திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பழமலைப் பதிகம்
paḻamalaip patikam
பெரியநாயகியார் தோத்திரம்
periyanāyakiyār tōttiram
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

068. பழமலையோ கிழமலையோ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō