திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अम्मै तिरुप्पतिकम्
ammai tiruppatikam
आऩन्द कळिप्पु
āṉanta kaḷippu
Second Thirumurai

101. कलैमकळार् तिरुप्पतिकम्
kalaimakaḷār tiruppatikam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तवळमलर्क् कमलमिसै वीऱ्ऱिरुक्कुम् अम्मऩैयैस् सान्दम् पूत्त
  कुवळैमलर्क् कण्णाळैप् पॆण्णाळुम् पॆण्णमुतैक् कोति लात
  पवळइतऴ्प् पसुङ्कॊटियै नाऩ्मुकऩार् नाओङ्कुम् पावै तऩ्ऩैक्
  कवळमत कयक्कॊम्पिऩ् मुलैयाळैक् कलैमातैक् करुतु वोमे.
 • 2. सङ्कम्वळर्न् तिटवळर्न्द तमिऴ्क्कॊटियैस् सरस्सुवति तऩ्ऩै अऩ्पर्
  तुङ्कमुऱक् कलैपयिऱ्ऱि उणर्वळिक्कुम् कलैञाऩत् तोकै तऩ्ऩैत्
  तिङ्कणुतल् तिरुवैअरुट् कुरुवैमलर् ओङ्कियपॆण् तॆय्वन् तऩ्ऩैत्
  तङ्कमलै मुलैयाळैक् कलैयाळैत् तॊऴुतुपुकऴ् साऱ्ऱु किऱ्पाम्.
 • 3. कलैपयिऩ्ऱ उळत्तिऩिक्कुङ् करुम्पिऩैमुक् कऩियैअरुट् कटलै ओङ्कुम्
  निलैपयिऩ्ऱ मुऩिवररुम् तॊऴुतेत्त नाऩ्मुकऩार् नीण्ट नाविऩ्
  तलैपयिऩ्ऱ मऱैपयिऩ्ऱु मूवुलकुम् काक्किऩ्ऱ तायै वाकैस्
  सिलैपयिऩ्ऱ नुतलाळैक् कलैवाणि अम्मैयैनाम् सिन्दिप् पोमे.

கலைமகள் வாழ்த்து // கலைமகளார் திருப்பதிகம்