திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवनेस वॆण्पा
sivanēsa veṇpā
तिरुवरुण् मुऱैयीटु
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
First Thirumurai

005. मकातेव मालै
makātēva mālai

  काप्पु
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. करुणैनिऱैन् तकम्पुऱमुम् तुळुम्पिवऴिन्
  तुयिर्क्कॆल्लाम् कळैकण् आकित्
  तॆरुळ् निऱैन्द इऩ्पनिलै वळर्क्किऩ्ऱ
  कण्णुटैयोय् सितैया ञाऩप्
  पॊरुळ्निऱैन्द मऱैयमुतम् पॊऴिकिऩ्ऱ
  मलर्वायोय् पॊय्य ऩेऩ्ऱऩ्
  मरुळ्निऱैन्द मऩक्करुङ्कऱ् पाऱैयुम्उट्
  कसिन्दुरुक्कुम् वटिवत् तोये.
 • ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 2. उलकनिलै मुऴुताकि आङ्काङ् कुळ्ळ
  उयिराकि उयिर्क्कुयिराम् ऒळिताऩ् आकिक्
  कलकनिलै अऱियात काट्सि याकिक्
  कतियाकि मॆय्ञ्ञाऩक् कण्ण ताकि
  इलकुसिता कासमताय्प् परमा कास
  इयल्पाकि इणैयॊऩ्ऱुम् इल्ला ताकि
  अलकिल्अऱि वाऩन्द माकिस् सस्सि
  ताऩन्द मयमाकि अमर्न्द तेवे.
 • 3. उलकमॆलान् तऩिनिऱैन्द उण्मै याकि
  योकियर्तम् अनुपवत्तिऩ् उवप्पाय् ऎऩ्ऱुम्
  कलकमुऱा उपसान्द निलैय ताकिक्
  कळङ्कमऱ्ऱ अरुण्ञाऩक् काट्सि याकि
  विलकलुऱा निपिटआ ऩन्द माकि
  मीताऩत् तॊळिर्किऩ्ऱ विळक्क माकि
  इलकुपरा परमाय्स्सिऱ् परमाय् अऩ्पर्
  इतयमलर् मीतिरुन्द इऩ्पत् तेवे.
 • 4. वित्ताकि मुळैयाकि विळैव ताकि
  विळैविक्कुम् पॊरुळाकि मेलु माकिक्
  कॊत्ताकिप् पयऩाकिक् कॊळ्वो ऩाकिक्
  कुऱैवाकि निऱैवाकिक् कुऱैवि लात
  सत्ताकिस् सित्ताकि इऩ्प माकिस्
  सतानिलैयाय् ऎव्वुयिर्क्कुञ् साट्सि याकि
  मुत्ताकि माणिक्क माकित् तॆय्व
  मुऴुवयिरत् तऩिमणियाय् मुळैत्त तेवे.
 • 5. वेतान्द निलैयाकिस् सित्तान् तत्तिऩ्
  मॆय्याकिस् समरसत्तिऩ् विवेक माकि
  नातान्द वॆळियाकि मुत्तान् तत्तिऩ्
  नटुवाकि नवनिलैक्कु नण्णा ताकि
  मूताण्ट कोटियॆल्लाम् ताङ्कि निऩ्ऱ
  मुतलाकि मऩातीत मुत्ति याकि
  वाताण्ट समयनॆऱिक् कमैया तॆऩ्ऱुम्
  मवुऩवियो मत्तिऩिटै वयङ्कुन् तेवे.
 • 6. तोऩ्ऱुतुवि तात्तुवित माय्वि सिट्टात्
  तुवितमाय्क् केवलात् तुवित माकिस्
  साऩ्ऱसुत्तात् तुवितमाय्स् सुत्तन् तोय्न्द
  समरसात् तुवितमुमाय्त् तऩ्ऩै यऩ्ऱि
  ऊऩ्ऱुनिलै वेऱॊऩ्ऱु मिलताय् ऎऩ्ऱुम्
  उळ्ळताय् निरतिसय उणर्वाय् ऎल्लाम्
  ईऩ्ऱरुळुन् तायाकित् तन्दै याकि
  ऎऴिऱ्कुरुवाय्त् तॆय्वतमाय् इलङ्कुत् तेवे.
 • 7. परमाकिस् सूक्कुममाय्त् तूल माकिप्
  परमार्त्त निलैयाकिप् पतत्तिऩ् मेलाम्
  सिरमाकित् तिरुवरुळाम् वॆळियाय् आऩ्म
  सिऱ्सत्ति याय्प्परैयिऩ् सॆम्मै याकित्
  तिरमाकित् तऱ्पोत निविर्त्ति याकिस्
  सिवमाकिस् सिवानुपवस् सॆल्व माकि
  अरमाकि आऩन्द पोत माकि
  आऩन्दा तीतमताय् अमर्न्द तेवे.
 • 8. इन्दियमाय्क् करणाति अऩैत्तु माकि
  इयल्पुरुट ऩाय्क्काल परमु माकिप्
  पन्दमऱ्ऱ वियोममाय्प् परमाय् अप्पाल्
  परम्परमाय् विसुवमुण्ट पाऩ्मै याकि
  वन्दउप सान्दमताय् मवुऩ माकि
  मकामवुऩ निलैयाकि वयङ्का निऩ्ऱ
  अन्दमिल्तॊम् पतमाय्त्तऱ् पतमाय् ऒऩ्ऱुम्
  असिपतमाय् अतीतमाय् अमर्न्द तेवे.
 • 9. निऩ्मयमाय् ऎऩ्मयमाय् ऒऩ्ऱुङ् काट्टा
  निरामयमाय् निरुविकऱ्प निलैयाय् मेलाम्
  तऩ्मयमाय्त् तऱ्परमाय् विमल माकित्
  तटत्तमाय्स् सॊरूपमाय्स् सकस माकिस्
  सिऩ्मयमाय्स् सिऱ्परमाय् असल माकिस्
  सिऱ्सॊलित माय्अकण्ट सिवमाय् ऎङ्कुम्
  मऩ्मयमाय् वासका तीत माकि
  मऩातीत माय्अमर्न्द मवुऩत् तेवे.
 • 10. अळविऱन्द नॆटुङ्कालम् सित्तर् योकर्
  अऱिञर्मलर् अयऩ्मुतलोर् अऩन्द वेतम्
  कळविऱन्दुम् करणाति इऱन्दुम् सॆय्युम्
  कटुन्दवत्तुम् काण्परिताम् कटवु ळाकि
  उळविऱन्द ऎम्पोल्वार् उळ्ळत् तुळ्ळे
  ऊऱुकिऩ्ऱ तॆळ्ळमुत ऊऱ लाकिप्
  पिळविऱन्दु पिण्टाण्ट मुऴुतुन् ताऩाय्प्
  पिऱङ्कुकिऩ्ऱ पॆरुङ्करुणैप् पॆरिय तेवे.
 • 11. वायाकि वायिऱन्द मवुऩ माकि
  मतमाकि मतङ्कटन्द वाय्मै याकिक्
  कायाकिप् पऴमाकित् तरुवाय् मऱ्ऱैक्
  करुविकर णातिकळिऩ् कलप्पाय्प् पॆऱ्ऱ
  तायाकित् तन्दैयाय्प् पिळ्ळै याकित्
  ताऩाकि नाऩाकिस् सकल माकि
  ओयात सत्तियॆलाम् उटैय ताकि
  ऒऩ्ऱाकिप् पलवाकि ओङ्कुन् तेवे.
 • 12. अण्टङ्कळ् पलवाकि अवऱ्ऱिऩ् मेलुम्
  अळवाकि अळवात अतीत माकिप्
  पिण्टङ्कळ् अऩन्दवकै याकिप् पिण्टम्
  पिऱङ्कुकिऩ्ऱ पॊरुळाकिप् पेतन् तोऱ्ऱुम्
  पण्टङ्कळ् पलवाकि इवऱ्ऱैक् काक्कुम्
  पतियाकि आऩन्दम् पऴुत्तुस् सान्दम्
  कॊण्टॆङ्कुम् निऴल्परप्पित् तऴैन्दु ञाऩक्
  कॊऴुङ्कटवुळ् तरुवाकिक् कुलवुन् तेवे.
 • 13. पॊऩ्ऩाकि मणियाकिप् पोक माकिप्
  पुऱमाकि अकमाकिप् पुऩित माकि
  मऩ्ऩाकि मलैयाकिक् कटलु माकि
  मतियाकि रवियाकि मऱ्ऱु माकि
  मुऩ्ऩाकिप् पिऩ्ऩाकि नटुवु माकि
  मुऴुताकि नातमुऱ मुऴङ्कि ऎङ्कुम्
  मिऩ्ऩाकिप् परविइऩ्प वॆळ्ळन् तेक्क
  वियऩ्करुणै पॊऴिमुकिलाय् विळङ्कुन् तेवे.
 • 14. अरिताकि अरियतिऩुम् अरिय ताकि
  अनातियाय् आतियाय् अरुळ ताकिप्
  पॆरिताकिप् पॆरियतिऩुम् पॆरिय ताकिप्
  पेतमाय् अपेतमाय्प् पिऱङ्का निऩ्ऱ
  करिताकि वॆळिताकिक् कलैक ळाकिक्
  कलैकटन्द पॊरुळाकिक् करणा तीतत्
  तॆरिताऩ वॆळिनटुविल् अरुळाम् वण्मैस्
  सॆऴुङ्किरणस् सुटराकित् तिकऴुन् तेवे.
 • 15. उरुवाकि उरुविऩिल्उळ् उरुव माकि
  उरुवत्तिल् उरुवाकि उरुवुळ् ऒऩ्ऱाय्
  अरुवाकि अरुविऩिल्उळ् अरुव माकि
  अरुवत्तिल् अरुवाकि अरुवुळ् ऒऩ्ऱाय्क्
  कुरुवाकिस् सत्तुवसिऱ् कुणत्त ताकिक्
  कुणरकितप् पॊरुळाकिक् कुलवा निऩ्ऱ
  मरुवाकि मलराकि वल्लि याकि
  मकत्तुवमाय् अणुत्तुवमाय् वयङ्कुन् तेवे.
 • 16. सकलमाय्क् केवलमाय्स् सुत्त माकिस्
  सरासरमाय् अल्लवाय्त् ताऩे ताऩाय्
  अकलमाय्क् कुऱुक्कमाय् नॆटुमै याकि
  अवैयऩैत्तुम् अणुकात असल माकि
  इकलुऱात् तुणैयाकित् तऩिय ताकि
  ऎण्कुणमाय् ऎण्कुणत्तॆम् इऱैयाय् ऎऩ्ऱुम्
  उकलिलात् तण्णरुळ्कॊण् टुयिरै यॆल्लाम्
  ऊट्टिवळर्त् तिटुङ्करुणै ओवात् तेवे.
 • 17. वासकमाय् वास्सियमाय् नटुवाय् अन्द
  वासकवास् सियङ्कटन्द मवुऩ माकित्
  तेसकमाय् इरुळकमाय् इरण्टुङ् काट्टास्
  सित्तकमाय् वित्तकमाय्स् सिऱितुम् पन्द
  पासमुऱाप् पतियाकिप् पसुवु माकिप्
  पासनिलै याकिऒऩ्ऱुम् पकरा ताकि
  नासमिला वॆळियाकि ऒळिता ऩाकि
  नातान्द मुटिविल्नटम् नविऱ्ऱुम् तेवे.
 • 18. सकमाकिस् सीवऩाय् ईस ऩाकिस्
  सतुमुकऩाय्त् तिरुमालाय् अरऩ्ऱा ऩाकि
  मकमायै मुतलाय्क्कू टत्त ऩाकि
  वाऩ्पिरम माकिअल्ला वऴक्कु माकि
  इकमाकिप् पतमाकिस् समय कोटि
  ऎत्तऩैयु माकिअवै ऎट्टा वाऩ्कऱ्
  पकमाकिप् परमाकिप् परम माकिप्
  परापरमाय्प् परम्परमाय्प् पतियुम् तेवे.
 • 19. वितियाकि अरियाकिक् किरीस ऩाकि
  विळङ्कुमकेस् सुरऩाकि विमल माऩ
  नितियाकुञ् सतासिवऩाय् विन्दु वाकि
  निकऴ्नात माय्प्परैयाय् निमला ऩन्दप्
  पतियाकुम् परसिवमाय्प् परमाय् मेलाय्प्
  पक्कमिरण् टायिरण्टुम् पकरा ताकिक्
  कतियाकि अळविऱन्द कतिक ळॆल्लाम्
  कटन्दुनिऩ्ऱु निऱैन्दपॆरुङ् करुणैत् तेवे.
 • 20. माऩाकि मोकिऩियाय् विन्दु माकि
  मऱ्ऱवैयाल् काणात वाऩ माकि
  नाऩाकि नाऩल्ल ऩाकि नाऩे
  नाऩाकुम् पतमाकि नाऩ्ऱाऩ् कण्ट
  ताऩाकित् ताऩल्ल ऩाकित् ताऩे
  ताऩाकुम् पतमाकिस् सकस ञाऩ
  वाऩाकि वाऩ्नटुविल् वयङ्कु किऩ्ऱ
  मवुऩनिलै याकियॆङ्कुम् वळरुन् तेवे.
 • 21. मन्दिरमाय्प् पतमाकि वऩ्ऩ माकि
  वळर्कलैयाय्त् तत्तुवमाय्प् पुवऩ माकिस्
  सन्दिरऩाय् इन्दिरऩाय् इरवि याकित्
  ताऩवराय् वाऩवराय्त् तयङ्का निऩ्ऱ
  तन्दिरमाय् इवैयॊऩ्ऱुम् अल्ल वाकित्
  ताऩाकित् तऩताकित् ताऩाऩ् काट्टा
  अन्दरमाय् अप्पालाय् अतऱ्कप् पालाय्
  अप्पालुक् कप्पालाय् अमर्न्द तेवे.
 • 22. मलैमेलुम् कटऩ्मेलुम् मलरिऩ् मेलुम्
  वाऴ्किऩ्ऱ मूवुरुविऩ् वयङ्कुम् कोवे
  निलैमेलुम् नॆऱिमेलुम् निऱुत्तु किऩ्ऱ
  नॆटुन्दवत्तोर् निऱैमेलुम् निकऴ्त्तुम् वेतक्
  कलैमेलुम् ऎम्पोल्वार् उळत्तिऩ् मेलुम्
  कण्मेलुम् तोळ्मेलुम् करुत्तिऩ् मेलुम्
  तलैमेलुम् उयिर्मेलुम् उणर्विऩ् मेलुम्
  तकुमऩ्पिऩ् मेलुम्वळर् ताण्मॆय्त् तेवे.
 • 23. पॊऱ्कुऩ्ऱे अकम्पुऱमुम् पॊलिन्दु निऩ्ऱ
  पूरणमे आरणत्तुट् पॊरुळे ऎऩ्ऱुम्
  कऱ्किऩ्ऱोर्क् किऩियसुवैक् करुम्पे ताऩ
  कऱ्पकमे कऱ्पकत्तीङ् कऩिये वाय्मैस्
  सॊऱ्कुऩ्ऱा नावकत्तुळ् माऱा इऩ्पम्
  तोऱ्ऱुकिऩ्ऱ तिरुवरुट्सीर्स् सोति येविण्
  निऱ्किऩ्ऱ सुटरेअस् सुटरुळ् ओङ्कुम्
  नीळॊळिये अव्वॊळिक्कुळ् निऱैन्द तेवे.
 • 24. तेसुविरित् तिरुळकऱ्ऱि ऎऩ्ऱुम् ओङ्कित्
  तिकऴ्किऩ्ऱ सॆऴुङ्कतिरे सॆऱिन्द वाऴ्क्कै
  मासुविरित् तिटुमऩत्तिल् पयिलात् तॆय्व
  मणिविळक्के आऩन्द वाऴ्वे ऎङ्कुम्
  कासुविरित् तिटुमॊळिपोल् कलन्दु निऩ्ऱ
  कारणमे सान्दमॆऩक् करुता निऩ्ऱ
  तूसुविरित् तुटुक्किऩ्ऱोर् तम्मै नीङ्कास्
  सुकमयमे अरुट्करुणै तुलङ्कुम् तेवे.
 • 25. कोवेऎण् कुणक्कुऩ्ऱे कुऩ्ऱा ञाऩक्
  कॊऴुन्देऩे सॆऴुम्पाके कुळिर्न्द मोऩक्
  कावेमॆय् अऱिविऩ्प मयमे ऎऩ्ऱऩ्
  कण्णेमुक् कण्कॊण्ट करुम्पे वाऩत्
  तेवेअत् तेवुक्कुन् तॆळिय ऒण्णात्
  तॆय्वमे वाटामल् तिकऴ्सिऱ् पोतप्
  पूवेअप् पूविलुऱु मणमे ऎङ्कुम्
  पूरणमाय् निऱैन्दरुळुम् पुऩितत् तेवे.
 • 26. वाऩेअव् वाऩुलवुम् काऱ्ऱे काऱ्ऱिऩ्
  वरुनॆरुप्पे नॆरुप्पुऱुनीर् वटिवे नीरिल्
  ताऩेयुम् पुवियेअप् पुवियिल् तङ्कुम्
  तापरमे सङ्कममे साऱ्ऱु किऩ्ऱ
  ऊऩेनल् उयिरेउळ् ऒळिये उळ्ळत्
  तुणर्वेअव् वुणर्वुकलन् तूऱु किऩ्ऱ
  तेऩेमुक् कऩियेसॆङ् करुम्पे पाकिऩ्
  तीञ्सुवैये सुवैयऩैत्तुम् तिरण्ट तेवे.
 • 27. विण्णेविण् उरुवेविण् मुतले विण्णुळ्
  वॆळियेअव् वॆळिविळङ्कु वॆळिये ऎऩ्ऱऩ्
  कण्णेकण् मणियेकण् ऒळिये कण्णुट्
  कलन्दुनिऩ्ऱ कतिरेअक् कतिरिऩ् वित्ते
  तण्णेतण् मतियेअम् मतियिल् पूत्त
  तण्णमुते तण्णमुत सार मेसॊल्
  पण्णेपण् णिसैयेपण् मयमे पण्णिऩ्
  पयऩेमॆय्त् तवर्वाऴ्त्तिप् परवुम् तेवे.
 • 28. माणेयत् तवरुळत्ते मलर्न्द सॆन्दा
  मरैमलरिऩ् वयङ्कुकिऩ्ऱ मणिये ञाऩप्
  पूणेमॆय्प् पॊरुळेअऱ् पुतमे मोऩप्
  पुत्तमुते आऩन्दम् पॊलिन्द पॊऱ्पे
  आणेपॆण् उरुवमे अलिये ऒऩ्ऱुम्
  अल्लात पेरॊळिये अऩैत्तुन् ताङ्कुन्
  तूणेसिऱ् सुकमेअस् सुकमेल् पॊङ्कुञ्
  सॊरूपाऩन् तक्कटले सोतित् तेवे.
 • 29. पूतमे अवैतोऩ्ऱिप् पुकुन्दॊ टुङ्कुम्
  पुकलिटमे इटम्पुरिन्द पॊरुळे पोऱ्ऱुम्
  वेतमे वेतत्तिऩ् विळैवे वेत
  वियऩ्मुटिवे अम्मुटिविऩ् विळङ्कुम् कोवे
  नातमे नातान्द नटमे अन्द
  नटत्तिऩैयुळ् नटत्तुकिऩ्ऱ नलमे ञाऩ
  पोतमे पोतमॆलाम् कटन्दु निऩ्ऱ
  पूरणमे योकियरुळ् पॊलिन्द तेवे.
 • 30. ञालमे ञालमॆलाम् विळङ्क वैत्त
  नायकमे कऱ्पमुतल् नविला निऩ्ऱ
  कालमे कालमॆलाम् कटन्द ञाऩक्
  कतियेमॆय्क् कतियळिक्कुङ् कटवु ळेसिऱ्
  कोलमे कुणमेउट् कुऱिये कोलङ्
  कुणङ्कुऱिकळ् कटन्दुनिऩ्ऱ कुरुवे अऩ्पर्
  सीलमे मालऱिया मऩत्तिऱ् कण्ट
  सॆम्पॊरुळे उम्पर्पतञ् सॆऴिक्कुम् तेवे.
 • 31. तत्तुवमे तत्तुवा तीत मेसिऱ्
  सयम्पुवे ऎङ्कुनिऱै साट्सि येमॆय्स्
  सत्तुवमे सत्तुवत्तिऩ् पयऩाम् इऩ्पम्
  तन्दरुळुम् पॆरुवाऴ्वाम् सामि येऎम्
  सित्तनिलै तॆळिविक्कुम् ऒळिये सऱ्ऱुम्
  तॆविट्टात तॆळ्ळमुते तेऩे ऎऩ्ऱुम्
  सुत्तनॆऱि तिऱम्पातार् अऱिविल् तोय्न्द
  सुकप्पॊरुळे मॆय्ञ्ञाऩम् तुलङ्कुम् तेवे.
 • 32. योकमे योकत्तिऩ् पयऩे योकत्
  तॊरुमुतले योकत्तिऩ् ओङ्कुन् तूय
  पोकमे पोकत्तिऩ् पॊलिवे पोकम्
  पुरिन्दरुळुम् पुण्णियमे पुऩित ञाऩ
  याकमे याकत्तिऩ् विळैवे याकत्
  तिऱैयेअव् विऱैपुरियुम् इऩ्पे अऩ्पर्
  मोकमे मोकमॆलाम् अऴित्तु वीऱु
  मोऩमे मोऩत्तिऩ् मुळैत्त तेवे.
 • 33. काट्सिये काण्पतुवे ञेय मेउळ्
  कण्णुटैयार् कण्णिऱैन्द कळिप्पे ओङ्कुम्
  माट्सिये उण्मैअऱि विऩ्प मॆऩ्ऩ
  वयङ्कुकिऩ्ऱ वाऴ्वेमा मवुऩक् काणि
  आट्सिये आट्सिसॆयुम् अरसे सुत्त
  अऱिवेमॆय् अऩ्पेतॆळ् ळमुते नल्ल
  सूट्सिये140 सूट्सियॆलाम् कटन्दु निऩ्ऱ
  तुरियमे तुरियमुटिस् सोतित् तेवे.
 • 34. मऱैमुटिक्कुप् पॊऱुत्तमुऱु मणिये ञाऩ
  वारितिये अऩ्पर्कटम् मऩत्ते निऩ्ऱ
  कुऱैमुटिक्कुम् कुणक्कुऩ्ऱे कुऩ्ऱा मोऩक्
  कोमळमे तूयसिवक् कॊऴुन्दे वॆळ्ळैप्
  पिऱैमुटिक्कुम् पॆरुमाऩे तुळव मालैप्
  पॆम्माऩे सॆङ्कमलप् पिराऩे इन्द
  इऱैमुटिक्कु मूवर्कट्कु मेलाय् निऩ्ऱ
  इऱैयेइव् वुरुवुमिऩ्ऱि इरुन्द तेवे.
 • 35. कोतकऩ्ऱ योकर्मऩक् कुकैयिल् वाऴुम्
  कुरुवेसण् मुकङ्कॊण्ट कोवे वञ्स
  वातकऩ्ऱ ञाऩियर्तम् मतियिल् ऊऱुम्
  वाऩमुते आऩन्द मऴैये मायै
  वेतकऩ्ऱ मुत्तर्कळै विऴुङ्कु ञाऩ
  वेऴमे मॆय्यिऩ्प विरुन्दे नॆञ्सिल्
  तीतकऩ्ऱ मॆय्यटियर् तमक्कु वाय्त्त
  सॆल्वमे ऎल्लैयिलास् सीर्मैत् तेवे.
 • 36. अरुळरुवि वऴिन्दुवऴिन् तॊऴुक ओङ्कुम्
  आऩन्दत् तऩिमलैये अमल वेतप्
  पॊरुळळवु निऱैन्दवऱ्ऱिऩ् मेलुम् ओङ्किप्
  पॊलिकिऩ्ऱ परम्पॊरुळे पुरण माकि
  इरुळऱुसिऱ् पिरकास मयमाञ् सुत्त
  एकान्दप् पॆरुवॆळिक्कुळ् इरुन्द वाऴ्वे
  तॆरुळळवुम् उळमुऴुतुङ् कलन्दु कॊण्टु
  तित्तिक्कुञ् सॆऴुन्देऩे तेव तेवे.
 • 37. अळवैयॆलाङ् कटन्दुमऩङ् कटन्दु मऱ्ऱै
  अऱिवैयॆलाङ् कटन्दुकटन् तमल योकर्
  उळवैयॆलाङ् कटन्दुपतङ् कटन्दु मेलै
  ऒऩ्ऱुकटन् तिरण्टुकटन् तुणरस् सूऴ्न्द
  कळवैयॆलाङ् कटन्दण्ट पिण्ट मॆल्लाम्
  कटन्दुनिऱै वाऩसुकक् कटले अऩ्पर्
  वळवैयॆलाम् इरुळकऱ्ऱुम् ऒळिये मोऩ
  वाऴ्वेऎऩ् उयिर्क्कुयिराय् वतियुम् तेवे.
 • 38. वऩ्पुकलन् तऱियात मऩत्तोर् तङ्कळ्
  मऩङ्कलन्दु मतिकलन्दु वयङ्का निऩ्ऱ
  ऎऩ्पुकलन् तूऩ्कलन्दु पुलऩ्क ळोटुम्
  इन्दिरिय मवैकलन्दुळ् इयङ्कु किऩ्ऱ
  अऩ्पुकलन् तऱिवुकलन् तुयिरैम् पूतम्
  आऩ्मावुङ् कलन्दुकलन् तण्णित् तूऱि
  इऩ्पुकलन् तरुळ्कलन्दु तुळुम्पिप् पॊङ्कि
  ऎऴुङ्करुणैप् पॆरुक्काऱे इऩ्पत् तेवे.
 • 39. तण्णमुत मतिकुळिर्न्द किरणम् वीसत्
  तटम्पॊऴिऱ्पू मणम्वीसत् तॆऩ्ऱल् वीस
  ऎण्णमुतप् पळिक्कुनिला मुऱ्ऱत् तेइऩ्
  इसैवीसत् तण्पऩिनीर् ऎटुत्तु वीसप्
  पॆण्णमुतम् अऩैयवर्विण् णमुतम् ऊट्टप्
  पॆऱुकिऩ्ऱ सुकमऩैत्तुम् पिऱ्पट् टोटक्
  कण्णमुतत् तुटम्पुयिर्मऱ् ऱऩैत्तुम् इऩ्पङ्
  कलन्दुकॊळत् तरुङ्करुणैक् कटवुळ् तेवे.
 • 40. सुऴियात अरुट्करुणैप् पॆरुक्के ऎऩ्ऱुन्
  तूण्टात मणिविळक्किऩ् सोति येवाऩ्
  ऒऴियातु कतिर्परप्पुञ् सुटरे अऩ्पर्क्
  कोवात इऩ्परुळुम् ऒऩ्ऱे विण्णोर्
  विऴियालुम् मॊऴियालुम् मऩत्ति ऩालुम्
  विऴैतरुमॆय्त् तवत्तालुम् विळम्पुम् ऎन्द
  वऴियालुम् कण्टुकॊळऱ् करिताय्स् सुत्त
  मवुऩवॆळि यूटिरुन्दु वयङ्कुम् तेवे.
 • 41. सॊल्लॊऴियप् पॊरुळॊऴियक् करण मॆल्लाम्
  सोर्न्दॊऴिय उणर्वॊऴियत् तुळङ्का निऩ्ऱ
  अल्लॊऴियप् पकलॊऴिय नटुवे निऩ्ऱ
  आऩन्द अनुपवमे अतीत वाऴ्वे
  नॆल्लॊऴियप् पतर्कॊळ्वार् पोल इऩ्प
  निऱैवॊऴियक् कुऱैकॊण्मत नॆऱियोर् नॆञ्सक्
  कल्लॊऴिय मॆय्यटियर् इतय मॆल्लाङ्
  कलन्दुकलन् तिऩिक्किऩ्ऱ करुणैत् तेवे.
 • 42. अलैकटलुम् पुविवरैयुम् अऩल्काल् नीरुम्
  अन्दरमुम् मऱ्ऱैअकि लाण्टम् यावुम्
  निलैकुलैया वण्णम्अरुळ् वॆळियि ऩूटु
  निरैनिरैया निऱुत्तिउयिर् निकऴुम् वण्णम्
  तलैकुलैयात् तत्तुवञ्सॆय् तिरोतै यॆऩ्ऩुम्
  तऩियाणै नटत्तिअरुळ् तलत्तिल् ऎऩ्ऱुम्
  मलैवऱवीऱ् ऱिरुन्दरुळुम् अरसे मुत्ति
  वऴित्तुणैये विऴित्तुणैयुळ् मणियाम् तेवे.
 • 43. वरम्पऴुत्त नॆऱियेमॆय्न् नॆऱियिल् इऩ्प
  वळम्पऴुत्त पॆरुवाऴ्वे वाऩोर् तङ्कळ्
  सिरम्पऴुत्त पतप्पॊरुळे अऱिवा ऩन्दस्
  सिवम्पऴुत्त अनुपवमे सिताका सत्तिल्
  परम्पऴुत्त नटत्तरसे करुणै ऎऩ्ऩुम्
  पऴम्पऴुत्त वाऩ्तरुवे परम ञाऩत्
  तिरम्पऴुत्त योकियर्तम् योकत् तुळ्ळे
  तिऩम्पऴुत्तुक् कऩिन्दअरुट् सॆल्वत् तेवे.
 • 44. अण्टमॆलाम् कण्णाकक् कॊळिऩुम् काण्टऱ्
  कणुत्तुणैयुम् कूटावॆऩ् ऱऩन्द वेतम्
  विण्टलऱि ओलमिट्टुप् पुलम्प मोऩ
  वॆळिक्कुळ्वॆळि याय्निऱैन्दु विळङ्कुम् ऒऩ्ऱे
  कण्टवटि वाय्अकण्ट मयमाय् ऎङ्कुम्
  कलन्दुनिऩ्ऱ पॆरुङ्करुणैक् कटवु ळेऎम्
  सण्टविऩैत् तॊटक्कऱस्सिऩ् मयत्तैक् काट्टुम्
  सऱ्कुरुवे सिवकुरुवे सान्दत् तेवे.
 • 45. पेतमुऱा मॆय्प्पोत वटिव माकिप्
  पॆरुङ्करुणै निऱम्पऴुत्तुस् सान्दम् पॊङ्किस्
  सीतमिकुन् तरुळ्कऩिन्दु कऩिन्दु माऱस्
  सिऩ्मयमाय् निऩ्मलमे मणन्दु नीङ्का
  आतरवो टियऩ्मवुऩस् सुवैमेऩ् मेऱ्कॊण्
  टाऩन्द रसमॊऴुक्कि अऩ्पाल् ऎऩ्ऱुम्
  सेतमुऱा तऱिञरुळन् तित्तित् तोङ्कुम्
  सॆऴुम्पुऩितक् कॊऴुङ्कऩिये तेव तेवे.
 • 46. उटल्कुळिर उयिर्तऴैक्क उणर्स्सि ओङ्क
  उळङ्कऩिय मॆय्यऩ्पर् उळ्ळत् तूटे
  कटलऩैय पेरिऩ्पम् तुळुम्प नाळुम्
  करुणैमलर्त् तेऩ्पॊऴियुम् कटवुट् कावे
  विटलरिय ऎम्पोल्वार् इतयन् तोऱुम्
  वेतान्द मरुन्दळिक्कुम् विरुन्दे वेतम्
  तॊटलरिय वॆळिमुऴुतुम् परवि ञाऩस्
  सोतिविरित् तॊळिर्किऩ्ऱ सोतित् तेवे.
 • 47. किरियैनॆऱि अकऱ्ऱिमऱै मुटिविल् निऩ्ऱु
  केळामल् केट्किऩ्ऱ केळ्वि येसॊऱ्
  करियवऱै विटुत्तुनव निलैक्कु मेले
  काणामऱ् काण्किऩ्ऱ काट्सिये उळ्
  अरियनिलै ऒऩ्ऱिरण्टिऩ् नटुवे सऱ्ऱुम्
  अऱियामल् अऱिकिऩ्ऱ अऱिवे ऎऩ्ऱुम्
  उरियसता निलैनिऩ्ऱ उणर्स्सि मेलोर्
  उऩ्ऩामल् उऩ्ऩुकिऩ्ऱ ऒळियाम् तेवे.
 • 48. सॊऱ्पोतऱ् करुम्पॆरिय मऱैकळ् नाटित्
  तॊटर्न्दुतॊटर्न् तयर्न्दिळैत्तुत् तुळङ्कि एङ्किप्
  पिऱ्पोत विरैन्दऩ्पर् उळत्ते सॆऩ्ऱ
  पॆरुङ्करुणैप् पॆरुवाऴ्वे पॆयरा तॆऩ्ऱुम्
  तऱ्पोत ऒऴिविऩिटै निऱैन्दु पॊङ्कित्
  ततुम्पिवऴिन् तोङ्कियॆल्लान् ताऩे याकिस्
  सिऱ्पोतत् तकम्पुऱमुम् कोत्तु निऩ्ऱ
  सिवाऩन्दप् पॆरुक्केमॆय्स् सॆल्वत् तेवे.
 • 49. पॊङ्कुपल समयमॆऩुम् नतिक ळॆल्लाम्
  पुकुन्दुकलन् तिटनिऱैवाय्प् पॊङ्कि ओङ्कुम्
  कङ्कुकरै काणात कटले ऎङ्कुम्
  कण्णाकक् काण्किऩ्ऱ कतिये अऩ्पर्
  तङ्कनिऴल् परप्पिमयल् सोटै यॆल्लान्
  तणिक्किऩ्ऱ तरुवेपून् तटमे ञाऩस्
  सॆङ्कुमुत मलरवरु मतिये ऎल्लाम्
  सॆय्यवल्ल कटवुळे तेव तेवे.
 • 50. वाऩ्काणा मऱैकाणा मलरोऩ् काणाऩ्
  माल्काणाऩ् उरुत्तिरऩुम् मतित्तुक् काणाऩ्
  नाऩ्काणा इटत्ततऩैक् काण्पेम् ऎऩ्ऱु
  नल्लोर्कळ् नविल्किऩ्ऱ नलमे वेट्कै
  माऩ्काणा उळक्कमल मलर्त्ता निऩ्ऱ
  वाऩ्सुटरे आऩन्द मयमे ईऩ्ऱ
  आऩ्काणा इळङ्कऩ्ऱाय् अलमन् तेङ्कुम्
  अऩ्पर्तमैक् कलन्दुकॊळुम् अमलत् तेवे.
 • 51. मॆय्ञ्ञाऩ विरुप्पत्तिल् एऱिक् केळ्वि
  मीतेऱित् तॆळिन्दिस्सै विटुतल् एऱि
  अञ्ञाऩ मऱ्ऱपटि एऱि उण्मै
  अऱिन्दपटि निलैएऱि अतुनाऩ् ऎऩ्ऩुम्
  कैञ्ञाऩङ् कऴऩ्ऱेऱि मऱ्ऱ ऎल्लाम्
  कटन्देऱि मवुऩवियऱ् कतियिल् एऱि
  ऎञ्ञाऩम् अऱत्तॆळिन्दोर् कण्टुङ् काणेम्
  ऎऩ्किऩ्ऱ अनुपवमे इऩ्पत् तेवे.
 • 52. पऱ्ऱऱिया मुत्तर्तमै ऎल्लाम् वाऴैप्
  पऴम्पोल विऴुङ्कुकिऩ्ऱ परमे मासु
  पॆऱ्ऱऱियाप् पॆरुम्पतमे पतत्तैक् काट्टुम्
  पॆरुमाऩे आऩन्दप् पेऱ्ऱिऩ् वाऴ्वे
  उऱ्ऱऱिया तिऩ्ऩुमिऩ्ऩुम् मऱैक ळॆल्लाम्
  ओलमिट्टुत् तेटनिऩ्ऱ ऒऩ्ऱे ऒऩ्ऱुम्
  कऱ्ऱऱियाप् पेतैयेऩ् तऩक्कुम् इऩ्पम्
  कऩिन्दळित्त अरुट्कटले करुणैत् तेवे.
 • 53. मॆय्युणर्न्द वातवूर् मलैयैस् सुत्त
  वॆळियाक्किक् कलन्दुकॊण्ट वॆळिये मुऱ्ऱुम्
  पॊय्युणर्न्द ऎमैप्पोल्वार् तमक्कुम् इऩ्पम्
  पुरिन्दरुळुम् करुणैवॆळ्ळप् पॊऱ्पे अऩ्पर्
  कैयुऱैन्दु वळर्नॆल्लिक् कऩिये उळ्ळम्
  करैन्दुकरैन् तुरुकअवर् करुत्ति ऩूटे
  उय्युनॆऱि ऒळिकाट्टि वॆळियुम् उळ्ळुम्
  ओङ्कुकिऩ्ऱ सुयञ्सुटरे उण्मैत् तेवे.
 • 54. ऒलिवटिवु निऱञ्सुवैकळ् नाऱ्ऱम् ऊऱ्ऱम्
  उऱुतॊऴिल्कळ् पयऩ्पलवे ऱुळवाय् ऎङ्कुम्
  मलिवकैयाय् ऎव्वकैयुम् ऒऩ्ऱाय् ऒऩ्ऱुम्
  माट्टाताय् ऎल्लामुम् वल्ल ताकिस्
  सलिवकैयिल् लातमुतऱ् पॊरुळे ऎल्लाम्
  तऩ्मयमाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ तऩिये आण्पॆण्
  अलिवकैयल् लातवकै कटन्दु निऩ्ऱ
  अरुट्सिवमे सिवपोकत् तमैन्द तेवे.
 • 55. पेराय अण्टङ्कळ् पलवुम् पिण्ट
  पेतङ्कळ् पऱ्पलवुम् पिण्टाण् टत्तिऩ्
  वाराय पलपॊरुळुम् कटलुम् मण्णुम्
  मलैयुळवुम् कटलुळवुम् मणलुम् वाऩुम्
  ऊरात वाऩ्मीऩुम् अणुवुम् मऱ्ऱै
  उळ्ळऩवुम् अळन्दिटलाम् ओको उऩ्ऩै
  आरालुम् अळप्परितॆऩ् ऱऩन्द वेतम्
  अऱैन्दिळैक्क अतितूर माकुन् तेवे.
 • 56. कऱ्पङ्कळ् पलकोटि सॆल्लत् तीय
  कऩलिऩटु ऊसियिऩ्मेल् कालै ऊऩ्ऱिप्
  पॊऱ्पऱमॆय् उणविऩ्ऱि उऱक्क मिऩ्ऱिप्
  पुलर्न्दॆलुम्पु पुलप्पटऐम् पॊऱियै ओम्पि
  निऱ्पवरुक् कॊळित्तुमऱैक् कॊळित्तु योक
  नीण्मुऩिवर्क् कॊळित्तमरर्क् कॊळित्तु मेलाम्
  सिऱ्पतत्तिल् सिऩ्मयमाय् निऱैन्दु ञाऩत्
  तिरुवाळर् उट्कलन्द तेव तेवे.
 • 57. मट्टकऩ्ऱ नॆटुङ्कालम् मऩत्ताल् वाक्काल्
  मतित्तिटिऩुम् पुलम्पिटिऩुम् वारा तॆऩ्ऱे
  कट्टकऩ्ऱ मॆय्यऱिवोर् करणम् नीक्किक्
  कलैयकऱ्ऱिक् करुवियॆलाम् कऴऱ्ऱि मायै
  विट्टकऩ्ऱु करुममल पोतम् यावुम्
  विटुत्तॊऴित्तुस् सकसमल वीक्कम् नीक्किस्
  सुट्टकऩ्ऱु निऱ्कअवर् तम्मै मुऱ्ऱुम्
  सूऴ्न्दुकलन् तिटुञ्सिवमे तुरियत् तेवे.
 • 58. उरुनाऩ्कुम् अरुनाऩ्कुम् नटुवे निऩ्ऱ
  उरुअरुव मॊऩ्ऱुम्इवै उटऩ्मेल् उऱ्ऱ
  ऒरुनाऩ्कुम् इवैकटन्द ऒऩ्ऱु माय्अव्
  वॊऩ्ऱिऩटु वाय्नटुवुळ् ऒऩ्ऱाय् निऩ्ऱे
  इरुनाऩ्कुम् अमैन्दवरै नाऩ्कि ऩोटुम्
  ऎण्णाऩ्किऩ् मेलिरुत्तुम् इऱैये मायैक्
  करुनाऩ्कुम् पॊरुणाऩ्कुम् काट्टु मुक्कट्
  कटवुळे कटवुळर्कळ् करुतुन् तेवे.
 • 59. पाङ्कुळनाम् तॆरितुमॆऩत् तुणिन्दु कोटिप्
  पऴमऱैकळ् तऩित्तऩिये पाटिप् पाटि
  ईङ्कुळतॆऩ् ऱाङ्कुळतॆऩ् ऱोटि योटि
  इळैत्तिळैत्तुत् तॊटर्न्दुतॊटर्न् तॆट्टुन् तोऱुम्
  वाङ्कुपर वॆळिमुऴुतुम् नीण्टु नीण्टु
  मऱैन्दुमऱैन् तॊळिक्किऩ्ऱ मणिये ऎङ्कुम्
  तेङ्कुपर माऩन्द वॆळ्ळ मेसस्
  सिताऩन्द अरुट्सिवमे तेवे तेवे.
 • 60. ऎऴुत्तऱिन्दु तमैयुणर्न्द योकर् उळ्ळत्
  तियलऱिवाम् तरुविऩिल्अऩ् पॆऩुमोर् उस्सि
  पऴुत्तळिन्दु मवुऩनऱुञ् सुवैमेऱ् पॊङ्किप्
  पतम्पॊरुन्द अनुपविक्कुम् पऴमे मायैक्
  कऴुत्तरिन्दु करुममलत् तलैयै वीसुम्
  कटुन्दॊऴिलोर् तमक्केनऱ् करुणै काट्टि
  विऴुत्तुणैयाय् अमर्न्दरुळुम् पॊरुळे मोऩ
  वॆळियिऩिऱै आऩन्द विळैवान् तेवे.
 • 61. उरुत्तिरर्ना रणर्पिरमर् विण्णोर् वेन्दर्
  उऱुकरुटर् कान्दरुवर् इयक्कर् पूतर्
  मरुत्तुवर्यो कियर्सित्तर् मुऩिवर् मऱ्ऱै
  वाऩवर्कळ् मुतलोर्तम् मऩत्ताल् तेटिक्
  करुत्तऴिन्दु तऩित्तऩिये सॆऩ्ऱु वेतङ्
  कळैविऩव मऱ्ऱवैयुङ् काणेम् ऎऩ्ऱु
  वरुत्तमुऱ्ऱाङ् कवरोटु पुलम्प निऩ्ऱ
  वञ्सवॆळि येइऩ्प मयमाम् तेवे.
 • 62. पायिरमा मऱैअऩन्दम् अऩन्दम् इऩ्ऩुम्
  पार्त्तळन्दु काण्टुम्ऎऩप् पल्काऩ् मेवि
  आयिरमा यिरमुकङ्क ळालुम् पऩ्ऩाळ्
  अळन्दळन्दोर् अणुत्तुणैयुम् अळवु काणा
  तेयिरङ्कि अऴुतुसिव सिववॆऩ् ऱेङ्कित्
  तिरुम्पअरुट् परवॆळिवाऴ् सिवमे ईऩ्ऱ
  तायिरङ्कि वळर्प्पतुपोल् ऎम्पोल् वारैत्
  तण्णरुळाल् वळर्त्तॆऩ्ऱुम् ताङ्कुन् तेवे.
 • 63. अन्दरमिङ् कऱिवोमऱ् ऱतऩिल् अण्टम्
  अटुक्कटुक्काय् अमैन्दउळ वऱिवोम् आङ्के
  उन्दुऱुम्पल् पिण्टनिलै अऱिवोञ् सीवऩ्
  उऱ्ऱनिलै अऱिवोमऱ् ऱऩैत्तु नाट्टुम्
  ऎन्दैनिऩ तरुळ्विळैयाट् टन्दो अन्दो
  ऎळ्ळळवुम् अऱिन्दिलोम् ऎऩ्ऩे ऎऩ्ऱु
  मुन्दऩन्द मऱैकळॆलाम् वऴुत्त निऩ्ऱ
  मुऴुमुतले अऩ्पर्कुऱै मुटिक्कुम् तेवे.
 • 64. तोऩ्ऱुपर साक्किरमुम् कण्टोम् अन्दस्
  सॊप्पऩमुम् कण्टोम्मेल् सुऴुत्ति कण्टोम्
  आऩ्ऱपर तुरियनिलै कण्टोम् अप्पाल्
  अतुकण्टोम् अप्पालाम् अतुवुम् कण्टोम्
  एऩ्ऱउप सान्दनिलै कण्टोम् अप्पाल्
  इरुन्दनिऩैक् काण्किलोम् ऎऩ्ऩे ऎऩ्ऱु
  साऩ्ऱवुप निटङ्कळॆलाम् वऴुत्त निऩ्ऱ
  तऩ्मयमे सिऩ्मयमे सकसत् तेवे.
 • 65. परिक्किरक निलैमुऴुतुन् तॊटर्न्दोम् मेलैप्
  परविन्दु निलैयऩैत्तुम् पार्त्तोम् पासम्
  ऎरिक्कुम्इयऱ् परनात निलैक्कण् मॆल्ल
  ऎय्तिऩोम् अप्पालुम् ऎट्टिप् पोऩोम्
  तॆरिक्करिय वॆळिमूऩ्ऱुम् तॆरिन्दोम् ऎङ्कुम्
  सिवमेनिऩ् सिऩ्मयम्ओर् सिऱितुम् तेऱोम्
  तरिक्करितॆऩ् ऱाकमङ्क ळॆल्लाम् पोऱ्ऱत्
  तऩिनिऩ्ऱ परम्पॊरुळे सान्दत् तेवे.
 • 66. मणक्कुमलर्त् तेऩुण्ट वण्टे पोल
  वळर्परमा ऩन्दमुण्टु मकिऴ्न्दोर् ऎल्लाम्
  इणक्कमुऱक् कलन्दुकलन् ततीत मातऱ्
  कियऱ्कैनिलै याततुताऩ् ऎम्माऱ् कूऱुम्
  कणक्कुवऴक् कऩैत्तिऩैयुम् कटन्द तन्दो
  काण्परितिङ् कॆवर्क्कुम्ऎऩक् कलैक ळॆल्लाम्
  पिणक्कऱनिऩ् ऱोलमिटत् तऩित्तु निऩ्ऱ
  पॆरुम्पतमे मतातीतप् पॆरिय तेवे.
 • 67. पॊतुवॆऩ्ऱुम् पॊतुविल्नटम् पुरिया निऩ्ऱ
  पूरणसिऱ् सिवमॆऩ्ऱुम् पोता ऩन्द
  मतुवॆऩ्ऱुम् पिरममॆऩ्ऱुम् परम मॆऩ्ऱुम्
  वकुक्किऩ्ऱोर् वकुत्तिटुक अतुताऩ् ऎऩ्ऱुम्
  इतुवॆऩ्ऱुम् सुट्टवॊणा ततऩाल् सुम्मा
  इरुप्पतुवे तुणिवॆऩक्कॊण् टिरुक्किऩ् ऱोरै
  वितुवॆऩ्ऱ141 तण्णळियाल् कलन्दु कॊण्टु
  विळङ्कुकिऩ्ऱ पॆरुवॆळिये विमलत् तेवे.
 • 68. अरुमऱैया कमङ्कळ्मुतल् नटुवी ऱॆल्लाम्
  अमैन्दमैन्दु मऱ्ऱवैक्कुम् अप्पा लाकिक्
  करुमऱैन्द उयिर्कळ्तॊऱुङ् कलन्दु मेविक्
  कलवामल् पऩ्ऩॆऱियुम् कटन्दु ञाऩत्
  तिरुमणिमऩ् ऱकत्तिऩ्प उरुवाय् ऎऩ्ऱुम्
  तिकऴ्करुणै नटम्पुरियुम् सिवमे मोऩप्
  पॆरुमलैये परमइऩ्प निलैये मुक्कट्
  पॆरुमाऩे ऎत्तिऱत्तुम् पॆरिय तेवे.
 • 69. ऎऩ्ऩुयिर्नी ऎऩ्ऩुयिर्क्कोर् उयिरुम् नीऎऩ्
  इऩ्ऩुयिर्क्कुत् तुणैवऩी ऎऩ्ऩै ईऩ्ऱ
  अऩ्ऩैनी ऎऩ्ऩुटैय अप्प ऩीऎऩ्
  अरुम्पॊरुळ्नी ऎऩ्ऩितयत् तऩ्पु नीऎऩ्
  नऩ्ऩॆऱिनी ऎऩक्कुरिय उऱवु नीऎऩ्
  नऱ्कुरुनी ऎऩैक्कलन्द नट्पु नीऎऩ्
  तऩ्ऩुटैय वाऴ्वुनी ऎऩ्ऩैक् काक्कुन्
  तलैवऩ्नी कण्मूऩ्ऱु तऴैत्त तेवे.
 • 70. ताऩाकित् ताऩल्ल तॊऩ्ऱु मिल्लात्
  तऩ्मैयऩाय् ऎव्वॆवैक्कुन् तलैव ऩाकि
  वाऩाकि वळियऩलाय् नीरु माकि
  मलर् तलैय उलकाकि मऱ्ऱु माकित्
  तेऩाकित् तेऩिऩऱुञ् सुवैय ताकित्
  तीञ्सुवैयिऩ् पयऩाकित् तेटु किऩ्ऱ
  नाऩाकि ऎऩ्ऩिऱैयाय् निऩ्ऱोय् निऩ्ऩै
  नायटियेऩ् ऎव्वाऱु नविऱ्ऱु माऱे.
 • 71. आऩेऱुम् पॆरुमाऩे अरसे ऎऩ्ऱऩ्
  आरुयिरुक् कॊरुतुणैये अमुते कॊऩ्ऱैत्
  तेऩेऱु मलर्स्सटैऎञ् सिवऩे तिल्लैस्
  सॆऴुञ्सुटरे आऩन्दत् तॆय्व मेऎऩ्
  ऊऩेऱुम् उयिर्क्कुळ्निऱै ऒळिये ऎल्लाम्
  उटैयाऩे निऩ्ऩटिस्सीर् उऩ्ऩि अऩ्पर्
  वाऩेऱु किऩ्ऱार्नाऩ् ऒरुवऩ् पावि
  मण्णेऱि मयक्केऱि वरुन्दुऱ् ऱेऩे.
 • 72. सॆञ्सटैऎम् पॆरुमाऩे सिऱुमाऩ् एऱ्ऱ
  सॆऴुङ्कमलक् करत्तवऩे सिवऩे सूऴ्न्दु
  मञ्सटैयुम् मतिऱ्ऱिल्लै मणिये ऒऱ्ऱि
  वळर्मरुन्दे ऎऩ्ऩुटैय वाऴ्वे वेट्कै
  अञ्सटैय वञ्सियर्माल् अटैय वञ्सम्
  अटैयनॆटुन् तुयरटैय अकऩ्ऱ पावि
  नॆञ्सटैय निऩैतियो निऩैति येल्मॆय्न्
  नॆऱियुटैयार् नॆञ्समर्न्द नीत ऩऩ्ऱे.
 • 73. अऩ्ऩैयिऩुम् पॆरितिऩिय करुणै ऊट्टुम्
  आरमुते ऎऩ्ऩुऱवे अरसे इन्द
  मऩ्ऩुलकिल् अटियेऩै ऎऩ्ऩे तुऩ्प
  वलैयिलकप् पटइयऱ्ऱि मऱैन्दाय् अन्दो
  पॊऩ्ऩैमतित् तिटुकिऩ्ऱोर् मरुङ्के सूऴ्न्दु
  पोऩकमुम् पॊय्युऱवुम् पॊरुन्दल् आऱ्ऱेऩ्
  ऎऩ्ऩैउळङ् कॊळ्ळुतियो कॊळ्कि लायो
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय् वेऩे.
 • 74. पटित्तेऩ्पॊय् उलकियऩूल् ऎन्दाय् नीये
  पटिप्पित्ताय् अऩ्ऱियुम्अप् पटिप्पिल् इस्सै
  ऒटित्तेऩ्नाऩ् ऒटित्तेऩो ऒटिप्पित् ताय्पिऩ्
  उऩ्ऩटिये तुणैयॆऩनाऩ् उऱुति याकप्
  पिटित्तेऩ्मऱ् ऱतुवुम्नी पिटिप्पित् ताय्इप्
  पेतैयेऩ् निऩ्ऩरुळैप् पॆऱ्ऱोर् पोल
  नटित्तेऩ्ऎम् पॆरुमाऩ्ई तॊऩ्ऱुम् नाऩे
  नटित्तेऩो अल्लतुनी नटिप्पित् तायो.
 • 75. मत्तेऱि अलैतयिर्पोल् वञ्स वाऴ्क्कै
  मयलेऱि विरुप्पेऱि मतत्ति ऩोटु
  पित्तेऱि उऴल्किऩ्ऱ मऩत्ताल् अन्दो
  पेयेऱि नलिकिऩ्ऱ पेतै याऩेऩ्
  वित्तेऱि विळैवेऱि मकिऴ्किऩ् ऱोर्पोल्
  मेलेऱि अऩ्परॆलाम् विळङ्कु किऩ्ऱार्
  ऒत्तेऱि उयिर्क्कुयिराय् निऱैन्द ऎङ्कळ्
  उटैयाऩे इतुतकुमो उणर्कि लेऩे.
 • 76. मतियणिन्द मुटिक्कऩिये मणिये ऎल्लाम्
  वल्लअरुट् कुरुवेनिऩ् मलर्त्ताळ् वाऴ्त्तिक्
  कतियणिन्दार् अऩ्परॆलाम् अटियेऩ् ऒऩ्ऱुम्
  कण्टऱियेऩ् करुमत्ताल् कलङ्कि अन्दो
  पॊतियणिन्दु तिरिन्दुऴलुम् एऱु पोलप्
  पॊय्युलकिल् पॊय्सुमन्दु पुलम्पा निऩ्ऱेऩ्
  तुतियणिन्द निऩ्ऩरुळॆऩ् ऱऩक्कु मुण्टो
  इऩ्ऱॆऩिलिप् पावियेऩ् सॊल्व तॆऩ्ऩे.
 • 77. ऎऩ्ऩरसे ऎऩ्ऩुयिरे ऎऩ्ऩै ईऩ्ऱ
  ऎऩ्ताये ऎऩ्कुरुवे ऎळियेऩ् इङ्के
  तऩ्ऩरसे सॆलुत्तिऎङ्कुम् उऴला निऩ्ऱ
  सञ्सलनॆञ् सकत्ताले तयङ्कि अन्दो
  मिऩ्ऩरसे पॆण्णमुते ऎऩ्ऱु मातर्
  वॆय्यसिऱु नीर्क्कुऴिक्कण् विऴवे ऎण्णि
  कॊऩ्ऩरैसेर् किऴक्कुरुटऩ् कोल्पोल् वीणे
  कुप्पुऱुकिऩ् ऱेऩ्मयलिल् कॊटिय ऩेऩे.
 • 78. अल्विलङ्कु सॆऴुञ्सुटराय् अटियार् उळ्ळत्
  तमर्न्दरुळुम् सिवकुरुवे अटियेऩ् इङ्के
  इल्विलङ्कु मटन्दैयॆऩ्ऱे ऎन्दाय् अन्द
  इरुप्पुविलङ् किऩैऒऴित्तुम् ऎऩ्ऩे पिऩ्ऩुम्
  मल्विलङ्कु परत्तैयर्तम् आसै ऎऩ्ऩुम्
  वल्विलङ्कु पूण्टन्दो मयङ्कि निऩ्ऱेऩ्
  पुल्विलङ्कुम् इतुसॆय्या ओको इन्दप्
  पुलैनायेऩ् पिऴैपॊऱुक्किल् पुतिते अऩ्ऱो.
 • 79. वऩ्कॊटुमै मलनीक्कि अटियार् तम्मै
  वाऴ्विक्कुङ् कुरुवेनिऩ् मलर्त्ताळ् ऎण्ण
  मुऩ्कॊटुसॆऩ् ऱिटुमटियेऩ् तऩ्ऩै इन्द
  मूटमऩम् इव्वुलक मुयऱ्सि नाटिप्
  पिऩ्कॊटुसॆऩ् ऱलैत्तिऴुक्कु142 तन्दो नायेऩ्
  पेय्पिटित्त पित्तऩैप्पोल् पितऱ्ऱा निऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्कॊटुमै ऎऩ्पावम् ऎन्दाय् ऎन्दाय्
  ऎऩ्ऩुरैप्पेऩ् ऎङ्कुऱुवेऩ् ऎऩ्सॆय् वेऩे.
 • 80. उय्कुवित्तु143 मॆय्यटियार् तम्मै ऎल्लाम्
  उण्मैनिलै पॆऱअरुळुम् उटैयाय् इङ्के
  मैकुवित्त नॆटुङ्कण्णार् मयक्किल् आऴ्न्दु
  वरुन्दुकिऩ्ऱेऩ् अल्लाल्उऩ् मलर्त्ताळ् ऎण्णिक्
  कैकुवित्तुक् कण्कळिल्नीर् पॊऴिन्दु नाऩोर्
  कणमेऩुम् करुतिनिऩैक् कलन्द तुण्टो
  सॆय्कुवित्तुक् कॊळ्ळुतियो कॊळ्कि लायो
  तिरुवुळत्तै अऱियेऩ्ऎऩ् सॆय्कु वेऩे.
 • 81. अरुळ्वॆळियिल् आऩन्द वटिवि ऩाल्निऩ्
  ऱाटुकिऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे अरसे इन्द
  मरुळ्वलैयिल् अकप्पट्ट मऩत्ताल् अन्दो
  मतिकलङ्कि मॆय्न्निलैक्कोर् वऴिका णाते
  इरुळ्नॆऱियिल् कोलिऴन्द कुरुट्टू मऩ्पोल्
  ऎण्णातॆल् लाम्ऎण्णि एङ्कि एङ्कि
  उरुळ्सकटक् काल्पोलुञ् सुऴला निऩ्ऱेऩ्
  उय्युम्वकै अऱियेऩिव् वॊतिय ऩेऩे.
 • 82. कऱ्ऱवळै तऩक्कुम्उण वळिक्कुम् उऩ्ऱऩ्
  करुणैनिलै तऩैअऱियेऩ् कटैयेऩ् इङ्के
  ऎऱ्ऱवळै ऎऱुम्पेपोल् तिरिन्दु नाळुम्
  इळैत्तुनिऩ तरुळ्काणा तॆन्दाय् अन्दो
  पॆऱ्ऱवळैक् काणात पिळ्ळै पोलप्
  पेतुऱुकिऩ् ऱेऩ्सॆय्युम् पिऴैयै नोक्कि
  इऱ्ऱवळैक्144 केळ्विटल्पोल् विटुति येल्याऩ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎङ्कुऱुवेऩ् ऎऩ्सॊल् वेऩे.
 • 83. अटिमैसॆयप् पुकुन्दिटुम्ऎम् पोल्वार् कुऱ्ऱम्
  आयिरमुम् पॊऱुत्तरुळुम् अरसे नायेऩ्
  कॊटुमैसॆयु मऩत्ताले वरुन्दि अन्दो
  कुरङ्किऩ्कै मालैयॆऩक् कुलैया निऩ्ऱेऩ्
  कटुमैसॆयप् पिऱर्तुणिन्दाल् अटिमै तऩ्ऩैक्
  कण्टिरुत्तल् अऴकऩ्ऱे करुणैक् कॆन्दाय्
  सॆटिमैयुळप् पातकऩेऩ् ऎऩ्सॆय् वेऩ्निऩ्
  तिरुवुळत्तै अऱिन्दिलेऩ् तिकैक्किऩ् ऱेऩे.
 • 84. कूम्पात मॆय्न्नॆऱियोर् उळत्ते ऎऩ्ऱुम्
  कुऱैयात इऩ्पळिक्कुम् कुरुवे आसैत्
  ताम्पाले याप्पुण्टु वरुन्दि नायेऩ्
  तैयलार् मैयलॆऩुम् सलति आऴ्न्दु
  ओम्पामल् उवर्नीरुण् टुयङ्कु किऩ्ऱेऩ्
  उऩ्ऩटियर् अक्करैमेल् उवन्दु निऩ्ऱे
  तीम्पालुञ् सरुक्करैयुन् तेऩुम् नॆय्युम्
  तेक्कुकिऩ्ऱार् इतुतकुमो तेव तेवे.
 • 85. वॆळ्ळमणि सटैक्कऩिये मूव राकि
  विरिन्दरुळुम् ऒरुतऩिये विऴल ऩेऩैक्
  कळ्ळमऩक् कुरङ्काट्टुम् आट्ट मॆल्लाम्
  कण्टिरुन्दुम् इरङ्किलैयेल् कवलै याले
  उळ्ळमॆलिन् तुऴल्किऩ्ऱ सिऱियेऩ् पिऩ्ऩर्
  उय्युम्वकै ऎव्वकैयी तुऩ्ऩुन् तोऱुम्
  पॊळ्ळॆऩमॆय् वियर्क्कउळम् पतैक्कस् सोपम्
  पॊङ्किवऴि किऩ्ऱतुनाऩ् पॊऱुक्कि लेऩे.
 • 86. ऎऩैयऱियाप् परुवत्ते आण्टु कॊण्ट
  ऎऩ्ऩरसे ऎऩ्कुरुवे इऱैये इऩ्ऱु
  मऩैयऱियाप् पिऴैकरुतु मकिऴ्नऩ् पोल
  मतियऱियेऩ् सॆय्पिऴैयै मऩत्तुट् कॊण्टे
  तऩैयऱिया मुकत्तवर्पोल् इरुन्दाय् ऎन्दाय्
  तटङ्करुणैप् पॆरुङ्कटऱ्कुत् तकुमो कण्टाय्
  अऩैयऱियास् सिऱुकुऴवि याकि इङ्के
  अटिनायेऩ् अरऱ्ऱुकिऩ्ऱेऩ् अन्दो अन्दो.
 • 87. तीविऩैनल् विऩैयॆऩुम्वऩ् कयिऱ्ऱाल् इन्दस्
  सीवर्कळै आट्टुकिऩ्ऱ तेवे नायेऩ्
  एविऩैनेर् कण्मटवार् मैयऱ् पेयाल्
  इटरुऴन्दुम् सलिप्पिऩ्ऱि ऎऩ्ऩे इऩ्ऩुम्
  नाविऩैऎऩ् पाल्वरुन्दिक् करण्टु किऩ्ऱ
  नाय्क्कुम्नकै तोऩ्ऱनिऩ्ऱु नयक्किऩ् ऱेऩाऩ्
  आविऩैविट् टॆरुतुकऱन् तिटुवाऩ् सॆल्लुम्
  अऱिविलिक्कुम् अऱिविलियेऩ् आऩ वाऱे.
 • 88. ऎम्पॆरुमाऩ् निऩ्विळैयाट् टॆऩ्सॊल् केऩ्नाऩ्
  एतुमऱि यास्सिऱियेऩ् ऎऩैत्ताऩ् इङ्के
  सॆम्पुऩलाल् कुऴैत्तपुलाल् सुवर्सूऴ् पॊत्तैस्
  सिऱुवीट्टिल् इरुट्टऱैयिल् सिऱैसॆय् तन्दो
  कम्पमुऱप् पसित्तऴलुङ् कॊळुन्द अन्दक्
  करणमुतल् पॊऱिपुलप्पेय् कवर्न्दु सूऴ्न्दु
  वम्पियऱ्ऱक् कामाति अरट्टर् ऎल्लाम्
  मटिपिटित्तु वरुत्तवॆऩ्ऱो वळर्त्ताय् ऎन्दाय्.
 • 89. अम्परत्ते आऩन्द वटिवाल् ऎऩ्ऱुम्
  आटुकिऩ्ऱ मामणिये अरसे नायेऩ्
  इम्परत्तम् ऎऩुम्उलक नटैयिल् अन्दो
  इटरुऴन्देऩ् पऩ्ऩॆऱियिल् ऎऩैइ ऴुत्ते
  पम्परत्तिऩ् आटियलैप् पटुत्तुम् इन्दप्
  पाविमऩम् ऎऩक्कुवयप् पटुव तिल्लै
  कॊम्परऱ्ऱ इळङ्कॊटिपोल् तळर्न्देऩ् ऎऩ्ऩैक्
  कुऱिक्कॊळ्ळक् करुतुतियो कुऱित्ति टायो.
 • 90. कण्णुटैय नुतऱ्करुम्पे मऩ्ऱिल् आटुम्
  कारणका रियङ्कटन्द कटवु ळेनिऩ्
  तण्णुटैय मलरटिक्कोर् सिऱितुम् अऩ्पु
  सार्न्देऩो सॆम्मरम्पोल् तणिन्द नॆञ्सेऩ्
  पॆण्णुटैय मयलाले सुऴल्किऩ् ऱेऩ्ऎऩ्
  पेतैमैयै ऎऩ्पुकल्वेऩ् पेय ऩेऩैप्
  पुण्णुटैय पुऴुविरुम्पुम् पुळ्ळॆऩ् केऩो
  पुलैविऴैन्दु निलैवॆऱुत्तेऩ् पुलैय ऩेऩे.
 • 91. पॊऩ्ऩुटैयार् इटम्पुकवो अवर्कट् केऱ्कप्
  पॊय्म्मॊऴिकळ् पुकऩ्ऱिटवो पॊतिपोल् इन्दक्
  कॊऩ्ऩुटैया उटल्परुक्कप् पसिक्कुस् सोऱु
  कॊटुक्कवो कुळिर्क्काटै कॊळवो वञ्स
  मिऩ्ऩिटैयार् मुटैस्सिऱुनीर्क् कुऴिक्कण् अन्दो
  वीऴ्न्दिटवो ताऴ्न्दिळैत्तु विऴिक्क वोताऩ्
  ऎऩ्ऩुटैयाय् ऎऩ्ऩुटैयाय् ऎऩ्ऩै इङ्के
  ऎटुत्तुवळर्त् तऩैअऱियेऩ् ऎऩ्सॊल् वेऩे.
 • 92. वरुकणत्तु वाऴ्न्दिटुमो विऴुमो इन्द
  मलक्कूटॆऩ् ऱऱिञरॆलाम् वरुन्दक् केट्टुम्
  अरुकणैत्तुक् कॊळप्पॆण्पेय् ऎङ्के मेट्टुक्
  कटैत्तिटवॆण् सोऱॆङ्के आटै यॆङ्के
  इरुकणुक्कु वियप्पॆङ्के वसति याऩ
  इटमॆङ्के ऎऩ्ऱुतिरिन् तिळैत्तेऩ् अल्लाल्
  ऒरुकणत्तुम् उऩैनिऩैन्द तुण्टो ऎऩ्ऩै
  उटैयाऩे ऎव्वकैनाऩ् उय्युम् माऱे
 • 93. पॊऩ्मलैयो सिऱितॆऩप्पे रासै पॊङ्किप्
  पुविनटैयिल् पऱ्पलकाल् पोन्दु पोन्दु
  नॆऩ्मलैयो नितिमलैयो ऎऩ्ऱु तेटि
  निलैकुलैन्द तऩ्ऱिउऩै निऩैन्दु नेटि
  मऩ्मलैयो मामणियो मरुन्दो ऎऩ्ऱु
  वऴुत्तियते इल्लैइन्द वञ्स नॆञ्सम्
  कऩ्मलैयो इरुम्पोसॆम् मरमो पाऱैक्
  करुङ्कल्लो पराय्मुरुट्टुक् कट्टै येयो.
 • 94. तम्मैमऱन् तरुळमुतम् उण्टु तेक्कुम्
  तकैयुटैयार् तिरुक्कूट्टम् सार्न्दु नायेऩ्
  वॆम्मैयॆलाम् तविर्न्दुमऩङ् कुळिरक् केळ्वि
  विरुन्दरुन्दि मॆय्यऱिवाम् वीट्टिल् ऎऩ्ऱुम्
  सॆम्मैयॆलाम् तरुम्मौऩ अणैमेऱ् कॊण्टु
  सॆऱिइरवु पकलॊऩ्ऱुम् तॆरिया वण्णम्
  इम्मैयिले ऎम्मैयिऩुम् काणास् सुत्त
  इऩ्पनिलै अटैवेऩो एऴै येऩे.
 • 95. अटियऩेऩ् पिऴैयऩैत्तुम् पॊऱुत्ताट् कॊण्ट
  अरुट्कटले मऩ्ऱोङ्कुम् अरसे इन्नाळ्
  कॊटियऩेऩ् सॆय्पिऴैयैत् तिरुवुळ् ळत्ते
  कॊळ्ळुतियो कॊण्टुकुलङ् कुऱिप्प तुण्टो
  नॆटियऩे मुतऱ्कटवुट् समुकत् तोर्तम्
  नॆटुम्पिऴैकळ् आयिरमुम् पॊऱुत्तु मायै
  ऒटियनेर् निऩ्ऱपॆरुङ् करुणै वळ्ळल्
  ऎऩमऱैकळ् ओतुवतिङ् कुऩैत्ता ऩऩ्ऱे.
 • 96. कण्मयक्कुम् पेरिरुट्टुक् कङ्कुऱ् पोतिल्
  करुत्तऱियास् सिऱुवऩैओर् कटुङ्का ऩत्ते
  उण्मयक्कम् कॊळविटुत्ते ऒरुवऩ् पिऩ्पोम्
  ऒरुताय्पोल् मायैइरुळ् ओङ्कुम् पोतिऩ्
  मण्मयक्कम् पॆऱुम्विटयक् काट्टिल् अन्दो
  मतियिलेऩ् माऴान्दु मयङ्क नीताऩ्
  वण्मैयुऱ्ऱ नियतियिऩ्पिऩ् ऎऩ्ऩै विट्टे
  मऱैन्दऩैये परमेनिऩ् वण्मै ऎऩ्ऩे.
 • 97. नऱ्ऱायुम् पिऴैकुऱिक्कक् कण्टोम् इन्द
  नाऩिलत्ते मऱ्ऱवर्यार् नाटार् वीणे
  पऱ्ऱायुम् अवर्तमैनाम् पऱ्ऱोम् पऱ्ऱिल्
  पऱ्ऱात पऱ्ऱुटैयार् पऱ्ऱि उळ्ळे
  उऱ्ऱायुञ् सिवपॆरुमाऩ् करुणै ऒऩ्ऱे
  उऱुपिऴैकळ् ऎत्तुणैयुम् पॊऱुप्प तॆऩ्ऱुऩ्
  पॊऱ्ऱाळै विरुम्पियतु मऩ्ऱु ळाटुम्
  पॊरुळेऎऩ् पिऴैयऩैत्तुम् पॊऱुक्क वऩ्ऱे.
 • 98. ऎण्णियनम् ऎण्णमॆलाम् मुटिप्पाऩ् मऩ्ऱुळ्
  ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ्ऱुमकिऴ्न् तिऱुमान् तिङ्के
  नण्णियमऱ् ऱैयर्तम्मै उऱामै पेसि
  नऩ्कुमति यातिरुन्द नायि ऩेऩैत्
  तण्णियनल् अरुट्कटले मऩ्ऱिल् इऩ्पत्
  ताण्टवञ्सॆय् किऩ्ऱपॆरुन् तकैये ऎङ्कळ्
  पुण्णियऩे पिऴैकुऱित्तु विटुत्ति यायिल्
  पॊय्यऩेऩ् ऎङ्कुऱ्ऱॆऩ् पुरिवेऩ् अन्दो.
 • 99. अऩ्पर्तिरु वुळङ्कोयि लाकक्कॊण्टे
  अऱ्पुतस्सिऱ् सपैयोङ्कुम् अरसे इङ्कु
  वऩ्परिटैस् सिऱियेऩै मयङ्क वैत्तु
  मऱैन्दऩैये आऩन्द वटिवोय् निऩ्ऩैत्
  तुऩ्पवटि वुटैप्पिऱरिल् पिरित्तु मेलोर्
  तुरियवटि विऩऩॆऩ्ऱु सॊऩ्ऩ वॆल्लाम्
  इऩ्पवटि वटैन्दऩ्ऱे ऎन्दाय् अन्दो
  ऎऩ्ऩळवॆऩ् सॊल्केऩिव् वेऴै येऩे.
 • 100. पुऱ्ऱोङ्कुम् अरवमॆल्लाम् पणियाक् कॊण्टु
  पॊऩ्मेऩि तऩिल्अणिन्द पॊरुळे मायै
  उऱ्ऱोङ्कु वञ्समऩक् कळ्व ऩेऩै
  उळङ्कॊण्टु पणिकॊळ्व तुऩक्के ऒक्कुम्
  मऱ्ऱोङ्कुम् अवरॆल्लाम् पॆरुमै वेण्टुम्
  वऩ्मऩत्तर् ऎऩैवेण्टार् वळ्ळ लेनाऩ्
  कऱ्ऱोङ्कुम् अऱिवऱियेऩ् पलवास् सॊल्लुम्
  करुत्तऱियेऩ् ऎऩक्करुळक् करुतु वाये.
 • 101. अरुळुटैय परम्पॊरुळे मऩ्ऱि लाटुम्
  आऩन्दप् पॆरुवाऴ्वे अऩ्पु ळोर्तम्
  तॆरुळुटैय उळमुऴुतुम् कोयिल् कॊण्ट
  सिवमेमॆय् अऱिवुरुवाम् तॆय्व मेइम्
  मरुळुटैय मऩप्पेतै नायि ऩेऩ्सॆय्
  वऩ्पिऴैयैस् सिऱितेऩुम् मतित्ति यायिल्
  इरुळुटैय पवक्कटल्विट् टेऱेऩ् ऎऩ्ऩै
  एऱ्ऱुवतऱ् कॆण्णुकऎऩ् इऩ्पत् तेवे.

  • 140. ऎतुकै नयम्पऱ्ऱि निऩ्ऱतु. तॊ.वे.
  • 141. वितु - सन्दिरऩ्. ईण्टु इरण्टऩ् उरुपुविरिक्क. तॊ.वे.
  • 142. इऴुक्कुतु ऎऩ्पतु मरूउ वऴक्कु. अल्लतूउम्, आसिरियर् तॊल्काप्पियऩार्कूऱिय 'कटिसॊल्लिल्लै' ऎऩ्पतऩाल् कोटलुमाम्. इङ्ङऩमातल्, ''इऩियेतॆमक्कुऩरुळ् वरुमो ऎऩक्करुति एङ्कुते नॆञ्सम्'' ऎऩत् तायुमाऩार् मुतलियपिऱ साऩ्ऱोर् सॆय्युट्कळालुम् उणर्क ऎऩ्क. तॊ. वे.
  • 143. उय्कुवित्तुऎऩ्पतऩुळ् '' कु '' सारियै. तॊ. वे
  • 144. इऱ्ऱवळ् - मऩैयऱङ् काप्पोळ्. तॊ. वे.

மகாதேவ மாலை // மகாதேவ மாலை