திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പഴമലൈപ് പതികം
paḻamalaip patikam
പെരിയനായകിയാര്‍ തോത്തിരം
periyanāyakiyār tōttiram
Fifth Thirumurai

068. പഴമലൈയോ കിഴമലൈയോ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ആതിമലൈ അനാതിമലൈ അന്‍പുമലൈ എങ്കും
  ആനമലൈ ഞാനമലൈ ആനന്ത മലൈവാന്‍
  ജോതിമലൈ തുരിയമലൈ തുരിയമുടിക് കപ്പാല്‍
  തോന്‍റുമലൈ തോന്‍റാത ചൂതാന മലൈവെണ്‍
  പൂതിമലൈ ചുത്ത അനു പൂതിമലൈ എല്‍ലാം
  പൂത്തമലൈ വല്‍ലിയെനപ് പുകഴുമലൈ തനൈയോര്‍
  പാതിമലൈ മുത്തരെലാം പറ്റുമലൈ എന്‍നും
  പഴമലൈയൈക് കിഴമലൈയായ്പ് പകരുവതെന്‍ നുലകേ.
 • 2. ചാക്കിയനാര്‍ എറിന്തചിലൈ ചകിത്തമലൈ ചിത്ത
  ചാന്തര്‍ ഉളഞ് ചാര്‍ന്തോങ്കിത് തനിത്തമലൈ ചപൈയില്‍
  തൂക്കിയകാ ലൊടുവിളങ്കും തൂയമലൈ വേതം
  ചൊന്‍നമലൈ ചൊല്‍ലിറന്ത തുരിയനടു മലൈവാന്‍
  ആക്കിയളിത് തഴിക്കുമലൈ അഴിയാത മലൈനല്‍
  അന്‍പരുക്കിന്‍ പന്തരുമോര്‍ അറ്പുതപ്പൊന്‍ മലൈനറ്
  പാക്കിയങ്ക ളെല്‍ലാമും പഴുത്തമലൈ എന്‍നും
  പഴമലൈയൈക് കിഴമലൈയായ്പ് പകരുവതെന്‍ നുലകേ.
 • നേരിചൈ വെണ്‍പാ
 • 3. ആറു വിളങ്ക അണികിളര്‍തേര്‍ ഊര്‍ന്തഉലാപ്
  പേറു വിളങ്കഉളം പെറ്റതുമന്‍ - കൂറുകിന്‍റ
  ഒന്‍റിരണ്‍ടു താറുപുടൈ ഓങ്കും പഴമലൈയാര്‍
  മിന്‍തിരണ്‍ടു നിന്‍റചടൈ മേല്‍.

பழமலையோ கிழமலையோ // பழமலையோ கிழமலையோ