திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కణ్ణమఙ్కైత్ తాయార్ తుతి
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
పళమలైయో కిళమలైయో
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
Fifth Thirumurai

067. పళమలైప్ పతికం
paḻamalaip patikam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుమాల్ కమలత్ తిరుక్కణ్మలర్ తికళు మలర్త్తాట్ సివక్కొళుందైక్
  కరుమా లకఱ్ఱున్ తనిమరుందైక్ కనక సపైయిఱ్ కలందఒన్ఱై
  అరుమా మణియై ఆరముతై అన్పై అఱివై అరుట్పెరుక్కైక్
  కురుమా మలైయైప్ పళమలైయిఱ్ కులవి యోఙ్కక్ కణ్టేనే.
 • 2. వాన నటువే వయఙ్కుకిన్ఱ మవున మతియై మతిఅముతైత్
  తేనై అళింద పళస్సువైయైత్ తెయ్వ మణియైస్ సివపతత్తై
  ఊనం అఱియార్ ఉళత్తొళిరుం ఒళియై ఒళిక్కుం ఒరుపొరుళై
  ఞాన మలైయైప్ పళమలైమేల్ నణ్ణి విళఙ్కక్ కణ్టేనే.
 • 3. తవళ నిఱత్తుత్ తిరునీఱు తాఙ్కు మణిత్తోళ్ తాణువైనం
  కువళై విళిత్తాయ్ ఒరుపుఱత్తే కులవ విళఙ్కుం కురుమణియైక్
  కవళ మతమా కరియురివైక్ కళిత్త మేనిక్ కఱ్పకత్తైప్
  పవళ మలైయైప్ పళమలైయిఱ్ పరవి ఏత్తిక్ కణ్టేనే.
 • 4. ఇళైత్త ఇటత్తిల్ ఉతవిఅన్పర్ ఇటత్తే ఇరుంద ఏమవైప్పై
  వళైత్త మతిన్మూన్ ఱెరిత్తరుళై వళర్త్త కరుణై వారితియైత్
  తిళైత్త యోకర్ ఉళత్తోఙ్కిత్ తికళున్ తురియా తీతమట్టుఙ్
  కిళైత్త మలైయైప్ పళమలైయిఱ్ కిళర్ందు వయఙ్కక్ కణ్టేనే.
 • 5. మటందై మలైయాణ్ మనమకిళ మరువుం పతియైప్ పసుపతియై
  అటర్ంద వినైయిన్ తొటక్కైఅఱుత్ తరుళుం అరసై అలైకటన్మేల్
  కిటంద పస్సైప్ పెరుమలైక్కుక్ కేటిల్ అరుళ్తన్ తకంపుఱముం
  కటంద మలైయైప్ పళమలైమేఱ్ కణ్కళ్ కళిక్కక్ కణ్టేనే.
 • 6. తునియుం పిఱవిత్ తొటువళక్కుఞ్ సోర్ందు విటవున్ తురియవెళిక్
  కినియుం పరుక్కుఙ్ కిటైయాత ఇన్పం అటైందే ఇరుందిటవుం
  పనియున్ తిమయ మలైప్పస్సైప్ పటర్ంద పవళప్ పరుప్పతత్తైక్
  కనియుఞ్ సిలైయుఙ్ కలందఇటం160 ఎఙ్కే అఙ్కే కణ్టేనే.
 • 7. కరుణైక్ కటలై అక్కటలిఱ్ కలంద అముతై అవ్వముతత్
  తరుణస్ సువైయై అస్సువైయిఱ్ సార్ంద పయనైత్ తనిస్సుకత్తై
  వరుణప్ పవళప్ పెరుమలైయై మలైయిఱ్ పస్సై మరుందొరుపాల్
  పొరుణస్ సుఱవే పళమలైయిఱ్ పొరుంది యోఙ్కక్ కణ్టేనే.
 • 8. ఎన్నార్ ఉయిరిఱ్ కలందుకలన్ తినిక్కుం కరుంపిన్ కట్టితనైప్
  పొన్నార్ వేణిక్ కొళుఙ్కనియైప్ పునితర్ఉళత్తిల్ పుకుఙ్ కళిప్పైక్
  కన్నార్ ఉరిత్తుప్ పణికొణ్ట కరుణైప్ పెరుక్కైక్ కలైత్తెళివైప్
  పన్నా కప్పూణ్ అణిమలైయైప్ పళైయ మలైయిఱ్ కణ్టేనే.
 • 9. నల్ల మనత్తే తిత్తిక్క నణ్ణుం కనియై నలంపురిందెన్
  అల్లల్ అకఱ్ఱుం పెరువాళ్వై అన్పాల్ ఇయన్ఱ అరుమరుందైస్
  సొల్ల ముటియాత్ తనిస్సుకత్తైత్ తురియ నటువే తోన్ఱుకిన్ఱ
  వల్ల మలైయైప్ పళమలైయిల్ వయఙ్కి యోఙ్కక్ కణ్టేనే.
 • 10. ఆతి నటువు ముటివుమిలా అరుళా నందప్ పెరుఙ్కటలై
  ఓతి ఉణర్తఱ్ కరియసివ యోకత్ తెళుంద ఒరుసుకత్తైప్
  పాతి యాకి ఒన్ఱాకిప్ పటర్ంద వటివైప్ పరంపరత్తైస్
  సోతి మలైయైప్ పళమలైయిఱ్ సూళ్ందు వణఙ్కిక్ కణ్టేనే.

  • 160 కనియుం సిలైయుం కలంద ఇటం - పళమలై (కని - పళం. సిలై - మలై)

பழமலைப் பதிகம் // பழமலைப் பதிகம்