திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పళమలైప్ పతికం
paḻamalaip patikam
పెరియనాయకియార్ తోత్తిరం
periyanāyakiyār tōttiram
Fifth Thirumurai

068. పళమలైయో కిళమలైయో
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఆతిమలై అనాతిమలై అన్పుమలై ఎఙ్కుం
  ఆనమలై ఞానమలై ఆనంద మలైవాన్
  జోతిమలై తురియమలై తురియముటిక్ కప్పాల్
  తోన్ఱుమలై తోన్ఱాత సూతాన మలైవెణ్
  పూతిమలై సుత్త అను పూతిమలై ఎల్లాం
  పూత్తమలై వల్లియెనప్ పుకళుమలై తనైయోర్
  పాతిమలై ముత్తరెలాం పఱ్ఱుమలై ఎన్నుం
  పళమలైయైక్ కిళమలైయాయ్ప్ పకరువతెన్ నులకే.
 • 2. సాక్కియనార్ ఎఱిందసిలై సకిత్తమలై సిత్త
  సాందర్ ఉళఞ్ సార్ందోఙ్కిత్ తనిత్తమలై సపైయిల్
  తూక్కియకా లొటువిళఙ్కుం తూయమలై వేతం
  సొన్నమలై సొల్లిఱంద తురియనటు మలైవాన్
  ఆక్కియళిత్ తళిక్కుమలై అళియాత మలైనల్
  అన్పరుక్కిన్ పందరుమోర్ అఱ్పుతప్పొన్ మలైనఱ్
  పాక్కియఙ్క ళెల్లాముం పళుత్తమలై ఎన్నుం
  పళమలైయైక్ కిళమలైయాయ్ప్ పకరువతెన్ నులకే.
 • నేరిసై వెణ్పా
 • 3. ఆఱు విళఙ్క అణికిళర్తేర్ ఊర్ందఉలాప్
  పేఱు విళఙ్కఉళం పెఱ్ఱతుమన్ - కూఱుకిన్ఱ
  ఒన్ఱిరణ్టు తాఱుపుటై ఓఙ్కుం పళమలైయార్
  మిన్తిరణ్టు నిన్ఱసటై మేల్.

பழமலையோ கிழமலையோ // பழமலையோ கிழமலையோ