திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವೈತ್ತಿಯನಾತರ್ ಪತಿಕಂ
vaittiyanātar patikam
ಪೞಮಲೈಪ್ ಪತಿಕಂ
paḻamalaip patikam
Fifth Thirumurai

066. ಕಣ್ಣಮಙ್ಕೈತ್ ತಾಯಾರ್ ತುತಿ
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti

  ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಙ್ಕೈ
  ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಂ ಪುರಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾನ್ತನ್ ಉಳತ್ತುಂ ಪುಯತ್ತುಂ ಅಮರ್ಂದರುಳಿ
  ಉವಕೈ ಅಳಿಕ್ಕುಂ ಪೇರಿನ್ಪ ಉರುವೇ ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಾಳೇ
  ತಿಲಕಂ ಸೆಱಿವಾಳ್ ನುತಱ್ಕರುಂಪೇ ತೇನೇ ಕನಿಂದ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ
  ತೆವಿಟ್ಟಾ ತನ್ಪರ್ ಉಳತ್ತುಳ್ಳೇ ತಿತ್ತಿತ್ ತೆೞುಂಓರ್ ತೆಳ್ಳಮುತೇ
  ಮಲಕಞ್ ಸುಕತ್ತೇಱ್ ಕರುಳಳಿತ್ತ ವಾೞ್ವೇ ಎನ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇಎನ್
  ವರುತ್ತನ್ ತವಿರ್ಕ್ಕ ವರುಂಕುರುವಾಂ ವಟಿವೇ ಞಾನ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ
  ಸಲಕನ್ ತರಂಪೋಱ್ ಕರುಣೈಪೊೞಿ ತಟಙ್ಕಣ್ ತಿರುವೇ ಕಣಮಙ್ಕೈತ್
  ತಾಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಇತು ತರುಣಂ ಕರುಣೈ ತರುವಾಯೇ.

கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி // கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி