திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കണ്‍ണമങ്കൈത് തായാര്‍ തുതി
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
പഴമലൈയോ കിഴമലൈയോ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
Fifth Thirumurai

067. പഴമലൈപ് പതികം
paḻamalaip patikam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുമാല്‍ കമലത് തിരുക്കണ്‍മലര്‍ തികഴു മലര്‍ത്താട് ചിവക്കൊഴുന്തൈക്
  കരുമാ ലകറ്റുന്‍ തനിമരുന്തൈക് കനക ചപൈയിറ് കലന്തഒന്‍റൈ
  അരുമാ മണിയൈ ആരമുതൈ അന്‍പൈ അറിവൈ അരുട്പെരുക്കൈക്
  കുരുമാ മലൈയൈപ് പഴമലൈയിറ് കുലവി യോങ്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 2. വാന നടുവേ വയങ്കുകിന്‍റ മവുന മതിയൈ മതിഅമുതൈത്
  തേനൈ അളിന്ത പഴച്ചുവൈയൈത് തെയ്വ മണിയൈച് ചിവപതത്തൈ
  ഊനം അറിയാര്‍ ഉളത്തൊളിരും ഒളിയൈ ഒളിക്കും ഒരുപൊരുളൈ
  ഞാന മലൈയൈപ് പഴമലൈമേല്‍ നണ്‍ണി വിളങ്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 3. തവള നിറത്തുത് തിരുനീറു താങ്കു മണിത്തോള്‍ താണുവൈനം
  കുവളൈ വിഴിത്തായ് ഒരുപുറത്തേ കുലവ വിളങ്കും കുരുമണിയൈക്
  കവള മതമാ കരിയുരിവൈക് കളിത്ത മേനിക് കറ്പകത്തൈപ്
  പവള മലൈയൈപ് പഴമലൈയിറ് പരവി ഏത്തിക് കണ്‍ടേനേ.
 • 4. ഇളൈത്ത ഇടത്തില്‍ ഉതവിഅന്‍പര്‍ ഇടത്തേ ഇരുന്ത ഏമവൈപ്പൈ
  വളൈത്ത മതിന്‍മൂന്‍ റെരിത്തരുളൈ വളര്‍ത്ത കരുണൈ വാരിതിയൈത്
  തിളൈത്ത യോകര്‍ ഉളത്തോങ്കിത് തികഴുന്‍ തുരിയാ തീതമട്ടുങ്
  കിളൈത്ത മലൈയൈപ് പഴമലൈയിറ് കിളര്‍ന്തു വയങ്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 5. മടന്തൈ മലൈയാണ്‍ മനമകിഴ മരുവും പതിയൈപ് പചുപതിയൈ
  അടര്‍ന്ത വിനൈയിന്‍ തൊടക്കൈഅറുത് തരുളും അരചൈ അലൈകടന്‍മേല്‍
  കിടന്ത പച്ചൈപ് പെരുമലൈക്കുക് കേടില്‍ അരുള്‍തന്‍ തകംപുറമും
  കടന്ത മലൈയൈപ് പഴമലൈമേറ് കണ്‍കള്‍ കളിക്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 6. തുനിയും പിറവിത് തൊടുവഴക്കുഞ് ചോര്‍ന്തു വിടവുന്‍ തുരിയവെളിക്
  കിനിയും പരുക്കുങ് കിടൈയാത ഇന്‍പം അടൈന്തേ ഇരുന്തിടവും
  പനിയുന്‍ തിമയ മലൈപ്പച്ചൈപ് പടര്‍ന്ത പവളപ് പരുപ്പതത്തൈക്
  കനിയുഞ് ചിലൈയുങ് കലന്തഇടം160 എങ്കേ അങ്കേ കണ്‍ടേനേ.
 • 7. കരുണൈക് കടലൈ അക്കടലിറ് കലന്ത അമുതൈ അവ്വമുതത്
  തരുണച് ചുവൈയൈ അച്ചുവൈയിറ് ചാര്‍ന്ത പയനൈത് തനിച്ചുകത്തൈ
  വരുണപ് പവളപ് പെരുമലൈയൈ മലൈയിറ് പച്ചൈ മരുന്തൊരുപാല്‍
  പൊരുണച് ചുറവേ പഴമലൈയിറ് പൊരുന്തി യോങ്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 8. എന്‍നാര്‍ ഉയിരിറ് കലന്തുകലന്‍ തിനിക്കും കരുംപിന്‍ കട്ടിതനൈപ്
  പൊന്‍നാര്‍ വേണിക് കൊഴുങ്കനിയൈപ് പുനിതര്‍ഉളത്തില്‍ പുകുങ് കളിപ്പൈക്
  കന്‍നാര്‍ ഉരിത്തുപ് പണികൊണ്‍ട കരുണൈപ് പെരുക്കൈക് കലൈത്തെളിവൈപ്
  പന്‍നാ കപ്പൂണ്‍ അണിമലൈയൈപ് പഴൈയ മലൈയിറ് കണ്‍ടേനേ.
 • 9. നല്‍ല മനത്തേ തിത്തിക്ക നണ്‍ണും കനിയൈ നലംപുരിന്തെന്‍
  അല്‍ലല്‍ അകറ്റും പെരുവാഴ്വൈ അന്‍പാല്‍ ഇയന്‍റ അരുമരുന്തൈച്
  ചൊല്‍ല മുടിയാത് തനിച്ചുകത്തൈത് തുരിയ നടുവേ തോന്‍റുകിന്‍റ
  വല്‍ല മലൈയൈപ് പഴമലൈയില്‍ വയങ്കി യോങ്കക് കണ്‍ടേനേ.
 • 10. ആതി നടുവു മുടിവുമിലാ അരുളാ നന്തപ് പെരുങ്കടലൈ
  ഓതി ഉണര്‍തറ് കരിയചിവ യോകത് തെഴുന്ത ഒരുചുകത്തൈപ്
  പാതി യാകി ഒന്‍റാകിപ് പടര്‍ന്ത വടിവൈപ് പരംപരത്തൈച്
  ചോതി മലൈയൈപ് പഴമലൈയിറ് ചൂഴ്ന്തു വണങ്കിക് കണ്‍ടേനേ.

  • 160 കനിയും ചിലൈയും കലന്ത ഇടം - പഴമലൈ (കനി - പഴം. ചിലൈ - മലൈ)

பழமலைப் பதிகம் // பழமலைப் பதிகம்