திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೞಮಲೈಪ್ ಪತಿಕಂ
paḻamalaip patikam
ಪೆರಿಯನಾಯಕಿಯಾರ್ ತೋತ್ತಿರಂ
periyanāyakiyār tōttiram
Fifth Thirumurai

068. ಪೞಮಲೈಯೋ ಕಿೞಮಲೈಯೋ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಆತಿಮಲೈ ಅನಾತಿಮಲೈ ಅನ್ಪುಮಲೈ ಎಙ್ಕುಂ
  ಆನಮಲೈ ಞಾನಮಲೈ ಆನಂದ ಮಲೈವಾನ್
  ಜೋತಿಮಲೈ ತುರಿಯಮಲೈ ತುರಿಯಮುಟಿಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್
  ತೋನ್ಱುಮಲೈ ತೋನ್ಱಾತ ಸೂತಾನ ಮಲೈವೆಣ್
  ಪೂತಿಮಲೈ ಸುತ್ತ ಅನು ಪೂತಿಮಲೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಪೂತ್ತಮಲೈ ವಲ್ಲಿಯೆನಪ್ ಪುಕೞುಮಲೈ ತನೈಯೋರ್
  ಪಾತಿಮಲೈ ಮುತ್ತರೆಲಾಂ ಪಱ್ಱುಮಲೈ ಎನ್ನುಂ
  ಪೞಮಲೈಯೈಕ್ ಕಿೞಮಲೈಯಾಯ್ಪ್ ಪಕರುವತೆನ್ ನುಲಕೇ.
 • 2. ಸಾಕ್ಕಿಯನಾರ್ ಎಱಿಂದಸಿಲೈ ಸಕಿತ್ತಮಲೈ ಸಿತ್ತ
  ಸಾಂದರ್ ಉಳಞ್ ಸಾರ್ಂದೋಙ್ಕಿತ್ ತನಿತ್ತಮಲೈ ಸಪೈಯಿಲ್
  ತೂಕ್ಕಿಯಕಾ ಲೊಟುವಿಳಙ್ಕುಂ ತೂಯಮಲೈ ವೇತಂ
  ಸೊನ್ನಮಲೈ ಸೊಲ್ಲಿಱಂದ ತುರಿಯನಟು ಮಲೈವಾನ್
  ಆಕ್ಕಿಯಳಿತ್ ತೞಿಕ್ಕುಮಲೈ ಅೞಿಯಾತ ಮಲೈನಲ್
  ಅನ್ಪರುಕ್ಕಿನ್ ಪಂದರುಮೋರ್ ಅಱ್ಪುತಪ್ಪೊನ್ ಮಲೈನಱ್
  ಪಾಕ್ಕಿಯಙ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾಮುಂ ಪೞುತ್ತಮಲೈ ಎನ್ನುಂ
  ಪೞಮಲೈಯೈಕ್ ಕಿೞಮಲೈಯಾಯ್ಪ್ ಪಕರುವತೆನ್ ನುಲಕೇ.
 • ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
 • 3. ಆಱು ವಿಳಙ್ಕ ಅಣಿಕಿಳರ್ತೇರ್ ಊರ್ಂದಉಲಾಪ್
  ಪೇಱು ವಿಳಙ್ಕಉಳಂ ಪೆಱ್ಱತುಮನ್ - ಕೂಱುಕಿನ್ಱ
  ಒನ್ಱಿರಣ್ಟು ತಾಱುಪುಟೈ ಓಙ್ಕುಂ ಪೞಮಲೈಯಾರ್
  ಮಿನ್ತಿರಣ್ಟು ನಿನ್ಱಸಟೈ ಮೇಲ್.

பழமலையோ கிழமலையோ // பழமலையோ கிழமலையோ