திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பணித்திறம் வேட்டல்
paṇittiṟam vēṭṭal
புன்மை நினைந் திரங்கல்
puṉmai niṉain tiraṅkal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

019. நெஞ்சொடு புலத்தல்
neñsoṭu pulattal