திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சொடு புலத்தல்
neñsoṭu pulattal
திருவடி சூட விழைதல்
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

020. புன்மை நினைந் திரங்கல்
puṉmai niṉain tiraṅkal