திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऩन्द कळिप्पु
āṉanta kaḷippu
वॆण्णिला
veṇṇilā
Second Thirumurai

103. पाङ्कियर्क् कऱिवुऱुत्तल्
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱार् पाङ्किमा रे - अवर्
  आट्टङ्कण्टु नाट्टङ्कॊण्टेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 2. आटुकिऩ्ऱ सेवटिमेऱ् पाङ्किमा रे - मिक
  आसैकॊण्टु वाटुकिऩ्ऱेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 3. इऩ्पवटि वाय्स्सपैयिऱ् पाङ्किमा रे - नट
  मिट्टवर्मे लिट्टम्वैत्तेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 4. ईऩवुटऱ् किस्सैवैयेऩ् पाङ्किमा रे - नट
  ऩेसर्तमै यॆय्तुम्वण्णम् पाङ्किमा रे.
 • 5. उत्तमर्पॊऩ् ऩम्पलत्ते पाङ्किमा रे - इऩ्प
  उरुवाकि ओङ्कुकिऩ्ऱार् पाङ्किमा रे.
 • 6. ऊऩवुल कैक्करुतेऩ् पाङ्किमा रे - मऩ्ऱिल्
  उत्तमरुक् कुऱवावेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 7. कऱ्पऩैयॆल् लाङ्कटन्दार् पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऱऩ्
  कऱ्पऩैक्कुट् पटुवारो पाङ्किमा रे.
 • 8. कण्टिलर्नाऩ् पटुम्पाटु पाङ्किमा रे - मूऩ्ऱु
  कण्णुटैया रॆऩ्पारैयो पाङ्किमा रे.
 • 9. कऩ्मऩमॆल् लाङ्करैप्पार् पाङ्किमा रे - मऩङ्
  करैयारॆऩ् ऩळविले पाङ्किमा रे.
 • 10. कळ्ळमॊऩ्ऱु मऱियेऩाऩ् पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऩैक्
  कैविटवुन् तुणिवारो पाङ्किमा रे.
 • 11. कऱ्पऴित्तुक् कलन्दारे पाङ्किमा रे - इऩ्ऱु
  कैनऴुव विटुवारो पाङ्किमा रे.
 • 12. कण्टवरॆल् लाम्पऴिक्कप् पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऱऩ्
  कऩ्ऩियऴित् तेयॊळित्तार् पाङ्किमा रे.
 • 13. कामऩैक्कण् णालॆरित्तार् पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऱऩ्
  कातलैक्कण् टऱिवारो पाङ्किमा रे.
 • 14. कावलैयॆल् लाङ्कटन्दु पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऩैक्
  कैकलन्द कळ्ळरवर् पाङ्किमा रे.
 • 15. काणविऴैन् तेऩवरैप् पाङ्किमा रे - कॊण्टु
  काट्टुवारै यऱिन्दिलेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 16. किट्टवर वेण्टुमॆऩ्ऱार् पाङ्किमा रे - नाऩ्
  किट्टुमुऩ्ऩे यॆट्टनिऩ्ऱार् पाङ्किमा रे.
 • 17. किऩ्ऩरङ्के ळॆऩ्ऱिसैत्तार् पाङ्किमा रे - नाऩ्
  केट्पतऩ्मुऩ् सेट्पटुत्तार् पाङ्किमा रे.
 • 18. किळ्ळैयैत्तू ताविटुत्तेऩ् पाङ्किमा रे - अतु
  केट्टुवरक् काणेऩैयो पाङ्किमा रे.
 • 19. कीतवकै पाटिनिऩ्ऱार् पाङ्किमा रे - अतु
  केट्टुमति मयङ्किऩेऩ् पाङ्किमा रे.
 • 20. कीऴ्मैकुऱि यामलॆऩ्ऩैप् पाङ्किमा रे - मऩक्
  केण्मैकुऱित् तारेयऩ्ऱु पाङ्किमा रे.
 • 21. कीटमऩै येऩॆऩैयुम् पाङ्किमा रे - अटिक्
  केयटिमै कॊण्टारऩ्ऱु पाङ्किमा रे.
 • 22. कुऱ्ऱमॆल्लाङ् कुणमाकप् पाङ्किमा रे - कॊळ्ळुङ्
  कॊऱ्ऱवरॆऩ् कॊऴुनर्काण् पाङ्किमा रे.
 • 23. कुऱ्ऱमॊऩ्ऱुञ् सॆय्तऱियेऩ् पाङ्किमा रे - ऎऩ्ऩैक्
  कॊण्टुकुलम् पेसुवारो पाङ्किमा रे.
 • 24. कुञ्सितप्पॊऱ् पातङ्कण्टाऱ् पाङ्किमा रे - उळ्ळ
  कुऱैयॆल्लान् तीरुङ्कण्टीर् पाङ्किमा रे.
 • 25. कूऱ्ऱुतैत्त पातङ्कण्टीर् पाङ्किमा रे - नङ्कळ्
  कुटिक्कॆल्लाङ् कुलतॆय्वम् पाङ्किमा रे.
 • 26. कूऱरिय पतङ्कण्टु पाङ्किमा रे - कळि
  कॊण्टुनिऱ्क विऴैन्देऩाऩ् पाङ्किमा रे.
 • 27. कूटल्विऴैन् तेऩवरैप् पाङ्किमा रे - अतु
  कूटुम्वण्णम् कूट्टिटुवीर् पाङ्किमा रे.

பாங்கிமார் கண்ணி // பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்