കിന്‍റേന്‍ യാന്‍.
 • 81. തുറ്ചങ്കത് തോര്‍കണമുന്‍ തോയാതു നിന്‍നടിയര്‍
  ചറ്ചങ്കത് തെന്‍റനൈനീ താന്‍കൂട്ടി - നറ്ചങ്കക്
  കാപ്പാന്‍ പുകഴുന്‍ കഴറ്പുകഴൈക് കേട്പിത്തുക്
  കാപ്പായ് ഇഃ¤തെന്‍ കരുത്തു.
 • 82. എന്‍നമുതേ മുക്കണ്‍ ഇറൈയേ നിറൈഞാന
  ഇന്‍നമുതേ നിന്‍നടിയൈ ഏത്തുകിന്‍റോര്‍ - പൊന്‍നടിക്കേ
  കാതലുറ്റുത് തൊണ്‍ടുചെയക് കാതല്‍കൊണ്‍ടേന്‍ എറ്കരു­
  കാതലുറ്റുച് ചെയ്തല്‍ കടന്‍.
 • 83. ആരാ അമുതേ അരുട്കടലേ നായേന്‍റന്‍
  പേരാത വഞ്ചപ് പിഴൈനോക്കി - യാരേനു
  നിന്‍പോല്‍വാര്‍ ഇല്‍ലാതോയ് നീയേ പുറംപഴിത്താല്‍
  എന്‍പോല്‍വാര്‍ എന്‍ചൊല്‍ലാര്‍ ഈങ്കു.
 • 84. മെയ്യാക നിന്‍നൈവിട വേറോര്‍ തുണൈയില്‍ലേന്‍
  ഐയാ അതുനീ അറിന്തതുകാണ്‍ - പൊയ്യാന
  തീതുചെയ്വേന്‍ തന്‍പിഴൈയൈച് ചിത്തങ് കുറിത്തിടില്‍യാന്‍
  യാതുചെയ്വേന്‍ അന്തോ ഇനി.
 • 85. തിണ്‍ണം അറിയാച് ചിറിയേന്‍ ഉളത്തിരുക്കും
  എണ്‍ണം അറിന്തായ് ഇരങ്കുകിലായ് - അണ്‍ണലുന്‍പാല്‍
  നിത്തം ഇരങ്കാഎന്‍ നെഞ്ചമര്‍ന്ത താലോനിന്‍
  ചിത്തം ഇരങ്കാച് ചെയല്‍.
 • 86. കൊന്‍നഞ്ചേന്‍ തന്‍പിഴൈയൈക് കൂര്‍ന്തുറ്റു നാനിനൈക്കില്‍
  എന്‍നെഞ്ചേ എന്‍നൈ എരിക്കുങ്കാണ്‍ - മന്‍നുഞ്ചീര്‍
  എന്തായ്നിന്‍ ചിത്തത്തിറ് കേതാമോ നാനറിയേന്‍
  ചിന്താ കുലനെന്‍ചെയ് വേന്‍.
 • 87. നിന്‍നന്‍പര്‍ തംപാല്‍ നിറുത്തുതിയോ അന്‍റിഎനൈപ്
  പൊന്‍നന്‍പര്‍ തംപാല്‍ പുണര്‍ത്തുതിയോ - പൊന്‍നന്‍പര്‍
  വൈവമേ എന്‍നും വറിയേന്‍ അറിയേനെന്‍
  തെയ്വമേ നിന്‍റന്‍ ചെയല്‍.
 • 88. എന്‍ചിറുമൈ നോക്കാ തെനക്കരുളല്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റേ
  നിന്‍പെരുമൈ നോക്കിഇങ്കു നിറ്കിന്‍റേന്‍ - എന്‍പെരുമ
  യാതോനിന്‍ ചിത്തം അറിയേന്‍ അടിയേറ്കെപ്
  പോതോ അരുള്‍വായ് പുകല്‍.
 • 89. എന്തായെന്‍ കുറ്റമെലാം എണ്‍ണുങ്കാല്‍ ഉള്‍നടുങ്കി
  നൊന്താ കുലത്തിന്‍ നുഴൈകിന്‍റേന്‍ - ചിന്താത
  കാള മകിഴ്നിന്‍ കളക്കരുണൈ എണ്‍ണുതൊറും
  മീളമകിഴ് കിന്‍റേന്‍ വിരൈന്തു.
 • 90. എള്‍ളലേ എന്‍നിനുമോര്‍ ഏത്തുതലായ്ക് കൊണ്‍ടരുളെം
  വള്‍ളലേ എന്‍റനൈനീ വാഴ്വിത്താല്‍ - തള്‍ളലേ
  വേണ്‍ടുമെന യാരേ വിളംപുവാര്‍ നിന്‍നടിയര്‍
  കാണ്‍ടുമെനച് ചൂഴ്വാര്‍ കളിത്തു.
 • 91. വേണിക്ക മേവൈത്ത വെറ്പേ വിലൈയില്‍ലാ
  മാണിക്ക മേകരുണൈ മാകടലേ - മാണിക്കു
  മുന്‍പൊറ് കിഴിയളിത്ത മുത്തേഎന്‍ ആരുയിര്‍ക്കു
  നിന്‍പൊറ് കഴലേ നിലൈ.
 • 92. മുത്തേവര്‍ പോറ്റു മുതറ്റേവ നിന്‍നൈയന്‍റി
  എത്തേവര്‍ ചറ്റേ എടുത്തുരൈനീ - പിത്തേന്‍ചെയ്
  കുറ്റമെലാം ഇങ്കോര്‍ കുണമാകക് കൊണ്‍ടെന്‍നൈ
  അറ്റമിലാ താള്‍കിന്‍ റവര്‍.
 • 93. കങ്കൈച് ചടൈയായ്മുക് കണ്‍ണുടൈയായ് കട്ചെവിയാം
  അങ്കച് ചുടൈയായ് അരുളുടൈയായ് - മങ്കൈക്
  കൊരുകൂ റളിത്തായ് ഉനൈത്തൊഴുമിന്‍ നായേന്‍
  ഇരുകൂ റളിത്തേന്‍ ഇടര്‍ക്കു.
 • 94. പേചത് തെരിയേന്‍ പിഴൈയറിയേന്‍ പേതുറിനും
  കൂചത് തെരിയേന്‍ കുണമറിയേന്‍ - നേചത്തില്‍
  കൊള്‍ളുവാര്‍ ഉന്‍നടിമൈക് കൂട്ടത്താര്‍ അല്‍ലാതാര്‍
  എള്‍ളുവാര്‍ കണ്‍ടായ് എനൈ.
 • 95. ഊണേ ഉടൈയേഎന്‍ റുട്കരുതി വെട്കമിലേന്‍
  വീണേനന്‍ നാളൈ വിടുകിന്‍റേന്‍ - കാണേനിന്‍
  ചെംപാത മേഎന്‍റുന്‍ തീരാപ് പൊരുളെന്‍റു
  നംപാത നായടിയേന്‍ നാന്‍.
 • 96. ചിവമേ ചിവഞാനച് ചെല്‍വമേ അന്‍പര്‍
  നവമേ തവമേ നലമേ നവമാം
  വടിവുറ്റ തേവേനിന്‍ മാക്കരുണൈ യന്‍റോ
  പടിവുറ്റ എന്‍നുട് പയന്‍.
 • 97. കോളാക്കിക് കൊള്‍ളുങ് കൊടിയേ നൈയുനിനക്കോര്‍
  ആളാക്കിക് കൊള്‍ളറ് കമൈവായേല്‍ - നീളാക്കുഞ്
  ചെങ്കേച വേണിച് ചിവനേഎന്‍ ആണവത്തിറ്
  കെങ്കേ ഇടങ്കാണ്‍ ഇയംപു.
 • 98. തിണ്‍ണഞ്ചറ് റീന്തിടനിന്‍ ചിത്തം ഇരങ്കാത
  വണ്‍ണഞ്ചറ് റേതെരിയ വന്തതുകാണ്‍ - എണ്‍ണെഞ്ചില്‍
  ഇത്തനൈയു മെന്‍വിനൈകള്‍ നീങ്കില്‍ ഇരുക്കഅണ്‍ടം
  എത്തനൈയും പോതാമൈ എന്‍റു.
 • 99. ഇണ്‍ടൈച് ചടൈയോയ് എനക്കരുള എണ്‍ണുതിയേല്‍
  തൊണ്‍ടൈപ് പെറുമെന്‍ തുയരെല്‍ലാം - ചണ്‍ടൈക്കിങ്
  കുയ്ഞ്ചേ139 മെനഓടും ഓട്ടത്തിറ് കെന്‍നുടൈയ
  നെഞ്ചേ പിറകിടുങ്കാണ്‍ നിന്‍റു.
 • 100. കണ്‍ണാ ണിഴുതൈകള്‍പാറ് കാട്ടിക് കൊടുക്കിലെനൈ
  അണ്‍ണാ അരുളുക് കഴകന്‍റേ - ഉണ്‍ണാടു
  നിന്‍നടിയാര്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നീരിവനൈച് ചേര്‍ത്തിടുമിന്‍
  എന്‍നടിയാന്‍ എന്‍പായ് എടുത്തു.
 • 101. കണ്‍ണപ്പന്‍ ഏത്തുനുതറ് കണ്‍ണപ്പ മെയ്ഞ്ഞാന
  വിണ്‍ണപ്പ നിന്‍റനക്കോര്‍ വിണ്‍ണപ്പം - മണ്‍ണിറ്ചില്‍
  വാനവരൈപ് പോറ്റും മതത്തോര്‍ പലരുണ്‍ടു
  നാനവരൈച് ചേരാമല്‍ നാട്ടു.
 • 102. പൊന്‍നിന്‍ റൊളിരും പുരിചടൈയോയ് നിന്‍നൈയന്‍റിപ്
  പിന്‍നൊന്‍ ററിയേന്‍ പിഴൈനോക്കി - എന്‍നൈ
  അടിത്താലു നീയേ അണൈത്താലു നീയേ
  പിടിത്തേനുന്‍ പൊറ്പാതപ് പേറു.
 • 103. തുറ്കുണത്തില്‍ വേറു തൊടര്‍വേന്‍ എനിനുമറ്റൈ
  നറ്കുണത്തില്‍ ഉന്‍ചീര്‍ നയപ്പേന്‍കാണ്‍ - ചിറ്കുണത്തോയ്
  കൂറ്റുതൈത്ത നിന്‍പൊറ് കുരൈകഴറ്പൂന്‍ താളറിക
  വേറ്റുരൈത്തേ നില്‍ലൈ വിരിത്തു.
 • 104. ഇപ്പാരില്‍ എന്‍പിഴൈകള്‍ എല്‍ലാം പൊറുത്തരുളെന്‍
  അപ്പാനിന്‍ താട്കേ അടൈക്കലങ്കാണ്‍ - ഇപ്പാരില്‍
  നാനിനതു താ­ഴല്‍ നണ്‍ണുമട്ടും നിന്‍നടിയര്‍
  പാനിനതു ചീര്‍കേട്കപ് പണ്‍.

  • 130. മന്‍നവനേ - തൊ.വേ.1; 2. പൊ. ചു., പി. ഇരാ., ച. മു. ക., ചെന്‍നൈപ് പതിപ്പുകള്‍.
  • 131. വന്തി തേന്‍ എനറ്പാലതു വന്തിത്തേന്‍ എന വിരിത്തല്‍ വികാരമായിറ്റു. ഈണ്‍ടു തേന്‍എന്‍പതു ഇനിമൈ. തൊ.വേ.
  • 132. വങ്കണം - നട്പു. തൊ.വേ.
  • 133. ആവലെന്‍പതനൈ എതിര്‍കാലത് തന്‍മൈ ഒരുമൈ വിനൈമുറ്റാകക് കൊള്‍ക. തൊ. വേ.
  • 134. എംപര - അണ്‍മൈ വിളി, ഇറൈ മുന്‍നിലൈ. തൊ. വേ.
  • 135. മായറ്കു, മായാറ്കെന നീട്ടല്‍ വികാരമായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 136. നീത്തം, നീത്തെനക് കുറൈന്തു നിന്‍റതു. തൊ.വേ.
  • 137. വിത്തം - അറിവു. തൊ.വേ.
  • 138. താനം - ചുവര്‍ക്കം. തൊ.വേ.
  • 139. ഉയ്ന്തേം, ഉയ്ഞ്ചേം എനത് തിരിന്തതു. തൊ.വേ.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா