திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വൈത്തിയനാതര്‍ പതികം
vaittiyanātar patikam
പഴമലൈപ് പതികം
paḻamalaip patikam
Fifth Thirumurai

066. കണ്‍ണമങ്കൈത് തായാര്‍ തുതി
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti

  തിരുക്കണ്‍ണമങ്കൈ
  പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകം പുരക്കും പെരുമാന്‍തന്‍ ഉളത്തും പുയത്തും അമര്‍ന്തരുളി
  ഉവകൈ അളിക്കും പേരിന്‍പ ഉരുവേ എല്‍ലാം ഉടൈയാളേ
  തിലകം ചെറിവാള്‍ നുതറ്കരുംപേ തേനേ കനിന്ത ചെഴുങ്കനിയേ
  തെവിട്ടാ തന്‍പര്‍ ഉളത്തുള്‍ളേ തിത്തിത് തെഴുംഓര്‍ തെള്‍ളമുതേ
  മലകഞ് ചുകത്തേറ് കരുളളിത്ത വാഴ്വേ എന്‍കണ്‍ മണിയേഎന്‍
  വരുത്തന്‍ തവിര്‍ക്ക വരുംകുരുവാം വടിവേ ഞാന മണിവിളക്കേ
  ചലകന്‍ തരംപോറ് കരുണൈപൊഴി തടങ്കണ്‍ തിരുവേ കണമങ്കൈത്
  തായേ ചരണം ചരണം ഇതു തരുണം കരുണൈ തരുവായേ.

கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி // கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி