திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിവനേച വെണ്‍പാ
sivanēsa veṇpā
തിരുവരുണ്‍ മുറൈയീടു
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
First Thirumurai

005. മകാതേവ മാലൈ
makātēva mālai

  കാപ്പു
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കരുണൈനിറൈന്‍ തകംപുറമും തുളുംപിവഴിന്‍
  തുയിര്‍ക്കെല്‍ലാം കളൈകണ്‍ ആകിത്
  തെരുള്‍ നിറൈന്ത ഇന്‍പനിലൈ വളര്‍ക്കിന്‍റ
  കണ്‍ണുടൈയോയ് ചിതൈയാ ഞാനപ്
  പൊരുള്‍നിറൈന്ത മറൈയമുതം പൊഴികിന്‍റ
  മലര്‍വായോയ് പൊയ്യ നേന്‍റന്‍
  മരുള്‍നിറൈന്ത മനക്കരുങ്കറ് പാറൈയുംഉട്
  കചിന്തുരുക്കും വടിവത് തോയേ.
 • എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 2. ഉലകനിലൈ മുഴുതാകി ആങ്കാങ് കുള്‍ള
  ഉയിരാകി ഉയിര്‍ക്കുയിരാം ഒളിതാന്‍ ആകിക്
  കലകനിലൈ അറിയാത കാട്ചി യാകിക്
  കതിയാകി മെയ്ഞ്ഞാനക് കണ്‍ണ താകി
  ഇലകുചിതാ കാചമതായ്പ് പരമാ കാച
  ഇയല്‍പാകി ഇണൈയൊന്‍റും ഇല്‍ലാ താകി
  അലകില്‍അറി വാനന്ത മാകിച് ചച്ചി
  താനന്ത മയമാകി അമര്‍ന്ത തേവേ.
 • 3. ഉലകമെലാന്‍ തനിനിറൈന്ത ഉണ്‍മൈ യാകി
  യോകിയര്‍തം അനുപവത്തിന്‍ ഉവപ്പായ് എന്‍റും
  കലകമുറാ ഉപചാന്ത നിലൈയ താകിക്
  കളങ്കമറ്റ അരുണ്‍ഞാനക് കാട്ചി യാകി
  വിലകലുറാ നിപിടആ നന്ത മാകി
  മീതാനത് തൊളിര്‍കിന്‍റ വിളക്ക മാകി
  ഇലകുപരാ പരമായ്ച്ചിറ് പരമായ് അന്‍പര്‍
  ഇതയമലര്‍ മീതിരുന്ത ഇന്‍പത് തേവേ.
 • 4. വിത്താകി മുളൈയാകി വിളൈവ താകി
  വിളൈവിക്കും പൊരുളാകി മേലു മാകിക്
  കൊത്താകിപ് പയനാകിക് കൊള്‍വോ നാകിക്
  കുറൈവാകി നിറൈവാകിക് കുറൈവി ലാത
  ചത്താകിച് ചിത്താകി ഇന്‍പ മാകിച്
  ചതാനിലൈയായ് എവ്വുയിര്‍ക്കുഞ് ചാട്ചി യാകി
  മുത്താകി മാണിക്ക മാകിത് തെയ്വ
  മുഴുവയിരത് തനിമണിയായ് മുളൈത്ത തേവേ.
 • 5. വേതാന്ത നിലൈയാകിച് ചിത്താന്‍ തത്തിന്‍
  മെയ്യാകിച് ചമരചത്തിന്‍ വിവേക മാകി
  നാതാന്ത വെളിയാകി മുത്താന്‍ തത്തിന്‍
  നടുവാകി നവനിലൈക്കു നണ്‍ണാ താകി
  മൂതാണ്‍ട കോടിയെല്‍ലാം താങ്കി നിന്‍റ
  മുതലാകി മനാതീത മുത്തി യാകി
  വാതാണ്‍ട ചമയനെറിക് കമൈയാ തെന്‍റും
  മവുനവിയോ മത്തിനിടൈ വയങ്കുന്‍ തേവേ.
 • 6. തോന്‍റുതുവി താത്തുവിത മായ്വി ചിട്ടാത്
  തുവിതമായ്ക് കേവലാത് തുവിത മാകിച്
  ചാന്‍റചുത്താത് തുവിതമായ്ച് ചുത്തന്‍ തോയ്ന്ത
  ചമരചാത് തുവിതമുമായ്ത് തന്‍നൈ യന്‍റി
  ഊന്‍റുനിലൈ വേറൊന്‍റു മിലതായ് എന്‍റും
  ഉള്‍ളതായ് നിരതിചയ ഉണര്‍വായ് എല്‍ലാം
  ഈന്‍റരുളുന്‍ തായാകിത് തന്തൈ യാകി
  എഴിറ്കുരുവായ്ത് തെയ്വതമായ് ഇലങ്കുത് തേവേ.
 • 7. പരമാകിച് ചൂക്കുമമായ്ത് തൂല മാകിപ്
  പരമാര്‍ത്ത നിലൈയാകിപ് പതത്തിന്‍ മേലാം
  ചിരമാകിത് തിരുവരുളാം വെളിയായ് ആന്‍മ
  ചിറ്ചത്തി യായ്പ്പരൈയിന്‍ ചെംമൈ യാകിത്
  തിരമാകിത് തറ്പോത നിവിര്‍ത്തി യാകിച്
  ചിവമാകിച് ചിവാനുപവച് ചെല്‍വ മാകി
  അരമാകി ആനന്ത പോത മാകി
  ആനന്താ തീതമതായ് അമര്‍ന്ത തേവേ.
 • 8. ഇന്തിയമായ്ക് കരണാതി അനൈത്തു മാകി
  ഇയല്‍പുരുട നായ്ക്കാല പരമു മാകിപ്
  പന്തമറ്റ വിയോമമായ്പ് പരമായ് അപ്പാല്‍
  പരംപരമായ് വിചുവമുണ്‍ട പാന്‍മൈ യാകി
  വന്തഉപ ചാന്തമതായ് മവുന മാകി
  മകാമവുന നിലൈയാകി വയങ്കാ നിന്‍റ
  അന്തമില്‍തൊം പതമായ്ത്തറ് പതമായ് ഒന്‍റും
  അചിപതമായ് അതീതമായ് അമര്‍ന്ത തേവേ.
 • 9. നിന്‍മയമായ് എന്‍മയമായ് ഒന്‍റുങ് കാട്ടാ
  നിരാമയമായ് നിരുവികറ്പ നിലൈയായ് മേലാം
  തന്‍മയമായ്ത് തറ്പരമായ് വിമല മാകിത്
  തടത്തമായ്ച് ചൊരൂപമായ്ച് ചകച മാകിച്
  ചിന്‍മയമായ്ച് ചിറ്പരമായ് അചല മാകിച്
  ചിറ്ചൊലിത മായ്അകണ്‍ട ചിവമായ് എങ്കും
  മന്‍മയമായ് വാചകാ തീത മാകി
  മനാതീത മായ്അമര്‍ന്ത മവുനത് തേവേ.
 • 10. അളവിറന്ത നെടുങ്കാലം ചിത്തര്‍ യോകര്‍
  അറിഞര്‍മലര്‍ അയന്‍മുതലോര്‍ അനന്ത വേതം
  കളവിറന്തും കരണാതി ഇറന്തും ചെയ്യും
  കടുന്തവത്തും കാണ്‍പരിതാം കടവു ളാകി
  ഉളവിറന്ത എംപോല്‍വാര്‍ ഉള്‍ളത് തുള്‍ളേ
  ഊറുകിന്‍റ തെള്‍ളമുത ഊറ ലാകിപ്
  പിളവിറന്തു പിണ്‍ടാണ്‍ട മുഴുതുന്‍ താനായ്പ്
  പിറങ്കുകിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈപ് പെരിയ തേവേ.
 • 11. വായാകി വായിറന്ത മവുന മാകി
  മതമാകി മതങ്കടന്ത വായ്മൈ യാകിക്
  കായാകിപ് പഴമാകിത് തരുവായ് മറ്റൈക്
  കരുവികര ണാതികളിന്‍ കലപ്പായ്പ് പെറ്റ
  തായാകിത് തന്തൈയായ്പ് പിള്‍ളൈ യാകിത്
  താനാകി നാനാകിച് ചകല മാകി
  ഓയാത ചത്തിയെലാം ഉടൈയ താകി
  ഒന്‍റാകിപ് പലവാകി ഓങ്കുന്‍ തേവേ.
 • 12. അണ്‍ടങ്കള്‍ പലവാകി അവറ്റിന്‍ മേലും
  അളവാകി അളവാത അതീത മാകിപ്
  പിണ്‍ടങ്കള്‍ അനന്തവകൈ യാകിപ് പിണ്‍ടം
  പിറങ്കുകിന്‍റ പൊരുളാകിപ് പേതന്‍ തോറ്റും
  പണ്‍ടങ്കള്‍ പലവാകി ഇവറ്റൈക് കാക്കും
  പതിയാകി ആനന്തം പഴുത്തുച് ചാന്തം
  കൊണ്‍ടെങ്കും നിഴല്‍പരപ്പിത് തഴൈന്തു ഞാനക്
  കൊഴുങ്കടവുള്‍ തരുവാകിക് കുലവുന്‍ തേവേ.
 • 13. പൊന്‍നാകി മണിയാകിപ് പോക മാകിപ്
  പുറമാകി അകമാകിപ് പുനിത മാകി
  മന്‍നാകി മലൈയാകിക് കടലു മാകി
  മതിയാകി രവിയാകി മറ്റു മാകി
  മുന്‍നാകിപ് പിന്‍നാകി നടുവു മാകി
  മുഴുതാകി നാതമുറ മുഴങ്കി എങ്കും
  മിന്‍നാകിപ് പരവിഇന്‍പ വെള്‍ളന്‍ തേക്ക
  വിയന്‍കരുണൈ പൊഴിമുകിലായ് വിളങ്കുന്‍ തേവേ.
 • 14. അരിതാകി അരിയതിനും അരിയ താകി
  അനാതിയായ് ആതിയായ് അരുള താകിപ്
  പെരിതാകിപ് പെരിയതിനും പെരിയ താകിപ്
  പേതമായ് അപേതമായ്പ് പിറങ്കാ നിന്‍റ
  കരിതാകി വെളിതാകിക് കലൈക ളാകിക്
  കലൈകടന്ത പൊരുളാകിക് കരണാ തീതത്
  തെരിതാന വെളിനടുവില്‍ അരുളാം വണ്‍മൈച്
  ചെഴുങ്കിരണച് ചുടരാകിത് തികഴുന്‍ തേവേ.
 • 15. ഉരുവാകി ഉരുവിനില്‍ഉള്‍ ഉരുവ മാകി
  ഉരുവത്തില്‍ ഉരുവാകി ഉരുവുള്‍ ഒന്‍റായ്
  അരുവാകി അരുവിനില്‍ഉള്‍ അരുവ മാകി
  അരുവത്തില്‍ അരുവാകി അരുവുള്‍ ഒന്‍റായ്ക്
  കുരുവാകിച് ചത്തുവചിറ് കുണത്ത താകിക്
  കുണരകിതപ് പൊരുളാകിക് കുലവാ നിന്‍റ
  മരുവാകി മലരാകി വല്‍ലി യാകി
  മകത്തുവമായ് അണുത്തുവമായ് വയങ്കുന്‍ തേവേ.
 • 16. ചകലമായ്ക് കേവലമായ്ച് ചുത്ത മാകിച്
  ചരാചരമായ് അല്‍ലവായ്ത് താനേ താനായ്
  അകലമായ്ക് കുറുക്കമായ് നെടുമൈ യാകി
  അവൈയനൈത്തും അണുകാത അചല മാകി
  ഇകലുറാത് തുണൈയാകിത് തനിയ താകി
  എണ്‍കുണമായ് എണ്‍കുണത്തെം ഇറൈയായ് എന്‍റും
  ഉകലിലാത് തണ്‍ണരുള്‍കൊണ്‍ ടുയിരൈ യെല്‍ലാം
  ഊട്ടിവളര്‍ത് തിടുങ്കരുണൈ ഓവാത് തേവേ.
 • 17. വാചകമായ് വാച്ചിയമായ് നടുവായ് അന്ത
  വാചകവാച് ചിയങ്കടന്ത മവുന മാകിത്
  തേചകമായ് ഇരുളകമായ് ഇരണ്‍ടുങ് കാട്ടാച്
  ചിത്തകമായ് വിത്തകമായ്ച് ചിറിതും പന്ത
  പാചമുറാപ് പതിയാകിപ് പചുവു മാകിപ്
  പാചനിലൈ യാകിഒന്‍റും പകരാ താകി
  നാചമിലാ വെളിയാകി ഒളിതാ നാകി
  നാതാന്ത മുടിവില്‍നടം നവിറ്റും തേവേ.
 • 18. ചകമാകിച് ചീവനായ് ഈച നാകിച്
  ചതുമുകനായ്ത് തിരുമാലായ് അരന്‍റാ നാകി
  മകമായൈ മുതലായ്ക്കൂ ടത്ത നാകി
  വാന്‍പിരമ മാകിഅല്‍ലാ വഴക്കു മാകി
  ഇകമാകിപ് പതമാകിച് ചമയ കോടി
  എത്തനൈയു മാകിഅവൈ എട്ടാ വാന്‍കറ്
  പകമാകിപ് പരമാകിപ് പരമ മാകിപ്
  പരാപരമായ്പ് പരംപരമായ്പ് പതിയും തേവേ.
 • 19. വിതിയാകി അരിയാകിക് കിരീച നാകി
  വിളങ്കുമകേച് ചുരനാകി വിമല മാന
  നിതിയാകുഞ് ചതാചിവനായ് വിന്തു വാകി
  നികഴ്നാത മായ്പ്പരൈയായ് നിമലാ നന്തപ്
  പതിയാകും പരചിവമായ്പ് പരമായ് മേലായ്പ്
  പക്കമിരണ്‍ ടായിരണ്‍ടും പകരാ താകിക്
  കതിയാകി അളവിറന്ത കതിക ളെല്‍ലാം
  കടന്തുനിന്‍റു നിറൈന്തപെരുങ് കരുണൈത് തേവേ.
 • 20. മാനാകി മോകിനിയായ് വിന്തു മാകി
  മറ്റവൈയാല്‍ കാണാത വാന മാകി
  നാനാകി നാനല്‍ല നാകി നാനേ
  നാനാകും പതമാകി നാന്‍റാന്‍ കണ്‍ട
  താനാകിത് താനല്‍ല നാകിത് താനേ
  താനാകും പതമാകിച് ചകച ഞാന
  വാനാകി വാന്‍നടുവില്‍ വയങ്കു കിന്‍റ
  മവുനനിലൈ യാകിയെങ്കും വളരുന്‍ തേവേ.
 • 21. മന്തിരമായ്പ് പതമാകി വന്‍ന മാകി
  വളര്‍കലൈയായ്ത് തത്തുവമായ്പ് പുവന മാകിച്
  ചന്തിരനായ് ഇന്തിരനായ് ഇരവി യാകിത്
  താനവരായ് വാനവരായ്ത് തയങ്കാ നിന്‍റ
  തന്തിരമായ് ഇവൈയൊന്‍റും അല്‍ല വാകിത്
  താനാകിത് തനതാകിത് താനാന്‍ കാട്ടാ
  അന്തരമായ് അപ്പാലായ് അതറ്കപ് പാലായ്
  അപ്പാലുക് കപ്പാലായ് അമര്‍ന്ത തേവേ.
 • 22. മലൈമേലും കടന്‍മേലും മലരിന്‍ മേലും
  വാഴ്കിന്‍റ മൂവുരുവിന്‍ വയങ്കും കോവേ
  നിലൈമേലും നെറിമേലും നിറുത്തു കിന്‍റ
  നെടുന്തവത്തോര്‍ നിറൈമേലും നികഴ്ത്തും വേതക്
  കലൈമേലും എംപോല്‍വാര്‍ ഉളത്തിന്‍ മേലും
  കണ്‍മേലും തോള്‍മേലും കരുത്തിന്‍ മേലും
  തലൈമേലും ഉയിര്‍മേലും ഉണര്‍വിന്‍ മേലും
  തകുമന്‍പിന്‍ മേലുംവളര്‍ താണ്‍മെയ്ത് തേവേ.
 • 23. പൊറ്കുന്‍റേ അകംപുറമും പൊലിന്തു നിന്‍റ
  പൂരണമേ ആരണത്തുട് പൊരുളേ എന്‍റും
  കറ്കിന്‍റോര്‍ക് കിനിയചുവൈക് കരുംപേ താന
  കറ്പകമേ കറ്പകത്തീങ് കനിയേ വായ്മൈച്
  ചൊറ്കുന്‍റാ നാവകത്തുള്‍ മാറാ ഇന്‍പം
  തോറ്റുകിന്‍റ തിരുവരുട്ചീര്‍ച് ചോതി യേവിണ്‍
  നിറ്കിന്‍റ ചുടരേഅച് ചുടരുള്‍ ഓങ്കും
  നീളൊളിയേ അവ്വൊളിക്കുള്‍ നിറൈന്ത തേവേ.
 • 24. തേചുവിരിത് തിരുളകറ്റി എന്‍റും ഓങ്കിത്
  തികഴ്കിന്‍റ ചെഴുങ്കതിരേ ചെറിന്ത വാഴ്ക്കൈ
  മാചുവിരിത് തിടുമനത്തില്‍ പയിലാത് തെയ്വ
  മണിവിളക്കേ ആനന്ത വാഴ്വേ എങ്കും
  കാചുവിരിത് തിടുമൊളിപോല്‍ കലന്തു നിന്‍റ
  കാരണമേ ചാന്തമെനക് കരുതാ നിന്‍റ
  തൂചുവിരിത് തുടുക്കിന്‍റോര്‍ തംമൈ നീങ്കാച്
  ചുകമയമേ അരുട്കരുണൈ തുലങ്കും തേവേ.
 • 25. കോവേഎണ്‍ കുണക്കുന്‍റേ കുന്‍റാ ഞാനക്
  കൊഴുന്തേനേ ചെഴുംപാകേ കുളിര്‍ന്ത മോനക്
  കാവേമെയ് അറിവിന്‍പ മയമേ എന്‍റന്‍
  കണ്‍ണേമുക് കണ്‍കൊണ്‍ട കരുംപേ വാനത്
  തേവേഅത് തേവുക്കുന്‍ തെളിയ ഒണ്‍ണാത്
  തെയ്വമേ വാടാമല്‍ തികഴ്ചിറ് പോതപ്
  പൂവേഅപ് പൂവിലുറു മണമേ എങ്കും
  പൂരണമായ് നിറൈന്തരുളും പുനിതത് തേവേ.
 • 26. വാനേഅവ് വാനുലവും കാറ്റേ കാറ്റിന്‍
  വരുനെരുപ്പേ നെരുപ്പുറുനീര്‍ വടിവേ നീരില്‍
  താനേയും പുവിയേഅപ് പുവിയില്‍ തങ്കും
  താപരമേ ചങ്കമമേ ചാറ്റു കിന്‍റ
  ഊനേനല്‍ ഉയിരേഉള്‍ ഒളിയേ ഉള്‍ളത്
  തുണര്‍വേഅവ് വുണര്‍വുകലന്‍ തൂറു കിന്‍റ
  തേനേമുക് കനിയേചെങ് കരുംപേ പാകിന്‍
  തീഞ്ചുവൈയേ ചുവൈയനൈത്തും തിരണ്‍ട തേവേ.
 • 27. വിണ്‍ണേവിണ്‍ ഉരുവേവിണ്‍ മുതലേ വിണ്‍ണുള്‍
  വെളിയേഅവ് വെളിവിളങ്കു വെളിയേ എന്‍റന്‍
  കണ്‍ണേകണ്‍ മണിയേകണ്‍ ഒളിയേ കണ്‍ണുട്
  കലന്തുനിന്‍റ കതിരേഅക് കതിരിന്‍ വിത്തേ
  തണ്‍ണേതണ്‍ മതിയേഅം മതിയില്‍ പൂത്ത
  തണ്‍ണമുതേ തണ്‍ണമുത ചാര മേചൊല്‍
  പണ്‍ണേപണ്‍ ണിചൈയേപണ്‍ മയമേ പണ്‍ണിന്‍
  പയനേമെയ്ത് തവര്‍വാഴ്ത്തിപ് പരവും തേവേ.
 • 28. മാണേയത് തവരുളത്തേ മലര്‍ന്ത ചെന്താ
  മരൈമലരിന്‍ വയങ്കുകിന്‍റ മണിയേ ഞാനപ്
  പൂണേമെയ്പ് പൊരുളേഅറ് പുതമേ മോനപ്
  പുത്തമുതേ ആനന്തം പൊലിന്ത പൊറ്പേ
  ആണേപെണ്‍ ഉരുവമേ അലിയേ ഒന്‍റും
  അല്‍ലാത പേരൊളിയേ അനൈത്തുന്‍ താങ്കുന്‍
  തൂണേചിറ് ചുകമേഅച് ചുകമേല്‍ പൊങ്കുഞ്
  ചൊരൂപാനന്‍ തക്കടലേ ചോതിത് തേവേ.
 • 29. പൂതമേ അവൈതോന്‍റിപ് പുകുന്തൊ ടുങ്കും
  പുകലിടമേ ഇടംപുരിന്ത പൊരുളേ പോറ്റും
  വേതമേ വേതത്തിന്‍ വിളൈവേ വേത
  വിയന്‍മുടിവേ അംമുടിവിന്‍ വിളങ്കും കോവേ
  നാതമേ നാതാന്ത നടമേ അന്ത
  നടത്തിനൈയുള്‍ നടത്തുകിന്‍റ നലമേ ഞാന
  പോതമേ പോതമെലാം കടന്തു നിന്‍റ
  പൂരണമേ യോകിയരുള്‍ പൊലിന്ത തേവേ.
 • 30. ഞാലമേ ഞാലമെലാം വിളങ്ക വൈത്ത
  നായകമേ കറ്പമുതല്‍ നവിലാ നിന്‍റ
  കാലമേ കാലമെലാം കടന്ത ഞാനക്
  കതിയേമെയ്ക് കതിയളിക്കുങ് കടവു ളേചിറ്
  കോലമേ കുണമേഉട് കുറിയേ കോലങ്
  കുണങ്കുറികള്‍ കടന്തുനിന്‍റ കുരുവേ അന്‍പര്‍
  ചീലമേ മാലറിയാ മനത്തിറ് കണ്‍ട
  ചെംപൊരുളേ ഉംപര്‍പതഞ് ചെഴിക്കും തേവേ.
 • 31. തത്തുവമേ തത്തുവാ തീത മേചിറ്
  ചയംപുവേ എങ്കുനിറൈ ചാട്ചി യേമെയ്ച്
  ചത്തുവമേ ചത്തുവത്തിന്‍ പയനാം ഇന്‍പം
  തന്തരുളും പെരുവാഴ്വാം ചാമി യേഎം
  ചിത്തനിലൈ തെളിവിക്കും ഒളിയേ ചറ്റും
  തെവിട്ടാത തെള്‍ളമുതേ തേനേ എന്‍റും
  ചുത്തനെറി തിറംപാതാര്‍ അറിവില്‍ തോയ്ന്ത
  ചുകപ്പൊരുളേ മെയ്ഞ്ഞാനം തുലങ്കും തേവേ.
 • 32. യോകമേ യോകത്തിന്‍ പയനേ യോകത്
  തൊരുമുതലേ യോകത്തിന്‍ ഓങ്കുന്‍ തൂയ
  പോകമേ പോകത്തിന്‍ പൊലിവേ പോകം
  പുരിന്തരുളും പുണ്‍ണിയമേ പുനിത ഞാന
  യാകമേ യാകത്തിന്‍ വിളൈവേ യാകത്
  തിറൈയേഅവ് വിറൈപുരിയും ഇന്‍പേ അന്‍പര്‍
  മോകമേ മോകമെലാം അഴിത്തു വീറു
  മോനമേ മോനത്തിന്‍ മുളൈത്ത തേവേ.
 • 33. കാട്ചിയേ കാണ്‍പതുവേ ഞേയ മേഉള്‍
  കണ്‍ണുടൈയാര്‍ കണ്‍ണിറൈന്ത കളിപ്പേ ഓങ്കും
  മാട്ചിയേ ഉണ്‍മൈഅറി വിന്‍പ മെന്‍ന
  വയങ്കുകിന്‍റ വാഴ്വേമാ മവുനക് കാണി
  ആട്ചിയേ ആട്ചിചെയും അരചേ ചുത്ത
  അറിവേമെയ് അന്‍പേതെള്‍ ളമുതേ നല്‍ല
  ചൂട്ചിയേ140 ചൂട്ചിയെലാം കടന്തു നിന്‍റ
  തുരിയമേ തുരിയമുടിച് ചോതിത് തേവേ.
 • 34. മറൈമുടിക്കുപ് പൊറുത്തമുറു മണിയേ ഞാന
  വാരിതിയേ അന്‍പര്‍കടം മനത്തേ നിന്‍റ
  കുറൈമുടിക്കും കുണക്കുന്‍റേ കുന്‍റാ മോനക്
  കോമളമേ തൂയചിവക് കൊഴുന്തേ വെള്‍ളൈപ്
  പിറൈമുടിക്കും പെരുമാനേ തുളവ മാലൈപ്
  പെംമാനേ ചെങ്കമലപ് പിരാനേ ഇന്ത
  ഇറൈമുടിക്കു മൂവര്‍കട്കു മേലായ് നിന്‍റ
  ഇറൈയേഇവ് വുരുവുമിന്‍റി ഇരുന്ത തേവേ.
 • 35. കോതകന്‍റ യോകര്‍മനക് കുകൈയില്‍ വാഴും
  കുരുവേചണ്‍ മുകങ്കൊണ്‍ട കോവേ വഞ്ച
  വാതകന്‍റ ഞാനിയര്‍തം മതിയില്‍ ഊറും
  വാനമുതേ ആനന്ത മഴൈയേ മായൈ
  വേതകന്‍റ മുത്തര്‍കളൈ വിഴുങ്കു ഞാന
  വേഴമേ മെയ്യിന്‍പ വിരുന്തേ നെഞ്ചില്‍
  തീതകന്‍റ മെയ്യടിയര്‍ തമക്കു വായ്ത്ത
  ചെല്‍വമേ എല്‍ലൈയിലാച് ചീര്‍മൈത് തേവേ.
 • 36. അരുളരുവി വഴിന്തുവഴിന്‍ തൊഴുക ഓങ്കും
  ആനന്തത് തനിമലൈയേ അമല വേതപ്
  പൊരുളളവു നിറൈന്തവറ്റിന്‍ മേലും ഓങ്കിപ്
  പൊലികിന്‍റ പരംപൊരുളേ പുരണ മാകി
  ഇരുളറുചിറ് പിരകാച മയമാഞ് ചുത്ത
  ഏകാന്തപ് പെരുവെളിക്കുള്‍ ഇരുന്ത വാഴ്വേ
  തെരുളളവും ഉളമുഴുതുങ് കലന്തു കൊണ്‍ടു
  തിത്തിക്കുഞ് ചെഴുന്തേനേ തേവ തേവേ.
 • 37. അളവൈയെലാങ് കടന്തുമനങ് കടന്തു മറ്റൈ
  അറിവൈയെലാങ് കടന്തുകടന്‍ തമല യോകര്‍
  ഉളവൈയെലാങ് കടന്തുപതങ് കടന്തു മേലൈ
  ഒന്‍റുകടന്‍ തിരണ്‍ടുകടന്‍ തുണരച് ചൂഴ്ന്ത
  കളവൈയെലാങ് കടന്തണ്‍ട പിണ്‍ട മെല്‍ലാം
  കടന്തുനിറൈ വാനചുകക് കടലേ അന്‍പര്‍
  വളവൈയെലാം ഇരുളകറ്റും ഒളിയേ മോന
  വാഴ്വേഎന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരായ് വതിയും തേവേ.
 • 38. വന്‍പുകലന്‍ തറിയാത മനത്തോര്‍ തങ്കള്‍
  മനങ്കലന്തു മതികലന്തു വയങ്കാ നിന്‍റ
  എന്‍പുകലന്‍ തൂന്‍കലന്തു പുലന്‍ക ളോടും
  ഇന്തിരിയ മവൈകലന്തുള്‍ ഇയങ്കു കിന്‍റ
  അന്‍പുകലന്‍ തറിവുകലന്‍ തുയിരൈം പൂതം
  ആന്‍മാവുങ് കലന്തുകലന്‍ തണ്‍ണിത് തൂറി
  ഇന്‍പുകലന്‍ തരുള്‍കലന്തു തുളുംപിപ് പൊങ്കി
  എഴുങ്കരുണൈപ് പെരുക്കാറേ ഇന്‍പത് തേവേ.
 • 39. തണ്‍ണമുത മതികുളിര്‍ന്ത കിരണം വീചത്
  തടംപൊഴിറ്പൂ മണംവീചത് തെന്‍റല്‍ വീച
  എണ്‍ണമുതപ് പളിക്കുനിലാ മുറ്റത് തേഇന്‍
  ഇചൈവീചത് തണ്‍പനിനീര്‍ എടുത്തു വീചപ്
  പെണ്‍ണമുതം അനൈയവര്‍വിണ്‍ ണമുതം ഊട്ടപ്
  പെറുകിന്‍റ ചുകമനൈത്തും പിറ്പട് ടോടക്
  കണ്‍ണമുതത് തുടംപുയിര്‍മറ് റനൈത്തും ഇന്‍പങ്
  കലന്തുകൊളത് തരുങ്കരുണൈക് കടവുള്‍ തേവേ.
 • 40. ചുഴിയാത അരുട്കരുണൈപ് പെരുക്കേ എന്‍റുന്‍
  തൂണ്‍ടാത മണിവിളക്കിന്‍ ചോതി യേവാന്‍
  ഒഴിയാതു കതിര്‍പരപ്പുഞ് ചുടരേ അന്‍പര്‍ക്
  കോവാത ഇന്‍പരുളും ഒന്‍റേ വിണ്‍ണോര്‍
  വിഴിയാലും മൊഴിയാലും മനത്തി നാലും
  വിഴൈതരുമെയ്ത് തവത്താലും വിളംപും എന്ത
  വഴിയാലും കണ്‍ടുകൊളറ് കരിതായ്ച് ചുത്ത
  മവുനവെളി യൂടിരുന്തു വയങ്കും തേവേ.
 • 41. ചൊല്‍ലൊഴിയപ് പൊരുളൊഴിയക് കരണ മെല്‍ലാം
  ചോര്‍ന്തൊഴിയ ഉണര്‍വൊഴിയത് തുളങ്കാ നിന്‍റ
  അല്‍ലൊഴിയപ് പകലൊഴിയ നടുവേ നിന്‍റ
  ആനന്ത അനുപവമേ അതീത വാഴ്വേ
  നെല്‍ലൊഴിയപ് പതര്‍കൊള്‍വാര്‍ പോല ഇന്‍പ
  നിറൈവൊഴിയക് കുറൈകൊണ്‍മത നെറിയോര്‍ നെഞ്ചക്
  കല്‍ലൊഴിയ മെയ്യടിയര്‍ ഇതയ മെല്‍ലാങ്
  കലന്തുകലന്‍ തിനിക്കിന്‍റ കരുണൈത് തേവേ.
 • 42. അലൈകടലും പുവിവരൈയും അനല്‍കാല്‍ നീരും
  അന്തരമും മറ്റൈഅകി ലാണ്‍ടം യാവും
  നിലൈകുലൈയാ വണ്‍ണംഅരുള്‍ വെളിയി നൂടു
  നിരൈനിരൈയാ നിറുത്തിഉയിര്‍ നികഴും വണ്‍ണം
  തലൈകുലൈയാത് തത്തുവഞ്ചെയ് തിരോതൈ യെന്‍നും
  തനിയാണൈ നടത്തിഅരുള്‍ തലത്തില്‍ എന്‍റും
  മലൈവറവീറ് റിരുന്തരുളും അരചേ മുത്തി
  വഴിത്തുണൈയേ വിഴിത്തുണൈയുള്‍ മണിയാം തേവേ.
 • 43. വരംപഴുത്ത നെറിയേമെയ്ന്‍ നെറിയില്‍ ഇന്‍പ
  വളംപഴുത്ത പെരുവാഴ്വേ വാനോര്‍ തങ്കള്‍
  ചിരംപഴുത്ത പതപ്പൊരുളേ അറിവാ നന്തച്
  ചിവംപഴുത്ത അനുപവമേ ചിതാകാ ചത്തില്‍
  പരംപഴുത്ത നടത്തരചേ കരുണൈ എന്‍നും
  പഴംപഴുത്ത വാന്‍തരുവേ പരമ ഞാനത്
  തിരംപഴുത്ത യോകിയര്‍തം യോകത് തുള്‍ളേ
  തിനംപഴുത്തുക് കനിന്തഅരുട് ചെല്‍വത് തേവേ.
 • 44. അണ്‍ടമെലാം കണ്‍ണാകക് കൊളിനും കാണ്‍ടറ്
  കണുത്തുണൈയും കൂടാവെന്‍ റനന്ത വേതം
  വിണ്‍ടലറി ഓലമിട്ടുപ് പുലംപ മോന
  വെളിക്കുള്‍വെളി യായ്നിറൈന്തു വിളങ്കും ഒന്‍റേ
  കണ്‍ടവടി വായ്അകണ്‍ട മയമായ് എങ്കും
  കലന്തുനിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈക് കടവു ളേഎം
  ചണ്‍ടവിനൈത് തൊടക്കറച്ചിന്‍ മയത്തൈക് കാട്ടും
  ചറ്കുരുവേ ചിവകുരുവേ ചാന്തത് തേവേ.
 • 45. പേതമുറാ മെയ്പ്പോത വടിവ മാകിപ്
  പെരുങ്കരുണൈ നിറംപഴുത്തുച് ചാന്തം പൊങ്കിച്
  ചീതമികുന്‍ തരുള്‍കനിന്തു കനിന്തു മാറച്
  ചിന്‍മയമായ് നിന്‍മലമേ മണന്തു നീങ്കാ
  ആതരവോ ടിയന്‍മവുനച് ചുവൈമേന്‍ മേറ്കൊണ്‍
  ടാനന്ത രചമൊഴുക്കി അന്‍പാല്‍ എന്‍റും
  ചേതമുറാ തറിഞരുളന്‍ തിത്തിത് തോങ്കും
  ചെഴുംപുനിതക് കൊഴുങ്കനിയേ തേവ തേവേ.
 • 46. ഉടല്‍കുളിര ഉയിര്‍തഴൈക്ക ഉണര്‍ച്ചി ഓങ്ക
  ഉളങ്കനിയ മെയ്യന്‍പര്‍ ഉള്‍ളത് തൂടേ
  കടലനൈയ പേരിന്‍പം തുളുംപ നാളും
  കരുണൈമലര്‍ത് തേന്‍പൊഴിയും കടവുട് കാവേ
  വിടലരിയ എംപോല്‍വാര്‍ ഇതയന്‍ തോറും
  വേതാന്ത മരുന്തളിക്കും വിരുന്തേ വേതം
  തൊടലരിയ വെളിമുഴുതും പരവി ഞാനച്
  ചോതിവിരിത് തൊളിര്‍കിന്‍റ ചോതിത് തേവേ.
 • 47. കിരിയൈനെറി അകറ്റിമറൈ മുടിവില്‍ നിന്‍റു
  കേളാമല്‍ കേട്കിന്‍റ കേള്‍വി യേചൊറ്
  കരിയവറൈ വിടുത്തുനവ നിലൈക്കു മേലേ
  കാണാമറ് കാണ്‍കിന്‍റ കാട്ചിയേ ഉള്‍
  അരിയനിലൈ ഒന്‍റിരണ്‍ടിന്‍ നടുവേ ചറ്റും
  അറിയാമല്‍ അറികിന്‍റ അറിവേ എന്‍റും
  ഉരിയചതാ നിലൈനിന്‍റ ഉണര്‍ച്ചി മേലോര്‍
  ഉന്‍നാമല്‍ ഉന്‍നുകിന്‍റ ഒളിയാം തേവേ.
 • 48. ചൊറ്പോതറ് കരുംപെരിയ മറൈകള്‍ നാടിത്
  തൊടര്‍ന്തുതൊടര്‍ന്‍ തയര്‍ന്തിളൈത്തുത് തുളങ്കി ഏങ്കിപ്
  പിറ്പോത വിരൈന്തന്‍പര്‍ ഉളത്തേ ചെന്‍റ
  പെരുങ്കരുണൈപ് പെരുവാഴ്വേ പെയരാ തെന്‍റും
  തറ്പോത ഒഴിവിനിടൈ നിറൈന്തു പൊങ്കിത്
  തതുംപിവഴിന്‍ തോങ്കിയെല്‍ലാന്‍ താനേ യാകിച്
  ചിറ്പോതത് തകംപുറമും കോത്തു നിന്‍റ
  ചിവാനന്തപ് പെരുക്കേമെയ്ച് ചെല്‍വത് തേവേ.
 • 49. പൊങ്കുപല ചമയമെനും നതിക ളെല്‍ലാം
  പുകുന്തുകലന്‍ തിടനിറൈവായ്പ് പൊങ്കി ഓങ്കും
  കങ്കുകരൈ കാണാത കടലേ എങ്കും
  കണ്‍ണാകക് കാണ്‍കിന്‍റ കതിയേ അന്‍പര്‍
  തങ്കനിഴല്‍ പരപ്പിമയല്‍ ചോടൈ യെല്‍ലാന്‍
  തണിക്കിന്‍റ തരുവേപൂന്‍ തടമേ ഞാനച്
  ചെങ്കുമുത മലരവരു മതിയേ എല്‍ലാം
  ചെയ്യവല്‍ല കടവുളേ തേവ തേവേ.
 • 50. വാന്‍കാണാ മറൈകാണാ മലരോന്‍ കാണാന്‍
  മാല്‍കാണാന്‍ ഉരുത്തിരനും മതിത്തുക് കാണാന്‍
  നാന്‍കാണാ ഇടത്തതനൈക് കാണ്‍പേം എന്‍റു
  നല്‍ലോര്‍കള്‍ നവില്‍കിന്‍റ നലമേ വേട്കൈ
  മാന്‍കാണാ ഉളക്കമല മലര്‍ത്താ നിന്‍റ
  വാന്‍ചുടരേ ആനന്ത മയമേ ഈന്‍റ
  ആന്‍കാണാ ഇളങ്കന്‍റായ് അലമന്‍ തേങ്കും
  അന്‍പര്‍തമൈക് കലന്തുകൊളും അമലത് തേവേ.
 • 51. മെയ്ഞ്ഞാന വിരുപ്പത്തില്‍ ഏറിക് കേള്‍വി
  മീതേറിത് തെളിന്തിച്ചൈ വിടുതല്‍ ഏറി
  അഞ്ഞാന മറ്റപടി ഏറി ഉണ്‍മൈ
  അറിന്തപടി നിലൈഏറി അതുനാന്‍ എന്‍നും
  കൈഞ്ഞാനങ് കഴന്‍റേറി മറ്റ എല്‍ലാം
  കടന്തേറി മവുനവിയറ് കതിയില്‍ ഏറി
  എഞ്ഞാനം അറത്തെളിന്തോര്‍ കണ്‍ടുങ് കാണേം
  എന്‍കിന്‍റ അനുപവമേ ഇന്‍പത് തേവേ.
 • 52. പറ്ററിയാ മുത്തര്‍തമൈ എല്‍ലാം വാഴൈപ്
  പഴംപോല വിഴുങ്കുകിന്‍റ പരമേ മാചു
  പെറ്ററിയാപ് പെരുംപതമേ പതത്തൈക് കാട്ടും
  പെരുമാനേ ആനന്തപ് പേറ്റിന്‍ വാഴ്വേ
  ഉറ്ററിയാ തിന്‍നുമിന്‍നും മറൈക ളെല്‍ലാം
  ഓലമിട്ടുത് തേടനിന്‍റ ഒന്‍റേ ഒന്‍റും
  കറ്ററിയാപ് പേതൈയേന്‍ തനക്കും ഇന്‍പം
  കനിന്തളിത്ത അരുട്കടലേ കരുണൈത് തേവേ.
 • 53. മെയ്യുണര്‍ന്ത വാതവൂര്‍ മലൈയൈച് ചുത്ത
  വെളിയാക്കിക് കലന്തുകൊണ്‍ട വെളിയേ മുറ്റും
  പൊയ്യുണര്‍ന്ത എമൈപ്പോല്‍വാര്‍ തമക്കും ഇന്‍പം
  പുരിന്തരുളും കരുണൈവെള്‍ളപ് പൊറ്പേ അന്‍പര്‍
  കൈയുറൈന്തു വളര്‍നെല്‍ലിക് കനിയേ ഉള്‍ളം
  കരൈന്തുകരൈന്‍ തുരുകഅവര്‍ കരുത്തി നൂടേ
  ഉയ്യുനെറി ഒളികാട്ടി വെളിയും ഉള്‍ളും
  ഓങ്കുകിന്‍റ ചുയഞ്ചുടരേ ഉണ്‍മൈത് തേവേ.
 • 54. ഒലിവടിവു നിറഞ്ചുവൈകള്‍ നാറ്റം ഊറ്റം
  ഉറുതൊഴില്‍കള്‍ പയന്‍പലവേ റുളവായ് എങ്കും
  മലിവകൈയായ് എവ്വകൈയും ഒന്‍റായ് ഒന്‍റും
  മാട്ടാതായ് എല്‍ലാമും വല്‍ല താകിച്
  ചലിവകൈയില്‍ ലാതമുതറ് പൊരുളേ എല്‍ലാം
  തന്‍മയമായ് വിളങ്കുകിന്‍റ തനിയേ ആണ്‍പെണ്‍
  അലിവകൈയല്‍ ലാതവകൈ കടന്തു നിന്‍റ
  അരുട്ചിവമേ ചിവപോകത് തമൈന്ത തേവേ.
 • 55. പേരായ അണ്‍ടങ്കള്‍ പലവും പിണ്‍ട
  പേതങ്കള്‍ പറ്പലവും പിണ്‍ടാണ്‍ ടത്തിന്‍
  വാരായ പലപൊരുളും കടലും മണ്‍ണും
  മലൈയുളവും കടലുളവും മണലും വാനും
  ഊരാത വാന്‍മീനും അണുവും മറ്റൈ
  ഉള്‍ളനവും അളന്തിടലാം ഓകോ ഉന്‍നൈ
  ആരാലും അളപ്പരിതെന്‍ റനന്ത വേതം
  അറൈന്തിളൈക്ക അതിതൂര മാകുന്‍ തേവേ.
 • 56. കറ്പങ്കള്‍ പലകോടി ചെല്‍ലത് തീയ
  കനലിനടു ഊചിയിന്‍മേല്‍ കാലൈ ഊന്‍റിപ്
  പൊറ്പറമെയ് ഉണവിന്‍റി ഉറക്ക മിന്‍റിപ്
  പുലര്‍ന്തെലുംപു പുലപ്പടഐം പൊറിയൈ ഓംപി
  നിറ്പവരുക് കൊളിത്തുമറൈക് കൊളിത്തു യോക
  നീണ്‍മുനിവര്‍ക് കൊളിത്തമരര്‍ക് കൊളിത്തു മേലാം
  ചിറ്പതത്തില്‍ ചിന്‍മയമായ് നിറൈന്തു ഞാനത്
  തിരുവാളര്‍ ഉട്കലന്ത തേവ തേവേ.
 • 57. മട്ടകന്‍റ നെടുങ്കാലം മനത്താല്‍ വാക്കാല്‍
  മതിത്തിടിനും പുലംപിടിനും വാരാ തെന്‍റേ
  കട്ടകന്‍റ മെയ്യറിവോര്‍ കരണം നീക്കിക്
  കലൈയകറ്റിക് കരുവിയെലാം കഴറ്റി മായൈ
  വിട്ടകന്‍റു കരുമമല പോതം യാവും
  വിടുത്തൊഴിത്തുച് ചകചമല വീക്കം നീക്കിച്
  ചുട്ടകന്‍റു നിറ്കഅവര്‍ തംമൈ മുറ്റും
  ചൂഴ്ന്തുകലന്‍ തിടുഞ്ചിവമേ തുരിയത് തേവേ.
 • 58. ഉരുനാന്‍കും അരുനാന്‍കും നടുവേ നിന്‍റ
  ഉരുഅരുവ മൊന്‍റുംഇവൈ ഉടന്‍മേല്‍ ഉറ്റ
  ഒരുനാന്‍കും ഇവൈകടന്ത ഒന്‍റു മായ്അവ്
  വൊന്‍റിനടു വായ്നടുവുള്‍ ഒന്‍റായ് നിന്‍റേ
  ഇരുനാന്‍കും അമൈന്തവരൈ നാന്‍കി നോടും
  എണ്‍ണാന്‍കിന്‍ മേലിരുത്തും ഇറൈയേ മായൈക്
  കരുനാന്‍കും പൊരുണാന്‍കും കാട്ടു മുക്കട്
  കടവുളേ കടവുളര്‍കള്‍ കരുതുന്‍ തേവേ.
 • 59. പാങ്കുളനാം തെരിതുമെനത് തുണിന്തു കോടിപ്
  പഴമറൈകള്‍ തനിത്തനിയേ പാടിപ് പാടി
  ഈങ്കുളതെന്‍ റാങ്കുളതെന്‍ റോടി യോടി
  ഇളൈത്തിളൈത്തുത് തൊടര്‍ന്തുതൊടര്‍ന്‍ തെട്ടുന്‍ തോറും
  വാങ്കുപര വെളിമുഴുതും നീണ്‍ടു നീണ്‍ടു
  മറൈന്തുമറൈന്‍ തൊളിക്കിന്‍റ മണിയേ എങ്കും
  തേങ്കുപര മാനന്ത വെള്‍ള മേചച്
  ചിതാനന്ത അരുട്ചിവമേ തേവേ തേവേ.
 • 60. എഴുത്തറിന്തു തമൈയുണര്‍ന്ത യോകര്‍ ഉള്‍ളത്
  തിയലറിവാം തരുവിനില്‍അന്‍ പെനുമോര്‍ ഉച്ചി
  പഴുത്തളിന്തു മവുനനറുഞ് ചുവൈമേറ് പൊങ്കിപ്
  പതംപൊരുന്ത അനുപവിക്കും പഴമേ മായൈക്
  കഴുത്തരിന്തു കരുമമലത് തലൈയൈ വീചും
  കടുന്തൊഴിലോര്‍ തമക്കേനറ് കരുണൈ കാട്ടി
  വിഴുത്തുണൈയായ് അമര്‍ന്തരുളും പൊരുളേ മോന
  വെളിയിനിറൈ ആനന്ത വിളൈവാന്‍ തേവേ.
 • 61. ഉരുത്തിരര്‍നാ രണര്‍പിരമര്‍ വിണ്‍ണോര്‍ വേന്തര്‍
  ഉറുകരുടര്‍ കാന്തരുവര്‍ ഇയക്കര്‍ പൂതര്‍
  മരുത്തുവര്‍യോ കിയര്‍ചിത്തര്‍ മുനിവര്‍ മറ്റൈ
  വാനവര്‍കള്‍ മുതലോര്‍തം മനത്താല്‍ തേടിക്
  കരുത്തഴിന്തു തനിത്തനിയേ ചെന്‍റു വേതങ്
  കളൈവിനവ മറ്റവൈയുങ് കാണേം എന്‍റു
  വരുത്തമുറ്റാങ് കവരോടു പുലംപ നിന്‍റ
  വഞ്ചവെളി യേഇന്‍പ മയമാം തേവേ.
 • 62. പായിരമാ മറൈഅനന്തം അനന്തം ഇന്‍നും
  പാര്‍ത്തളന്തു കാണ്‍ടുംഎനപ് പല്‍കാന്‍ മേവി
  ആയിരമാ യിരമുകങ്ക ളാലും പന്‍നാള്‍
  അളന്തളന്തോര്‍ അണുത്തുണൈയും അളവു കാണാ
  തേയിരങ്കി അഴുതുചിവ ചിവവെന്‍ റേങ്കിത്
  തിരുംപഅരുട് പരവെളിവാഴ് ചിവമേ ഈന്‍റ
  തായിരങ്കി വളര്‍പ്പതുപോല്‍ എംപോല്‍ വാരൈത്
  തണ്‍ണരുളാല്‍ വളര്‍ത്തെന്‍റും താങ്കുന്‍ തേവേ.
 • 63. അന്തരമിങ് കറിവോമറ് റതനില്‍ അണ്‍ടം
  അടുക്കടുക്കായ് അമൈന്തഉള വറിവോം ആങ്കേ
  ഉന്തുറുംപല്‍ പിണ്‍ടനിലൈ അറിവോഞ് ചീവന്‍
  ഉറ്റനിലൈ അറിവോമറ് റനൈത്തു നാട്ടും
  എന്തൈനിന തരുള്‍വിളൈയാട് ടന്തോ അന്തോ
  എള്‍ളളവും അറിന്തിലോം എന്‍നേ എന്‍റു
  മുന്തനന്ത മറൈകളെലാം വഴുത്ത നിന്‍റ
  മുഴുമുതലേ അന്‍പര്‍കുറൈ മുടിക്കും തേവേ.
 • 64. തോന്‍റുപര ചാക്കിരമും കണ്‍ടോം അന്തച്
  ചൊപ്പനമും കണ്‍ടോംമേല്‍ ചുഴുത്തി കണ്‍ടോം
  ആന്‍റപര തുരിയനിലൈ കണ്‍ടോം അപ്പാല്‍
  അതുകണ്‍ടോം അപ്പാലാം അതുവും കണ്‍ടോം
  ഏന്‍റഉപ ചാന്തനിലൈ കണ്‍ടോം അപ്പാല്‍
  ഇരുന്തനിനൈക് കാണ്‍കിലോം എന്‍നേ എന്‍റു
  ചാന്‍റവുപ നിടങ്കളെലാം വഴുത്ത നിന്‍റ
  തന്‍മയമേ ചിന്‍മയമേ ചകചത് തേവേ.
 • 65. പരിക്കിരക നിലൈമുഴുതുന്‍ തൊടര്‍ന്തോം മേലൈപ്
  പരവിന്തു നിലൈയനൈത്തും പാര്‍ത്തോം പാചം
  എരിക്കുംഇയറ് പരനാത നിലൈക്കണ്‍ മെല്‍ല
  എയ്തിനോം അപ്പാലും എട്ടിപ് പോനോം
  തെരിക്കരിയ വെളിമൂന്‍റും തെരിന്തോം എങ്കും
  ചിവമേനിന്‍ ചിന്‍മയംഓര്‍ ചിറിതും തേറോം
  തരിക്കരിതെന്‍ റാകമങ്ക ളെല്‍ലാം പോറ്റത്
  തനിനിന്‍റ പരംപൊരുളേ ചാന്തത് തേവേ.
 • 66. മണക്കുമലര്‍ത് തേനുണ്‍ട വണ്‍ടേ പോല
  വളര്‍പരമാ നന്തമുണ്‍ടു മകിഴ്ന്തോര്‍ എല്‍ലാം
  ഇണക്കമുറക് കലന്തുകലന്‍ തതീത മാതറ്
  കിയറ്കൈനിലൈ യാതതുതാന്‍ എംമാറ് കൂറും
  കണക്കുവഴക് കനൈത്തിനൈയും കടന്ത തന്തോ
  കാണ്‍പരിതിങ് കെവര്‍ക്കുംഎനക് കലൈക ളെല്‍ലാം
  പിണക്കറനിന്‍ റോലമിടത് തനിത്തു നിന്‍റ
  പെരുംപതമേ മതാതീതപ് പെരിയ തേവേ.
 • 67. പൊതുവെന്‍റും പൊതുവില്‍നടം പുരിയാ നിന്‍റ
  പൂരണചിറ് ചിവമെന്‍റും പോതാ നന്ത
  മതുവെന്‍റും പിരമമെന്‍റും പരമ മെന്‍റും
  വകുക്കിന്‍റോര്‍ വകുത്തിടുക അതുതാന്‍ എന്‍റും
  ഇതുവെന്‍റും ചുട്ടവൊണാ തതനാല്‍ ചുംമാ
  ഇരുപ്പതുവേ തുണിവെനക്കൊണ്‍ ടിരുക്കിന്‍ റോരൈ
  വിതുവെന്‍റ141 തണ്‍ണളിയാല്‍ കലന്തു കൊണ്‍ടു
  വിളങ്കുകിന്‍റ പെരുവെളിയേ വിമലത് തേവേ.
 • 68. അരുമറൈയാ കമങ്കള്‍മുതല്‍ നടുവീ റെല്‍ലാം
  അമൈന്തമൈന്തു മറ്റവൈക്കും അപ്പാ ലാകിക്
  കരുമറൈന്ത ഉയിര്‍കള്‍തൊറുങ് കലന്തു മേവിക്
  കലവാമല്‍ പന്‍നെറിയും കടന്തു ഞാനത്
  തിരുമണിമന്‍ റകത്തിന്‍പ ഉരുവായ് എന്‍റും
  തികഴ്കരുണൈ നടംപുരിയും ചിവമേ മോനപ്
  പെരുമലൈയേ പരമഇന്‍പ നിലൈയേ മുക്കട്
  പെരുമാനേ എത്തിറത്തും പെരിയ തേവേ.
 • 69. എന്‍നുയിര്‍നീ എന്‍നുയിര്‍ക്കോര്‍ ഉയിരും നീഎന്‍
  ഇന്‍നുയിര്‍ക്കുത് തുണൈവനീ എന്‍നൈ ഈന്‍റ
  അന്‍നൈനീ എന്‍നുടൈയ അപ്പ നീഎന്‍
  അരുംപൊരുള്‍നീ എന്‍നിതയത് തന്‍പു നീഎന്‍
  നന്‍നെറിനീ എനക്കുരിയ ഉറവു നീഎന്‍
  നറ്കുരുനീ എനൈക്കലന്ത നട്പു നീഎന്‍
  തന്‍നുടൈയ വാഴ്വുനീ എന്‍നൈക് കാക്കുന്‍
  തലൈവന്‍നീ കണ്‍മൂന്‍റു തഴൈത്ത തേവേ.
 • 70. താനാകിത് താനല്‍ല തൊന്‍റു മില്‍ലാത്
  തന്‍മൈയനായ് എവ്വെവൈക്കുന്‍ തലൈവ നാകി
  വാനാകി വളിയനലായ് നീരു മാകി
  മലര്‍ തലൈയ ഉലകാകി മറ്റു മാകിത്
  തേനാകിത് തേനിനറുഞ് ചുവൈയ താകിത്
  തീഞ്ചുവൈയിന്‍ പയനാകിത് തേടു കിന്‍റ
  നാനാകി എന്‍നിറൈയായ് നിന്‍റോയ് നിന്‍നൈ
  നായടിയേന്‍ എവ്വാറു നവിറ്റു മാറേ.
 • 71. ആനേറും പെരുമാനേ അരചേ എന്‍റന്‍
  ആരുയിരുക് കൊരുതുണൈയേ അമുതേ കൊന്‍റൈത്
  തേനേറു മലര്‍ച്ചടൈഎഞ് ചിവനേ തില്‍ലൈച്
  ചെഴുഞ്ചുടരേ ആനന്തത് തെയ്വ മേഎന്‍
  ഊനേറും ഉയിര്‍ക്കുള്‍നിറൈ ഒളിയേ എല്‍ലാം
  ഉടൈയാനേ നിന്‍നടിച്ചീര്‍ ഉന്‍നി അന്‍പര്‍
  വാനേറു കിന്‍റാര്‍നാന്‍ ഒരുവന്‍ പാവി
  മണ്‍ണേറി മയക്കേറി വരുന്തുറ് റേനേ.
 • 72. ചെഞ്ചടൈഎം പെരുമാനേ ചിറുമാന്‍ ഏറ്റ
  ചെഴുങ്കമലക് കരത്തവനേ ചിവനേ ചൂഴ്ന്തു
  മഞ്ചടൈയും മതിറ്റില്‍ലൈ മണിയേ ഒറ്റി
  വളര്‍മരുന്തേ എന്‍നുടൈയ വാഴ്വേ വേട്കൈ
  അഞ്ചടൈയ വഞ്ചിയര്‍മാല്‍ അടൈയ വഞ്ചം
  അടൈയനെടുന്‍ തുയരടൈയ അകന്‍റ പാവി
  നെഞ്ചടൈയ നിനൈതിയോ നിനൈതി യേല്‍മെയ്ന്‍
  നെറിയുടൈയാര്‍ നെഞ്ചമര്‍ന്ത നീത നന്‍റേ.
 • 73. അന്‍നൈയിനും പെരിതിനിയ കരുണൈ ഊട്ടും
  ആരമുതേ എന്‍നുറവേ അരചേ ഇന്ത
  മന്‍നുലകില്‍ അടിയേനൈ എന്‍നേ തുന്‍പ
  വലൈയിലകപ് പടഇയറ്റി മറൈന്തായ് അന്തോ
  പൊന്‍നൈമതിത് തിടുകിന്‍റോര്‍ മരുങ്കേ ചൂഴ്ന്തു
  പോനകമും പൊയ്യുറവും പൊരുന്തല്‍ ആറ്റേന്‍
  എന്‍നൈഉളങ് കൊള്‍ളുതിയോ കൊള്‍കി ലായോ
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍ചെയ് വേനേ.
 • 74. പടിത്തേന്‍പൊയ് ഉലകിയനൂല്‍ എന്തായ് നീയേ
  പടിപ്പിത്തായ് അന്‍റിയുംഅപ് പടിപ്പില്‍ ഇച്ചൈ
  ഒടിത്തേന്‍നാന്‍ ഒടിത്തേനോ ഒടിപ്പിത് തായ്പിന്‍
  ഉന്‍നടിയേ തുണൈയെനനാന്‍ ഉറുതി യാകപ്
  പിടിത്തേന്‍മറ് റതുവുംനീ പിടിപ്പിത് തായ്ഇപ്
  പേതൈയേന്‍ നിന്‍നരുളൈപ് പെറ്റോര്‍ പോല
  നടിത്തേന്‍എം പെരുമാന്‍ഈ തൊന്‍റും നാനേ
  നടിത്തേനോ അല്‍ലതുനീ നടിപ്പിത് തായോ.
 • 75. മത്തേറി അലൈതയിര്‍പോല്‍ വഞ്ച വാഴ്ക്കൈ
  മയലേറി വിരുപ്പേറി മതത്തി നോടു
  പിത്തേറി ഉഴല്‍കിന്‍റ മനത്താല്‍ അന്തോ
  പേയേറി നലികിന്‍റ പേതൈ യാനേന്‍
  വിത്തേറി വിളൈവേറി മകിഴ്കിന്‍ റോര്‍പോല്‍
  മേലേറി അന്‍പരെലാം വിളങ്കു കിന്‍റാര്‍
  ഒത്തേറി ഉയിര്‍ക്കുയിരായ് നിറൈന്ത എങ്കള്‍
  ഉടൈയാനേ ഇതുതകുമോ ഉണര്‍കി ലേനേ.
 • 76. മതിയണിന്ത മുടിക്കനിയേ മണിയേ എല്‍ലാം
  വല്‍ലഅരുട് കുരുവേനിന്‍ മലര്‍ത്താള്‍ വാഴ്ത്തിക്
  കതിയണിന്താര്‍ അന്‍പരെലാം അടിയേന്‍ ഒന്‍റും
  കണ്‍ടറിയേന്‍ കരുമത്താല്‍ കലങ്കി അന്തോ
  പൊതിയണിന്തു തിരിന്തുഴലും ഏറു പോലപ്
  പൊയ്യുലകില്‍ പൊയ്ചുമന്തു പുലംപാ നിന്‍റേന്‍
  തുതിയണിന്ത നിന്‍നരുളെന്‍ റനക്കു മുണ്‍ടോ
  ഇന്‍റെനിലിപ് പാവിയേന്‍ ചൊല്‍വ തെന്‍നേ.
 • 77. എന്‍നരചേ എന്‍നുയിരേ എന്‍നൈ ഈന്‍റ
  എന്‍തായേ എന്‍കുരുവേ എളിയേന്‍ ഇങ്കേ
  തന്‍നരചേ ചെലുത്തിഎങ്കും ഉഴലാ നിന്‍റ
  ചഞ്ചലനെഞ് ചകത്താലേ തയങ്കി അന്തോ
  മിന്‍നരചേ പെണ്‍ണമുതേ എന്‍റു മാതര്‍
  വെയ്യചിറു നീര്‍ക്കുഴിക്കണ്‍ വിഴവേ എണ്‍ണി
  കൊന്‍നരൈചേര്‍ കിഴക്കുരുടന്‍ കോല്‍പോല്‍ വീണേ
  കുപ്പുറുകിന്‍ റേന്‍മയലില്‍ കൊടിയ നേനേ.
 • 78. അല്‍വിലങ്കു ചെഴുഞ്ചുടരായ് അടിയാര്‍ ഉള്‍ളത്
  തമര്‍ന്തരുളും ചിവകുരുവേ അടിയേന്‍ ഇങ്കേ
  ഇല്‍വിലങ്കു മടന്തൈയെന്‍റേ എന്തായ് അന്ത
  ഇരുപ്പുവിലങ് കിനൈഒഴിത്തും എന്‍നേ പിന്‍നും
  മല്‍വിലങ്കു പരത്തൈയര്‍തം ആചൈ എന്‍നും
  വല്‍വിലങ്കു പൂണ്‍ടന്തോ മയങ്കി നിന്‍റേന്‍
  പുല്‍വിലങ്കും ഇതുചെയ്യാ ഓകോ ഇന്തപ്
  പുലൈനായേന്‍ പിഴൈപൊറുക്കില്‍ പുതിതേ അന്‍റോ.
 • 79. വന്‍കൊടുമൈ മലനീക്കി അടിയാര്‍ തംമൈ
  വാഴ്വിക്കുങ് കുരുവേനിന്‍ മലര്‍ത്താള്‍ എണ്‍ണ
  മുന്‍കൊടുചെന്‍ റിടുമടിയേന്‍ തന്‍നൈ ഇന്ത
  മൂടമനം ഇവ്വുലക മുയറ്ചി നാടിപ്
  പിന്‍കൊടുചെന്‍ റലൈത്തിഴുക്കു142 തന്തോ നായേന്‍
  പേയ്പിടിത്ത പിത്തനൈപ്പോല്‍ പിതറ്റാ നിന്‍റേന്‍
  എന്‍കൊടുമൈ എന്‍പാവം എന്തായ് എന്തായ്
  എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ എങ്കുറുവേന്‍ എന്‍ചെയ് വേനേ.
 • 80. ഉയ്കുവിത്തു143 മെയ്യടിയാര്‍ തംമൈ എല്‍ലാം
  ഉണ്‍മൈനിലൈ പെറഅരുളും ഉടൈയായ് ഇങ്കേ
  മൈകുവിത്ത നെടുങ്കണ്‍ണാര്‍ മയക്കില്‍ ആഴ്ന്തു
  വരുന്തുകിന്‍റേന്‍ അല്‍ലാല്‍ഉന്‍ മലര്‍ത്താള്‍ എണ്‍ണിക്
  കൈകുവിത്തുക് കണ്‍കളില്‍നീര്‍ പൊഴിന്തു നാനോര്‍
  കണമേനും കരുതിനിനൈക് കലന്ത തുണ്‍ടോ
  ചെയ്കുവിത്തുക് കൊള്‍ളുതിയോ കൊള്‍കി ലായോ
  തിരുവുളത്തൈ അറിയേന്‍എന്‍ ചെയ്കു വേനേ.
 • 81. അരുള്‍വെളിയില്‍ ആനന്ത വടിവി നാല്‍നിന്‍
  റാടുകിന്‍റ പെരുവാഴ്വേ അരചേ ഇന്ത
  മരുള്‍വലൈയില്‍ അകപ്പട്ട മനത്താല്‍ അന്തോ
  മതികലങ്കി മെയ്ന്‍നിലൈക്കോര്‍ വഴികാ ണാതേ
  ഇരുള്‍നെറിയില്‍ കോലിഴന്ത കുരുട്ടൂ മന്‍പോല്‍
  എണ്‍ണാതെല്‍ ലാംഎണ്‍ണി ഏങ്കി ഏങ്കി
  ഉരുള്‍ചകടക് കാല്‍പോലുഞ് ചുഴലാ നിന്‍റേന്‍
  ഉയ്യുംവകൈ അറിയേനിവ് വൊതിയ നേനേ.
 • 82. കറ്റവളൈ തനക്കുംഉണ വളിക്കും ഉന്‍റന്‍
  കരുണൈനിലൈ തനൈഅറിയേന്‍ കടൈയേന്‍ ഇങ്കേ
  എറ്റവളൈ എറുംപേപോല്‍ തിരിന്തു നാളും
  ഇളൈത്തുനിന തരുള്‍കാണാ തെന്തായ് അന്തോ
  പെറ്റവളൈക് കാണാത പിള്‍ളൈ പോലപ്
  പേതുറുകിന്‍ റേന്‍ചെയ്യും പിഴൈയൈ നോക്കി
  ഇറ്റവളൈക്144 കേള്‍വിടല്‍പോല്‍ വിടുതി യേല്‍യാന്‍
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ എങ്കുറുവേന്‍ എന്‍ചൊല്‍ വേനേ.
 • 83. അടിമൈചെയപ് പുകുന്തിടുംഎം പോല്‍വാര്‍ കുറ്റം
  ആയിരമും പൊറുത്തരുളും അരചേ നായേന്‍
  കൊടുമൈചെയു മനത്താലേ വരുന്തി അന്തോ
  കുരങ്കിന്‍കൈ മാലൈയെനക് കുലൈയാ നിന്‍റേന്‍
  കടുമൈചെയപ് പിറര്‍തുണിന്താല്‍ അടിമൈ തന്‍നൈക്
  കണ്‍ടിരുത്തല്‍ അഴകന്‍റേ കരുണൈക് കെന്തായ്
  ചെടിമൈയുളപ് പാതകനേന്‍ എന്‍ചെയ് വേന്‍നിന്‍
  തിരുവുളത്തൈ അറിന്തിലേന്‍ തികൈക്കിന്‍ റേനേ.
 • 84. കൂംപാത മെയ്ന്‍നെറിയോര്‍ ഉളത്തേ എന്‍റും
  കുറൈയാത ഇന്‍പളിക്കും കുരുവേ ആചൈത്
  താംപാലേ യാപ്പുണ്‍ടു വരുന്തി നായേന്‍
  തൈയലാര്‍ മൈയലെനും ചലതി ആഴ്ന്തു
  ഓംപാമല്‍ ഉവര്‍നീരുണ്‍ ടുയങ്കു കിന്‍റേന്‍
  ഉന്‍നടിയര്‍ അക്കരൈമേല്‍ ഉവന്തു നിന്‍റേ
  തീംപാലുഞ് ചരുക്കരൈയുന്‍ തേനും നെയ്യും
  തേക്കുകിന്‍റാര്‍ ഇതുതകുമോ തേവ തേവേ.
 • 85. വെള്‍ളമണി ചടൈക്കനിയേ മൂവ രാകി
  വിരിന്തരുളും ഒരുതനിയേ വിഴല നേനൈക്
  കള്‍ളമനക് കുരങ്കാട്ടും ആട്ട മെല്‍ലാം
  കണ്‍ടിരുന്തും ഇരങ്കിലൈയേല്‍ കവലൈ യാലേ
  ഉള്‍ളമെലിന്‍ തുഴല്‍കിന്‍റ ചിറിയേന്‍ പിന്‍നര്‍
  ഉയ്യുംവകൈ എവ്വകൈയീ തുന്‍നുന്‍ തോറും
  പൊള്‍ളെനമെയ് വിയര്‍ക്കഉളം പതൈക്കച് ചോപം
  പൊങ്കിവഴി കിന്‍റതുനാന്‍ പൊറുക്കി ലേനേ.
 • 86. എനൈയറിയാപ് പരുവത്തേ ആണ്‍ടു കൊണ്‍ട
  എന്‍നരചേ എന്‍കുരുവേ ഇറൈയേ ഇന്‍റു
  മനൈയറിയാപ് പിഴൈകരുതു മകിഴ്നന്‍ പോല
  മതിയറിയേന്‍ ചെയ്പിഴൈയൈ മനത്തുട് കൊണ്‍ടേ
  തനൈയറിയാ മുകത്തവര്‍പോല്‍ ഇരുന്തായ് എന്തായ്
  തടങ്കരുണൈപ് പെരുങ്കടറ്കുത് തകുമോ കണ്‍ടായ്
  അനൈയറിയാച് ചിറുകുഴവി യാകി ഇങ്കേ
  അടിനായേന്‍ അരറ്റുകിന്‍റേന്‍ അന്തോ അന്തോ.
 • 87. തീവിനൈനല്‍ വിനൈയെനുംവന്‍ കയിറ്റാല്‍ ഇന്തച്
  ചീവര്‍കളൈ ആട്ടുകിന്‍റ തേവേ നായേന്‍
  ഏവിനൈനേര്‍ കണ്‍മടവാര്‍ മൈയറ് പേയാല്‍
  ഇടരുഴന്തും ചലിപ്പിന്‍റി എന്‍നേ ഇന്‍നും
  നാവിനൈഎന്‍ പാല്‍വരുന്തിക് കരണ്‍ടു കിന്‍റ
  നായ്ക്കുംനകൈ തോന്‍റനിന്‍റു നയക്കിന്‍ റേനാന്‍
  ആവിനൈവിട് ടെരുതുകറന്‍ തിടുവാന്‍ ചെല്‍ലും
  അറിവിലിക്കും അറിവിലിയേന്‍ ആന വാറേ.
 • 88. എംപെരുമാന്‍ നിന്‍വിളൈയാട് ടെന്‍ചൊല്‍ കേന്‍നാന്‍
  ഏതുമറി യാച്ചിറിയേന്‍ എനൈത്താന്‍ ഇങ്കേ
  ചെംപുനലാല്‍ കുഴൈത്തപുലാല്‍ ചുവര്‍ചൂഴ് പൊത്തൈച്
  ചിറുവീട്ടില്‍ ഇരുട്ടറൈയില്‍ ചിറൈചെയ് തന്തോ
  കംപമുറപ് പചിത്തഴലുങ് കൊളുന്ത അന്തക്
  കരണമുതല്‍ പൊറിപുലപ്പേയ് കവര്‍ന്തു ചൂഴ്ന്തു
  വംപിയറ്റക് കാമാതി അരട്ടര്‍ എല്‍ലാം
  മടിപിടിത്തു വരുത്തവെന്‍റോ വളര്‍ത്തായ് എന്തായ്.
 • 89. അംപരത്തേ ആനന്ത വടിവാല്‍ എന്‍റും
  ആടുകിന്‍റ മാമണിയേ അരചേ നായേന്‍
  ഇംപരത്തം എനുംഉലക നടൈയില്‍ അന്തോ
  ഇടരുഴന്തേന്‍ പന്‍നെറിയില്‍ എനൈഇ ഴുത്തേ
  പംപരത്തിന്‍ ആടിയലൈപ് പടുത്തും ഇന്തപ്
  പാവിമനം എനക്കുവയപ് പടുവ തില്‍ലൈ
  കൊംപരറ്റ ഇളങ്കൊടിപോല്‍ തളര്‍ന്തേന്‍ എന്‍നൈക്
  കുറിക്കൊള്‍ളക് കരുതുതിയോ കുറിത്തി ടായോ.
 • 90. കണ്‍ണുടൈയ നുതറ്കരുംപേ മന്‍റില്‍ ആടും
  കാരണകാ രിയങ്കടന്ത കടവു ളേനിന്‍
  തണ്‍ണുടൈയ മലരടിക്കോര്‍ ചിറിതും അന്‍പു
  ചാര്‍ന്തേനോ ചെംമരംപോല്‍ തണിന്ത നെഞ്ചേന്‍
  പെണ്‍ണുടൈയ മയലാലേ ചുഴല്‍കിന്‍ റേന്‍എന്‍
  പേതൈമൈയൈ എന്‍പുകല്‍വേന്‍ പേയ നേനൈപ്
  പുണ്‍ണുടൈയ പുഴുവിരുംപും പുള്‍ളെന്‍ കേനോ
  പുലൈവിഴൈന്തു നിലൈവെറുത്തേന്‍ പുലൈയ നേനേ.
 • 91. പൊന്‍നുടൈയാര്‍ ഇടംപുകവോ അവര്‍കട് കേറ്കപ്
  പൊയ്ംമൊഴികള്‍ പുകന്‍റിടവോ പൊതിപോല്‍ ഇന്തക്
  കൊന്‍നുടൈയാ ഉടല്‍പരുക്കപ് പചിക്കുച് ചോറു
  കൊടുക്കവോ കുളിര്‍ക്കാടൈ കൊളവോ വഞ്ച
  മിന്‍നിടൈയാര്‍ മുടൈച്ചിറുനീര്‍ക് കുഴിക്കണ്‍ അന്തോ
  വീഴ്ന്തിടവോ താഴ്ന്തിളൈത്തു വിഴിക്ക വോതാന്‍
  എന്‍നുടൈയായ് എന്‍നുടൈയായ് എന്‍നൈ ഇങ്കേ
  എടുത്തുവളര്‍ത് തനൈഅറിയേന്‍ എന്‍ചൊല്‍ വേനേ.
 • 92. വരുകണത്തു വാഴ്ന്തിടുമോ വിഴുമോ ഇന്ത
  മലക്കൂടെന്‍ ററിഞരെലാം വരുന്തക് കേട്ടും
  അരുകണൈത്തുക് കൊളപ്പെണ്‍പേയ് എങ്കേ മേട്ടുക്
  കടൈത്തിടവെണ്‍ ചോറെങ്കേ ആടൈ യെങ്കേ
  ഇരുകണുക്കു വിയപ്പെങ്കേ വചതി യാന
  ഇടമെങ്കേ എന്‍റുതിരിന്‍ തിളൈത്തേന്‍ അല്‍ലാല്‍
  ഒരുകണത്തും ഉനൈനിനൈന്ത തുണ്‍ടോ എന്‍നൈ
  ഉടൈയാനേ എവ്വകൈനാന്‍ ഉയ്യും മാറേ
 • 93. പൊന്‍മലൈയോ ചിറിതെനപ്പേ രാചൈ പൊങ്കിപ്
  പുവിനടൈയില്‍ പറ്പലകാല്‍ പോന്തു പോന്തു
  നെന്‍മലൈയോ നിതിമലൈയോ എന്‍റു തേടി
  നിലൈകുലൈന്ത തന്‍റിഉനൈ നിനൈന്തു നേടി
  മന്‍മലൈയോ മാമണിയോ മരുന്തോ എന്‍റു
  വഴുത്തിയതേ ഇല്‍ലൈഇന്ത വഞ്ച നെഞ്ചം
  കന്‍മലൈയോ ഇരുംപോചെം മരമോ പാറൈക്
  കരുങ്കല്‍ലോ പരായ്മുരുട്ടുക് കട്ടൈ യേയോ.
 • 94. തംമൈമറന്‍ തരുളമുതം ഉണ്‍ടു തേക്കും
  തകൈയുടൈയാര്‍ തിരുക്കൂട്ടം ചാര്‍ന്തു നായേന്‍
  വെംമൈയെലാം തവിര്‍ന്തുമനങ് കുളിരക് കേള്‍വി
  വിരുന്തരുന്തി മെയ്യറിവാം വീട്ടില്‍ എന്‍റും
  ചെംമൈയെലാം തരുംമൗന അണൈമേറ് കൊണ്‍ടു
  ചെറിഇരവു പകലൊന്‍റും തെരിയാ വണ്‍ണം
  ഇംമൈയിലേ എംമൈയിനും കാണാച് ചുത്ത
  ഇന്‍പനിലൈ അടൈവേനോ ഏഴൈ യേനേ.
 • 95. അടിയനേന്‍ പിഴൈയനൈത്തും പൊറുത്താട് കൊണ്‍ട
  അരുട്കടലേ മന്‍റോങ്കും അരചേ ഇന്‍നാള്‍
  കൊടിയനേന്‍ ചെയ്പിഴൈയൈത് തിരുവുള്‍ ളത്തേ
  കൊള്‍ളുതിയോ കൊണ്‍ടുകുലങ് കുറിപ്പ തുണ്‍ടോ
  നെടിയനേ മുതറ്കടവുട് ചമുകത് തോര്‍തം
  നെടുംപിഴൈകള്‍ ആയിരമും പൊറുത്തു മായൈ
  ഒടിയനേര്‍ നിന്‍റപെരുങ് കരുണൈ വള്‍ളല്‍
  എനമറൈകള്‍ ഓതുവതിങ് കുനൈത്താ നന്‍റേ.
 • 96. കണ്‍മയക്കും പേരിരുട്ടുക് കങ്കുറ് പോതില്‍
  കരുത്തറിയാച് ചിറുവനൈഓര്‍ കടുങ്കാ നത്തേ
  ഉണ്‍മയക്കം കൊളവിടുത്തേ ഒരുവന്‍ പിന്‍പോം
  ഒരുതായ്പോല്‍ മായൈഇരുള്‍ ഓങ്കും പോതിന്‍
  മണ്‍മയക്കം പെറുംവിടയക് കാട്ടില്‍ അന്തോ
  മതിയിലേന്‍ മാഴാന്തു മയങ്ക നീതാന്‍
  വണ്‍മൈയുറ്റ നിയതിയിന്‍പിന്‍ എന്‍നൈ വിട്ടേ
  മറൈന്തനൈയേ പരമേനിന്‍ വണ്‍മൈ എന്‍നേ.
 • 97. നറ്റായും പിഴൈകുറിക്കക് കണ്‍ടോം ഇന്ത
  നാനിലത്തേ മറ്റവര്‍യാര്‍ നാടാര്‍ വീണേ
  പറ്റായും അവര്‍തമൈനാം പറ്റോം പറ്റില്‍
  പറ്റാത പറ്റുടൈയാര്‍ പറ്റി ഉള്‍ളേ
  ഉറ്റായുഞ് ചിവപെരുമാന്‍ കരുണൈ ഒന്‍റേ
  ഉറുപിഴൈകള്‍ എത്തുണൈയും പൊറുപ്പ തെന്‍റുന്‍
  പൊറ്റാളൈ വിരുംപിയതു മന്‍റു ളാടും
  പൊരുളേഎന്‍ പിഴൈയനൈത്തും പൊറുക്ക വന്‍റേ.
 • 98. എണ്‍ണിയനം എണ്‍ണമെലാം മുടിപ്പാന്‍ മന്‍റുള്‍
  എംപെരുമാന്‍ എന്‍റുമകിഴ്ന്‍ തിറുമാന്‍ തിങ്കേ
  നണ്‍ണിയമറ് റൈയര്‍തംമൈ ഉറാമൈ പേചി
  നന്‍കുമതി യാതിരുന്ത നായി നേനൈത്
  തണ്‍ണിയനല്‍ അരുട്കടലേ മന്‍റില്‍ ഇന്‍പത്
  താണ്‍ടവഞ്ചെയ് കിന്‍റപെരുന്‍ തകൈയേ എങ്കള്‍
  പുണ്‍ണിയനേ പിഴൈകുറിത്തു വിടുത്തി യായില്‍
  പൊയ്യനേന്‍ എങ്കുറ്റെന്‍ പുരിവേന്‍ അന്തോ.
 • 99. അന്‍പര്‍തിരു വുളങ്കോയി ലാകക്കൊണ്‍ടേ
  അറ്പുതച്ചിറ് ചപൈയോങ്കും അരചേ ഇങ്കു
  വന്‍പരിടൈച് ചിറിയേനൈ മയങ്ക വൈത്തു
  മറൈന്തനൈയേ ആനന്ത വടിവോയ് നിന്‍നൈത്
  തുന്‍പവടി വുടൈപ്പിറരില്‍ പിരിത്തു മേലോര്‍
  തുരിയവടി വിനനെന്‍റു ചൊന്‍ന വെല്‍ലാം
  ഇന്‍പവടി വടൈന്തന്‍റേ എന്തായ് അന്തോ
  എന്‍നളവെന്‍ ചൊല്‍കേനിവ് വേഴൈ യേനേ.
 • 100. പുറ്റോങ്കും അരവമെല്‍ലാം പണിയാക് കൊണ്‍ടു
  പൊന്‍മേനി തനില്‍അണിന്ത പൊരുളേ മായൈ
  ഉറ്റോങ്കു വഞ്ചമനക് കള്‍വ നേനൈ
  ഉളങ്കൊണ്‍ടു പണികൊള്‍വ തുനക്കേ ഒക്കും
  മറ്റോങ്കും അവരെല്‍ലാം പെരുമൈ വേണ്‍ടും
  വന്‍മനത്തര്‍ എനൈവേണ്‍ടാര്‍ വള്‍ള ലേനാന്‍
  കറ്റോങ്കും അറിവറിയേന്‍ പലവാച് ചൊല്‍ലും
  കരുത്തറിയേന്‍ എനക്കരുളക് കരുതു വായേ.
 • 101. അരുളുടൈയ പരംപൊരുളേ മന്‍റി ലാടും
  ആനന്തപ് പെരുവാഴ്വേ അന്‍പു ളോര്‍തം
  തെരുളുടൈയ ഉളമുഴുതും കോയില്‍ കൊണ്‍ട
  ചിവമേമെയ് അറിവുരുവാം തെയ്വ മേഇം
  മരുളുടൈയ മനപ്പേതൈ നായി നേന്‍ചെയ്
  വന്‍പിഴൈയൈച് ചിറിതേനും മതിത്തി യായില്‍
  ഇരുളുടൈയ പവക്കടല്‍വിട് ടേറേന്‍ എന്‍നൈ
  ഏറ്റുവതറ് കെണ്‍ണുകഎന്‍ ഇന്‍പത് തേവേ.

  • 140. എതുകൈ നയംപറ്റി നിന്‍റതു. തൊ.വേ.
  • 141. വിതു - ചന്തിരന്‍. ഈണ്‍ടു ഇരണ്‍ടന്‍ ഉരുപുവിരിക്ക. തൊ.വേ.
  • 142. ഇഴുക്കുതു എന്‍പതു മരൂഉ വഴക്കു. അല്‍ലതൂഉം, ആചിരിയര്‍ തൊല്‍കാപ്പിയനാര്‍കൂറിയ 'കടിചൊല്‍ലില്‍ലൈ' എന്‍പതനാല്‍ കോടലുമാം. ഇങ്ങനമാതല്‍, ''ഇനിയേതെമക്കുനരുള്‍ വരുമോ എനക്കരുതി ഏങ്കുതേ നെഞ്ചം'' എനത് തായുമാനാര്‍ മുതലിയപിറ ചാന്‍റോര്‍ ചെയ്യുട്കളാലും ഉണര്‍ക എന്‍ക. തൊ. വേ.
  • 143. ഉയ്കുവിത്തുഎന്‍പതനുള്‍ '' കു '' ചാരിയൈ. തൊ. വേ
  • 144. ഇറ്റവള്‍ - മനൈയറങ് കാപ്പോള്‍. തൊ. വേ.

மகாதேவ மாலை // மகாதேவ மாலை