திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कलैमकळार् तिरुप्पतिकम्
kalaimakaḷār tiruppatikam
पाङ्कियर्क् कऱिवुऱुत्तल्
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
Second Thirumurai

102. आऩन्द कळिप्पु
āṉanta kaḷippu

  पुळ्ळिरुक्कुवेळूर्
  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. नल्ल मरुन्दिम् मरुन्दु - सुकम्
  नल्कुम् वैत्तिय नात मरुन्दु.
 • कण्णिकळ्
 • 2. अरुळ्वटि वाऩ मरुन्दु - नम्मुळ्
  अऱ्पुत माक अमर्न्द मरुन्दु
  इरुळऱ वोङ्कुम् मरुन्दु - अऩ्पर्क्
  किऩ्पुरु वाक इरुन्द मरुन्दु. - नल्ल
 • 3. सञ्सलन् तीर्क्कुम् मरुन्दु - ऎङ्कुन्
  ताऩोता ऩाकित् तऴैक्कुम् मरुन्दु
  अञ्सलॆऩ् ऱाळुम् मरुन्दु - सस्सि
  ताऩन्द माक अमर्न्द मरुन्दु. - नल्ल
 • 4. वित्तक माऩ मरुन्दु - सतुर्
  वेत मुटिविल् विळङ्कु मरुन्दु
  तत्तुवा तीत मरुन्दु - ऎऩ्ऩैत्
  ताऩाक्किक् कॊण्ट तयाळ मरुन्दु. - नल्ल
 • 5. पिऱप्पै यॊऴिक्कु मरुन्दु - यार्क्कुम्
  पेसप् पटात पॆरिय मरुन्दु
  इऱप्पैत् तविर्क्कुम् मरुन्दु - ऎऩ्ऩुळ्
  ऎऩ्ऱु मतुरित् तिऩिक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 6. नाऩतु वाकु मरुन्दु - पर
  ञाऩ वॆळियिल् नटिक्कु मरुन्दु
  मोन वटिवा मरुन्दु - सीवऩ्
  मुत्त रुळत्ते मुटिक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 7. पुत्तमु ताकु मरुन्दु - पार्त्त
  पोते पिणिकळैप् पोक्कु मरुन्दु
  पत्त ररुन्दु मरुन्दु - अनु
  पाऩमुन् ताऩाम् परम मरुन्दु. - नल्ल
 • 8. मालयऩ् तेटु मरुन्दु - मुऩ्ऩ
  मार्क्कण्ट रैक्काक्क वन्द मरुन्दु
  कालऩैस् साय्त्त मरुन्दु - तेवर्
  काणुङ् कऩविऩुङ् काणा मरुन्दु. - नल्ल
 • 9. तऱ्पर योक मरुन्दु - उप
  सान्द रुळत्तिटैस् सार्न्द मरुन्दु
  सिऱ्पर योक मरुन्दु - उयर्
  तेवरॆल् लान्दॊऴुन् तॆय्व मरुन्दु. - नल्ल
 • 10. अम्पलत् ताटु मरुन्दु - पर
  मानन्द वॆळ्ळत् तऴुत्तु मरुन्दु
  ऎम्पल माकु मरुन्दु - वेळूर्
  ऎऩ्ऩुन् तलत्ति लिरुक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 11. सेतप्प टात मरुन्दु - उण्टाल्
  तेऩ्पो लिऩिक्कुन् तॆविट्टा मरुन्दु
  पेतप्प टात मरुन्दु - मलैप्
  पॆण्णिटङ् कॊण्ट पॆरिय मरुन्दु. - नल्ल
 • 12. आर्क्कु मरिता मरुन्दु - ताऩे
  आति यनातियु माऩ मरुन्दु
  सेर्क्कुम् पुनित मरुन्दु - तऩ्ऩैत्
  तेटुवोर् तङ्कळै नाटु मरुन्दु. - नल्ल
 • 13. पुण्णियर्क् काऩ मरुन्दु - परि
  पूरण माकप् पॊरुन्दु मरुन्दु
  ऎण्णिय विऩ्प मरुन्दु - ऎम
  तॆण्णमॆल् लामुटित् तिट्ट मरुन्दु. - नल्ल
 • 14. पाल्वण्ण माकु मरुन्दु - अतिल्
  पस्सै निऱमुम् पटर्न्द मरुन्दु
  नूल्वण्ण नाटु मरुन्दु - उळ्ळे
  नोक्कुकिऩ् ऱोर्कळै नोक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 15. पार्क्कप् पसिपो मरुन्दु - तऩ्ऩैप्
  पारात वर्कळैस् सेरा मरुन्दु
  कूर्क्कत् तॆरिन्द मरुन्दु - अनु
  कूल मरुन्दॆऩ्ऱु कॊण्ट मरुन्दु. - नल्ल
 • 16. कोतिला तोङ्कु मरुन्दु - अऩ्पर्
  कॊळ्ळैकॊण् टुण्णक् कुलावु मरुन्दु
  मातॊरु पाक मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  वाऴ्वित्त ऎऩ्कण् मणिया मरुन्दु. - नल्ल
 • 17. एक वुरुवा मरुन्दु - मिक्क
  एऴैक ळुक्कुम् इरङ्कु मरुन्दु
  सोकन् तविर्क्कु मरुन्दु - परञ्
  सोतियॆऩ् ऱऩ्पर् तुतिक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 18. कोमळङ् कूटु मरुन्दु - नलङ्
  कॊटुक्कत् तुसङ्कट्टिक् कॊण्ट मरुन्दु
  नामळ वात मरुन्दु - नम्मै
  नामऱि युम्पटि नण्णु मरुन्दु. - नल्ल
 • 19. सॆल्वन् तऴैक्कु मरुन्दु - ऎऩ्ऱुन्
  तीरा विऩैयॆलान् तीर्त्त मरुन्दु
  नल्वन् तऩैकॊळ् मरुन्दु - पर
  नातान्द वीट्टिऩुळ् नण्णु मरुन्दु. - नल्ल
 • 20. वाय्पिटि यात मरुन्दु - मत
  वातमुम् पित्तमु माय्क्कु मरुन्दु
  नोय्पॊटि याक्कु मरुन्दु - अऩ्पर्
  नोक्किय नोक्किऩुळ् नोक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 21. पॆण्णासै तीर्क्कु मरुन्दु - पॊरुट्
  पेरासै यॆल्लाम् पिळक्कु मरुन्दु
  मण्णासै तीर्क्कु मरुन्दु - ऎल्लाम्
  वल्ल मरुन्दॆऩ्ऱु वाऴ्त्तु मरुन्दु. - नल्ल
 • 22. ऎऩ्ऱुङ् कॆटात मरुन्दु - वरुम्
  ऎल्लाप् पिणिक्कु मितुवे मरुन्दु
  तुऩ्ऱुञ् सिवोक मरुन्दु - नम्मैस्
  सूऴ्न्दिरु मैक्कुन् तुणैया मरुन्दु. - नल्ल
 • 23. कण्णॊळि काट्टु मरुन्दु - अम्मै
  कण्टु कलन्दु कळिक्कु मरुन्दु
  विण्णॊळि यारु मरुन्दु - पर
  वीटु तरुङ्कङ्कै वेणि मरुन्दु. - नल्ल
 • 24. कायाम्पू वण्ण मरुन्दु - ऒरु
  कञ्स मलर्मिसैक् काणु मरुन्दु
  तायाङ् करुणै मरुन्दु - सिऱ्
  सतासिव माऩमॆञ् ञान मरुन्दु. - नल्ल
 • 25. अळवैक् कटन्द मरुन्दु - यार्क्कुम्
  अरुमै यरुमै यरुमै मरुन्दु
  उळविऱ् किटैक्कु मरुन्दु - ऒऩ्ऱुम्
  ऒप्पुयर् विल्ला तुयर्न्द मरुन्दु. - नल्ल
 • 26. तऩ्मय माकु मरुन्दु - सिव
  सातऩर् नॆञ्सिल् तऴैक्कु मरुन्दु
  सिऩ्मय जोति मरुन्दु - अट्ट
  सित्तियु मुत्तियुञ् सेर्क्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 27. मऱन्दा लॊळिक्कु मरुन्दु - तऩ्ऩै
  मऱवा तवरुळ् वऴङ्कु मरुन्दु
  इऱन्दा लॆऴुप्पु मरुन्दु - ऎऩक्
  कॆऩ्ऱुन् तुणैया यिरुक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 28. करुम्पि लिऩिक्कु मरुन्दु - कटुङ्
  कण्टकर्क् कॆल्लाङ् कसक्कु मरुन्दु
  इरुम्पैक् कुऴैक्कु मरुन्दु - पे
  रिऩ्प वॆळ्ळत्ते यिऴुक्कु मरुन्दु. - नल्ल
 • 29. अणिमणि कण्ट मरुन्दु - अरुळ्
  आनन्द सुत्त वकण्ट मरुन्दु
  पिणितवि रिऩ्प मरुन्दु - यार्क्कुम्
  पेसा मरुन्दॆऩ्ऱु पेसु मरुन्दु. - नल्ल
 • 30. मूवर्क् करिय मरुन्दु - सॆल्व
  मुत्तुक् कुमारऩै यीऩ्ऱ मरुन्दु
  नाविऱ् किऩिय मरुन्दु - तैयल्
  नायकि कण्टु तऴुवु मरुन्दु.
 • 31. नल्ल मरुन्दिम् मरुन्दु - सुकम्
  नल्कुम् वैत्तिय नात मरुन्दु.

நல்ல மருந்து // ஆனந்த களிப்பு