திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వైత్తియనాతర్ పతికం
vaittiyanātar patikam
పళమలైప్ పతికం
paḻamalaip patikam
Fifth Thirumurai

066. కణ్ణమఙ్కైత్ తాయార్ తుతి
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti

  తిరుక్కణ్ణమఙ్కై
  పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకం పురక్కుం పెరుమాన్తన్ ఉళత్తుం పుయత్తుం అమర్ందరుళి
  ఉవకై అళిక్కుం పేరిన్ప ఉరువే ఎల్లాం ఉటైయాళే
  తిలకం సెఱివాళ్ నుతఱ్కరుంపే తేనే కనింద సెళుఙ్కనియే
  తెవిట్టా తన్పర్ ఉళత్తుళ్ళే తిత్తిత్ తెళుంఓర్ తెళ్ళముతే
  మలకఞ్ సుకత్తేఱ్ కరుళళిత్త వాళ్వే ఎన్కణ్ మణియేఎన్
  వరుత్తన్ తవిర్క్క వరుంకురువాం వటివే ఞాన మణివిళక్కే
  సలకన్ తరంపోఱ్ కరుణైపొళి తటఙ్కణ్ తిరువే కణమఙ్కైత్
  తాయే సరణం సరణం ఇతు తరుణం కరుణై తరువాయే.

கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி // கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி