திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
பழமலையோ கிழமலையோ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

067. பழமலைப் பதிகம்
paḻamalaip patikam