திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಣ್ಣಮಙ್ಕೈತ್ ತಾಯಾರ್ ತುತಿ
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
ಪೞಮಲೈಯೋ ಕಿೞಮಲೈಯೋ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
Fifth Thirumurai

067. ಪೞಮಲೈಪ್ ಪತಿಕಂ
paḻamalaip patikam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುಮಾಲ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಮಲರ್ ತಿಕೞು ಮಲರ್ತ್ತಾಟ್ ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದೈಕ್
  ಕರುಮಾ ಲಕಱ್ಱುನ್ ತನಿಮರುಂದೈಕ್ ಕನಕ ಸಪೈಯಿಱ್ ಕಲಂದಒನ್ಱೈ
  ಅರುಮಾ ಮಣಿಯೈ ಆರಮುತೈ ಅನ್ಪೈ ಅಱಿವೈ ಅರುಟ್ಪೆರುಕ್ಕೈಕ್
  ಕುರುಮಾ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಯಿಱ್ ಕುಲವಿ ಯೋಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 2. ವಾನ ನಟುವೇ ವಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಮವುನ ಮತಿಯೈ ಮತಿಅಮುತೈತ್
  ತೇನೈ ಅಳಿಂದ ಪೞಸ್ಸುವೈಯೈತ್ ತೆಯ್ವ ಮಣಿಯೈಸ್ ಸಿವಪತತ್ತೈ
  ಊನಂ ಅಱಿಯಾರ್ ಉಳತ್ತೊಳಿರುಂ ಒಳಿಯೈ ಒಳಿಕ್ಕುಂ ಒರುಪೊರುಳೈ
  ಞಾನ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಮೇಲ್ ನಣ್ಣಿ ವಿಳಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 3. ತವಳ ನಿಱತ್ತುತ್ ತಿರುನೀಱು ತಾಙ್ಕು ಮಣಿತ್ತೋಳ್ ತಾಣುವೈನಂ
  ಕುವಳೈ ವಿೞಿತ್ತಾಯ್ ಒರುಪುಱತ್ತೇ ಕುಲವ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಕುರುಮಣಿಯೈಕ್
  ಕವಳ ಮತಮಾ ಕರಿಯುರಿವೈಕ್ ಕಳಿತ್ತ ಮೇನಿಕ್ ಕಱ್ಪಕತ್ತೈಪ್
  ಪವಳ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಯಿಱ್ ಪರವಿ ಏತ್ತಿಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 4. ಇಳೈತ್ತ ಇಟತ್ತಿಲ್ ಉತವಿಅನ್ಪರ್ ಇಟತ್ತೇ ಇರುಂದ ಏಮವೈಪ್ಪೈ
  ವಳೈತ್ತ ಮತಿನ್ಮೂನ್ ಱೆರಿತ್ತರುಳೈ ವಳರ್ತ್ತ ಕರುಣೈ ವಾರಿತಿಯೈತ್
  ತಿಳೈತ್ತ ಯೋಕರ್ ಉಳತ್ತೋಙ್ಕಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತುರಿಯಾ ತೀತಮಟ್ಟುಙ್
  ಕಿಳೈತ್ತ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಯಿಱ್ ಕಿಳರ್ಂದು ವಯಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 5. ಮಟಂದೈ ಮಲೈಯಾಣ್ ಮನಮಕಿೞ ಮರುವುಂ ಪತಿಯೈಪ್ ಪಸುಪತಿಯೈ
  ಅಟರ್ಂದ ವಿನೈಯಿನ್ ತೊಟಕ್ಕೈಅಱುತ್ ತರುಳುಂ ಅರಸೈ ಅಲೈಕಟನ್ಮೇಲ್
  ಕಿಟಂದ ಪಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಮಲೈಕ್ಕುಕ್ ಕೇಟಿಲ್ ಅರುಳ್ತನ್ ತಕಂಪುಱಮುಂ
  ಕಟಂದ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಮೇಱ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಕಳಿಕ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 6. ತುನಿಯುಂ ಪಿಱವಿತ್ ತೊಟುವೞಕ್ಕುಞ್ ಸೋರ್ಂದು ವಿಟವುನ್ ತುರಿಯವೆಳಿಕ್
  ಕಿನಿಯುಂ ಪರುಕ್ಕುಙ್ ಕಿಟೈಯಾತ ಇನ್ಪಂ ಅಟೈಂದೇ ಇರುಂದಿಟವುಂ
  ಪನಿಯುನ್ ತಿಮಯ ಮಲೈಪ್ಪಸ್ಸೈಪ್ ಪಟರ್ಂದ ಪವಳಪ್ ಪರುಪ್ಪತತ್ತೈಕ್
  ಕನಿಯುಞ್ ಸಿಲೈಯುಙ್ ಕಲಂದಇಟಂ160 ಎಙ್ಕೇ ಅಙ್ಕೇ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 7. ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೈ ಅಕ್ಕಟಲಿಱ್ ಕಲಂದ ಅಮುತೈ ಅವ್ವಮುತತ್
  ತರುಣಸ್ ಸುವೈಯೈ ಅಸ್ಸುವೈಯಿಱ್ ಸಾರ್ಂದ ಪಯನೈತ್ ತನಿಸ್ಸುಕತ್ತೈ
  ವರುಣಪ್ ಪವಳಪ್ ಪೆರುಮಲೈಯೈ ಮಲೈಯಿಱ್ ಪಸ್ಸೈ ಮರುಂದೊರುಪಾಲ್
  ಪೊರುಣಸ್ ಸುಱವೇ ಪೞಮಲೈಯಿಱ್ ಪೊರುಂದಿ ಯೋಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 8. ಎನ್ನಾರ್ ಉಯಿರಿಱ್ ಕಲಂದುಕಲನ್ ತಿನಿಕ್ಕುಂ ಕರುಂಪಿನ್ ಕಟ್ಟಿತನೈಪ್
  ಪೊನ್ನಾರ್ ವೇಣಿಕ್ ಕೊೞುಙ್ಕನಿಯೈಪ್ ಪುನಿತರ್ಉಳತ್ತಿಲ್ ಪುಕುಙ್ ಕಳಿಪ್ಪೈಕ್
  ಕನ್ನಾರ್ ಉರಿತ್ತುಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟ ಕರುಣೈಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೈಕ್ ಕಲೈತ್ತೆಳಿವೈಪ್
  ಪನ್ನಾ ಕಪ್ಪೂಣ್ ಅಣಿಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞೈಯ ಮಲೈಯಿಱ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 9. ನಲ್ಲ ಮನತ್ತೇ ತಿತ್ತಿಕ್ಕ ನಣ್ಣುಂ ಕನಿಯೈ ನಲಂಪುರಿಂದೆನ್
  ಅಲ್ಲಲ್ ಅಕಱ್ಱುಂ ಪೆರುವಾೞ್ವೈ ಅನ್ಪಾಲ್ ಇಯನ್ಱ ಅರುಮರುಂದೈಸ್
  ಸೊಲ್ಲ ಮುಟಿಯಾತ್ ತನಿಸ್ಸುಕತ್ತೈತ್ ತುರಿಯ ನಟುವೇ ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱ
  ವಲ್ಲ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಯಿಲ್ ವಯಙ್ಕಿ ಯೋಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.
 • 10. ಆತಿ ನಟುವು ಮುಟಿವುಮಿಲಾ ಅರುಳಾ ನಂದಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಲೈ
  ಓತಿ ಉಣರ್ತಱ್ ಕರಿಯಸಿವ ಯೋಕತ್ ತೆೞುಂದ ಒರುಸುಕತ್ತೈಪ್
  ಪಾತಿ ಯಾಕಿ ಒನ್ಱಾಕಿಪ್ ಪಟರ್ಂದ ವಟಿವೈಪ್ ಪರಂಪರತ್ತೈಸ್
  ಸೋತಿ ಮಲೈಯೈಪ್ ಪೞಮಲೈಯಿಱ್ ಸೂೞ್ಂದು ವಣಙ್ಕಿಕ್ ಕಣ್ಟೇನೇ.

  • 160 ಕನಿಯುಂ ಸಿಲೈಯುಂ ಕಲಂದ ಇಟಂ - ಪೞಮಲೈ (ಕನಿ - ಪೞಂ. ಸಿಲೈ - ಮಲೈ)

பழமலைப் பதிகம் // பழமலைப் பதிகம்